Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.


AltraQue ual delit puys no es conegut
Ans es fastig quant es molt costumat
Co per que mort uos haureu atracat
Dins molt breu temps volrreu hauer perdut
E co de que no ymaginarem  5
Quel pendrens fos vna poqua dolor
Sil cas hi ve sentim tal amargor
Que de bon grat vidabandonarem
-f. CXIXv-

En aquest punt me trob yo tan estrem
Co que uolguj ab molt estremador  10
Torna en mj vna lenta calor
E puys perdut mortal dolor me prem
Tal mudament en ssi hom no veura
Com en mj ueig per nostre partiment
La mort ho fa qujm tol mon be present  15
Del venidor sab deu lo que sera

Molts han perdut tot lo que ue e ua
Ffills e muller e part de llur argent
E restals cor ab null esperdjment
E may uirtut en llur cor habita  20
E yo tinch clos e sagellat proces
Que per null temps delit yo sentire
Ne planch lo dan per on ma dolor ue
Mas laspra mort don sou mal uengut es

Vn poch delit en ma dolor es pres  25
Jassent dolor com mon cor mal soste
Penssant per quj ne don ma dolor ve
A mj no plau de dolor ser deffes
O tu quj est fora del present mon
E ueus amj per ta mort mal passar  30
Acaptab deu quem pusques aujssar
Qujns espirits atu de prop te son
-f. CXXr-

La mort quj tol lo agradable don
Que viday sort als homen uolen dar
Quant es de mj ma tolt sens mj mateix  35
De mos tres temps me resta lo que fon
Daquest present atot hom do ma part
Car noy ha res quem vinga en plaer
Del venjdor no uull hauer esper
Puys la tristor es amj dolc esguart  40

Nom dolrre tant quen dolor sia fart
Ans ma dolor yo prench per mon mester
Mon cor de carn es pus fort quel acer
Puys ell es vju yentre nos es de part
Quant lespirit del cors li vju partir  45
E li donj lo derrer besar fret
Conech de mj nom te son dret
Cab cor sancer ho posquj sostenir

En molt breu temps lom nos pot dolorir
Tant com depuys ab lentendres costret  50
Car per gran torb tots comptes no ha fet
Dolor uol temps si lom tot la ssentir
E maiorment com raho ya parteix
Car sinou fa tost si mescla conort
Massa es foll lo quis fa tan gran tort  55
Si cascun jorn son del foll no pereix
-f. CXXv-

Nom jutialgu si prjmer no coneix
Si tinch raho per dolrrem desta mort
E nella fon complit lo meu deport
Ella finint lo mon per mj feneix  60
Quis tan cruel que los dolga dessi
E de aquell qujn part mes que si uol
Donchs si algu pusque fer honest dol
Licenciat nol fon mes que amj

O mort quj fas lom venturos mesquj  65
Y el ple de goig tu mjiancant se dol
De tu ha por tot quant es jus lo sol
Dolor sens tu no hauria camj
Tu est damor son enemjch mortal
Faent partir los coratges hunjts  70
Ab ton colp cert has morts los meus delits
Gustar nos pot be ton amargos mal

Tu espirit si mon ben fet te val
La sanch dare per tos goig jnfinits
Vine amj de dia o denits  75
Ffes me saber si pregar per tu cal  -f. CXXIr-  
Altra
Arriba


Si per null temps creguj ser amador
En mj conech damor poch sentjment
Si mj compar al comu dela gent
Es uerjtat quen mj trob gran amor
Pero si guart algu del temps passat  5
Y el que amor pot fer en loch dispost
Nom damador solament no ma cost
Car tant com dech nosopassionat

Morta es ja la que tant he amat
Mas yo son viu veent ella morir  10
Ab gran amor nos pot be soferir
Que della mort mepusquauer lunyat
La dech anar on es lo seu camj
Nosse qum te quan aço93 nom acort
Sembla queu uull mas no es uer puys mort  15
Res nola toll al quj la uol per ssi

En que resta que vida no fini
Com prop la mort yo la viu acostar
Dient plorant no vullau mj lexar
Haiau dolor dela dolor de mj  20
O cor maluat daquell qujs ueu tal cas
Com peceiat o sens sanch no roman
Molt pocamor e pietat molt gran
Degra bastar que senyal gran mostras
-f. CXXIv-

Quj seraquell quen dolrre abastas  25
Lo piados mal dela mort vengut
O cruel mal quj totls la jouentut
E fas podrir les carns djns en lo vas
Lespirit ple de paor volant va
Al jncert loch tement leternal dan  30
Tot lo delit present deça roman
Quj es lo sant quj de mort no dubta

Quj seraquell quj la mort planyera
Daltreu dessi tant com es lo gran mal
Sentir nos pot lo dampnatge mortal  35
Molt menys la sab quj mort james tempta
O cruell mal donant departiment
Per tots los temps als coratges vnjts
Mos sentjments me trob esbalayts

Mon espirit no te son sentiment  40
Nosse que dir quem fartas dauer dit
Si crit /o/ call no trob qujm satisfes
Si vaig /o/ pens e temps en ua despes
De tot quant fac ans de fer me penjt
No planch lo dan de mon delit perdut  45
Tantas la por quam ve de son gran mal
Tot mal es poch sinos perpetual
E tem aquest nol haia merescut
-f. CXXIIr-

Lo dan mortal es molt mes que temut
E tol ne part esser atots egual  50
O tu dolor si es me comjnal
En contraublit vules messer escut
Ffir me lo cor /e/ tots los senys me pren
Ffartat en mj car nom deffens de tu
Donam tan<t>94 mal que men planga cascu  55
Tan com tu pots lo teu poder mesten

Tu espirit si res no ten deffen
Romp lo costum que dels morts es comu
Tornan lo mon /e/ mostra ques de tu
Lo teu esguart nom donaraspauen  60
Altra
Arriba


Per lo camj de mort /e/ cercat vida
On /e/ trobat moltes falsses monjoyes
Quasi gujat per les falses ensenyes
So auengut aperillosa riba
Si col maluat quen paradis vol cabre  5
E ues jnfern ab cuytat pas camjna
Yaxi com cell quj de mjg jorn les terres
Va encerquant per vent de tremuntana
-f. CXXIIv-

Gran es mon dan seguons ma complacenca
Seguons lo uer es poch lo meu dampnatge  10
Yo pert delit hauent ab dolor liga
E tal com fon plach molt ama natura
En mj no pusch trobar als sino perdre
E de mon be si beu vull nom alegre
Lo perdre sent per que perdut dolc habit  15
Del be vjnent nom trob certa fianca

Axi com lom per molta fe quehaia
Lexab dolor esta vida mesqujna
Per que no sent los delit del altisme
E sent aquests quenesta vida lexa  20
Ne pren amj quel delit damor lexe
Ab tal dolor que nosse on pot cabre
Ab molta por esper lo rahonable
Per que nosse com lo sentire plaible

Si com aquell quentrar vol en batalla  25
E trobas cor anr quelasperjmente
E quant se ueu esser prop del encontre
Per gran paor fug mostrant les espatles
Ne pren amj quen<con>tramor mesforce
Ffjns auenjr afer ne lestret compte  30
E quant so prop de aquell apartarme
Com auencut yo abandon mes armes
-f. CXXIIIr-

Dubtar nom cal sim son fetes metzines
Ab algunart son preses ·son preses·95 mes potences
Per son uoler tot home del mon ama  35
Yamar nom plau /e/ damor son mes obres
Per los cabells amj sembla quem porten
A fer los fets que amor me comana
Sin vull fugir portar nom poden cames
En tal contrast la mja vida penja  40

Aquell dolc tast cab si lacordant tasta
No es en mj mas dolor del discorde
Quj nos amat yamor daltre cobeia
No sent gran mal puys vn terme desija
Yo son aquell qujn res del mon nom ferme  45
Yo am aquj no mereix que yol ame
E daltra part veig obres encontrarj
De vidaymort he certana paraulla

A tot mesquj vn gran be noli mjnua
Co es hauer de mort vn molt poch dubte  50
Daquest gran be yo nosse onte casa
No trob raho per que vjure desige
Encontramor aytant yo nom esforce
Que don oblit en algu be seu ficte
Nel mes bastant si com dabans complaure  55
Yo son lestat lo qual deu tot hom tembre
-f. CXXIIIv-

Ffont son mos ulls daygua dolcayamargua
Per quen dolor yab delit aquells ploren
Car vna es la dolor delitable
Laltrab aquell poch ne molt nos companya  60
Com ne per que saber aco com passa
Nossia yo lo deidor o mestre
Tan solament aben sentir o baste
Vingal juhy als quj damor mes saben

Cascuna part de sim dona creenca  65
Tant que nosse raho que la desfaca
Amor dessi gran raho madonada
E si de sam nom sia dada colpa
Ja los meus fets raho dome nols porta
Als fats es dat tot quant amj seguesca  70
A res afer amj es tolt larbitre
Nom trob res franch sino la sola penssa

O follamor les dolors costumades
Venen per temps que no donen congoxa
Saxi no fos ja no serien homens  75
E per que donchs aquest hus en mjs trenca  -f. CXXIIIIr-  
altra96
Arriba


Aquesta es perdurable dolor
Les que senti foren totes atemps
Mas la present deu vjurab mjensemps
Bem fa saber quant pot en mj amor
Ab coxo peu massegujt y aturat  5
A tesa es la pena de mon mal
Fferit me sent duna plaga mortal
Es lo remey fer nores lo passat

Gran mudament no pot ser comportat
En poch de temps sens altercatio  10
Quj pot saber la dolor en que so
Viuent amj per hauer molt amat
Aquella don esperi tot mon be
Tant quant delit en mj pot abastar
Per son defalt men coue de lunyar  15
E pel camj damor gran Jram ve

Tal mudament com natural soste
Sens fer senyal maior del ques en mj
Aquella que per ma vida tenguj
Entre morir e viure me dete  20
Lo meu repos treball es conuertit
E lo meu goig en tristor sens remey
Yo so catiu com esser penssi rey
Tot alterat me trob yesbalahit
-f. CXXIIIIv-

Aquella carn on lo meu espirit  25
Entrar uolgue abans quen paradis
Mi sembla foch del jnfernal abis
E moltes ueus non uull esser fugit
Ans dacostar no sent lo mudament
Mas fet lacost sent lo cambi tan gran  30
Que res nol pusch dir quant li so denan
E pas dolor daquest mal calament

On cab en mj tan gran alterament
Si por me pren per quesperancam vol
Que es aco que voluntat me tol  35
Quen be ne mal no hus dentenjment
O fals amor qujl loch vedat te plau
Lexam usar aqujm mereix desdeny
Per quel desig teu amar me costreny
Co que amar amj tant me desplau  40

Per quel desig meu contra raho cau
Amor ho uol per que tant li contrast
E mon desig cobeia lo fer past
Daquella carn on gran amargor jau
O fals amor no poras pus en mj  45
Sino forcar mon apetit escas
Mon espirit per forcal jaqujras
No amara co que vols deperssi
-f. CXXVr-

97 O fort dolor no perdones aqui
Per colpa gran me dona dol e plant  50
Tu pietat no vulles parlar tant
En la fauor de quj tan mal merj
Yo am mon dan e mon be auorresch
Lo per que am no es vist lo per que
Del desamar molt clarament ho se  55
E lo carrer no vist yo enseguesch

Deu per que am aquj auorresch
En tal contrast com vida nom jaqueix
Amor no mor e dayrar nom leix
Quasigualment entrells amj partesch  60
Saber nos pot qual dells abans morra
Muyra donchs yo per llur debat finir
Quant am me dolch e mal pas mentrahir
Lo pus cortes dolor mortal me fa

Yo so malalt hauent lo cors tot sa  65
Cascunamor ablaltras acordant
Mon espirit es lo doloreiant
Ab lorgue seu desacordat esta
Ell de perssi deu lo que deu voler
Perdut lonest uoler nol uol quel am  70
E mon cor fals pot hauer molt just clam
Daquell aquj pietat uol hauer
-f. CXXVv-

En la dolor damor delit pot ser
Si ab aquell jranbolta nos met
Essent lo cas ladonchs dolor tramet  75
Contra quj cau tot lo seu gran poder
E tant com pus amor es gran e bell
Tant sa dolor es maior e pus fort
En lo cors sa totafeccios fort
Y en lo malalt non ten ques prenganell  80

No dech morir solament ab coltell
Mon cors mjg mort de ser viandals cans
Mon cor partit entre corps /e/ mjlans
Mon espirit tinga lo loch daquell
Quj volch trahir besant lo fill de deu  85
Aquest es loch aell just e degut
Puys ha trahyt assi deu nol ajut
En gran pecat deu rebre pena gran

Amador fuy tant com lespirit meu
Penssa gran seny en dones o bondat  90
Mas sino carn noy trob en songanat
A quatre peus deu anar quj no creu  -f. CXXVIr-  
Altra
ArribaNom clam dalgu quen mon mal haia colpa
Sim clam de mj yon passe ia ma pena
Defora mj es la causa qujl mena
Mas dintre mj es aquell qujm encolpa
Nosse sim ve per falta del entendre  5
Fals estimant les coses presentades
O la petit per sobres desijades
Es occasio que noles puch entendre

Menys de caler entenjment despendre
Tot quant deu fer es bo per sa natura  10
Ell establi atota creatura
Terme de be e non pogues mes pendre
E lome foll sa natura regira
E met ualor on degun preu se troba
Despulla si e dona lestrany roba  15
Gracia fa de si mateix la tira

Lull del hom pech totes les coses mjra
De sobressi essent elles jusanes
Ya sson uoler no uol portar les foranes
E quant no pot encontra deu sospira  20
No compenssant com enell es la falta
Per no dompdar la ppetit no fartable
Penssant que es bastant e sats durable
La cosa que es poca e tost salta
-f. CXXVIv-

Assats en hom es la raho malalta  25
Casson uoler portar uol tota cosa
Ne sab quel hom en lo mon no reposa
Si del forcat que sofir se desalta
Donchs quant es foll lo quj uol linposible
E tes per cert ques molt leus de atenyer  30
Ne sab que may lapetit pot estrenyer
Si donchs nol met en lo cert e posible

Tant lo sentir e lentendres fallible
Com en menys temps haira98 lom o ama
Vjure li plau e uol honor e fama  35
E dins breu temps li es cosa terrible
Donchs que sera dels qujn les dones uolen
Amor gentil amor e gran bonesa
Dien quells fa la fortune malesa
Per no saber don los ue per ques dolen  40

No es molt poch als quj ben amar solen
Saber don ue per que dolor sofiren
Ab cor dauer tot be complit requjren
Per donamor yans dauer per deu colen
Per ignorar amor e sa natura  45
E ignorant les dones elur esser
Cuyda quel pa quils da fam los deu pexer
E dura tant la fam com loradura
-f. CXXVIIr-

Gracia teny aquell quj no te cura
En la error sjno mentre ignora  50
Mas com coneix moltes ueus no semplora
E no sent part nen penedir met cura
E alas ueus la falta coneguda
Partir sen uol e lo partir la greuja
Per queli plau yes temps que si alleuja  55
Sperant qual part dell sera vencuda

Enemjch es dela cosa sabuda
Lentenjment si ueritat no guarda
Donchs de amor follia es sa guarda
Puys djns breu temps de blanch en negre99  60
No pens algu la colpa damor sia
Ne del amat mas del amant quj ferma
Sa voluntad en loch on no ha ferma
Ffoll es aquell qujl vent fermar uolia

Lo ques derer met lom en prjmerja  65
E nou coneix fins que nos temps ques faca
Quant lapetit totes coses abraca
E lexary uol co que fer nos poria
La donchs lom ueu si es sabent lerrada
Com ne per que no ateny lo que cerqua  70
Lo sauj pren lo proffit de sa certa
Lo foll roman ensatristancontrada
-f. CXXVIIv-

Ans de hauer la cosa desijada
Es de saber hauda quant contenta
E co nos sab si lom primer no tenta  75
Lesser dessi /e del queli agrada
E que primer son apetit strengua
A no uoler lo que raho no vulla
Del hom uestit mal per<n>dre sa despulla
Menys es de fer tolrelans quela prenga  80

Pus facilment yo crech100 quel hom atengua
Tolrres desig quen aquel metre terme
Qual es aquell quen loch llenegant ferme
Son peu que tost enterra nosestengua
Donchs quj damor segurament uol vjure  85
Los moujments ab fermes rahons tolgua
E quj daco no es bastant sestolga
Mes prop li es lo plorar que lo rjure

A cobeiar es hom prjmer deliure101
Que no hauer deles coses scienca  90
Per que no te franca la conexenca
Dones yamor en loch degut assjure
Nosse com es conexenca prjmera
Quels apetits mortificats no sien
Ella ual poch si ells camj desiijen  95
Y ells van com orbs sinon prenen carrera
-f. CXXVIIIr-


Tornada

A tots aquells quen lo mon han manera
De abracar totes coses mundanes
Com pus nauran veuran ells yelles vanes
Ffugir del mon es la dreta carrera  100

Vos mon senyor scienca verra
Yells apetits mals auos no contrasten
Mostrau amolts quju saben e nou tasten
Sil passionat ha la raho sancera
Altra
Arriba


Quj de <ne> persi ne per deu uirtuts husa
Be sera foll que pena pas sens merit
On mal fahents de lur mal fet no penen
Los ben fahents de ben fer no meriten
Ja son estats ver semblants bons per fama  5
No pas en uer car per fama be feyen
E per lurs fets lo mon los meritaua
Noy restal mon que res de bo guardone
-f. CXXVIIIv-

Donchs lo mal hom als homens ia tescusa
Cascu pot ser tal com son uoler dicta  10
Tot estament son ofici no serua
Nomsels prelats perdon mo due com dubte
Papes /e/ reys fins al estat pus mjnue
Ffan lo quels plau mas no pas lo que uolen <deuen>102
Deu amador dintencio primera  15
Es colt y honrat dintencio segona

Dret natural es que la prima causa
En nostramor les altres preceesca
E quant se fa se faca per aquella
E no uullam aquella per les altres  20
E llas la fi de nos /e/ lo principi
En ella es mes quen nos lo nostresser
Nos ignorants regiram aquest orde
Car deu uolem no per si mas per altre

Deu no pregam ardentment sinon pressa  25
E quant uolem gracia del atenyer
E som tan pechs quens pensam ell nos hoia
E nostres prechs ab gran dret nos condampnen
Puys no hauem lintencio primera
E nell es ya pres a nos e nostres coses  30
A nostres prechs ell hou dorella sorda
E nons partim dauant ell menys de colpa
-f. CXXIXr-

Nom marauell sils fets de deu signoren
Com los morals quj son clars estius paren
Llur fonament es en nostres ventresques  35
Per que nons cal escarteiar molts libres
Si atrauers la fusta ua la roca
Raho sera puys naucher no la guja
Si per uirtuts los homens nos adrecen
Que pendran donchs per forma de lur vjure  40

Si deu no fos ne lo mon donas premjs
Per si mateix hom deu fer bones obres
Car en ben fer lo bon hom se delita
E lome reb de sa bonaobra paga
Mas quj en deu nenssi nos glorieja  45
Mas uol hauer honor gloria<y>ffama
Foll es penssant que sens be les atenga
E sino sab que treball ne merecen

Segurs de deu son de lurs crjms los homens
En aquest mon puys castich no sen mostra  50
E ia los reys los potents no castiguen
Per quels han ops yen part algunals dupten
Si com lo lop la ouella deuora
E lo gran tor segur dell peix les erbes
Axi los reys los pobres executen  55
E no aquells hauents en les mans vngles
-f. CXXIXv-

No roman sol la colpa en los princeps
Mas en aquells quj en mal fer los jnsten
Ells ia son mals yen mal fer los inclinen
Per lur profit /o/ per causa denueia  60
De nos mateixs pren lo mal causa prima
Qujns fem senyors ab lo poder del princep
Encontraquells qujns son par eguals frares
Per fer nos grans donor e de riqueses

Doblanjmal es lom yels altres simples  65
Per co com son en ell dues natures
Si del que ga nos complany almenys vna
Del tot es foll que de natura isqua
Sino complau ala part rahonable
O la petit sol caltre non dampnege  70
Foll es del tot sin be fer se turmenta
Per auer co quel mon bons denega

Tals com aquells quj per la mar nauegen
Son desujats sils fall la tremuntana
E uan en loch on la uenturals porta  75
Son en lo mon los homens quen ell vjuen
Puys la uirtut no tenen per ensenya
Cascu ua lla on lapetit laporta
Quj contraffa es foll ques atribule
Puys que no sab causa per quj treballe  80
-f. CXXXr-

O deu per que los quj lo mon tribulen
Yell que uolran per null temps aconsiguen
Y a consegujt lur uoler mes desija
Si que james fam se part de lur uentre
Com ne per que no demanen ab cuyta  85
Si res pot ser de que lom se contente
Sabran que och e ueuran qujls engana
E contrassi com per tots temps treballen

Per acabat foll se tenral pus sauj
De son defalt haura mes conexenca  90
Penedint sse donant se acarnatge
Serujnt aquell que no sab don deualla
Doppinio falssa pren lo seu esser
Pres lan descuyt no es lo qujs pensaua
Ffamay diners cuyda que ujrtuts fossen  95
Los folls les han e saujs les pledejen

Res no es bo quel mal hom posseesca
E com honors los mals homens atenguen
Los homens bons ab fam noles demanen
E maiorment penssant losquj les donen  100
Foll es aquell quil do del foll molt prea
Car ia no ha daquell de la estima
A la final deferenca nos molta
Entre aquells quj vnes cosses uolen
-f. CXXXv-

La bona honor al bon hom no contenta  105
Car lo bon hom en son actes delita
No en lonor del qujls agenola
Si onor es be en aquell es quj honra
E non lonrat mas lo seu te senyala
E sinoy es honor follas aquella  110
Que lo bon hom de tot en tot menysprea
No pens ser bo qujn tal bes glorieia

Gran rahom par que de deu nos auorresca
Puys lo perdem per deu quj nos en esser
Quant los gentils los lurs deus deus adorauen  115
En lur error haujen gran escusa
Veent aquells ab lull no sol de penssa
E ver semblants quels parien mjracles
A<ra>doram deus doppjnio falssa
Durant anytant com los trigam conexer  120

A la uirtut cuydam fer sacriffici
Quant la honor hauem en reuerenca
E no sabem don fals honor pren forca
E ignoram don uerhonor pren forma
Tota honor nos sembla ques deu colrre  125
Ne los sabents mes del entendre passen
Car fan honor als quj no la merexen
Tots som eguals al que defforas mostra
-f. CXXXIr-

Affeccio yenujg als bons guerregen
Enemjchs son donor /e/ fama bones  130
E lignorant en quj ver juhis gasta
Quj seraquell quj de lurs mans escape
Mes son pero los quj donor mal tracten
Que tots aquells quj la fama varien
Al vicios pus tost les honors dada  135
Que lo dolent de fama no triumfa

No solament als pechs quj res no tenen
Mas aquants som lull nostres enfalaga
Si que veent los fauorits hom honra
E tol recort com no son molt colpables  140
Quj per legs fets son muntats adomjnj
Honrals lestat mes que leig fet nols leua
Donchs qujs lo foll quj per honor be faca
Puys la honor per be fer no satenga

Ignorantment al mon alguns be obren  145
Per no saber los qujls ne dona causa
Altres no tant mas pagament be usen
Ffaents per tal que lur ben fer se perden
Los primers son tenguts molt anatura
Qujls fa ben fer per moujment qujls dona  150
Los altres son vers deu /e/ si colpables
Jnfern vjujnt e pres mort posseexen
-f. CXXXIv-

Fastig ha deu del qujl mon no ten fastig
E del qujl ha si daquell no saparta
No solament es luny qujs en larmjta  155
Mas tots aquells quj del barbul se lunyen
Ladre es vist quj ab ladres pratica
Superbios quj per honor treballa
Anar aquell quj ab diners se bolca
Lo loch on es lo mostrasser culpable  160

Diners honor nos han per bones vies
Tant son aquells los mals quj per aquells treballen
Quj bonament en aquest mon pratica
No pot muntar per los mals qujls empachen
Quj regiment uol de ben fer nos alta  165
O es grosser no sabent que si husa
A mal affer lo camj pla nons porta
Per nous camjns hi uan hy estranyes sendes

Sil hom hagues per leig fet vituperj
Que faraquell caualler sodomjta  170
Hauent pres grau dexcellent viril home
Y aquell iaqueix uolent costum de fembra
Dalguns sabem aquest peccat orible
Non ueig senyal conor los sia tolta
Quj no la tol de on tolta deu esser  175
Nola dara en part on se meresca
-f. CXXXIIr-

Ja no es crim que la honor rebuge
E ia molt menys en homens quen les fembres
Ans fa senyal un poch peccat en elles
Que lo maior ques pot fer en los homens  180
Acos deue per quels homens son jutges
Passants dolor del crjm queles mes toca
Amant assy lo mal daltren carexen
E simples fan lurs fets abomjnables

Reptar no cal de lurs vicis les dones  185
Car de aquells naturan pren lo carrech
Quj no enten e passio lo forca
De son bey mal natura es maestra
Los tres pilars hon lo be dom sasenta
Esser no pot quen elles se recolzen  190
Lur fonament deu esser la prudenca
E lo nom sol aelles par saluatge

Als quj poder e saber han dapendre
E de ben fer per fauor de natura
E contradells deu pogra fer mjracle  195
Com en peccar della natura hixen
Simplament lom contra natura pecca
Entot peccat puys ala raho <re>pugna
De tot en tot asa naturas contra
Com enpeccat trespassa dom los termens  200
-f. CXXXIIv-

Yo guart lo cel /e/ no ueig uenjr flames
Per abrassar la sodomita sechta
On es lo temps que tu prenjes venge
De tots aquells quj natura offenjen
Mire lo cel quant ploura la justicia  205
Quen temps passat entre nos habitaua
E no ueig res que daquest loch deualle
En fe roman tot quant de tu sespera

O senyor deu e quant sera quet mostres
Ja tarda molt molt com del mal hom not uenges  210
Yo son ben cert que della co <e>speres
Mas en lo mon bem sembla quet mostrases
Vulles hauer pietat del bon poble
Poneix aquells sients alt en cadira
Quj del anyell uolen la carn /e/ llana  215
E son consents que feres los deuoren

Si dels estrems los homens no sespanten
Vicis comuns quasjn uirtuts senpenyen
Ja los auars passen per homens saujs
Los cauallers per mercaders sespachen  220
E los coharts lur grau donor no perden
Per be quel nom en los pits dom romanga
Als proprijs fets entenjment nos troba
Si per aquells per hon diners saiusten
-f. CXXXIIIr-

Nos deshonrat per ser auar lo Joue  225
E que passas tantalus en proea
Si es dispost en ser franch essent prodich
Ja li noura si tracta matrimonj
Vell ignocent de be mas de mals apte
Luxurios cubert e ple de pompa  230
No pert honor nentre los pechs la fama
Quj son aquells sabents qujn deu lom esser

Que pot ualer hom quendignat no sia
Encontraquells quj en lo mon triunfen
Veent los folls grossers /e/ plens de ujcis  235
E tot lur be los ue per atrjuenca
Nonsse algu qujl mon tant lo rebuge
Quenlenderoch puys no sentint nos canssa
Mal dit jutiat pot ser mas nol empachen
Al atreujt lo mon camj ly obre  240

Per mals mijans lo mon sa ffauor dona
Y en son despit los atreujts sauancen
Son auorrits e quasil mon los dubta
Loch te cascu en lo mon on salloga
Noy es raho lordenador al seure  245
Ney seuralgu si espera bon orde
No contraffa la taula de peruca
Orde noy es mas error sempiterna
-f. CXXXIIIv-

Rey no regeix nols pobles obeexen
No sse quj es pus culpable al altre  250
Degun estat alaltre no jmpugne
Car nos algu que sa fi nos desuje
Si algun hom es que la regla rompa
Tan poca part al tot punt no altera
Ab tot ars resta la regla ferma  255
Un oronell lestju no denuncia

O gent del mon obriu los hulls per veure
Com no es uer lo que ueritat sembla
E que honors la gloria /o/ famma
Per les uirtuts per null temps satengeren  260
Lo cobeios cruel fenyt ple de pompa
Astucios jmportu sens deu tembre
Aquest aytal les gents per deu adoren
Ell es semblant que font de ujrtuts mane

Lom que ujrtut ab sol entendre toca  265
Yen algun tant pot gloria consegre
Es conexent e la fauor menysprea
Vehent los fols com en aquella tenyen
No es tambo que si los bons laujen
Nola uolgues ab rahonablestima  270
No es tan foll quen estrem la cobege
Lentendre ha mas ha ujrtut no basta
-f. CXXXIIIIr-

O quant son pochs quj de general regla
Sapien fer als ffets sjngulars regles
E aplicar aquelles ala ujda  275
E fer juhis jncerts /e/ necessaris
Tots los juhis ques fan entre los homens
Affeccio la sentenciaordena
Don tinch per foll quj engloriasmunta
Per lo juhi quj tal jutge la done  280

Causan les gents desta error comuna
Puys en lo mon tal entenjment troben
Ans de auer del uer la conexenca
Han engenrats habits dels mals conceptes
No ha molt fet qujn conexenca basta  285
Mas lo quil ha quela part bona prenga
Als homens flachs par obra impossible
Per cab hull flach mjren cosa dificil