Logo Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
:: Diccionario micénico > Índice directo - Direct Index

Índice directo - Direct Index

I. Índice directo de los grupos de silabogramas transliterados
I. Direct Index of the Groups of Transliterated Syllabograms

Tablillas

A · A₂ · A₃ · Au · Da · De · Di · Do · Du · Dwe · Dwo · E · I · Ja · Je · Jo · Ka · Ke · Ki · Ko · Ku · Ma · Me · Mi · Mo · Mu · Na · Ne · Ni · No · Nu · Nwa · O · Pa · Pe · Pi · Po · Pte · Pu · Pu₂ · Qa · Qe · Qi · Qo · Ra · Ra₂ · Ra₃ · Re · Ri · Ro · Ro₂ · Ru · Sa · Se · Si · So · Su · Ta · Ta₂ · Te · Ti · To · Tu · Twe · U · Wa · We · Wi · Wo · Za · Ze · Zo · *18 · *22 · *34 · *35 · *47 · *49 · *56 · *63 · *64 · *65 · *82 · *83 · *89

Véase también el índice de Vasos (Z)

Ka
kaKNDv1248 v. (216?)
Cf. also Index Vases
ka[KNL523 lat. inf.; 5284.b: ḳạ[ (: vest.[) (partly over ⟦ru⟧[) (114?) (cf. q̣ẹ[);
Se965.A (127);
V(4) 5913.3: ⟦ḳạ⟧[ (: vest.[) (under nu-to) (103) (cf. ⟦q̣ẹ⟧[);
V(5) 9006.A: ḳạ[ (: vest.[) (125);
X<1641>.1: ḳạ[̣ (perhaps ḄỊG̣[); 9237.b: ḳạ[ 9705;
PYAe110: ⟦ḳạ⟧ (under pu-ro) (S8-H 42);
Cn485.3, β.1 (S719-H 1);
Eb846.A: ⟦ḳạ[⟧ (: ⟦vest.⟧) (before A₃-ti-jo-qo) (H 41) (cf. *3̣5̣[⟧);
Mn1368.1: ḳạ[ (H 14);
Un616.2: ⟦ḳạ[⟧ (: ⟦vest.⟧) (before KAPO) (S615-H 1);
Vn851.4 (H 12);
Xn984.3 (Ciii);
MYOe104.4 (51);
THFq(2) 292.1: ḳạ[ (: q̣ẹ[) .3 (305);
Ft(1) 246.1: ḳạ[ (: vest.) (cf. q̣ẹ[) (cf. ka-si ou ka-no) (311) (in TITHEMY 2, in rule .2: "Trace of a sign in the break at left, possibly ḳạ[-si");
Of38.1: ḳạ[ (over ⟦   ⟧) (303) (in AGS: ka[);
TIAl7.3
ka-[KNC(4) 912.12 (111);
F(1) 5079.2b (over ⟦   ⟧) ("124"d) (jmd: david);
L(4) 480.a (208); 565.1)
Og7504;
Xf8148 (over ⟦   ⟧) (cf. ka-ṣạ);
X660.A; 8540 (117?);
PYJn832.8: ka-[ ] (S310-H 2) (cf. ḳạ-ḳọ[);
Xa184.a (Ciii);
THFt(1) 151.2 (311) (cf. ka-ṣị[); 182.2 (cf. ka-ḍọ[, ka-ṇẹ[) (in AGS: ka-ṇẹ[)
]ka[KNGa(2) 427.1: ⟦ḳạ⟧ (under di-ta-ka-so) (136);
Sc9154: ]ḳạ[ (: ]ḄỊG̣[); 9155: ]ḳạ[ (: ]ḄỊG̣[) ("124");
V(3) 429.1: ⟦ḳạ⟧ (under ]̣qa-ra-jo) (115) (cf. ⟦q̣ẹ⟧);
X<748>.4: ]ḳạ[; 9045: ]ḳạ[; 9254: ]ḳạ[; 9369: ]ḳạ[; 9704; 9777.1: ]ḳ̣ạ[ ; 9852: ]ḳạ[ (cf. ]-ḳạ-[);
PYUn47.2: ⟦ka⟧ (before i[) (S138-H 42);
THFq254.6: ]ḳạ[ (305) (my provisional lecture is: *6̣3̣[  ]ḳạ[, AGS; or *6̣3̣-[  ]ḳạ[, TITHEMY 2; not *6̣3̣[/*6̣3̣-[ and ]ḳạ[); (2) 322.1: ]ḳạ[ (: ]vest.[) (305) (not in AGS); 406 (305?)
Cf. also Index Vases
]ka-[KNXf8719: ]ḳạ-[ (cf. ]ḳạ-ḳạ[, ]ḳạ-q̣ẹ[);
X8538; 9465.b (cf. ]ka-ṭạ[); 9784;
PYXn984 v.1 (Ciii)
THFq371.2: ]ḳạ-[ (in TITHEMY 2: a-]ḳạ-ḍẹ[-i)
]-ḳạ-[KNX9852 (: ]ḳạ[);
]kaKNL7391;
Nc8542: ]ḳạ̣ (133?);
So(1) 4441 v.: ]ḳạ (130);
X9193; 9907.b: ]ḳạ (: ]ụ) (cf. ]ṭọ, ]G̣ṚẠ);
PYEb156.2: ⟦ḳạ⟧ (poss. underwritten of to-jo-q̣ẹ, itself over another sign) (H 41);
On300.1: ]ḳạ (: ]q̣ẹ) (S300-Cii)
]-kaKNOd487.b (115) (cf. ]ṇụ-ka)
[• •]-ka-[•]PYAn261.16 (H 43)
]ḳạ-a-ki-ri[PYMb1432 (H 14)
ka-a-naKNX728 lat. inf.
ka-da-i-soKNDe5018.B (117)
ka-da-i-toKNUf5726.2
ka-da-mi-jaMYGe604.5 (58a)
ka-da-noKNDk(2) 1065.B (119);
Dv1128.B (117)
]ka-da-ra-soKNF452.1
ka-ḍạ-p̣ọPYXa400
ka-da-roPYCn40.9 (S4-H 21)
ka-da-si-joPYAn519.2 (S657-H 1)
]ka-de[KNXd8277 (over ⟦   ⟧) ("124"?)
]ḳạ-deTHUg423.b (301)
ka-di-ja[KNVc(1) 9128 ("124") (jmd: roger)
ka-di-ti-jaKNV(5) 1003.B: ]ka-di-ti-ja (125); (5) 9320: ka-di-ti-ja[ (125)
ka-ḍọ[THFt182.2 (: ka-[) (cf. ka-ṇẹ[) (in AGS: ka-ṇẹ[)
]ka-ḍọKNWb7139 (: ]ka-ṣọ)
ka-do-woPYAq64.3 (S64-H 21);
Cn719.1 (S719-H 1)
ka-e-sa-me-noPYAn656.19 (S657-H 1);
THUg5 (over ⟦   ⟧) (301)
ka-e-sa-me-no-joPYVn34.2 (Ciii)
ka-e-se-uPYQa1299 (S1295-H 15);
MYGe605.4B (-u over ⟦   ⟧) (57)
ka-e-se-weMYGe602.4B (57)
ka-ẹ-soKNAi(3) 966.b (: ka-p̣ạ-so) (204)
ka-i-joPYAn435.15 (: ]-ka-i-jo) (S131-H 1) (cf. ]ạ-ka-i-jo)
]-ka-i-joPYAn435.15 (S131-H 1) (cf. ]ạ-ka-i-jo, ka-i-jo)
ka-jaPYVn1314.3.B (Cii)
ka-joKNDa1451 (corrected from ka⟦-te-u⟧) (117)
ka-kaKNR1815 (= 4481 bis) (over ⟦   ⟧)
ka-ka[THOf26.1 (303)
]ka-ka[Cf. Index Vases
]ḳạ-ḳạ[KNXf8719 (: ]ḳạ-[) (cf. ]ḳạ-q̣ẹ[);
]ka-ka-[Cf. Index Vases
ka-ka-poPYJn320.3 (S310-H 2)
ka-keKNAs(2) 1516.10 (101)
ka-ke[KNSe893 (127);
PYAn519.6: ka-ḳẹ[ (S657-H 1)
ka-ke-ja-piKNSd4409.a (128?/?); 4412.a: ka-]ḳẹ-ja-pi (128); 5091.a: ḳạ-ke-j̣ạ-pi (128)
ka-ke-uKNV(6) 958.3a (101?);
PYAn607.6 .7 (H 1);
Jn725 r. originalis .18: ⟦ka-ke-u⟧ (S310-H 2); 750.8 (S310-H 2);
Nn831.11: ka-ke-u[ (S106-H 1)
ka-ke-u-siPYAn129.7 (S129-H 22);
Na104.B: ka-ke-u-si[ (S106-H 1)
ka-ke-weKNFh386 (141?);
PYJn310.1 .7: ka-ke-we[ .14 (S310-H 2); 320.1 .13 (S310-H 2); 389.1 .11 (S310-H 2); 410.9: [ka-ke-we] (S310-H 2); 415.1 .9: ka-ḳẹ-we (S310-H 2); 431.1 .9: ka-ke[-we .16 .22 (S310-H 2); 478.1 (ka- over ⟦ta-⟧) .9 (ka- poss. over erasure) (S310-H 2); 601.1 .11: [ka-ke-we] (S310-H 2); 605.1 .6 (S310-H 2); 658.1 (S658-H 21); 692.1 .4 (S310-H 2); 693.1 .5 (S310-H 2); 706.1 (S658-H 21); 725.1 .23 (S310-H 2); 750.1 (S310-H 2); 832.1 .4 .9 .13 (-we prob. over imperfection of clay) (S310-H 2); 845.1: ]ḳạ-ḳẹ-we (S310-H 2); 927.1 .10: ]ḳạ-ke-we (S310-H 2);
Ma90.2 (S90-H 2); 120.2 (S90-H 2); 123.3 (S90-H 2); 124.2 (S90-H 2); 193.3 (S90-H 2); 221.2 (S90-H 2); 225.2 (S90-H 2); 365.2 (S90-H 2); 378.2: ka-ḳẹ-we (S90-H 2); 397.3: ]ḳạ-ke-we (S90-H 2);
Na106.B (S106-H 1); 252.B (over ⟦ẹ-ṛẹ-ụ-ṭẹ-ṛẹ⟧) (S106-H 1); 425 (S106-H 1); 529.B: ka-ke[-we (S106-H 1); 923.B (S106-H 1); 941.B: ka-ke-ẉẹ (S106-H 1); 1357.3 (S106-H 1)
ka-ke-wiMYOe121.2 (56)
⟦ka-ḳị⟧PYSa790 (under a-mo-ta) (H 26) (cf. ⟦ka-ḳọ⟧)
ka-ki-joKNSo894.2
ka-koPYJn320.11 (S310-H 2); 389.7 (over erasure) .8: ⟦ka-ko⟧ .9 (S310-H 2); 410.7 (S310-H 2); 415.7: ka-ko[ (S310-H 2); 431.7 .20 (S310-H 2); 478.7: ]ka-ko (S310-H 2); 601.9 (S310-H 2); 658.11 (S658-H 21); 706.13 (S658-H 21); 725.10 .25, r. originalis .21: ⟦ka-ko⟧ r. originalis .22: ⟦ka-ko ⟧ (S310-H 2); 829.3 (S310-H 2); 832.8: ḳạ-ḳọ[ (: ḳạ-[ ]) (S310-H 2); 845.8 (S310-H 2);
Sa790: ⟦ka-ḳọ⟧ (under a-mo-ta) (H 26) (cf. ⟦ka-ḳị⟧); 794 (H 26)
ka-ko-de-taKNSo894.2
ka-maKNL520.2;
PYAn724.11: ka-ma[ (over erasure, perhaps ⟦ẹ-ṭọ-, with -ṇị-j̣ọ over as .a .b) (S657-H 1);
Ea28 (poss. ka- over ⟦ọ⟧) (S28-H 43);
Eb159.B (H 41); 173.1 (H 41); 495.1 (H 41);
Ep613.1: [ka-ma] .6 .9: [ka-]ma .10 .11 (S74-H 1);
Un718.11-.11a: ka-|-ma (over erasure) (S312-H 24)
ka-ma[KNAp637.1: ka-ṃạ[ (ka- over ⟦   ⟧) (103);
F(1) 5079.1 (ka- over ⟦   ⟧) ("124"d) (jmd: david);
Xe5546.3: ḳạ-ṃạ[ (103?);
PYXa184.a: ka-ṃạ[ (: ka-[) (Ciii)
[?]ka-ma[KNF(1) 5079.3b (over ⟦   ⟧. Perhaps nothing lost before ka-) ("124"d) (jmd: david)
]-ḳạ-ṃạKNL5284 lat. inf. (114?)
ka-ma-e-uPYEb152.A: ka-]ṃạ-ẹ-ụ (H 41); 156.1 (H 41); 177.A (H 41); 839.A (H 41); 842.A (H 41); 862.B (over ⟦pa-ro ḍạ-ṃọ⟧) (H 41);
Ep613.3 .7 .8 .13 (S74-H 1)
ka-ma-e-wePYAn261 v.9: ka-ma-e[-we] (S615-H 1);
Ed236.1 (S74-H 1); 411.2: ka-ma-ẹ-we (over erasure) (S74-H 1);
Ep539.5: ka-ṃạ-e-we .7: ka-ma-e-ẉẹ (S74-H 1);
Un616 lat. sin. (S615-H 1)
ka-ma-joKNAm(1) 5882 (103)
ka-ma-ọPYEb156.2 (H 41)
]ka-ma-oKNC7059.A
ka-ma-soKNMc4460.b (132)
ka-ma-ti-jo-joCf. Index Vases
ka-ma-toKNDa1275.B (117)
ka-mi-ni-toKNDe1260.B (117);
Dk(2) 1073.B (119)
ka-moKNAs(1) 604.1 (103)
]ka-moKNDb1263.B (117)
Dq(1) 440.B (121)
]-ka-moCf. Index Vases
ka-mo-ni-joKNDa1293.B (117)
]ka-mu-ko-toKNV(6) 831.2 (203)
ka-na-a-poKNVc(2) 7518 (-a- is a small sign, inserted between -na- and -po-) (115)
ka-na-koMYGe602.4B .5B (57); 603.1 (59) .1: ḳạ-ṇạ-ko (58a) .2a (58a) .3 (58a) .6 (58a); 604.1 .5 (58a); 605.1: ]ka-na-ko .2A: [ka-na-ko] .2A .3A .3A: ]ḳạ-na-ko .4A .4A .6B: ḳạ-na-ko (57); 606.3a (57);
THGf108.2: ka-]na-ko (: ]na-ko) (ka-]na-ko not in TITHEMY 2, where this tablet is in series Op)
ka-na-p̣ẹ[MYOe119.2 (52)
ka-na-pe-uPYCn1287.2 (H 31);
En74.3 .23 (S74-H 1);
Eo160.3 (H 41); 276.2 (H 41)
ka-na-pe-u-siMYOi701.5 (63); 704.2 (64)
ka-na-pe-weTHAv106.5 (304);
MYOe129 (56)
ka-na-pe-woPYEo269.B (H 41)
]ka-na-poKNV(4) 5536.2: ]ka-na-po (103)
ka-na-po-toKNV(6) 832.3 (225)
ka-na-toTHKa113.1: ka-]na-to (in AGS in the rule .1.B);
MYUe611.3 (60);
Wt502.β (65); 506.β (65)
ka-na-to-poKNAp639.9 (103)
ka-ṇẹ[THFt182.2 (: ka-[) (cf. ka-ḍọ[) (in AGS: ka-ṇẹ[ as "lecture"; not "possible lecture")
ka-ne-jaPYUb1318.2 (H 32)
ḳạ-ne-joTHFq(2) 254.3 (305)
ka-ne-u-taKNDa1350.B (117);
X7559 (= 477): ka-ne-u-ta[
]ka-ni[PYCn1059.5 (S719-H 1)
ka-ni-toKNDb1449.B (117);
Dh(2) 1646 (120);
X7583: ]ka-ni-ṭọ[ (poss. same tablet as X 7759)
ka-noTHFt(1) 217.2 (311) (VA, Floreant, 69); (1) 246.1: ḳạ-no (: ḳạ[ : ]vest.) (cf. q̣ẹ[, ḳạ-si) ("Trace à droite; ḳạ[ ou q̣ẹ[; cf. ka-si ou ka-no") Not in TITHEMY 2
]ka-noKNVc(1) 83 ("124")
]-ka-noPYJn832.5 (S310-H 2) (cf. ẉạ-ka-no)
ka-nu-se-uKNAs(1) 602.3 (103)
ka-nu-ta-joPYAn120.6 (S129-H 22)
ka-paKNE(1) 71 ("124") (jmd: stylus 5) (prob. same tablet as F 7360);
PYUa9.1: ka-p̣ạ[ (S138-H 42);
Un47.4 ka[-pa (: KA[) (S138-H 42); 138.5 (S138-H 42);
THFt(1) 141.1 (311); (1) 143.1 (311); (1) 151.1 (311) (1) (1) 217.1 (311); (1) 219.1 (311); (1) 220.1 (311); (1) 234.1 (311); (1) 268.1: ]ka-pa (311)
]ka-p̣ạ[PYXn1111.1
]ḳạ-p̣ạPYXn1261.1 (: ]-p̣ạ) (Ciii)
ka-pa-joKNB(3) 5752 (106)
-ka-pa-raPYUn1321.2 (: to-sa-ka-pa-ra) (H 34)
ka-pa-ra₂KNAk(1) 5009.A (103);
PYJn706.10 (S658-H 21)
ka-pa-ra₂-dePYAa788 (S240-H 1);
An292.2 (S240-H 1)
ka-pa-ra₂-do[ ]PYAd679.a (S290-H 23) (cf. poss. complete)
]ḳạ-pa-re[THXp330.2 (in AGS in series X: ]ḳạ-p̣ạ-re[)
ka-pa-ri-joKNU4478.16: ka-pa-ri-jo[ (202);
Vc(1) 72 ("124"s) (jmd: simon);
V(2) 60.2: ka-pa-ri-jo[ (124) (jmd: bertrand); (1) 77.1 ("124") (jmd: poss. same tablet as Og 180)
ka-pa-ri-jo-neKNFh344 (141)
ka-pa-si-jaPYVn851.12 (H 12)
ka-p̣ạ-soKNAi(3) 966.b (poss. over ⟦   ⟧) (204) (cf. ka-ẹ-so)
ka-pa-ti-jaPYEb338.A (H 41);
Ep539.9 (S74-H 1); 704.7 (S74-H 1);
Un443.3 (H 6)
]ḳạ-p̣ẹ[THFq(1) 341.2 (: ]ḳạ-ṭị[) (305) (cf. ]q̣ẹ-p̣ẹ[, ]q̣ẹ-ṭị)
ka-pe-se-wa-oPYCn453.1 (S925-H 1)
ka-pi-ni-jaPYVn46.2 .3 .4 (Cii)
ka-poKNF(2) 841.5
]ka-poKNX6030
ka-pteKNDf1230.B (117)
ka-pu-roKNV(6) 832.2 (225)
]ka-pu₂-ṇị-joKNX1018 (: ]ka-pu₂-ṣạ-jo)
]ka-pu₂-ṣạ-joKNX1018 (cf. ]ka-pu₂-ṇị-jo)
]ḳạ-q̣ẹ[KNXf8719 (: ]ḳạ-[) (cf. ]ḳạ-ḳạ[)
ka-ra[PYUn1320.1 (Cii)
ka-ra-[KNX468.1;
PYMn1412.1 (H 14) (cf. ka-ra-ḍọ-ẉọ[, ka-ra-ẉạ[);
MYGe605.6A (57) (cf. ka-ra-ḳọ[, ka-ra-ṭọ[);
Ui651.1 (cf. ka-ra-ṭọ[)
]ḳạ-raKNL(5) 7380.b (: ]-ra) (209) (cf. ]q̣ẹ-ra)
]-ka-raKNOd765.B (cf. ]ọ-ka-ra)
ka-ra-a-piPYTa722.2 (over erasure) (S641-H 2)
ka-ra-do-roPYAc1272 (-ro over erasure) (S1272-Ciii);
An424.2: ka-ra-ḍọ-ṛọ (S298-H 3); 661.5 (S657-H 1);
Cn608.10 (S608-H 1);
Jn829.11: ḳạ-ra-do-ro (S310-H 2);
Jo438.12 (-do- over erasure, prob. ⟦ḍẹ⟧) (Ci);
Ma346.1 (S90-H 2);
Na543 (S106-H 1);
Qa1304 (S1295-H 15);
Vn19.7: ka-ra-do]-ro (: ]-ro) (Cii); 130.8 (H 1);
Xn952.1: ]ḳạ-ra-do-ṛọ[ (Ci)
ka-ra-do-ro-dePYVn20.10 (H 25)
ka-ra-do-wa-taPYEa57 (S28-H 43)
ka-ra-ḍọ-ẉọ[PYMn1412.1 (: ka-ra-) (H 14) (cf. ka-ra-ẉạ[)
]ka-ra-e-i-joKNFp(2) 354.1 (222?)
ka-ra-e-ri-joKNFp(1) 6.1 (-e- over ⟦   ⟧) (138); (1) 7.1 (138); (1) 15.1 (138); (1) 18.1 (138)
ka-]ra-e-ri-jo-joKNGg(1) 7369.1: ka-]ra-e-ri-jo-jo (103);
M(1) 1645.1: ka-]ra-e-ri-jo-jo (103)
ka-ra-iPYEs644.8: [ka-ra-i] (S644-H 1) (or poss. ḳạ[-ra-i); 650.8.A (H 11); 726.1 (S644-H 1)
]ka-ra-i-noKNB(5) 5028 (104)
ka-ra-ḳọ[MYGe605.6A (: ka-ra-[) (57) (cf. ka-ra-ṭọ[)
⟦ḳạ-ṛạ-ṃạ⟧KNV684.1 (under ka-ra-ma-to) (140)
ka-ra-ma-toKNV684.1 .1: ⟦ḳạ-ṛạ-ṃạ-ṭọ⟧ (palipsest; previous text written other way up) (140)
ka-ra-na-koKNB(1) 988.b
ka-ra-na-taKNVc(1) 65 ("124"r) (jmd: roger);
Xd7906 ("124")
ka-ra-ni-joPYWo1199 (ka- and poss. more over erasure) (H 34?)
⟦ka-ra-o-ṛẹ⟧PYTa714.2 (below ku-ru-so) (S641-H 2)
ka-ra-pa-soPYJn389.5 (S310-H 2);
MYOi705.3
ka-ra-piPYEa808 (S28-H 43)
ka-ra-re-weKNK778.1: ]ka-ra-re-we;
PYFr1184.3 (S1202-H 2)
ka-ra-se-ti-ri-joMYWt507.β-.γ: ka-ra-se-|-ti-ri-jo (65) (cf. ka-ra{-se}-ti-ri-jo
]ḳạ-ra-soKNB(3) 7043: ]-ra-so (106) (cf. ]q̣ẹ-ra-so, ]ẉẹ-ra-so)
ka-ra-so-moPYFn79.7 (H 45)
ka-ra-su-noPYCc660 (S4-H 21)
ka-ra-te-mi-dePYGn428.3 (Ciii)
]ka-ra-te-raMYUe611.2 (60);
ka-ra-ti-ri-joMYUe611.4 (60)
Wt507.β-.γ: ka-ra{-se}-ti-ri-jo (: ka-ra-se-|-ti-ri-jo) (65)
ka-ra-toMYGe603: ]ka-ra-to (58a); 605.1: ka-]ṛạ-to .6A: ka-ra-ṭọ[ (: ka-ra-[) (cf. ka-ra-ḳọ[) (57);
Ui651.1: ka-ra-ṭọ[ (: ka-ra-[)
ka-ra-u-du-roPYEb835.1 (H 41);
Ep705.5 (S74-H 1)
ka-ra-u-jaMYFu711.8
ka-ra-u-koKNDl7075.B: ?ka-]ra-u-ko;
PYCn285.4 (S131-H 1);
Jn706.8 (S658-H 21); 832.5 (S310-H 2)
Cf. also Index Vases
ka-ra-u-roPYAn192.8 (S129-H 22);
Jn70.7 (S310-H 2)
ka-ra-ẉạ[PYMn1412.1 (: ka-ra-[) (H 14) (cf. ka-ra-ḍọ-ẉọ[)
ka-ra-wa-ni-taPYCn45.12 (S4-H 21)
ka-ra-weKNAp694.2: ]ka-ra-we; 5868.2 (103)
ka-ra-wi-jaTHFq(1) 169.4: ka-ra-wi-ja[ (305); 207.1: ka-]ṛạ-wi-ja (307); 228.2: ]ka-ṛạ-wi-ja  (310)
ka-ra-wi-koPYJn389.3 (S310-H 2)
ka-ra-wi-po-roPYEb338.A: ka-ra-wi-po[-ro (H 41);
Ep704.7 (S74-H 1);
Un6 v.2: ka-]ra-wi-po-ro, v. originalis .3: ⟦ka-ra-]ẉị-p̣ọ-ṛọ⟧ (S6-H 6);
Vn48.7 (ka- over erasure) (Ci)
ka-ra-wi-po-ro-joPYAe110 (S8-H 42)
ka-ra-wi-po-ro-qePYEd317.1 (-po- prob. over erasure) (S74-H 1);
Jn829.2 (over erasure) (S310-H 2)
ka-ra-wi-soPYJa1288 (Cii)
ka-ra-*56-soPYEn659.19: ka-ra-*56-ṣọ[ (S74-H 1);
Eo269.lat. sup. (H 41)
ka-ra-*82[PYJn431.2 (S310-H 2)
]ka-reKNXe8537.1 (103)
]-ḳạ-re-te-u[PYXa1343.2 (: ]-q̣ẹ-re-te-u[) (cf. ]j̣ạ-ḳạ-re-te-u[, ]j̣ạ-q̣ẹ-re-te-u[, ]ẉạ-ḳạ-re-te-u[, ]ẉạ-q̣ẹ-re-te-u[)
]ka-re-uPYAq218.11 (S64-H 21)
]ḳạ-ri-joKNV(4) 5946.1: ]-ri-jo (103) (cf. ]q̣ẹ-ri-jo)
ka-ri-pi-joKNX7918
ka-ri-se-uKNAs(1) 609.2: ka-ri-ṣẹ-u (103); (2) 1516.2 (101);
PYJn431.22 (S310-H 2)
ka-ri-se-u-qeMYAu102.3 (52)
ka-ri-si-joPYJn706.16 (S658-H 21)
ka-roKNFh340 (141);
PYUb1318.6 .6: ⟦ḳạ-ṛọ⟧ (poss. under second u-po) (H 32)
ka-ro-ke-ePYAn207.16 (H 43)
ka-ro-qoKNSc257.1 ("124"h) (jmd: stylus 6);
Xd7634 ("124") (jmd: roger);
X1047.1: ka-ro-q̣ọ[;
PYVn865.5 (C i);
MYAu657.4 (62);
OLZh1.Ab: ka-ṛọ-qo (qo-ṛọ-ka, lecture sinistroverse)
ka-ṛụ-ḳạ[Cf. Index Vases
ka-ru-kePYFn187.3 (-ru- over erasure ⟦ḳẹ⟧) .5 .16 .21 (H 2);
Un219.3 (H 15)
ka-ru-noKNDl(1) 412.B (118); 7147.B (118)
ka-ru-piPYTa722.3 .3 (S641-H 2)
ka-ru-ti-je-ja-o-qePYAd671.A (-o-qe over erasure) (H 23)
ka-ru-toTHWu55
ka-ru-we-qePYTa721.1 (S641-H 2)
ka-saPYCn202.3 (S131-H 1)
ka-sa[KNX8148: ka-ṣạ[ (: ka-[);
ka-sa[THGp(1) 158.1 (306) (in AGS in rule .1b)
ka-sa-[KNV(3) 5538.2 (115) (cf. ka-sa-ṭọ[);
ka-sa-noKNV(6) 831.5 (203)
ka-sa-roKNC(4) 912.8 (111);
Dv1450.B (117)
]ka-sa-ṭạPYMn162.2 (S90-H 2)
ka-sa-toKNVc(3) 5538.2: ka-sa-ṭọ[ (: ka-sa-[) (115); (2) 7537 (115);
PYAn39.6 (over erasure) (Ciii?);
Jn320.5 (S310-H 2);
MYGo610.3 (57);
Oe113.2 (54)
ka-siTHFt(1) 141.2 (311); (1) 143.2 (311) (in AGS: ka-si[); (1) 151.2: ka-ṣị[ (: ka-[) (311); (1) 219.2: ka-si[ (311); (1) 220.2 (311); (1) 234.2 (311); (1) 246.2: ḳạ[-si (: vest.) (311) (in AGS, in rule .1, "Trace à droite: ḳạ[ ou q̣ẹ[. Cf. ka-si ou ka-no"); (1) 268.2 (311)
ka-ṣị[THFq205.4 (307)
Cf. Index Vases, s.u. ka-ṣị[/ ka-ṣị-[
]ḳạ-ṣị-[ ]iTHFq(2) 275.6 (305) (in AGS: ]ḳạ-ṣị-[ and ]i)
]ka-si-daPYAn207.18 (H 43)
ka-si-ko-noKNRa(1) 1541: ka-si-]ko-no (126); (1) 1546: ka-si-]ko-no (126); (1) 1551.b: ka-si-]ko-no (over ⟦   ⟧) (126); (1) 1555 (126); (1) 1556 (126); (1) 1557: ka-]si-ko-no (126); (1) 1559: ka-si-ko[-no (126);
PYAn128.3 (H 42)
ka-soKNV684.2 (140);
PYCn599.2 (S4-H 21)
]ka-ṣọKNWb7139 (cf. ka-ḍọ)
ka-ta-[KNXd7597 ("124") (jmd: stylus 5)
]ka-ṭạ[KNX9465.b (: ]ka-[)
[•]-ka-ta[KNB(5) 802.4 (104) (cf. [•]-ka-ta, ẉẹ-ka-ta)
]ka-taKNDn5286: ]ḳạ̣-ta (prob. over ⟦   ⟧) (117);
V(6) 958.3b (101?);
[•]-ka-taKNB(5) 802.4 (: [•]-ka-ta[) (104) (cf. ẉẹ-ka-ta)
ka-ta-ḍọ-qeKNDa1091 v.2 (117)
ka-ta-mi-j̣ọKNC(4) 911.12 (111)
ka-ta-ni-jaKNL771.1: ḳạ-ta-ni-ja .2: ]ka-ta-ni-ja
ka-ta-noKNX795;
PYEb890.1: ka-ta-no[ (H 41);
Ep705.2 (S74-H 1)
ka-ta-raKNNp85 ("124"e) (jmd: eric)
ḳạ-ta-ra-iKNCo906.1 (107)
ḳạ-ta-ra-piKND7773: ]ḳạ-ta-ra-pi (: ]-ta-ra-pi);
V(2) 145.4: ḳạ-ta-ra-pi ("124") (jmd: fred)
ka-ta-roKNXf8101 (8101 = SM 1642 = SM 4495 + JPO 4494).1
Cf. also Index Vases
ka-ta-waPYCn40.13 (S4-H 21);
Jn605.4 (S310-H 2)
ka-ta-woKNDk(2) 5201.B: ]̣ka-ta-ẉọ (119);
Dq(1) 447.B: ]ḳạ-ta-wo (: ]-ta-wo) (121) (cf. ]q̣ẹ-ta-wo);
Dv1113.B (117)
]ka-ta₂[KNX8197 (traces of ⟦   ⟧?)
ka-ṭạ₂-ṛọKNAs(1) 604.1 (103)
]ka-tePYMb1402 (Ci)
]ka-te-ri-jaKNC1561.a
]̣ka-te-roKNOg5515
ka-te-uKNDa1451: ka⟦-te-u⟧ (: ka-jo) (117);
Dk(2) 1072.B (-te- over ⟦   ⟧) (119)
ka-tiPYTn996.3 (Ciii)
ka-ti-[MYOe112.2 (52) (cf. ka-ti-ḳẹ[, ka-ti-ṣạ[)
]ḳạ-ṭị[THFq(1) 341.2 (305) (cf. ]ḳạ-p̣ẹ[, ]q̣ẹ-p̣ẹ[, ]q̣ẹ-ṭị[)
]ka-tiKNCe76 ("124")
ka-ti-joTHFq(1) 132.3: ]ka-ti-jo (305); (2) 276.9: ḳạ-ṭị-j̣ọ (305) (cf. ḳạ-ẉị-j̣ọ); (2) 356.1: ]ḳạ-ṭị-j̣ọ[ (305) (in AGS: ]ḳạ-ti-j̣ọ[)
ka-ti-ḳẹ[MYOe112.2 (: ka-ti-[) (52) (cf. ka-ti-ṣạ[)
ka-ti-ṣạ[MYOe112.2 (: ka-ti-[) (52) (cf. ka-ti-ḳẹ[)
ka-toKNDv1169.B (117) [J1]; 5287.b (117)
[•]-ka-toKNX7550.1; 7743.1
ka-to-roKNDo1054.b (106?) [I3]; 7613.b: ka-to-ṛọ[ (106?); 7740.b: ka-to-ṛọ[ (106?);
Dq(4) 438.b (106); (4) 686.b (106?);
Ga(2) 7367.1;
L(4) 489 (208?)
ka-tu-re-ẉị[KNX1047.2 (cf. ka-tu-re-wi-j̣ạ[)
ka-tu-re-wi-jaKNX1047.2: ka-tu-re-wi-j̣ạ[ (: ka-tu-re-ẉị[);
PYXn1482.3
ka-tu-re-ẉị-ja-iPYUb1318.1 (H 32)
ka-tu-ro₂PYUb1318.2 (H 32)
ka-u-daKNFs21.1 (139)
ka-u-ja[KNU4478.6 (202)
ka-u-noCf. Index Vases
ḳạ-u-ro-joTHX189.5: [•]-u-ro-jo (315) (cf. *6̣3̣-u-ro-jo)
ka-u-ṣọ[PYJn832.7 (S310-H 2)
ka-u-ti-ṭạPYAn340.14 (S129-H 22)
ka-wa-do-roPYEb976.A: ka-]ẉạ-do-ro (H 41);
Ep212.7 (S74-H 1)
ka-wa-raPYQa1289 (ka-wa- over erasure) (S1289-H 33)
]̣ka-wa-roKNDe1287.B (117)
ka-wa-ti-roPYAn340.2 (S129-H 22);
Mb1401: ka-wa-ti-ṛọ[ (H 14)
ka-wi[KNXd86 ("124")
ka-wi-[KNB(5) 9695.1 (over ⟦   ⟧) (104)
]ka-wi-jaKNUf(1) 79 ("124") (jmd: simon)
ka-wi-joPYAn192.14 (S129-H 22);
THFq(1) 123.1 (305) (in TITHEMY 2: ka-wi-jo-*65); (1) 130.3 (305) (in TITHEMY 2: ka-wi-jo-*65); (2) 229.6 (305); (2) 247.2 (305); (2) 254.6 (305) (in TITHEMY 2: ka-wi-jo-*6̣5̣); (2) 258.5 (305) (in TITHEMY 2: ka-wi-jo-*65); (2) 276.9: ḳạ-ẉị-j̣ọ (: ḳạ-ṭị-j̣ọ) (305); (1) 342.2: ]ka-wi-jo (305) (in TITHEMY 2: ]ka-wi-jo-*65)
]ka-wi-jo[THFq(1) 120.1: ]ḳạ-ẉị-j̣ọ[ (305); (2) 261.1: ]ḳạ-wi-j̣ọ[ (305?)
ka-wi-jo-*65
(/ka-wi-jo  FAR)THFq(1) 123.1 (305) (in AGS: ka-wi-jo); (1) 130.3 (305) (in AGS: ka-wi-jo); (2) 254.6: ka-wi-jo-*6̣5̣ (305) (in AGS: ka-wi-jo); (2) 258.5 (305) (in AGS: ka-wi-jo); (1) 342.2: ]ka-wi-jo-*65 (305) (in AGS: ]ka-wi-jo)
ka-wi-taPYCn600.9 (S4-H 21)
ka-woKNSc7471 v.: ḳạ-wo ("124");
PYAd686.a: ka-wo (: ka-wo-ta-ra-[]-p̣ọ-ro) (H 23) (cf. ka-wo-ta, ka-wo-ta-ra-ṭọ-p̣ọ-ṛọ, ka-wo-ta-ra-ụ-p̣ọ-ṛọ, ra-ṭọ-p̣ọ-ṛọ, ta-ra-ṭọ-p̣ọ-ṛọ)
]ka-ẉọ-ṇọ[MYX707.2
ka-wo-taPYAd686.a: (: ka-wo-ta-ra-[]-p̣ọ-ro) (H 23) (ka-wo-ta: JTK, ap. The New Texts from Pylos; cf. ka-wo, ka-wo-ta-ra-ṭọ-p̣ọ-ṛọ, ka-wo-ta-ra-ụ-p̣ọ-ṛọ, ra-ṭọ-p̣ọ-ṛọ, ta-ra-ṭọ-p̣ọ-ṛọ)
ka-wo-ta-ra-[]-p̣ọ-roPYAd686.a (H 23) (cf. ka-wo, ka-wo-ta, ka-wo-ta-ra-ṭọ-p̣ọ-ṛọ, ka-wo-ta-ra-ụ-p̣ọ-ṛọ, ra-ṭọ-p̣ọ-ṛọ, ta-ra-ṭọ-p̣ọ-ṛọ)
ka-wo-ta-ra-ṭọ-p̣ọ-ṛọPYAd686.a (: ka-wo-ta-ra-[]-p̣ọ-ro) (H 23) (cf. ka-wo, ka-wo-ta, ka-wo-ta-ra-ụ-p̣ọ-ṛọ, ra-ṭọ-p̣ọ-ṛọ, ta-ra-ṭọ-p̣ọ-ṛọ)
ka-wo-ta-ra-ụ-p̣ọ-ṛọPYAd686.a (: ka-wo-ta-ra-[]-p̣ọ-ro) (H 23) (cf. ka-wo, ka-wo-ta, ka-wo-ta-ra-ṭọ-p̣ọ-ṛọ, ra-ṭọ-p̣ọ-ṛọ, ta-ra-ṭọ-p̣ọ-ṛọ)
ka-zaKNSp4452
ka-zo-deTHAv104.1
ka-zo-ePYVa1323 (Cii)
ka-*56-[•]KHAr4.1 (115) (cf. ka-*56-ṣọ, ka-*56-q̣ọ)
ka-*56-na-toKNAs(2) 1516.16 (101)
ka-*56-noKNDf1219.B (117)
ka-*56-q̣ọKHAr4.1 (: ka-*56-[•]) (115) (cf. ka-*56-ṣọ)
ka-*56-ṣọKHAr4.1 (1)
ka-*56-so-taKNAp769.1

 
 Logo del Taller DigitalMantenida por el Taller Digital        Marco legal        
    [Correo]Enviar correo. (Atajo: tecla 9) 
© Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes