Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.


Altra
Arriba


On es lo loch on ma penssa repose
On sera on que mon uoler contente
Ab escandall yo cerch tot fons /e tente
E port no trob on aturar me gose
Lo que dabans de tot uent me guardaua  5
Es enuers mj cruel plaga deserta
Vagabunt uaig la casa quj mes certa
Treball es gran en part on yo uagaua
-f. LXXIXr-

On es aquell delit que yo pensaua
Esser amat dela qujm entenja  10
Tot mon uoler yel seu nom defenja
Damar entant com son poder bastaua
Tots los senyals camor donenentendre
En ella viu no tolent ne la rob<r>a
Qui es aquell quen amor tant descobra  15
Que nom pogues della sentjment pendre
ja res del mon

Ja res del mon dolor nom pot deffendre
Perdut es ia tot lo goig de mon viure
A mos amjchs de tristor puch escriure
Nom basta temps apodermen deffendre  20
Tant la tristot hafalagat ma penssa
Que tot mes trist quant puch oir ne veure
Tant que mes greu que yo vinga en creure
Queatristor yo pusquauer deffenssa

Puys que amor ab lo cor ferm dispensa  25
Que sos delits follament les espere
E per aco del mon me desespere
Car sens amor tot delit mes offenssa
Larma coman adeu lo quj la feta
Lexant lo cors desastruch per mal astre  30
Janoli plau de sos uolers lo rastre
Puys ab dolor viu per ell no distreta
-f. LXXIXv-

Si com lom uell qujn son temps vida feta
Sats plaentment en algunart apresa
E per fort cas aquella les defesa  35
No sab en que son giny de ujure meta
Ne pren amj que nose com me vista
Per que damor me ueig tancada porta
Nesse pus fer nel uoler me comporta
Que daquest hus per altre yom desisca  40

O follamor malament se arrisca
Qui per uirtuts uol amar nulla dona
Sa calitat yel loch la fan ser bona
Car en raho qual sera la quey visca
Altra
Arriba


O quant es foll quj tem lo forcat cas
E contraquell remey es demanant
E quj poder se troba molt bastant
E nol coneix penssant lauer escas
Vos sou aquell amprant contra la mort  5
Puys es forcat quen molt breu temps morreu
Hoc menysprear son poder be podeu
E no tement morint sou dellastort
-f. LXXXr-

En uos sta fer son cas flach /o/ fort
Car lo seu mal per dues cosses naix  10
Per tembrell dan del loch eternal baix
E per hauer perdut al mon deport
Ja de aquest alcar podeu la ma
Puys uostres senys los quatraueu perduts
Donchs contral dan armau uos de uirtuts  15
E nous dolrreu ne tembreu ca nella

Al home bo la mort negun mal fa
Ans es mija per hon trespassa deu
E sil mal hom morint /e<n>75 mal se ueu
Nou fa la mort mas ha mal com peca  20
La mort tem molt quj uju en mal delit
Car pert dos noms jusay superior
Sil bo perdent lo cors passa dolor
No es molt gran penssant del esperit

Al home deu ha dos mons establit  25
Axi com son dos natures enell
Cascuna part espera en aquell
Don lesser trau finit /o/ jnfinit
Al uostre cors la mort del tot confon
Perdent son be lo qual es tot present  30
E lespirit no tem anullament
Per mort reuju mas ua no saben hon
-f. LXXXv-

Los sentiments daquests diuersses son
Per be que tots aquestamort desplau
Hu tem /e/ dol /e/ lantren dolor jau  35
Loch uol cascu en lo seu propi mon76
Aquest compost en molts ueig discordar
E naltres molts quen acort par questan
Mas no es uer puys males obres fan
Lo bon hom sol pot ab si acordar  40

Ab uera pau lo bon hom por obrar
Nol mal faent car mal sino promet
Per esta fi lo bey lo mal es fet
Pel be sateny pel mal nos pot guanyar
En general hom uol <hi> penten est be  45
En particular quant ha dreta raho
Enten nol sent lobrant per passio
E lo maluat nol sent nel creu per fe

Cascuna part de nos tira don ve
Lo cors terreny deca uol romanjr  50
Larma daquest nos uolrria partir
E lo seu be per la mort li perue
Mas tant ab dos han estretamjstat
Quel hu dolor pel companyo sofer
Yell mal aquell ha per gran estimat  55
Hoc fins entant quel mal tornan plaer
-f. LXXXIr-

Tant com mes lom tem lin mortalitat
Daquestamort sofir maior turment
E si pres mort creu son anullament
En maior mal es per la nullitat  60
E que lo mon superior no fos
Al hom es obs queu pens esser axi
Car lo present nol trau desser mesquj
Nostrapetit no fuig afreturos

Per esser lom contra mort anjmos  65
Les obs uirtut teulogal /e/ moral
Si que lo cors sia racional
Per lappetit portat aujrtuos
La donchs tot lom bons delits usara
Passats pel cors mas alarma semblants  70
Mes djnmortal que de mortal tocants
Si queln est mon del altre ja sentra

Quj entant ue la mort no dubtara
Car lo seu cors en armaura conduyt
Si com lo mal hom danjma es buyt  75
Axi lo bo lo corsnosa bol fa
Puys ab raho jaqujt ha tot estrem
E temprats ha tots los mals moujment<s>
Ssperandeu /e/ donals no hauents
E uju en fe don tots nos saluarem  80
-f. LXXXIv-

Mare de deu tots los quj <be> creem
Que tu portist aquell crist fill <de> deu
Per conseguent per nos morir en creu
Fes nos hauer tanta fe com uolem

Toni amich uostra carn es ja fem  85
E sens lagot haueu bon esperit
Sinoy penssau restareu escarnit
Que per ser ffresch lo cors lesperit crem
altra77
Arriba


No pot mostrar lo mon menys pietat
Com en present de sobre mj pareix
Tota mor fall sino assi manteix
Denueia es tot lo mon conquistat
Hom sens affany no uol fer algun be  5
Com lo fara contrassi ab gran cost
Cascun cor dom yo ueig pus dur que post
Algu nos dol si altre null mal te
-f. LXXXIIr-

Lo quj no sab no pot hauer merce
Daquell quj jau en turment /e/ dolor  10
Donchs yo perdon acascu de bon cor
Sino son plant del que mon cor soste
Secretament ab no costumat mal
Ventura fa sa desfauor sentir
Damor nom clam b sibem porta morjr  15
Beymal penssats yon reste comjnal

Altre socors de uostramor nom ual
Sino quells hulls me demostren voler
Ne res pus cert de uos no puch saber
Ans si mes crech per ser content nom cal  20
Yo ueig molt hom sens amar ser amat
Y el mentidor tant com uol es cregut
E yo damor me trob axi vencut
Que dir no pusch quant so enamorat

Amor amor vn abit me tallat  25
De uostre drap uestint me lespirit
En lo uestir ample molt le sentit
E fort estret quant sobre mjs posat  -f. LXXXIIv-  
Altra
Arriba


No guart auant nemembre lo passat
Un punt estret guarda mon pensament
No guart la fi tenjnt mon seny torbat
Per lo uoler affectat al present
No solament colpa del mal oblit  5
Nela tristot nel dan que men uendra
Passionat per hun present delit
Nom iaqueix temps per ueurel que sera

Ja no conech mon dan ho mon profit
Per quel mal uoler en res no dubtara  10
Qujm da consell de seny es defallit
Hoynt de mj lo que hoyr pora
Quant ma raho feu contrast al uoler
Per aquell fon sobrada en la fi
Della senyal en mj nos pot saber  15
Voler vence / raho de mj fugi

Mon pensament es enuos mes quen mj
E mon delit per uos passa primer
James aquell ans que uos yo senti
Ma voluntat amj troba derrer  20
Yo son content si ueig contenta uos
E tant en mj aquest desig es gran
Quel sentiment es perdut de mon cos
Ffins quel uoler uostres ua sadollan
-f. LXXXIIIr-

Delit no sent la uostrar carn toquan  25
Tant mon uoler del uostres desijos
Tal passio dacom ueig al dauan
Que lo meu cor ne resta tremolos
E tant desig que assats me ameu
Que nos pot fer ne basteu contentar  30
E sim acom auos ueure poreu
Que mon esforc es menys per massamar

No ymagin de mjus pusquau altar
Car dintre mj yo creu que no ueheu
Pens que no bast plaurens al praticar  35
E muyr de pot que de mjus contenteu
E quant dalgu desauirtut macort
O dalguns bens /o/ que sia molt bell
Lo que<n> mj fall pens queus ue al recort
E desijau tot quant es en aquell  40

A tot quant por ateny ab son mantell
Tem lo meu cor fent se franch ala mort
Cas no ymagin que nom faca uol pell
Y el cert no crech /e/ quen fes deu report
Quant me cuyt fer ab uos en mjllor punt  45
Sens algun cas mude doppinio
Distinctament mon esser no apunt
Ab mal he be cerquant trobe raho
-f. LXXXIIIv-

Lo turmentat tem present passio
Que met oblit al mal deser defunt  50
En semblant cas <amj> conech que so
Ffugjnt dolor en e maior dolor munt
Tant de present mepassionamor
Que yo pratich molt quen amor me nou
Conexent men resta gran dolor  55
Com lo meu puny en matar mj no<ss> mou

O follamor consciencam remou
Que digals mals de uos /e/ lo fals be
Lo desperat no sera menys de fe
Ya molt mesquj nol fareu portar Jou  60
Altra
Arriba


O uos mesquins quj sots terra jaheu
Del colp damor ab lo cors sangonent
E tots aquell quj ab cor molt ardent
Han be amat prech uos nous oblideu
Venju plorant ab cab cabells escampats  5
Vbers los pits per mostrar uostre cor
Com fon plagat ab la sageta dor
Ab que amor plagals enamorats
-f. LXXXIIIIr-

Los colps damor son per tres calitats
E ueures pot en les flexes que fir  10
Per quells ferits son forcats de sentir
Dolor del colp segons seran plagats
Dor /e/ de plom aquestes flexes son
E dun metall ques anomenargent
Cascu daquests dona son sentiment  15
Segons que dell differencan lo mon

En aquell temps que primer daquest fon
Les flexes dor amor totes lanca
E desmembrat huna sen atura
Ab quem feri de que ujurabandon  20
De flexes tal molts passats foren morts
Ja no te pus que fer guerra mortal
Ab les dargent sol basta fer senyal
Mas los plagats de morir son estorts

Ab les de plom son huy tots sos deports  25
E son poder no basta traure sanch
Amor uehent lo seu poder tan manch
Ha trenquat larch yon fas al mon reports
Ab cor sancer cridala sua pau
Per que cascu por anar en cabells  30
Per fugir dell no cal muntar castells
Lo seu poder pus baix que terra jau
-f. LXXXIIIIv-

Mas yo romanch amor daco fjnau
La sua pau es guerra per amj
Sin guerra fos cella per qujm feri  35
Yo foran pau uencut /e/ son esclau
Pau ha lo mon /e guerra yo tot sol
Per que amor guerreiar ha fjnjt
Yon son plagat /e/ no puch ser guarit
Puys la que am de sa plaga nos dol  40

O follamor quj uostre delit uol
Sobre loch fals ha son contentament
Per co repos noten lentenjment
Car siuol uer lentenjment no col
Sparca
Arriba


Tot laurador es pagat del jornal
E laduocat quj pert lo guanyat plet
Yo per serujr amor romanch desfet
De tot quant he que serujr nomencal
He fet senyor del seny amon uoler  5
Vehent amor de mon seny mal serujt
Rapac lefet /e/ deu apart iaqujt
E son setzanys que lo guardo esper
-f. LXXXVr-

Amor amor poch es uostre poder
Per altre hom com yo fer tant amar  10
Anau anau uostres armes prouar
Encontraquell quj uostre no uol ser
Sparca
Arriba


Axi com cell qujs ueu prop dela mort
Corrent mal temps perillant en la mar
E ueu lo loch on se pot restaurar
E noy ateny per sa maluada sort
Ne pren ame quj uaig affanys passant  5
E ueig auos bastant mos mals delir
Desesperat de mos desigs complir
Jre pel mol uostrergull recitant
Sparca
Arriba


Quant plau adeu quela fusta peresqua
En segur port romp ancores yormeig
E de poch mal amolt hom morir ueig
Null hom es cert dalgun fet com fenesqua
Lome sabent note pus auantatge  5
Sino quel pech sol menys fets auenjr
Lesperiment yells juhis veig fallir
Ffortunay cas los torben llur usatge  -f. LXXXVv-  
Sparca
Arriba


Si col malalt quj lonch temps ha que jau
E uol hun jorn esforcar se lleuar
E sa uirtut noli pot molt aydar
Ans lleuat dret soptament plegat cau
Ne pren amj quem esforc contramor  5
E uull segujr tot co que mon seny vol
Complir nou pusch per que la forcam tol
Un mal estrem atracat per amor
Altra
Arriba


Tant he amat que vinch en desamar
Si com aquell quj amjchs ha tengut
Per llur desalt hauent lo d<e>cebut
A tot lo mon se girany ayrar
La gran amor portabsi carrech gran  5
Viure no pot sens gran sostenjment
Lo seu semblant uoler les sostinent
Yaquell no ferm amor ua tremolan

Quj ama poch no deu ser desijan
Que son amat li siastrem uolent  10
Car poch uole<n>t no es delit sintent
Del gran uoler queli porta laman
Sol per amor se desijaltramor
Per altramor si mateix no per caltre delit
E dona cels dant congoxos despit  15
Si lo delit desser amat no <m>or
-f. LXXXVIr-

Ja en amor no sere durador
Car son afany sobrepuial delit
Al temps antich yo degrasser exit
Que ignoscent era tot amador  20
E lome uell soliasser fadrj
Y entemps pressent es uell quj barba met
Cascunamor uol temps sens calt ne fret
Yo crem diuern /e/ destiu tremoli

Lo meu uoler en amor no farti  25
Desser entes /e/ molt menys satisfet
Deu mj el mon atot oblit tramet
Es molt escas lo grat que yom senti
Per aquell preu quamor deu ser uenut
Yo dant aquell no uju quelatengues  30
Aquell uoler que sens dir es entes
Per mal sentir no fon be conegut

Ab gran uoler de parlar yo fuy mut
Per no trobar raho qujm satisfes
A ma dolor que bastament digues  35
E per co fuy hom sens amor tengut
Mon cor sostrach la paraula de se
Ma boca tench aquella no passas
Vergonyay por guardaren aquest pas
E no fon uist com damor tal cas ue  40
-f. LXXXVIv-

Menys mal daquest qual fort cas lo soste
Quj es aquell quj soptos nosclatas
Que sa dolor amostrar no bastas
E fos cregut hom sens amor /e/ fe
E son uoler vengues esser jutiat  45
Per saber gros /e/ uoler desleal
Lentendre seu vehent lo comjnal
Que fos entes dentenjment tapat

Si ans de temps so uist blanch /e/ ruat
E lo meu cors mostrauer passat mal  50
Sera per co com amor Ja no ual
Aquell aquj naturanamorat
Per deu amj solament yo no planch
Mas acascu qujn <*> talcas se uera
Be son yo cert quen tot nom semblara  55
Car per honor yon sech en pus alt banch

Amor amor uostre poder es manch
O de sens grat esser podeu reptar
Qual daquests noms uoleu en uos posar
De qual seuol costat jaheu en fanch  60  -f. LXXXVIIr-  
Altra
Arriba


Lexe la sort lo seu uariat torn
Cesse amor son doloros costum
Dell so content si be nou acostum
Nom pot donar mes en lo present jorn
Mas yo uull co que natura no te  5
E desig mes que yo no puch trobar
Volent que res no pogues empaxar
Lo meu delit que per amor me ve

Ara conech que preu mes aquest be
Que tots aquells que yo poriauer  10
E dels passats compte no men cal fer
Fforen nores segons se ueura be
Delit damor no prehi iames tant
Que fos celos de tot lauenjdor
Ara tem mj que nom fallegamor  15
E quant me pot noure yo sso dubtant

E si de mj yom trob segur penssant
A uos yo tem aytant com enemjch
Mas sobre tot amor tem que desllich
Lo ligament del qual ell fon ligant  20
Aquell uoler que yo pusch be regir
Nom fa paor ne res quen mj sera
Aquell uoler quen passiostara
Donem la mort quant me uolrra Jaqujr
-f. LXXXVIIv-

Per ques pot fer que pot dimjnuhir  25
En amj amor sens mon consentjment
Ja sent dolor /e/ com mou sentjment
No es forcat de mon uoler segujr
E yo segur damor en mj /e/ uos
Tendrem per cert desser benahuyrat  30
Als no mj fall sino seguretat
Car en present bast en ser glorios

James amj que no fos desijos
Daquell desig que per freturauem
Dalguna part lo meu uoler fon sem  35
Per quem falli en par ser delitos
Amor amj stranys termens ha mes
Mon desig es complit per uos de tot
A fermetat uull sol hauer un mot
Que denemjchs damor sia deffes  40

Vostra ualor ma en amor empes
E lo voler quem sembla ques tot meu
E alt secret que fer compte nos deu
Car forcat fuy daquest foch ser ences
Si la ualor uostra yell uoler fall  45
Ab ells mesclats lo meu alt finara
Mentres uullau /e/ ualgau no morra
Daquestes tres pedres fac mol fermall
-f. LXXXVIIIr-

Tot escriuent Jutia lo seu treball
Pus afanyos que nol del cauador  50
Tot axjn78 pren acascun amador
Baxant tot cas yel seu muntacauall
Y el pobre hom fa juhi del tirant
Que son penssar tostemps corra delit
De deu es ia quj uju ab null despit  55
Car lo pus rich del mon es pobreiant

Yo so amat /e/ visch doloreiant
Daltres dolors quel no amat no sab
Yo tem de mort lo cor /e/ mes lo cap
Daquella que depressent es amant  60
Yo am molt mes per serne benuolgut
Tot mon delit de <s>samor se nodreix
Si contramor lo seu uoler falleix
Qui penssara lo dan amj vengut

O follamor en dolor so caygut  65
Com no ueig hom que parle be de uos
E veig netals quen han justes clamors
Deu guard amj desser ental uengut  -f. LXXXVIIIv-  
Altra
Arriba


Tot entenent amador mj entengua
Puys mon parlar de amor nosaparta
E lade mador quen apetit se farta
Lo meu parlar nom pens que be comprenga
Tres amors son per on amados amen  5
Lu es honest /e/ laltre delitable
Del terc me call ques lo proffit amable
Per quels amats lurs amants no reamen
Los dos hunits en uos se poden pendre
Si lurs dos fochs han loch en nos dencendre  10

Aquests uolers ha desigs han acorrer
Segujnt cascu sa propia natura
Lo cors quj es corrupta creatura
Als apetits corruptes ha dacorer
Larma quj es per tostemos duradora  15
Bens /e/ uirtuts ab lauger peu encalca
Lamor del cors en son delit lanbolta
Mas no trobant son propi sentrenyora
La donchs ells Junts mesclat uoler componen
Que dura tant com daquell se conssonen  20
-f. LXXXIXr-

Tal uoler naix en part per ignoranca
E compost es del nostres dos natures
E fa quel hom ab tots enginys /e/ cures
Vol /e/ no ha la fi desasperanca
Per quell no es bastant larma complaure  25
E menys lo cors car mes dels obs li dona
Pujal en alt /e/ natura La ffona
Ffa que acort james pot en lom caure
Tot quant es dom uol fi de sa natura
Y aquest uoler res del mon nolatura  30

Lo seu uer nom delitablesnomena
E desreglat pren quant les agradable
Aquest fa hom falssament ser amable
Dolent aco quan ser content nol mena
Car no uol res que tot lome contente  35
Per ço en ell lamador no reposa
E tant en hom aquest uoler fa nosa
Com als uolers cossagual se presente
Si hu uol molt co que poch laltrajre
Noy ha molt fer que del tot asil tire  40
-f. LXXXIXv-

Daquest uoler los trobadors escriuren
E per aquest dolor mortal los toca
La racional part delarma nols broca
Del sensual aquests apetits ujuen
Esser be pot que lom simplament ame  45
Darma sens cors /e/ ab lo cors sens arma
Amant uirtut hom de tal amor sarma
Y el cors es cert que dun brut uoler brame
Aquests mesclats hun drap de mescla tixen
Que uos ueu be les colors que dels hixen  50

Cascu daquests sa natura oblida
E tant com pot fa <que> laltrobeesca
No pas en tant que del tot sauorresca
Son estament es entre mort /e/ vida
E quant cascu son apetit treballa  55
Se mostran clar marauellossos actes
Ffahent acort ab amjgables pactes
Yenssemblant cas deuriauer baralla
Car larma uol co que raho no dicta
Yen aquell fet lo cors de mort saflicta  60
-f. XCr-

Tot amador delit no pot atenyer
Ffjns que lo cors /e/ larma seacorden
Car sils uolers entre aquests se morden
Aquestamor nons pot amolt empenyer
Encontral cors en sos actes se mostra  65
Tolent li quant natura li atorgua
Y alarma fa beure amargant porga
De dret en dret no plau natura nostra
Larma per si contentament non tasta
Si fa lo cors mas poch /e/ tost se gasta  70

Larma per si en tal uoler nos mescla
Car nos en res ne pot fer son obiecte
Nel cors es pus que dun brut son efecte
Dabdos hunits se compon esta mescla
Car lome uol la voluntat guanyada  75
Seny /e/ saber dela dona que ama
Ama lamat /e/ toll lonor /e/ fama
Y en fets del cors larma es delitada
Lo cors iames si canssa be nos farta
E tant com pot tot lo finit aparta  80
-f. XCv-

Les uoluntats se mostren per les obres
Don se ueu clar com la nostrarmas baxa
El nostre cors en alt munta sa raxa
Per quen79 delit ell elarma son pobres
Larma pel cors ason delit senclina  85
Lexant lo seu /e/ sa naturas lunya
Lo cors en alt adelitar met punya
No coneix be sa natura mesqujna
La carn uolar uol /e/ larma sa terra
Per que algu si tota nosaferra  90

Les uoluntats que de virtut no toquen
Han moujment en semblant de marca
Y en lo comenc metrien gran ferea
Al quj sabes com pugen es derroquen
De tres cordells amor deu fer sacorda  95
Car hu romp tost /e/ laltre molt no dura
Trench /o/ fluix du en laltre mort no dura <procura>
Sil terch noy es la corda se descorda
Aquest es ferm yells altres fa que tinguen
Esser nols fa mas te quen baix no vinguen  100
-f. XCIr-

Nos pot be dir com armay cors pratiquen
Aquest uoler nos plaen /o/ desplaen
Hu sent content los poders daltre caen
E agreujat les forces muntipliquen
Car moltes ueus del cors lappetit cessa  105
Si cab lo seu es obs que larmasforce
E laltre ueu es ops quel cors sesforce
Per amanssar larma quis ueu opressa
Tots de perssi han ops que fam los toque
O quel desig del hu al altre broque  110

Si lapetit rahonable sagreuja
Del cobeios seguir nos marauella
Car tant com pot per delit aparella
Que larmal cors en mal hostal alleuja
Al infinit no per si lo cors guarda  115
Larma per si de tot exces senuja
Junts acordants en delit cascu puja
Tant com saber lerrada larma tarda
A cos deue com del cors uolers fluxen
La donchs los tels de sos ulls desengruxen  120
-f. XCIv-

Larma yel cors cascun laltres delita
Delits dolors entrells los se partexen
Les passions du en altres parexen
Speriment als pechs trau de sospita
Mas algu dells no es tan suportable  125
Que totalment per laltre sauorresca
Ffastig oblit fan quamor dells partesqua
Ol menys no es per egual temps durable
En los molt mes per part del cors spira
E moltes ueus per oblit /o/ per Jra  130

Per nostres hulls lom destamor senflama
Toch desijant don uoler creix /o/ fina
Temprat esper la uoluntat afina
E perdut ell amor de mort se clama
Son fill /e/ net son desig yesperanca  135
Mas prop los ue paor quills fa gran brega
Tals passions amador no les nega
Aquestamor cau enesta balanca
Cascu daquests alaltre vencre tenta
E siu compleix amor /e/ si destenta  140
-f. XCIIr-

Per nostres senys amor darma comenca
Mas uol per si virtuts /e/ sauiesa
Aquestamor per sol entendrespresa
Amant lo be del qual ha conexenca
Es feta gran seguons les parts sacorden  145
Multiplican los bensdon ellas forma
<delbe on<e>st aquest .. pren forma>80
E los uolers quen surten no discorden
Lo quil ateny en ser content sacosta
Por no acull nesperanca de costa  150

Quals son aquells quamor honest los force
Amar per si virtuts en vna dona
Be son yo cert que tots la uolen bona
Per quel delit del hom durar sesforce
Nonsse algu que separat lo senta  155
Menys de saber senten dins ells sa obra
Don laltramor nom de ferma ljn sobra
De fastig reb /o/ de oblit empenta
Aquestamor es philososfal pedra
Que lla on cau co que res no ual medra  160
-f. XCIIv-

Aquellamor hon venus ha sa regna
A nostre cors ensemps ab larma guarda
A molts plaers /e/ dolors no es tarda
En cor honest moltes uegades regna
Torba lo seny suptilitats enfosqua  165
E sa dolor durment hom ella uetlla
Solacos uol /e/ prestament la cetla
Quj nes plagat la raho te molt fosqua
Per que no pot honestamor percebre
De ardiment no pot sentit la lebre  170

Los appetits sensuals larma liguen
Donchs tots aquells quj del tot uenus tira
Molt foscament llur entenjment mjra
Per los cechs fochs quj lesperit abriguen
Los escolans de quj venus es mestre  175
Lo contemplar iaquexen prenjnts lacte
Voler no cast executor sens pacte
Domda cors braus domestich fal campestre
Fahen sentir passio molt extrema
Jau en dur llit en hom de vida sema  180
-f. XCIIIr-

Lamor quens uetota de part delarma
E les uirtuts yenlentendre sendreca
Aquest uoler simple deu lo adreca
E pot ser tant que totaltres desarma
Pero en mj trobant loch tots caygueren  185
Mogut cascu per la sua semblanca
Dos colps senti donals cascu sa lanca
Actes cascu djns en mj cometeren
Hu dona lum per ssi laltre tenebra
E tots justats salut delit /e/ febra  190

Deu lesperit de gran fauor abasta
En mers delits passions nol congoxen
Al cors mesquj sens fastig nol afloxen
No pot sentir be si lo mal no tasta
Tant com lo cors sa passio gran lexa  195
Del espirit es sa preso pus ampla
E ses uirtuts /e/ potences exampla
Si que no ueu tras paret mas per rexa
Sa puramor en Jnteres no causa
E la del cors es curt plaer sa causa  200
-f. XCIIIv-

Yor nom defens que amor mj no tente
Daquell uoler que armay cors abracen
Aquest uoler mes natures latracen
Per dues parts me uendra qujm contente
Axi com lom pot mes gloriatenyer  205
Quant nostra carn ab larma sera junta
Amor amj en delitos grau munta
Quant dos ligams armay cors han astrenyer
Car moltes ueus hu per altres presona
E nos tant fort lamor dela persona  210

Quant al meu cors amor lo desempara
Per quel poder daquell ue ason terme
Enpuramor lesperit meu conferme
En aquell punt resta ma raho clara
En gran delit sent en aquella hora  215
Que los delits del cors en fastig tornen
E quant del cors forces amj retornen
En lo comenc lo meu espirit plora
E si del tot mon cors enforca torna
En son delit mon esperit soiorna  220
-f. XCIIIIr-

Aquellamor per quj ma carn sencljna
Compliment sent dels bens que uenus lliura
Laltra maior /e/ desta no delliura
Lo que merex no ha yamar no fina
Lonestamor pero es qujm fa ujure  225
Lenteniment daltres bens no salegra
On sera donchs vnamor tan entregua
Que nellauer de mals sia delliure
Amant amj per consenblant manera
Lo meu delit cau en aquestaspera  230

Mon esperit contemplant se contenta
E dintre si huna persona foria
Della no pens bracos peus mans ne gorja
Car tot semblant altre semblant presenta
Solament uull della tan clara penssa  235
Que res de mj nol fos cosa secreta
Ab tay sabent /e/ damor fos estreta
Lo contraffer prengues en gran offensa
De son uoler uolgues esser celosa
E que per mj ves mort fos anjmosa  240
-f. XCIIIIv-

Mas per que deu larma de carn abriga
Los fats uolents contramor nosser solta
E per null temps raho no lan ha tolta
Ans tot contrast he per cosa nemiga
Tant es ma carn al delit encljnada  245
Dona no ueig quem alt que no sospire
Hien possehir sens fi aquella mjre
De tal desig marmas passionada
E ma raho de gran yo la perdria
Sim fa esment quamor perdre poria  250

Si com aquell dela penssa tan vana
Quen aquest mon lo be sobiran cerqua
Y ab gran enginy en gran delits fa cerqua
E ueu molts mals en gloria mundana
Ne pren amj que amor dehifique  255
Si que <d>aquell contentament uull traure
Si que no pot lo qua<e>l deman bestraure
No troba loch onsanfluenca fique
Loch es no ferm on mon desig reposa
Desemparar masperanca nom guosa  260
-f. XCVr-

No conech hom quj sens amar persona
Conegamor /e/ per deu lo confesse
Yo son aquell que per negun temps cesse
Dimaginar en ell /e/ res nom dona
Desig me fa enlasperanca Jaure  265
Dormjnt tant fort que raho nom desperta
Assats amj es caussa descuberta
Que puramor no pot en dona caure
Mon delit es uida contemplativa
E romanch trist deuallant en lactiua  270

La donchs lo foch damor be nosamaga
E los meus hulls publich lo manjfesten
E les dolors mes sanchs al cor arresten
A corrent lla on es donada plaga
Los meus desigs de punt en punt cambie  275
E la dolor nom trob en hun loch certa
Ma cara es desa color Jncerta
Cerch lochs secrets /e/ lo<s> publichs desuje
Lançh men lo llit dolor men gita fora
Cuyt esclatar / mentre mon hull no plora  280
-f. XCVv-

Mos membres flachs soptos mouiment muden
Lo cap al coll es carrega fexuga
La gran calor dintre mes venes juga
Perills ujnents amon sentir se cuden
Pert lo recors deles cosses passades  285
E lo meu cors me vist sola uergonya
La cura gran damor tots fets me lonya
E nosesten sinon cosses penssades
Lexecutar lo meu desig lesforca
E nosse que venc aquesta gran forca  290

Axi com lor sobre paper se posa
Segons sera la bonaomala ssisa
Tal semblant cas mon sentiment diuisa
Daqu<e>stamor segons en quj reposa
Si com lo foch tots humjts li contrasten  295
E los sechs lochs sa forca obeexen
Axi damor ses jnfluences uexen
A tots aquells on sos poders abasten
Tant fa com pot fer la personamable
Hauent tant loch en nos com lo diable  300
-f. XCVIr-

En lo delit que armay cors desiguen
Ffeneix <delyt> si compliment li basta
Mas los delits que larma sola tasta
Son duradors car james la fastigen
E si <axi> com lom que la mort lo encorre  305
Larma dell viu ques di<n>finit exida
E laltra part en lo mon es delida
Car lo finit en tal cas nol acorre
Axi lo cors fa mortal amor esser
E larmabell no mostra son dret esser  310

Si com larnes dacer acolp sengruna
E lo de ferr hun petit colp lo passa
Quant son hunits nols destruu res lur massa
Daquests mesclats surt molt gran virtut vna
Axi amor suptil yenfinit tempra  315
La finitat dela del cors yaujua
En cert cas mor nostramor sensitiua
E lespirit junt ab ell se destempra
Amen ensemps /e/ lespirit sols ame
Per que tot lom nos trob quen res desame  320
-f. XCVIv-

Los homens lechs quj per amor sencenen
En fets diuins ab jnfusa scienca
Diuinal es lur gran jntelligenca
E sos costums acreure tots amenen
Donchs si damor algun parlar mescapa  325
Que la raho nol lohe nel aproue
Nossialgu quelos dits meus reproue
Del grans secrets camor cobreb sa capa
De tots aquells puch fer apochalipsi
Yo deffallint amor fara eclipsi  330

Lo mon finit lo sol /e/ lunay signes
No correran per lo cel ne planetes
Per ops daquell los ha deu fets /e/ fetes
Yel defallint cessen llurs fets Jnsignes
Tot en axi fi daquest mon trespasse  335
Aquell poder quen amar nos enclina
Caura del cel car pus hom no safina
En ben amar ans quascu ueig ques lasse
Si amor ueu querrant sens profit vaia
Enuergonyit yo creu de son loch caia  340  -f. XCVIIr-  
Altra
Arriba


Malament viu qui delit pert de viure
Ell es aquell quj nostra vida caba
E la tristor la destruu /e/ menys caba
Donchs si bem uisch per mort me puch escriure
Puys he perdut auos qujm ereu vida  5
Per uos amar del mon me contentaua
De deu /e/ gents tot grat abandonaua
E vo<s> haueu masperancas carnjda

La gran dolor la ma forca flaquida
Que pietat so forcat de mj pendre  10
E quant encor fembril me ueig atendre
Vull mesforcar e ma forcasperida
Si com aquell quj sarma vicis dona
Per hun gran temps en abit aquells gira
No te poder encontramor ne Jra  15
Qui al comenc son poder abandona

No es en mj de tolrre ma persona
E dapartar del tot damor ma penssa
Dolor he ia com nom trobe defenssa
De co quem plau es la raho fellona  20
Ental contrast sol vida dom descrexer
Mas no la uull si deu nola mellora
Ma voluntat res tant nolantrenyora
Com si laueu sens aquella merexer
-f. XCVIIv-

Yo sens amor bastara uos conexer  25
Per ell passau sens esser coneguda
Tal uoluntat com lamjas perduda
Lo uostramant quj nol plau damor pexer
La uostramor daltramor nos contenta
Quj ama poch altramor noli alta  30
Sana raho /e/ passio malalta
Han tot poder per amor dar empenta

Dolor damor nouament me turmenta
Per ques lonch temps que dolors nom feriren
E mos uolers amar ia no sofiren  35
Nouellamor nom pens que iames senta
Amant auos he plagut ma natura
E contrauos es que amj amasseu
Primors de por nosse queus oblidasseu
Ne remetes los fets ala ventura  40

Encontramor uostre cor armadura
E per tots temps ab la rahos consella
Sino amau no es gran marauella
Car pocamor no viu on seny atura
Si passions damor djns vos ju<t>gassen  45
Ffossen del seny quant seuol consellada
La uoluntat de donanamorada
No troba frens aquella refrenassen
-f. XCVIIIr-

Si amadors poder sentir bastasen
Les grans dolors quen fi damor se prenen  50
Si ben comenc molts grans delits ne venen
Yo so ben cert que damor se duptasen
Delit present nostra penssa falaga
Que toll saber de dolor venidora
Saber se pot mas no es sentidora  55
La carn no sent lo mal que per temps paga

Quj es malalt daquella dolca plaga
No sab la mort quel sa ueu manifesta
E de present amor lo delit presta
Yal sentiment dolor vinent samaga  60
Nom sab /e/ sent lo delit qujns aporta
E la dolor de luny anos menaca
Ab ulls rients lo delit nos abraca
E la dolor calla detras la porta

Quant delit naix la dolor iau mig morta  65
Yen poch jnstant aquesta met sa forca
Desig quj es passio dolor asforca
E por de mal venidor la conforta
Lo be ates no muntan suma tanta
Com ans daquell la pensa hauer ordena  70
Yel pes damor nol soste fort cadena
De per si cau /o/ prop terasdecanta
-f. XCVIIIv-

O follamor sol uostre nom espanta
Noy trob lo be quan temps passat trobaua
E sent los mals que dabans ignoraua  75
Plora mon hull /e ma boca no canta
Altra
Arriba


Ceruo ferit no desija la font
Aytant com yo esser auos pressent
Al gran repos de mon contentament
Passar no pusch sino per aquest pont
Molt me ue tart lo jorn tan desijat  5
Comprat molt car per doloros sospir
E tart /o/ breu so cert que deu uenjr
Si per la mort camj no mes tancat

Esser no pusch desperanca lancat
Car yous desig segons mon maior be  10
A uos deman contra mj res nous te
Mentrel uoler uostrem sia donat
Sil penssament lunyaua hun sol punt
Dimagjnar hauer uostre uoler
Sens aquell tot no pusch delit hauer  15
Sjnos tot sa tost posasser defunt
-f. XCIXr-

Dauant me ueig de grans dolors vn munt
Puys ops he tant per amon contentar
E mon uoler pora molt menys cabar
Sil uostres mou /e/ no mostra que munt  20
E deuallant deuallara lo meu
E dalt cahent no dara poch crebant
Car tot estrem altrestrem es donant
Al poch estat no par loffenssa greu

Mil ueus lo jorn <es> per mj pregat deu  25
De co quen uos esta la maior part
Quen mon uoler hajau lo uostresguart
E prech amor uos lanc tot poder seu
E siu compleix ladonchs pendreu estrem
Si troba loch on se prenga en uos  30
En loch dispost sa passios en nos
E lo contrast tenjm /e/ no uolem

Noues de uos saber mortalment tem
Dubtant me fort que noy mostreu amor
Per no saber visch en altra dolor  35
Nosse de qual costat guart que nom crem
No es en uos complir lo meu delit
Per be que uos co vullau complir aquell
Damor haueu hauer forcat consell
En uos yen ell recau mon be complit  40
-f. XCIXv-

Res no temau ne prenguau en despit
Dels penssaments meus ab uarietat
Car en seruey seran de fermetat
De tals seruents uol ser amor serujt
Si punt denug dest praticar sentiu  45
Sens amor sou /o/ no sabeu que uol
Fferm loch nol te quj daquest mal se dol
Lo mouiment per seguretat tenju

Si tant de uos com uoleu no confiu
Mon gran uoler me portanaquest zel  50
De uostre cors no tem lo pus prjm pel
Quencontra mj res fes nem fos altiu
La uoluntat uull que pas totan mj
Yo so celos si molt amau adeu
Tant uos delit sens mj lo cal creix meu  55
Quant vos uolgues del uostrem dolguj

Mon derrer be de uos yo guart la fi
Quant del present me trob esser content
E sim ueig trist per algun cas present
Res venjdor trobar nos pot en mj.  60