Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.


Altra
Arriba


Por de pijor amolts fa pendre mort
Per esqujuar mal esdeuenjdor
Si bela mort ressembla cas pijor
Cell quila/pren la te per bona sort
E de aco cato mostra camj  5
E li mes nom hus dela libertat
Car de tot als pot hom esser forcat
Sinon morir ques en lo franch juhi

Algu la pren /e/ reb nom de mesquj
Fugint perill quiles dauant posat  10
Altre sera de cor noblanjmat
Que uol morir per la ualor de si
Venjnt en mans denemich seu potent
Sobrat lo cors guerrejab lo uoler
De uencedor encaras ueu poder  15
Vol perdrel cors per lespirit vencent
-f. LVIv-

Jhesus en creu fon pus fort /e/ potent
Que no aquells qujll feren mort pasar
Car son uoler nol feren cambiar
Ne fon complit lur dampnat penssament  20
No roman fart lo forcador del cors
Si uoluntat per cas semblant no forca
Ans es vencent aquell quj tant sesforca
Que dela mort no uol tembre son mos

Del viure lonch ja sent lo gran repos  25
Qui daquest curt lo ujure auorreix
E la dolor dela mor<t> se parteix
Com lo quj mor compte de mort ha clos
La donch<s> uirtut la forca multiplica
Del uirtuos quj sopinio ferma  30
En qual que part on virtut lo conferma
Que sol adeu del esperit suplicha

Alguns passats que voluntat jniqua
Los feu morir oloppinio vana
Aquests no llou mas los de penssa sana  35
Volents morir per fer lur a<r>ma riqua
Perdent un poch per linfinit atendre
Guanyant lo goig quel fill de deu costa
Gran es lo be segons aquesta costa
Que per la mort de tal hom sagues vendre  40
-f. LVIIr-

Dolor /e/ por son bastants per offendre
Totes uirtuts quelanjmanbellexen
Los qujn son nets en gloria tant crexen
Quen aquest mon no poden mal atendre
Altra
Arriba


Si com lo rich que per son fill treballa
E sol per ell uol quel hauer seruesqua
E quant la mort uol quel fill jorns fenesqua
Dona sos bens /e/ tot goig de si talla
Ne pren ame quj lanc tot mon delit  5
Perdent auos lo goig de mon entendre
Car mon uoler en als no pot entendre
Ans tota res mes enug /e/ despit

Amor amj uostre cors ha bellit
Tant quelo blanch daltre cors negre par  10
E la negror quen lull bellesa par
Semblam uermell mostrant cor enfortit
A la ualor la fama es enganosa
Aytant ualeu que nosse dehidor
Queus lloas prou sino uostramador  15
Aquest parlar nous faca ergullosa
-f. LVIIv-

Ma vida es amarga /e/ plorosa
Si pert auos eper uos pert lo mon
Tots los camjns daquests tanquats no son
Si fall amj lasperanca duptosa  20
Lo mal factor qujasasgleya cuyta
Torbat nos mou si della pert camj
Ne pus ne menys decert ne pren amj
Torbat me sent perdent compte de fuyta

Ma voluntat ab la raho no luyta  25
Cascuna fa lo mes de son poder
Ma vountat pus damar no pot fer
M Son poder fa e ma raho lan cuyta
Dun uentre trist exir ma fer natura
Per uos amar fon lo meu naximent  30
Nosse als fats com nols fon de present
En fer que uos damar aguesseu cura

Sobres amor dos estrems me procura
E lo mig dells no pusch hauer trobat
Dun poch esper no puch esser lancat  35
Per gran desig qujli dona mesura
E daltra part lo desig es tan gran
Que no consent ab si ferma creenca
Que per null temps me haiau benuolenca
De hu en als vaig axi redolan  40
-f. LVIIIr-

Lir entre carts delits damor estan
Partits seguons don surt la uoluntat
Algu dells mor ab lo desig finat
Altre delit perdurable roman
Altra
Arriba


Si col malalt quel metge lo fa cert
Que nos pot fer que delamort escap
Si donchs no beu de veri vn anap
E lo perill noli esta cubert
Ne pren amej54 quj vull esperiment  5
Molt perillos /e/ sens ell no pusch viure
Lo dilatar per mort se pot escriure
E temlassaig ab la mort egualment

Quj es aquell estimant lo turment
E lo perill en que marma esta  10
Veent se prop don ueu que tost pe<r>dra55
Co per que fon vengudal mon present
En duptestich la mja ma tremola
Que no consent que mate mj matex
E daltra part mort certa nom jaqueix  15
Yom desesper demasperanca sola
-f. LVIIIv-

En lo meu coll ueig penjar una mola
E lo gran fons on sere trabucat
Si donchs merce no uol hauer tallat
La corda fort mas coltell no esmola  20
Merce deman ab ueu espaordida
Mostrant negar ab quj per mjs request
Vos no guardeu que mostra pauruch gest
Mas piatat sia en uos complida

Puys que per uos pot esser ben sentida  25
La part damor que yo no puch mostrar
Vullau hun poch la penssa empaxar
En quin fill prim penja la mja vida
Yo son aquell quj del carcre lan tret
Y ab torbat pas va pendre cruel mort  30
Que nohe pus remey naltre conort
Sino merce de qujl juhy ha fet

James damor fon un cas tan estret
Comes aquell del qual no puch fugir
Per hu som56 cert dela vida finjr  35
Laltres veri per apagar ma set
O uos quj sou causa de mon perill
E fins aci no merexeu gran culpa
Poqua merce per auant uos enculpa
Si per desalt daquella prench exill  40
-f. LIXr-

Lir entre carts no ueu degun perill
Ffjnamador /e/ sil ueu punt nol tem
Tot cas es poch essent la pus estrem
La torre gran li sembla gra de mjll
Altra
Arriba


Mes voluntats en gran part discordants
Dona per uos les he fetes concordes
Per uos han pau solent esser discordes
Per uos conech lerror oner<a>bans
Per uos conech tot lo delit de ujure  5
Mos penssaments concordian conexen
Ja de contrast si com dabans nos uexen
Ans als amjchs de pau poden escriure

A ymaginar nom cal duymes assiure
Per aplegar ma pensa molt confusa  10
Dela uirtut de fermetat molt usa
De dos afanys del primer so deliure
Per encertar nom cal treball de penssa
Trobat es ja tot obs dela mjarma
E per guanyar ses flaques57 mans fort arma  15
E per hauer al cors de mals deffenssa
-f. LIXv-

E si del cors ma fortuna dispensa
Que per son mal marma perda batalla
Ja sab que fer /e/ ma lengua non calla
Viuren lo mon auer en gran offenssa  20
Mal consellat mon cors uolch penrdre lanca
E ple de por ab ses armes uolch noure
Mas pres consell queles tornas al foure
Prenjnt escut armes doffendre lanca

Nom ha jaquit del tot maesperanca  25
Ab ellansemps espirara ma vida
Mas yo conech la mjarman fortida
Que tot perill seten molt gran bonanca
Dolgas tot hom com yo be no atench
Nos dolgalgu de mon terrible mal  30
Null junydor no feu encontre tal
Don fos content com yo veent lo rench

Si mos mals fats ab forcaltra no tench
Malauyrat nom uullalgu iutiar
Si vagabunt me ueu lo mon anar  35
En tan segur port home james uench
Mon desig es en molta part complit
Trobant molt mes del que fuy desigos
Sino atench no pens algu que fos
Ab tal dolor sens molt maior delit  40
-f. LXr-

Lir entre carts lo que deuos he dit
Placia deu nom faca mentidor
Yel que sufert essent uos amador
Per mal esguart nom sia mal grahit
Altra
Arriba


O fort dolor yot prech que mj perdons
Si nom seguesch la tua uoluntat
La que yo am contra tu ha manat
Donchs sino muyr nom despuls dels teu dons
Puys amj uull en dues parts partir  5
E don atu lentenjment per part
E lo meu cors dela mort lo apart
A fort amor yo no puch contradir

La que yo am mj no consent morir
Donam atu lancat aton uoler  10
E sab que tu nom seras mercener
Nom desempars fins a vida finir
En aquell punt hages compassio
Daquella que james de mj luara58
Com lesperit del cors exir uolrra  15
Oblida mj menbret dela quj so
-f. LXv-

En aquest mon la mjanjmat do
<y ells penssaments quet sabras occupar> donam atu lancat aton uoler59
<de co res del cors not uulles empaxar> E sab que tu nom seras mercener
<Car uiure uol /e/ ques digues que no> nom desempars fins avida finjr  20
<Del cors mesquj no sies descontenta> en aquell punt hages compassio
<Cart tot es teu sino co moujment> daquella que de mj james laura
<E sos gemechs no vaguen yo durment> com lesperit del cors exir uolra
<Ma uoluntat mon sonnj la contenta> oblida mj menbret dela quj so

Puys per mos crits merce de mj sabsenta  25
E deu per uos uol punjr mos demerits
E los meus fats contrasten amos merits
Licenciats dolor qujm desasenta
Car vna es ma viday masperanca
E donals mort qujls tol la companyia  30
E uos dieu queus plau la vida mja
Ells departits la mort del mon me lanca

Creure de ferm que sou ferma cordanca
Que perdals ulls si pert auos de ueure
E per null cas lauger no uullau creure  35
Quem luny de uos vidaus don per fermanca
Quant pens que mort me por fer ser absent
De uos qujm sou pus cara quela vida
Daquella fuig ala qual maueu crida
Guanyat me te lo primer moujment  40
-f. LXIr-

Lir entre carts tant uos am purament
Que mes dolor com nom poreu amar
Sino damar que solen praticar
Los amadors amants comunament
Altra
Arriba


Qujm mostrara la fortuna loar
Del sobiran do per ella rebut
E tinch per foll tot hom /e/ decebut
Que poch ne molt contengab mj de par
Yo so molt prop de ujure be content  5
Embarch nom fa mes duna passio
Que sembla mj que ue menys de raho
Puys ha raell en uostre falliment

Ab mj nos pot comparar hom viuent
Puys la que am creem ques la mellor  10
Ab molt gran seny /t honestat de cor
E yol am tant quellam es benuolent
En lo comenc fon bona ma uentura
Seguir lo deu la fi amon comench
E si nou fa mort quj tota res venc  15
Donara mj la terran vestidura
-f. LXIv-

Mas deu no sab en lo mon creatura
Sens defallir alguna part de be
Don lom es foll quj ha laugera fe
Abandonant aquell ultra mesura  20
Per que yom trob no fart de son uoler
E no crech be lo que mes dit per ella
E cuyt hauer daco justa querella
Mas creure ferm no tinch en mon poder

Termenamor algu no pot saber  25
E cell quil creu en amor so sab res
Quintal camj apasseiar es mes
No troba fi /e/ penssa quell hauer
Dos cors vnits en vna uoluntat
Deu fer amor /e/ lo quj sen parteix  30
E nellamor de continent pa<e>rteix60
No ama fort lamador limjtat

Amor se te <per pus> jnjuriat
Per hom en quj trobe lo seu cor fret
Que per traydor on fos tot malifet  35
Puys lo forcas desser enamorat
Qui tebeu es damor es enemjch
E portab si contramor lo fallir
Sinos cregut tolgas denfellonir
car de cor franch hom no creu lomenich  40
-f. LXIIr-

Si col lo meu hull no tinch per uer amjch
E del que se no uull esser membrant
No creure uos esser uers mj errant
E trobar me de peguesa molt rich
La mjamor amj creix la sospita  45
E lo que se que de mj nos pot tolre
E de mon cas nous volen assats dolre
Per poquamor que dintre uos habita

Moppjnjo es en mon cor escrita
Que sino uos als nolamen pot raure  50
Vos me podeu entotarror fer caure
Puys que amor forcar mj se delita
E tant desig que siamat per uos
Quemes forcat dubtar que axi sia
Amor me fa de veritat falsia  55
No basten pus quen esser sospitos

O folla·mor en lom molt desijos
Cabre no pot en ell sats conexenca
Sa passio li torba la scienca
E maiorment lo quj es amoros  60  -f. LXIIv-  
Altra
Arriba


Qujm tornara lo temps de ma dolor
Em furtara la mja libertat
Catiu me trob licenciat damor
E del partit tot delit mes lunyat
Si col senyor auorreix lo seruent  5
Que null castich ne carech li vol dar
Axi amor medabandonament
Que son poder en mj nol plau mostrar

Enjrasta de deu lo peccador
Com enest nom61 treball noli es dat  10
Dels bens de deu nosiasperador
Noha lloguer quj noha treballat
Axi damor quj no sent lo turment
En sos delits nos cure delitar
Tot amador prenganco esment  15
Que sens tristot nos pot molt alegrar

Dolor es gran de tot fin amador
Com desesper li es dauant posat
Mas per merce amor les donador
Que desperar delit no es lancat  20
Goig /e/ tristor li estan de present
Ssper /e/ por luny li uolen mostrar
Son mal hobe del qual hu tostemps sent
E lo que pert apres torna cobrar
-f. LXIIIr-

Apres lo mal / quj sent de be sabor  25
No pot ser dit del tot malhuyrat
Lo past damor no ha tantamargor
Que sus tot dolc no sia stimat
De tal sabor nom conech sentiment
E pus amarch que fel he degustar  30
Car yo sofir dolor denyorament
Ne ueig camj per algun besperar

Cremat uull ser damor per sa calor
Car dins son foch yom trobe refrescat
Si com lo sant hauent en deu ardor  35
E son turment se troba consolat
Tant quant amor es fortyen mj potent
Lo seu delit prop mj sent acostar
Sil trob escas altre mafer content
Ffora de mj mon delit he trobar  40

Aaytant pot fer damor sa gran s<.>uor62
Que bastara fer quelenamorat
Nol toquara esperanca ne por
Tant estara en goig present torbat
Yom soblidat hauent tal sentjment  45
Propris amj tal estat desijar
Al ignorant desig nol ue<n> esment
Enemjch es de amor ignorar
-f. LXIIIv-

Lome no pot ser almon viujdor
Si de humor mal sera neteiat  50
Lo bo yel mal conseruen la color
Dom radical que sens ell ses gastat
Axi damor quj lo seu mal no sent
No pot en ell sa passio durar
Desig lo te quis de be falliment  55
Yell be ates tal desig ha cessar

Alt63

Amor amor yo so ver penident
Com de jngrat uos he volgut reptar
Per no trobar loch amj conujnent
Es lo desalt com yo no pusch amar  60
Altra
Arriba


Lo temps es tal que tot anjmal brut
Requer amor cascu trobant son par
Lo ceruo brau sent en lo bosch bramar
E son fer bram per dolc cant es tengut
Agrons /e/ corps han melodia tanta  5
Que llur semblant delitant enamora
Lo rossinyol de tal cas sentrenyora
Si lo seu cant sanamoradaspanta
-f. LXIIIIr-

E donchs sim dolch lo dolrrem es degut
Com ueig amats menys de poder amar  10
E lo grosser per apte veig passar
Amor lo fa esser no conegut
E dacom ue piadosa complanta
Com desamor exorba massenyera
No conexent lo seruent quj la dora  15
Ne uol penssar qual es samor ne quanta

No com aquell quj son be ha perdut
Metent arisch si poria guanyar
E uos amant quem uolguesseu amar
Delliberat nossonamor uengut  20
Tot nuu me trob uestit de grossa manta
Ma uoluntat amor latenpenyora
E co de que mon cor se adolora
Es com no ueu mafretura ques tanta

Lir entre carts ab mjlans cac la ganta  25
Y ab lo branxet la lebre corredora
Assats al mon cascunas viuidora
E mon pits flach lo passi de rams canta  -f. LXIIIIv-  
Altra
Arriba


No so gosat en demanar merce
A ma dolor que del tot mabandon
Vn poch espay la prech de temps quem don
A poder dir lo mal que dellam ue
E si mon cor en sa forca retorn  5
Yel torbament del entenjment pert
Pora saber quj damor no es cert
Yray amor com dins mj han contorn

Si com lom cech no coneix njt ne Jorn
Si dels vehents ell no es aujsat  10
Dirayamor nosse qual massobrat
Haian aujs del quj mestan entorn
Yo deig molt quamor mabandonas
Car sola es la causa de mon mal
Mas de poder jra note cabal  15
Quencontramor yo tant me rebellas

E si remey ama dolor trobas
Ffora content car yon desig exir
Lo uostres fets me fan nos auorrir
E nos pot fer que ab uos praticas  20
Mon partiment no pusch benacabar
En uos penssant estrany turment natench
Equant lestat de mj saber mestrench
La donchs yo caych en mj pus ignorar
-f. LXVr-

Nosse remey potent mj consolar  25
Si altramor noua no conseguesch
O tu amor colp uell guareix ab fresch
O de aquest me uulles bandonar
Veges mon cor en qujna dolor jau
En ton ostal no merreix tan dur lljt  30
Quj es lom viu don sies mjls serujt
Tant es humjll quesforc nol pot fer brau

Plagues adeu quab mj mateix fes pau
Mi acordant ab cor ferm ala mort
Yo mjr /e/ pens sil mon ha cas tan fort  35
Com de amor /e/ dirasser esclau
Afany te sats lom dos senyors siruent
E quant mes donchs essent ells enemjchs
Quant hu complach laltres vers mi Jnjchs64
Nosse com bast complaurells egualment  40

O follamor si es uer quel Jouent
Es ocasio de tu amj forcar
Si be lo mon res tant no pot prear
Velleam plau quj de mals es seruent  -f. LXVv-  
Altra
Arriba


Algu no pot hauer en si poder
Altre amar contra sa voluntat
Nensser tan fort ab tanta potestat
A desligar los nuus camor sab fer
Quj es lo foll qujm repte sino am  5
Quj es lo foll reptant me de amar
Tal passio negu la pot forcar
Per que dalgu si be nom uol nom clam

O veramor tu Jnuoch /e/ reclam
Puys mas plagat uulles mabandonar  10
Aquell enguent que sol medecjnar
Los pacients que per tu mal passam
No sia sols yo enta desfauor
Ta piatat mans juntes la requjr
Nom dons merce mas guardo del serujr  15
Tant am quant pot hom fer amar amor

O tu qui est sobirana dolor
Quant deseguals los volers fas uenjr65
Not ueia tal /o/ matorga morir
Dolcam sera dela mort lamargor  20
Mostram la lum de uera esperanca
No pas aytal com de tu vanam ve
Mas que raho la consenta prop sse
Nom uulles dar enganosa fianca
-f. LXVIr-

Si col malalt de viure te fermanca  25
Per alguns mas que famjliars te
Si algun mas daltraccident li ve
En por de mort limaginar lo lanca
Ne pren ame quem era Ja no res
Lo mal damor vjujnt sobre aquell  30
E per mal nou amorjr vinch per ell
Per nosser tal /e/ com molt maior es

O tu amor aquj deus ha permes
Que de Jnfant usar fas lome vell
E lo sabent dignoscent nosapell  35
Puys que de tu ell no sia deffes
Tu est aquell ayre molt pestilent
Portant al mon vna plaga mortal
Esser menys dulls ans del colp molt hi val
Mas al ferit mort solas guarjment  40

Amor amor lo Jorn quel Jgnoscent
Per be de tots fon posat en lo pal
Vos me feris car yom guardaua mal
Penssant quel jorn me fora deffenent  -f. LXVIv-  
Altra
Arriba


Ja de amor tebeu james no sia
Ffret /o/ tan calt cremat tot fjns en cendra
Al quj amor los seus estrems engendra
No sent dolor neuju en malaltia
Quj ama poch amor poqual contenta  5
No es gelos compleix lo que desija
A bastament fjns entant ques fastija
Toquar se pot co don ell se contenta

Lalt amador dolor punt nol turmenta
Car la maior de mort noles estrema  10
Tant adentment lo foch damor lo crema
Que tot les fret quant pot toquar ne senta
Hix forassi res desi nol delita
Si donchs delit en laltre noli porta
Sa voluntat enuers si estamorta  15
En la gran cort fala vidaermjta

Lo penssament dels amadors cogita
Si que vn cors fa dels dos quj molt samen
Los spirits djns en aquells se clamen
Com vn lo cors del altre no habita  20
Tota res va en lo loch on cobeia
Ffugint mals trists uolent bens on reposa
Marma quj es en mj pus noble cosa
Lo uostre cors quj es son centrenueia
-f. LXVIIr-

Tal grau damor quj nol sent nol cobeia  25
E per alguns se sab mjls que no senten
Car per lo menys saben lo molt /e/ tenten
Puys different lespecia nos veia
Nos pot saber ab tantes circunstances
Com lo sabent per dues conexences  30
Per passions /e/ per ueres sentences
Lo no esperit jutia66 <es> ple dignorances

Pedra de toch tinch /e/ damor balances
Per saber ell quant es /e/ sa natura
Mas uostramor es amj cosascura  35
Mon cor ubert uos esta per ses lances
Qujm uol fer dir lo uostre cors turmente
Lexe lo meu car lesperit nol ama
La mja carn cremantsse per gran flama
Yo sentrel mal de uostrull quellaumente  40

Nom reptalgu sil tebeu no esmente
Sa uoluntat nos por dir que be ame
Nes ueritat que del tot ell desame
Noli estau que riga ne guaymente
De filats vist no cregau que nuu vaia  45
Creu ser vestit no cerqua pus que vista
E tot lo nuu uol drap de bona lista
E son poder tot quant por fer assaia
-f. LXVIIv-

Amor amor no pensseu que yo uaga
Buydes les mans per merce de uos pendre  50
Tot quant pusch dar amplament uos vull rendre
Semblam gran dret quelaque am yo haia
Altra
Arriba


Nom pren axi com al petit vaylet
Qui ua cerquant senyor quj festal faca
Tenint lo calt en lo temps dela glaca
E fresch destiu com la calor se met
Preant molt poch la ualor del senyor  5
E concebent de salt de samanera
Vehent molt clar que te mala carrera
De cambiar son estat en major

Yo son aquell qujn lo temps de tempesta
Quant les mes gents festegen prop lo fochs  10
E pusch hauer ab ells los proprjs jochs
Vaig sobre neu descalc ab sua testa
Serujunt senyor quj james fon vassall
Nel vench esment de fer may homenatge
En tot leig fet hague lo cor salvatge  15
Solament diu que bon guardo nom fall
-f. LXVIIIr-

Plena de seny leigs desigs de mj tall
Erbes nos fan males en mon ribatge
Sia entes com dins en mon coratge
Los penssament nom deuallen auall  20
Altra
Arriba


Clar es /e/ molt atots los amadors
Ya tots aquells que demj han sabut
Que mon semblant no es huy conegut
Dauer sentit amor /e/ ses dolors
Nom fa mester testimonjs hauer  5
Ne blan parlar ab persuasions
Ne falagar orelles ab rahons
Ffauor ha gran paraula dient ver

Per quel estrems ha cerquats mon uoler
En aquest mon no ha trobat semblant  10
Los quels mjgs lochs en amor uan cerquant
Nols67 defalli trobar tot llur mester
Amor en mj tant ha loch conujnent
Quen altra part se ueu esser estrany
Son lauger pes ja donal mon afany  15
Als muscles meus es carech molt plaent
-f. LXVIIIv-

No fara molt lo quj sera crehent
Veent damor en mj lo seu proces
La grossa part damor en mj gran es
Dealtram call ques fort dar antenent  20
Los actes grans daquestamor mostrats
Jutiau los tots uos quj mes nenteneu
Los no toquats perdon sin repreneu
Car segur so dels benenamorats

Mos sentiments son axi alterats  25
Quant <lo> meu ull <uos> pot <ben> djujsar
Que nom acort si son terra ne mar
Yels membres luny del cor tinch refredats
Sil trob en part on li pusqua res dir
Yo crit algu per que ab ells escus  30
Aquesta por per quella nom refus
Crehent mon mal de mala part uenjr

Tal pena donchs quj la pot sostenjr
Com yo vehent quam degrasser <*> grahit
Per molt amar dardiment ser fallit  35
E mon uoler estrem ueig desgrahir
Ans so jutiat hom pech /e/ sens amor
O sens calor alguna naturall
E si nom fos l la fama cominal
Ja fora mort per sobres gran dolor  40
-f. LXIXr-

No trob en mj poder dir ma tristor
E de aco nensurt vn gran debat
Lo meu cor diu que non es enculpat
Car del parlar la lengua ne senyor
La lengua diu quella be ho dira  45
Mas que la por del cor forca li tol
Que sens profit esta com parlar uol
E si ho fa que balbucitara

Per esta por vana la penssasta
Sens dar consell per execucio  50
No es senyor en tal cas la raho
Lorgue del cors desbaratat esta
La ma no pot suplir en lo seu cas
Mou se lo peu no sabent lo per que
Tremolament per tots los membres ue  55
Perque la sanch acorre al pus llas

O tu amor quj ab ulls cluchs estas
Quant uols partir tos amargosos dons
No compenssant los merits /e/ rahons
Ta uoluntat regeix fortunat cas  60
Vulles pensar lincomportable dan
Que lo mon reb de tots fets deseguals
Qui pren de tu delits degrauer mals
E ploraquell quj degranar trufan
-f. LXIXv-

Lir entre carts les coses periran  65
Que dintressi estan en desacort
Y amor assi no guarda de fer tort
Com guardava lo quil serueix dengan
Altra
Arriba


Per que mes tolt poder delliberar
La mort nons fa tant mal amon parer
Com gran contrast ab si mateix hauer
Com lo uoler usa darredolar
Qual tan cruel amjno plenayerja  5
Hauent passat tal cas proprjament
Tot lo saber del mon nom conuencrja
Quen altre loch dolor fos mes potent

Del tot no pusch maymja enculpar
Ne de merce no puch hauer poder  10
Lo seu mal fet ab gran enginy lo quer
E quant lo trob nomllou nem vull reptar
Dos enemjchs quj dins sols portarja
Jray amor dins mj van debatent
Jra damor li ve la senyoria  15
Com sera donchs quepusquasser uencent
-f. LXXr-

68 Yo desig molt ma gran dolor celar
E cuyt morir fjns ella la saber
Quant nola ueig muyr per ella veher
E sil macost forcat mes despantar  20
Yo li vull be lo seu mal me plaurja
Nosse quem plau determenadament
Voler morir de gran recors seria
Matem dolor /o/ leix me tal turment

Quant amor plau que dell me acordar  25
Jras ab ell en orde pus derer
A mon sentir nosse qual es primer
Ta<n>t prestament llurs actes sent passar
Campar no pusch sil pensar no perdia
Axi damor no haure sentiment  30
Car nom pot dar amor punt dalegria
Quira nom do tant de mal soptament

Aquells remeys que solen ajudar
Al amador del mal quamor sab fer
Son conuertits en mortal desplaer  35
E dos uolers en mj sent treballar
Jgnor si am sens amor nom dolrria
Ahir /e/ am molt /e/ mescladament
Puys yom ignor quju sab mon cas media
<E siam dit si son lo mon present>69  40
-f. LXXv-

Mon penssament ha quis pot delitar
Veent lamat yen son proprj uoler
Tot amador nol fall hun poch esper
E pren delit en saymja mjrar
De tals delits nom plau llur companyia  45
Muyr per dolor quant bon uoler me sent
Em esbahesch com he ueure maymja
E son uoler me porta marrjment

Si mon dictat ueu algu uarriar
En irastich rebolt /e/ bon uoler  50
En dos moments cascum ten son poder
Dell tot assi nom pot algu portar
Lexen me tots /o/ venca qualque sia
O pas lo temps molt pus cuyutadament
Hoit /e/ dir que tot mal fa sa via  55
Si lonch espay de temps es atenyent

Veent amor ab dret yo li diria
Que nom ha dat mon uer mereiximent
E de tot cert ellamj respondria
No puch entrar quj nohantenjment  60  -f. LXXIr-  
Altra
Arriba


Quem ha calgut contemplar en amor
E be sentir sos amagats secrets
De mos treballs qujns comptes me son fets
Vanament he despesa ma dolor
Tot lo meu seny franch arbitre le dat  5
Lo meu jouent serujnt ell he despes
Fins apresent no mensso may repres
Preant hun mal per be gran estjmat

Vn gran uoler ha tengut mj cegat
E fins hauer en uos esperiment  10
Molt te tardat en sentir lo que sent
Enyor lo temps que no pot ser cobrat
En tot aquest nom puch damor clamar
Sino de uos aquj he be uolgut
Haueu mentes /e/ mal guardo retut  15
Qui es lo dolc que dona vol amar

Sjnt<en>niment ha uolgut deu mostrar
En donal mon daquell no freturaru
Si deus es uer del meu nous desaltau
En calitat ab mjus ueig acordar  20
Penssar no pusch que lo uostre uoler
Volgues may res per mj no fos complit
E siantes aci aquell delit
Quels amadors de carn han llur esper
-f. LXXIv-

Aquell delit quelarma pot hauer  25
En contentar en amor fa gran part
Per mon sentir regles ne dat /e/ art
Als amadors freturans de saber
E uos he ujst exir de uostre seny
En mj prenjnt delit yen tot mon dir  30
E ueyeu clar aquell james fallir
Ans mon uoler en mes quels dits ateny

Sil fort castell gent darmes lo costreny
Com es segur lo bursch sens bur mur ne vall
E si en uos la fermetat defall  35
No es al mon algu daco no reny
Com poramar quj no es entenent
Com sera ferm lo quj es tremolant
Vos entenent ferma fos varjant
De tot dich uer mas deferma yo ment  40

Daltres amors so mes que penident
Lo remembrar tinch en abusio
En cap orat he cerquada raho
Y enteniment on deu may nou cossent
Lo bon uoler cerquj no sabent hon  45
Los apetits he trobat en molt loch
Durant aytant com lo ueure lo toch
Mas yo absent nosi deus me perdon
-f. LXXIIr-

O amadors recort uos lo que fon
De tots aquells quj primer son passats  50
Los desgradats casos damor estats
Y els mals tan grans quen gestes escrites son
Ressemblant es afort pluja destiu
Portant remor de trons mostrant relamps
Y en poch espay los grans barranchs /e/ camps  55
Aygua no han que trameten al rju

Quals son aquells amadors que yo viu
Que de amor durable porten jou
Fort uoler cech molt poch durant los mou
Co que volrran llur apetit desdiu  60
Puys res en part no toquen de uirtut
E lespirit part noten sos delits
Vehent toquar llurs desigs son complits
E tal uoler es tost fart /e/ vencut

Quj en amor es ben apercebut  65
Sab que james dona tench uoler ferm
Cor deshonest yenteniment en ferm
Los tollamor /e/ nolant percebut
Com res del mon sens honestat no dur
E delitar sens entrendrom no pot  70
E dones han poqua part de tal dot
Amor no pot en elles fer atur
-f. LXXIIv-

Lanjmal brut sera molt pus segur
Dest appetit que dona no sera
Car solament en lacte se moura  75
Sentjnt aquell qujn lo plaer la dura
E lla penssant en algun passat cas
Mourappetit en fet luxurios
E son uoler es aytant desijos
Tant quant en ell mes se adelitas  80

Pus en tal fet dona de tant sobras
Lanjmal brut membrant aquellabus
Raho damor por muntar lom tant sus
Que son uoler damar no freturas
Fforiant tal dits continences /e/ fets  85
Quelespirit perfet amor concep
E tals quel cors jau en cadenay cep
Si ques ben dit ells en amar perfets

Per honestat dona no tench estrets
Los seus uolers que aquells no complis  90
Mas per hauer por quessinells fallis
No rebes dan /o/ menyspreu ser li fets
Glorieiar en llur ben fet ensse
Los es deffes tals les ha fetes deu
Lo prjm motiu es lo maestre seu  95
E cor pauruch don be si ans los ve
-f. LXXIIIr-

Graesch adeu faent me tant de be
Que mon uoler nos dellitan llur cor
Hoc en lo cors /e/ nom dubte quen plor
       Car per son preu yo so cer queu haure  100
       Llur cap no val perque noy ha ceruell
       Tot lals es bo segons aque serueix
       Limatge dom mjjancant elles creix
       Llur esser fon per aumentar aquell

       Maldich lo temps que fuy menys de consell  105
       Dones amant mes que amj mateix
       A males tal quj be neles coneix
       E yom confes que fuy lo foll aquell
Altra
Arriba


Paor nom sent que sobres laus me venca
Loant aquell quj totes lengues loen
Guardant honor aquell eternar esser
On tota res en ell es pus perfeta
Quen si no es obrant quant pot natura  5
Ans he paor que mon parlar no cumpla
En publicar part de sa justa fama
Tal com requer y els merjts seus latracen
-f. LXXIIIv-

Lom enueios son offici reposa
Car degualtat ab ell negu pareia  10
En ell penssant cascu si justifiqua
Tallant dessi lamor assa persona
Tant son en ell les uirtuts manifestes
Ques dira cech lom quj be no les veia
Per los mjgs va quen los estrems no toqua  15
En temps dels deus en vida ladoraren

E deus vehent la perllongada onta
Quels grans senyors encontra dell cometen
Tenjnts ab fraus /e/ tirannes maneres
Les parts del mon los pochs /e/ grans realmes  20
Ha dat uoler al Justificat home
Quen breu espay haia la monarchia
Clar lo nomen ab aquestraltan senya
Com de tot cert es dels homens pus sauj

Per co que mjls atotes gents semostre  25
Mostrant laquells quj uaques /e/ bochs guarden
Ell es aquell qujn sa jouentut tendra
Sobran aquells quj saujesa colen
E despoquant de nombre de gent darmes
Les multituts daquelles ha fet retre  30
Tot quant pot pot fer uirtut de fortalesa
Dins hun cos dom en lo seu ho demostra
-f. LXXIIIIr-

En gran defalt es lo mon de poetes
Per enbellir los fets dels quj be obren
Nos freturants de bella eloquenca  35
Lorella dom afalach no pot rebre
Daquest ualent una gran trompa sona
Quels jndians ab vn poch no exorda
Hoen laquells quj son atremuntana
Yells de ponent /e/ de lleuant los pobles  40

Foll es aquell quj fa Juhin los homens
Seguons que dells la fortuna ordena
Aquells affers que no son en larbitre
Colpa noy cap si uenen per contrarj
Altra
Arriba


No pens algu quem allarch en paraules
E que mos fets ab los dits enferesqua
Ans prech <a deu>70 que de present peresqua
Si mon parlar atany en res afaules
Mos fets damor ab los romans acorden  5
Que foren mes que los escrits no posen
Cells quj damor en lo mal se reposen
Encreure mj consciences nols morden
-f. LXXIIIIv-

Sens amor fon aquells cab mj discorden
E la dolor de amor temoregen  10
E quant hi son exir della cobeien
E per tots temps dessi mateys recorden
Poch es amant quj dolor lo turmenta
Si que uolgues menys cabar de aquella
Dins la dolor es vna marauella  15
Que nosse com lo delit si presenta

Dolor damor a mj tant no turmenta
Quexir uolgues der71 son amargos terme

E si dauant me ueig dabsenca uerme
E lo conort contramor dant empenta  20
Yom dolch entant de guarjr dela plaga
Que cerch uerjns per que lo conort muyra
Yen gran delit mon con james abuyra
Ffins quen amor ma penssa esta uaga

Vn gran delit als amadors samaga  25
A tots aquells quan moltamor no uenen
En llur uoler delit damor no prenen
Nossenten be si esper nols falaga
No es al mon tan gran delit de penssa
Com lo penssar enla perssonamada  30
E quj la teny tota cau soblidada72
Si que assi no troba mentrey penssa
-f. LXXVr-

Tebeu uoler delit damor deffenssa
Los estrems han de be complit semblanca
Lo poch uoler no ha por nesperanca  35
Rebre no pot gran be ne molt ne molt73 offenssa
E lalt estrem ell si mateix delita
No recordant del be venint espera
Cascu daquests ha la sua carrera
E lo del mjg no sab hon se habita  40

Yo so aquell seruent quj no despita
Sino ateny del seruey conexenca
Tot es aquell hon ha sa benuolenca
Yen son uoler tot lo seu abilita
Tant en amor mapenssanalt grau munta  45
Que marma es djns en lo cors que ama
E so content dequalseuulla fama
En res de mj voluntat he difunta

Djns si mateix veu gran gloria Junta
Quj de amor be ne mal no espera  50
Altre amant ab uoluntat sancera
Per ses ujrtuts sen passio conjunta
Nostresperit sols bens /e/ ujrtuts guarda
Quant solament usa de sa natura
Amant per si aquella creatura  55
Queles virtuts als vicis li son guarda
-f. LXXVv-

Lir entre carts quj damor se pren guarda
Tres parts se fan dues segujnt natura
La huna mor /e/ laltra tostemps dura
La terca es que fals apetit guarda.  60
Altra
Arriba


Als fats coman tot quant sera de mj
Puys so estolt de ma eleccio
Mon seny es mort aquj deu no perdo
Puys al comenc del tot me derrenclj
Ja no es temps tenjr frens al uoler  5
Malalta es ma bona uoluntat
E uaig en loch on no uull ser portat
So descontent de tot quant pusqua fer

Si com al hom noli basta poder
Paralitich quant es peus leuat  10
Anar alloch on uol esser anat
Ans cau /o/ tort ua contra son mester
Ne pren amj que fac lo que nom plau
Y aquell uoler dela rahos vencut
E sil complach mon delit es perdut  15
Per que sens cor fac quant de mj ueiau
-f. LXXVIr-

Si com als uents es donada la nau
Mentres debat als marjne<r>s vengut
La donchs la nau son camj ha tengut
Per senya tal qual ans del contrast Jau  20
Ne pren amj car mon entenjment
Ha gran debat ab lo uoler del cors
Determenar llur debat clar no gos
Penjant lo cors temps lappetit uaig siguent

Passa lo temps que fuy damor content  25
Si be tostemps senti ses grans dolors
Mescladament dolcos ab ama<r>gors
Creya rey ser uehent me dell siruent
Yo fuy content de sos mals sens los bens
Per be quel <mal> sens be no pot uenjr  30
Mas yo amprench per ell mes que morir
Malament uju qujn mal fer no te frens

O tu amor quj ton poder mestens
Axi fortment que not puch resistir
Hix fora mj puys en plaer no gir  35
Ma uoluntat afer tos manaments
Vulles hauer encontra mj ergull
Lexa uassall quj not uoll per senyor
Qujn moujment vent aquesta dolor
Ffent me jaqujr bem fer de quem despull  40
-f. LXXVIv-

Aquest meu fet bona ffi nollacull
E lo present es ple de gran tristor
Aquesta ue del dan auenjdor
Que de present lo tinch dauant mon ull
Yol soferre si ab cor molt ardit  45
La que yo am per mj passa lo mal
Sens penedir quis penit grat no ual
Ladonchs la mort nom sera sens delit

Lir entre carts gran es lo meu delit
Mentre no pens lo que porieu fer  50
Tot actes prop dellaon74 es poder
Sial voler gouerna Lapetit
Altra
Arriba


Qui es aquell quj enamor contemple
Com yo quj sent sos delits onabasten
Quj son aquells quj dolcaer margor tasten
E juntes mans ladoren fora temple
yo no so tot sol aquj naturastreny  5
A no poder als fer ne pus entendre
Sino amar /e/ volentment defendre
Nom vol segujr ares als fer null seny
-f. LXXVIIr-

Sjm don solac creeu ferm queyol feny
Sinoy acull amor al delit pendre  10
Les potestats del cel han uolgut uendre
E fer catiu de mon uoler lo seny
Nom reptalgu car tots ueig solacar
Segons cascu sa qualitat requer
Qujnaquest mon honor uol he diner  15
Tingas esment ja te causa derrar

Lo temps dels deus se uol ara mostrar
Car dintresi vn deu cascu uol fer
E dels desigs on corre lo uoler
Solempnes deus atots ueig adorar  20
e sobre tots venus es mjls serujda
Car nostra carn no coneix altre deu
Bacus enpart sa fauor noles greu
Cerres muller no nes enfellonida

Juno del mon te vna gran partida  25
Diu que deu ser pus coltal juhi seu
Saturn /e/ mars no torben sa gran ueu
Allur poder junoy venus dan mjda
Mas venus diu yo son rey natural
Ab alguns deus senyors jns mj sients  30
Per mj son bons /e/ per si no ualents
Los altres han poder accidental
-f. LXXVIIv-

Mercurius /e/ pallas ueu nols cal
Deffalagant lorella del hoent
Diana es de fauor menys potent  35
Mas en lo mon deu los ha dat cabal
Ver llur gran nom pel mon es preycat
E totes gens daquestes manen festa
Colta no es car de cascu nols resta
Sino hun troc de carn djns dens tancat  40

En gran discort esta lo mon possat
Venus del mon setrau la fina lesta
Tot home bo en son ostal se resta
E val se poch quj noy es albergat
Juno te gent en dues parts gitada  45
Prop de la mort cobeiosa de ujure
Altra que ueig de baix estat delliure
Ffama tenyents ab leig vici guanyada

Cerres quant es auenus ordenada
E son marit quj bacus se fascriure  50
Als peus del deus venus se deuen siure
E tants per ssi llur sectas difamada
Car no guardant avenus reuerenca
Son menyspreats en lo mon /e/ mal dits
Lanjmal brut no uol estrems delits  55
E lo cors dom ne passa penjtenca
-f. LXXVIIIr-

Saturn /e/ mars per si no han potenca
Mas per dos deus son estrem fauorits
Guardant honor auenus son serujts
E per hauer ajunon reuerenca  60
Mars asaturn humjlment hobeeix
E lobehir entrells molt se cambia
De pallas yo parlar ges no volrria
De son estat car pietat mencreix

Ljnperfet hom adiana serueix  65
E tots aquells on lauidas deuja
Car venus ha tan dolca parleria
Que tot valer assi lo reduheix
Los publich<s> prechs sen drecen adiana
La voluntat es de venus entrega  70
Al temple seu sil jorn clar fos nit cega
Los grans barranchs foren carrera plana

Aquelles gents ab la pensa molt vana
Que ab raho james en pau ne brega
Per llur cor flach de uergonya fan plega  75
Quills met vn fre donant los vida sana
E si lo giny de venus romp tal fre
Saben li grat com axis uehen soltes
Quen son serujr nos mostren ser enboltes
Ffent li present del mjllor de llur be  80
-f. LXXVIIIv-

En lo comenc por /e/ di<a>nals te
Mas si lo uel dignorants les ha toltes
Venus colents mart /e/ saturn auoltes
Entre llurs peus diana ua /e/ ve
La donchs en fet colen venus deessa  85
Cuydant hauer la batalla molt justa
Contra tot hom quj del cas les afusta
E per tots tempts por /e/ vergonya cessa

Senyal de be en tota dona cessa
Com dins son cor vergonya nosa justa  90
Y al sauj hom es uici quil afusta
La raho pert quj es en ell princessa