Logo Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
:: Diccionario micénico > Índice directo - Direct Index

Índice directo - Direct Index

I. Índice directo de los grupos de silabogramas transliterados
I. Direct Index of the Groups of Transliterated Syllabograms

Tablillas

A · A₂ · A₃ · Au · Da · De · Di · Do · Du · Dwe · Dwo · E · I · Ja · Je · Jo · Ka · Ke · Ki · Ko · Ku · Ma · Me · Mi · Mo · Mu · Na · Ne · Ni · No · Nu · Nwa · O · Pa · Pe · Pi · Po · Pte · Pu · Pu₂ · Qa · Qe · Qi · Qo · Ra · Ra₂ · Ra₃ · Re · Ri · Ro · Ro₂ · Ru · Sa · Se · Si · So · Su · Ta · Ta₂ · Te · Ti · To · Tu · Twe · U · Wa · We · Wi · Wo · Za · Ze · Zo · *18 · *22 · *34 · *35 · *47 · *49 · *56 · *63 · *64 · *65 · *82 · *83 · *89

Véase también el índice de Vasos (Z)

Ku
ku[KNDv1450.B: ḳụ[ (: vest.[) (117) (cf. q̣ạ[);
F(1) 157 v.1: ḳụ[ ("124"d);
Gg5548 v.;
Xd148.1 ("124") (jmd: david);
X9535: ḳụ[;
PYAn654.16: ⟦ḳụ⟧ (under ku-re-we) (S657-H 1);
Es647.2: ⟦ḳụ⟧ (poss. under *34-ke-te-si) (S644-H 1)
ku-[KNB(4) 164.5 ("124") (cf. ku-ṛẹ-ẉẹ[);
Nc5112 (133?); 8555: ḳụ-[ (: ṛị-[) (133?)
Xd8553 ("124") (cf. ṛị-[);
X5735; 7695; 9204
]ku[KNX9435: ]ḳụ[ (: ]j̣ọ[); 9442 (twin of X 5735 (and cf. Vc 5510)); 9790: ]̣ḳụ[;
THFq(2) 269.1: ]ḳụ[ (305)
]̣ku-[KNB(5) 9288.1 (over ⟦   ⟧) (104) (cf. ]̣ku-ṭạ[)
]ḳụKNX8580
⟦ku-•-•⟧PYAn656.7 (under ko-ro-ku-ra-i-jo) (S657-H 1)
]̣[ • • ]-kuKNOd667.B (cf. ]̣p̣ạ-ṛạ-ku)
ḳụ-•-kaPYVn1341.6 (Ciii)
ku[ ]pe-rePYUb1318.7 (H 32)
ku-da-jo-qeKNV(5) 1004.A (125)
ku-da-ma-roPYEs644.13 (S644-H 1); 650 v.4 (H 11); 652.1: [ku-da-ma-ro] (S644-H 1)
]ku-da-ra-roKNL523.b
[•]-ḳụ-ḍạ-ṛụ-ePYVn1341. 5 (Ciii) (cf. ṛạ-ḳụ-ḍạ-ṛụ-e)
ku-doKNDf1210.B (117)
ku-do[KNFh<383> (141??);
X7642 (- same hand as 7672); 7672 (- same hand as 7642)
ku-do-ni-jaKNCe59.3b (over ⟦   ⟧) ("124"c) (jmd: cedric);
Co904.1 (107);
C(1) 989 (over ⟦   ⟧) (107);
Fh359.b (141);
G820.1;
Lc(2) 481.B (-do- and perhaps -ni- over ⟦   ⟧) (113); (2) 7377 (= 507).B (113);
Sd404.b (128);
Wb7713.1;
X7552: ku-do-ni-j̣ạ[; 8261.1: ]ku-do-ni-ja[ (over ⟦   ⟧)
ku-do-ni-ja-deKNL588.3
ku-do-ni-joKNGg711 lat. inf.: ]ku-do-ni-jo;
Xd169: ]ḳụ-do-ni-jo[ ("124") (jmd: stylus 9)
]ku-i-soKNDa5214 (117)
ku-ja-niCf. Index Vases
ku-ja-roKNDe1254.B (117);
X44.B
ku-joKNDf5211 (117)
ku-jo-[KNC(4) 911.11 (111) [I3]
ku-kaMYOe121.1 (56)
ku-ka-da-roKNUf(2) 836.b (122)
ku-ka-noKNDc1337.B (117)
ku-ka-ra-ṛẹ[KNXd78 ("124") (jmd: roger)
ku-ka-ra-soPYCn643.4 (S719-H 1); 719.8: ku-]ka-ra-so (S719-H 1)
ku-ka-roKNDa1238.B (117);
Ra(1) 1548.b (126);
V(4) 653.3: ku-ka-ro[ (103)
ku-ka-soKNAs(1) 5719.1 (103);
V(3) 429.2 (115)
ku-ke-ṃọ[KNV(4) 5946.2 (103)
ku-ke-re-uPYJn845.12 (S310-H 2)
ku-ke-soKNDd1306.B (117)
ku-ke-toKNDa1392.B (117);
ku-ko-wi-raKNX7644.1 (over ⟦   ⟧)
]ku-ku-mo[KNX<8204>.1
ku-ma-ṭọ[KNV(3) 7512.2 (115)
]ḳụ-mi-[•]-duKNAp8154.2 (- cf. Ap 769, 5547)
ku-mi-naMYGe605.2B (57)
ku-mi-noMYGe605.3B: ḳụ-ṃị-no .4B .6A (57)
ku-mi-no-j̣ọ[MYGe602.3 (57)
]-ku-mi-ṛọKNDl(1) 7875 (118) (cf. ]ṭạ-ku-mi-ṛọ) (jlm, Minos 31-32, 1996-1997 [1998], p. 419)
ku-mi-soKNDa1202 (ku- over ⟦   ⟧; -mi-so less certainly so) (117);
X459: ]ku-mi-so
ku-mo-noKNDk(1) 945.b (120)
ku-mo-no-soKNDa1313.B (117)
]ḳụ-ṇạ[KNX9713
ku-na-jaPYTa711.3 (S641-H 2)
ku-na-j̣ẹ[KNX9720 (over ⟦   ⟧)
ku-na-ke-ta-iPYNa248 (S106-H 1)
ku-na-ki-siTHAv100.2 (304);
Gp(1) 200.2: ku-ṇạ-ḳị-ṣị (306?)
ku-neTHFq(2) 229.9 (305); (2) 292.4: ḳụ-ṇẹ (305);
MYFu711.7
ku-ne[KNSc258 v. ("124") (jmd: ivan)
ku-ne-uKNDa1396.B (117)
ku-ni-taKNB798.9 (over ⟦   ⟧) (107)
ku-noTHFq205.3 (307); 236.5 (310) (in TITHEMY 2: ku-no-*6̣5̣[)
Gp150.2 (305?);
Op108.1: ḳụ-ṇọ (in AGS in tablet Gf 163; in TITHEMY 2 is the same tablet as Op 108: Op 108 + Gf 163)
]ku-noKNUf(1) 7491.b ("124")
]ḳụ-no-oKNC954.2
ku-no-*6̣5̣[THFq236.5 (310) (in AGS: ku-no)
ku-pa[KNX7770
ku-pa-nu-we-toKNAs (2) 1517.8 (102?)
ku-pa-ri-se-jaPYSa488 (H 26)
ku-pa-ri-si-joPYAn657.8 .10 (over erasure) (S657-H 1)
ku-]pa-ri-soPYNa514 (: ]pa-ri-so) (S106-H 1)
ku-pa-roKNGa(2) 454 (223?); (3) 465.2 (223); (1) 517.b (135); (1) 519.1a (135?); (3) 8005: ku-]pa-ro
ku-pa-ro-wePYFr1203 (S1203-Cii)
ku-pa-ro₂PYUn249.1 (Cii); 267.6 (S2-H 1); 616.1: ku-<pa>-ro₂ (: ku-ro-ro₂) (S615-H 1)
ku-pa-saKNV(2) 145.3 ("124") (jmd: fred)
]ḳụ-p̣ạ-si-jaKNFh462.1 (: ]-si-ja) (141?) (cf. ]-p̣ạ-si-ja);
V(5) 1043.B: (: ]-p̣ạ-si-ja) (whole tablet over ⟦   ⟧) (125);
ku-pe-re-teKNB(5) 799 v.1 (104)
ku-pe-se-roKNOg(2) <4467>.2
ku-pe-te-joKNX974.b
'ḳụ-pi-ri-j̣ạ'KNOd667.A
ku-pi-ri-joKNFh347.1 (141); 361.b (141); 371 (141); 372 (141); 5246 (141); 5446.1 (141); 5447 (141); (2) 5472.1 (222?); 5490: ]ku-pi-ṛị[-jo (141);
Ga(1) 517.a (135); (1) 676.b (135); (1) 677 (135);
Gg(2) 995 (135);
K(2) 773.B (224?);
X468.1;
PYCn131.3 (S131-H 1); 719.7: ku-p̣ị-ri-jo (S719-H 1);
Jn320.3: ḳụ-pi-ri-jo (310-H 2);
Un443.1 (H 6)
ku-poMYOe103.4 (52)
ku-ra-noKNAs(2) 1517.6 (102?)
ku-re[KNX7668 (110?)
ku-re-weKNB(4) 164.2: ku-re-we[ .5: ku-ṛẹ-ẉẹ[ (: ku-[) ("124");
PYAn519.14 (S657-H 1); 654.6 .16 (ku-re- over erasure of ⟦ḳụ⟧) (S657-H 1);
Cn3.4 (S608-H 1);
Ma90.2 (S90-H 2)
]ḳụ-re-wi-[KNX5756 (: ]-re-wi-[)
ku-ṛị-na-ze-jaPYFn187.7 (H 2)
ku-ri-ṇị-toPYAn5.7 (: ku-ri-ṣạ-to) (Cii)
ku-ri-sa-toKNXf8101 (8101 = SM 1642 = SM 4495 + JPO 4494).1 (-sa-to over ⟦   ⟧);
PYAn5.7: ku-ri-ṣạ-to (Cii) (cf. ku-ri-ṇị-to);
Cn4.2 (-sa- over very small erasure) (H 21);
Jn706.4 (S658-H 21)
ku-ri]-ṣị-j̣ọKNGa(5) 1530.1 (: ]-ṣị-j̣ọ) (Bennett) (221) (cf. ṭụ-ri]-ṣị-j̣ọ)
ku-ro-ro₂PYUn616.1 (for ku-<pa>-ro₂) (S615-H 1)
ku-ro₂KNAs(1) 603.3 (103);
U4478.19: ku-ṛọ₂ (202)
PYEa814.a (S28-H 43);
THFq(1) 120.2 (305); (1) 138.3: ]ku-ro₂ (305); 205.2: ku-ro₂[ (ku- over ⟦   ⟧) (307)
ku-ro₂-joKNB822.1b
ku-ru-[KNXd7598 ("124"?)
ku-ru-kaKNVc (2) 5510 (115?)
ku-ru-me-ne-joKNFh5502.b (141)
ku-ru-me-ni-joKNDa1173 lat. inf. (117)
ku-ru-me-noKNSc236 ("124"k) (jmd: simon);
PYAq64.5 (S64-H 21);
THOf33.1 (303)
ku-ru-me-no-joPYAn654.1 (S657-H 1)
]̣ku-ru-ni-taKNX1525.1
ḳụ-ṛụ-no[KNAs(1) 608.1 (103)
ku-ru-no-joPYEa801 (S28-H43)
ku-ru-sa-piPYTa707.1 (over erasure) (S641-H 2)
ku-ru-sa-pi-qePYTa714.3 (S641-H 2)
ku-ru-soKNK(1) 872.3a (over ⟦   ⟧) .3a: ⟦ḳụ-ṛụ-ṣọ⟧ (102);
X1014: ]ku-ru-so;
PYTa714.2 .2 (S641-H 2); 716.1 (ku- over erasure) (S641-H 2)
ku-ru-so-joPYAe303.a: ⟦ku-ru-so-jo⟧ (under i-je-ro-jo), 303 (ku-ru- over erasure) (S8-H 42)
]̣ku-ru-so-noKNLc(2) 504.B (113)
ku-ru-so-qePYTa714.1 .2 .3 (S641-H 2)
ku-ru-so-wo-koPYAn207.10 (H 43)
ku-ru-su-*56KNK(1) 740.4 (102?)
ku-ru-zoCf. Index Vases
ku-sa-me-ni-joPYAn519.16 (S657-H 1);
Aq218.4 (ku- prob. over erasure) (S64-H 21)
ku-siTHFq(1) 130.4 (305)
ku-soPYEb893.A (H 41);
Ep301.10 (S74-H 1)
ku-so-noPYAe8 (S8-H 42)
'ku-su-a-ta-o'KNL698.2 (103)
ku-su-ạ₂[THFq(2) 278.3 (305) (in TITHEMY 2: ku-su-ạ₂[ as "possible lecture" of ku-su-ḳụ[)
ku-su-ạ₂[THFq(2) 278.3 (: ku-su-ḳụ[) (305) (in AGS "lecture" in tablet: ku-su-ạ₂[, not "possible lecture" as in TITHEMY 2)
ku-su-ḳụ[THFq(2) 278.3 (305) (cf. ku-su-ạ₂[) (in AGS lecture in tablet: ku-su-ạ₂[, without possible lecture ku-su-ḳụ[)
ku-su-paKNFh367: -ku-su-pa (: to-so-ku-su-pa) (141);
PYFr1201: ku-su-p̣ạ (S1203-Cii)
]ku-su-pa-taKNDp699.a
ku-su⟦-p̣ạ-te⟧KNBg817 (: ku-su-to-ro-qa, -to-ro- over ⟦p̣ạ-te ⟧) (137)
⟦ku-su-qa⟧PYEd847.2 (S74-H 1)
ku-su-to-ro-qaKNBg817 (: -to-ro- over ⟦p̣ạ-te⟧) (137) (cf. ku-su⟦-p̣ạ-te⟧);
PYEd411.1 (H 41);
Er880.8 (H 24);
THAv101.6a (304);
Fq(1) 187.4: ku-su-to-ṛọ[-qa (over ⟦   ⟧) (305); (2) 214.14: ku-su-to-ro-q̣ạ (305) (in AGS: ku-su-to-ro-qa); (2) 229.14: ku-su[-to-]ro-qa (305); (2) 252.6: ]ḳụ-ṣụ[-to-ro-qa (305) (in AGS in rule .6b); (2) 254.15 (305); (2) 269.7: ku-su-to-ro-]qa (305); (2) 276.10 (305); (2) 277.4: [ku-su-to-ro-qa] (305); (2) 306.4: ku-su-ṭọ-ṛọ[-qa (305) (in AGS in rule .5); (2) 359.3: ku[-su-to-ro-qa (305); (2) 362.1: ku-su-ṭọ[-ro-qa (305) (in AGS without rule); (2) 394.1: ku-]ṣụ-to-ṛọ[-qa (305) (in AGS without rule)
ku-ṭạ[KNX5534.1 (-ṭạ[ over ⟦   ⟧); 9443.1
ku-ta-[KNX9321 (cf. ku-ta-ṭọ[)
]ku-ta[KNB(5) 9288.1: ]̣ku-ṭạ[ (: ]̣ku-[) (over ⟦   ⟧) (104);
X8552: ]ḳụ-ṭạ[ (: ]*8̣2̣-ṭạ[)
ku-ṭạ-i-joKNAs (2) 1517.7 (102?)
ku-ta-i-si-[KNX7891 (cf. ku-ta-i-si-j̣ọ[)
ku-ta-i-si-j̣ọ[KNX7891 (: ku-ta-i-si-[)
ku-ta-i-toKNC902.10 (201)
Xd146.2: ḳụ-ṭạ-i-to (over ⟦   ⟧) ("124")
]ku-ta-miKNL759 v.
ku-ta-si-joKNDa1394.B (117);
Dv1237.B (117)
ku-ta-ti[KNX1538.1
ku-ta-ti-ja-qeKNG820.3
ku-ta-ti-joKNAs(2) 1516.12: ku-]ṭạ-ti-jo (: ]-ti-jo) (101) (cf. ]ṛạ-ti-jo, ]ṭạ-ti-jo);
Ga(2) 419.1: ku-ta-ti-jo[ .2b (136); (2) 673.1: ku-ta-ti-jo[ (136);
Wb5662: ku-ta-ti-j̣ọ[ (ku-ta- over ⟦   ⟧);
X7897.b: ]ku-ta-ti-jo
ku-ta-toKNCe59.2b: ku-]ṭạ-to ("124"c) (jmd: cedric);
Da1114.B (117); 1116.b (117); 1123 (over ⟦   ⟧, with -ta- over ⟦ṭạ⟧) (117); 1435 (117); 1451 (117); 2027 (117); 5179 (117); 5193 (117); 5220 (117); 5225: ku-]ṭạ-to (: ]-to) (117); 5308 (117);
Db1110 (117); 1115: ]ku-ta-to (117);1126 (117); 5310.B (117); 5352 (117);
Dc1117.B (117); 1118.B (117); 1122.B (117); 5228.B (117); 7161.B (117);
Dd1468 (117);
De1109.B (117); 1112.B (117); 1383.B (117); 1472.B (117); 1648.B (117);
Df1119.B (ku- prob. over ⟦   ⟧) (117); 1120.B (117); 1121.B (117);
Dk(2) 1064.B (119); (2) 1065.B (119); (2) 1066.B: ku-ta-to[ (119); (2) 1067.B (119); (2) 1068.A (119); (2) 1069.B: ]ku-ta-to (119); (2) 1070.B (119); (2) 1071.B (119); (2) 1072.B (119); (2) 1073.B (119); (2) 1074.B (119); (2) 1075.B (119); (2) 1613.A: ]ku-ta-to (119); (2) 5233.B (119);
Dl(1) 463.B (118?);
Dm1176.B (117); 1179.B: ku-]ta-to (117); 1183 (117);
Dq(3) 442.b: ]ku-ta-to (217);
Dv1111.b (117); 1113.B (117);1124.B: ku-ta-to[ (117); 1125 (117); 1128.B (117); 1328 (117); 1490: ku-ṭạ[-to (117); 1496 (117); 5235: ]ku-ta-to (117); 5302: ku-ta-ṭọ[ (117); 5328.B (117); 5335.b (117); 5398.B (117);
Ga(3) 454 (223?); (3) 464.2 (223);
Mc4455.B (132); 4459.B: ku-]ta-to (132);
Uf(1) 111.b ("124") (jmd: roger);
Xd80: ku-ta-to[ ("124") (jmd: eric);
X409.1; 8590: ḳụ-ṭạ-ṭọ[; 9321: ku-ta-ṭọ[ (: ku-ta-[)
ku-te-ra-oPYAd390 (H 23); 679 (H 23)
ku-te-ra₃PYAa506 (S240-H 1)
Ab562: ḳụ-te-ra₃[ (S186-H 21)
ku-ṭẹ-ṛẹ-uPYAn261.6 (H 43)
ku-te-re-u-piPYAn607.2: ku-te-re-u-p̣ị (H 1);
Na296 (S106-H 1)
ku-te-roKNB822.1b
ku-te-se-jaPYTa713.3 (S641-H 2); 715.1 (S641-H 2)
ku-te-se-joPYTa707.2 (ku-te-se- poss. over ⟦ḳụ-ṭẹ-ṭạ⟧) (S641-H 2); 708.1 .1: ⟦ku-te-se-jo ⟧ .2 .3 (S641-H 2); 713.1 (S641-H 2)
ku-te-soPYTa707.3 (S641-H 2)
⟦ḳụ-ṭẹ-ṭạ⟧PYTa707.2 (poss. under ku-te-se-jo) (S641-H 2)
ku-te-ta-joPYTa707.1a (S641-H 2)
ku-te-we-soTHFt140.3 (312)
ku-toKNAs(2) 1516.20 (101)
ku-tu-qa-noKNAp639.9 (103);
Da1161.B (117)
ku-wa-ni-jo-qePYTa714.3 (S641-H 2)
ku-wa-noPYTa714.1 (poss. over erasure) .2: ⟦ku-ẉạ-no[⟧ (under se-re-mo-ka-ra-o-re-qe) .3 (S641-H 2)
ku-wa-no-qePYTa642.1 (-qe over erasure) (S641-H 2)
ku-wa-no-wo-ko-iMYOi701.7: [ku-wa-]no-wo-ko-i (63); 702.4: ku-wa-]ṇọ-wo-ko-i (64); 703.2 (64); 704.4: ku-wa-ṇọ[-wo-ko-i (64)
ku-wa-taKNB(5) 5172.2: ḳụ-wa-ta (: [•]-wa-ta) (104);
Ws<8754>
]ku-we-joKNX8104
ḳụ-ẉẹ-ṭọ-qa-doTHOp134.3 (-/305?) (in AGS the tablet 134 in series Gf, lecture: ṃị-ṭọ-qa-do)
]ḳụ-woKNLc532.B (103) (cf. ]ọ-wo)
ku-*56-niCf. Index Vases
ku-*63-soPYEn74.14 (S74-H 1);
Eo247.5 (H 41)

 
 Logo del Taller DigitalMantenida por el Taller Digital        Marco legal        
    [Correo]Enviar correo. (Atajo: tecla 9) 
© Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes