Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.


Altra
Arriba


Puys que sens tu algu atu no basta
Donam la ma opels cabels me lleua
Sino estench la mjanuers la tua
Quasi forcat atu mateix me tira
Yo vull anar en uers tu al encontre  5
Nosse per que no fac lo que uolrria
Puys yo son cert hauer voluntat francha
E nosse que aquest uoler menpacha103
-f. CXXXIIIIv-

Leuar mj vull e prou no mj esforce
Co fa lo pes de mes terribles colpes  10
Ans quela mort lo proces amj cloga
Placiat deu puys teu uull ser queu vulles
Ffes que ta sanch mon cor dur amollesca
De semblant mal guari ella molts altres
Ja lo tardar ta jram dennuncia  15
Ta pietat no troban mj que obre

Tan clarament en lentendre no peque
Com lo uoler he carregat de colpa
Ajudam deu mas follament te pregue
Car tu no uals sino al qujs ajuda  20
E tots aquells quj atu se apleguen
Nolts pots fallir /e/ mostren ho tos braces
Que fare yo que no meresch majudes
Car tant com puch conech que nom esforce

Perdonamj si follament te parle  25
De passio partexen mes paraules
Yo sent pahor difern al qual fac via
Tirar la uull /e/ noy disponch mos passos
Mas yom recort que meritist lo ladre
Tant quant hom ueu noy bastauen ses obres  30
Ton spirirt la hon li plau spira
Com ne per que no sab quj en carn vista
-f. CXXXVr-

Ab tot que so mal crestia per obra
Jra not tinch ne de res no ten colpe
Yo son tot cert que per tostemos be obres  35
E fas tant be donant mort com la vida
Tot es egual quant surt de ta potenca
Don tinch per foll quj uers tus uol jrexer
Amor de mal e de be ignoranca
Es la raho quels homens not conexen  40

A tu deman que lo cor menfortesques
Si quel uoler abta uoluntat ligue
E puys quese que lo mon nom profita
Donam esforc que del tot labandone
E lo delit quel bon hom de tu gusta  45
Ffes men sentir vna poca sentilla
Per que ma carn qujm esta molt rebelle
Haia falach que del tot nom contraste

Ajudam deu que sens tu nom puch moure
Per quel meu cors es mes que paralitich  50
Tant son en mj enuellits los mals habits
Que la uirtut al gustar mes amarga
O deu merce reuoltam ma natura
Que mala es per la mja gran colpa
E si pert mort yo puch rembre ma falta  55
Esta sera ma dolca penjtenca
-f. CXXXVv-

Yo tem a tu mes que not so amable
E dauant tu confes la colpa questa
Torbada es la mja esperanca
E dintre mj sent terrible baralla  60
Yo ueig atu Just e misericorde
Yo ueig ton uoler quj sens merits gracia
Dones /e/ tolls de grat lo do sens merits
Qual es tan just quant mes yo que no tema

Si Job lo Just por <de> deu lo premjaua  65
Que fare yo que dins les colpes nade
Com pens dinfern que temps nosi esmenta
Lla es mostrat tot quant sentjments temen
Larma quj es contemplar deu eleta
Encontraquell blasfemant se rebella  70
No es en hom de tan gran mal estima
Donchs com esta quj uers tal part camina

Prech te senyor que la vidam abreuges
Ans que peiors cassos amjn seguesquen
En dolor visch faent vida peruerssa  75
E tem della la mort per tostemps longa
Donchs mal deca e della mal sens terme
Pren me alpunt que mjlor en mj trobes
Lo detardar nose aquem seruesca
No te repos lo quj te fer viatge  80
-f. CXXXVIr-

Yom dolch per que tant com vull non puch dolrre
Del jnfinit dampnatge lo qual dubte
E tal dolor nola recull natura
Nes por asmar e menys sentir pot lome
E donchs aco semblamj flacascusa  85
Com de mon dan tant com es nom espante
Sil cel denant104 no li do bastastjma
Fretura pas de por e desperanca

Per be que tu Jra<ci>ble ta mostres
Co es defalt de nostra ignoranca  90
Lo teu uoler tostemps guarda clemenca
Ton semblant mal es be Jnestimable
Perdonam deu sit he donada colpa
Car yo conffes esser aquell culpable
Ab hull de carn he fets los teus Judicis  95
Vulles dar lum ala vista de larma

Lo meu uoler al teu es molt contrari
Em sonemjch penssant me amjch esser
Ajudam deu puys me ueus ental pressa
Yom desesper si los merits meus guardes  100
Yom enug molt la vida com allongue
E dubte molt que aquella fenesqua
En dolor visch car mon desig nos ferma
E ja en mj alterat es larbitre
-f. CXXXVIv-

Tu est la fi on totes fins termenen  105
E no es fi si en tu no termena
Tu est lo be on tot altres mesura
E no es bo quj atu deu no sembla
Al qujt complau tu aquell deu nomenes
Per tu semblar maior grau domel muntes  110
Don es gran dret del quj plau al diable
Prenga lo nom daquell ab qujs conforma

Alguna fi en aquest mon se troba
Nes uera fi puys que no fa lom felix
Es lo comenc per on lastra sacaba  115
Segons lo cors quetendre por vn home
Los filosofs quj aquella posaren
En si mateixs son esser vists discordes
Senyal es cert quen veritat nos funda
Per conseguent al home no contenta  120

Bona per si no fon la ley Judayca
En paradis per ella nosentraua
Mas tant com fon comenc daquesta nostra
De ques pot dir daquestes dues vna
Axi la fi de tot en tot humana  125
No da repos al apetit o terme
Mas tan poch lom sens ella no ha lastra
Sent Johan fon senyalant lo messies
-f. CXXXVIIr-

No te repos quj nullaltra fi guarda
Car en res als <lo> uoler no reposa  130
Co sent cascu /e/ noy cal suptilesa
Que fora tu lo uoler nosatura
Ai com los rjus ala mar tots acorren
Axi les fins totes en tu sen entren
Puys te conech esforcam que yot ame  135
Venca la mor ala por que yot porte

E si amor tanta com uull nom entra
Creix me la por si que tement no peque
Car no peccant yo perdre aquells abits
Que son estats per que not am la causa  140
Muyren aquells quj de tu mapartaren
Puys man mig mort em tolen que no visca
O senyor deu fes que la vida llargue
Puys me apar quen vers tu yom acoste

Qujm mostrara dauant tu fer escusa  145
Quant aure dar mon mal ordenat compte
Tu mas donat disposicio no mala
E yo he fet del regle falc molt corba
Drecar la vull mas he mester ta juda
Ajudam deu car ma forca es flaca  150
Desig saber que de mj predestines
A tus present yamj causa venible
Daltra part tem em plau la Jgnoranca
-f. CXXXVIIv-

Not prech quem dons sanitat de presona
Ne bens alguns de naturay fortuna  155
Mas solament que atu deu sols ame
Car yo so cert quel maior be si causa
Per conseguent delectacio alta
Yo no la sent per no dispot sentirla
Mas per saber vn home grosser jutia  160
Quel maior be sus tots es delitable
Altra
Arriba


La soates don so uolgut fugir
Tinch me per pres /e/ noso presonat
Mas yo ueig clar lo cos de mon mal fat
E nol he uist ans den ses mans venjr
Pren men axi com al deuinador  5
Desa greu mort per alguns clars mijans
Prenusticant no fugint de ses mans
E ia per ffet tot quant es venidor

O tu mal fat prenosticador
E ueix laxi com si era present  10
Per tal senyal que not pot fer mjntent
Puys ma plagut lo que fuy vorredor
Quant so uengut al prenosticat punt
Veent fuy orb /e/ sabent jgnorant
Nosse que fon quem tench lo cor tirant  15
Per anar lla on no volgrasser Junt
-f. CXXXVIIIr-

Si col senglar que deuala del munt
Pells cans petits quj nol basten matar
E baix al pla on ueu alans estar
Vol /e/ no pot tornar del planamunt  20
Ne pren ame quj per fogir mal poch
Caych en les mas de dolor sens remey
Perpetual sens mudar esta ley
Ans crexera com en loch dispost foch

No creu lo fat molt hom quj es badoch  25
E molt grosser lo allongal poder
Sobre que ua e/ pot en uos ffer
Lo cors es seu /e/ tot quant daquell toch
Mogut /e/ fferm ha lo poder per deu
Tant quant al temps se mostra uariat  30
Mas tot per deu es axi ordenat
Lo qual nos mou nes muda lorde seu

Lo ffat se pren segons lentendre meu
Tot quant es dom deffora la raho
Lo foll es seu /e/ sa eleccio  35
Del sauj pren quant anatura deu
Nosse lo fat si guarda sol la fi
O si la fi pels mjjans mjrara
Ladonchs la fi son esser mudara
Si los mjians pendran reuers camj  40
-f. CXXXVIIIv-

Mare de deu hages merce de mj
E fes me sser de tu enamorat
Deles amors que so passionat
Yo conech cels que so mes que mesquj
Altra
Arriba


Tots los delits del cors he ia perduts
E no atench al propis desperit
En los mjians ha esser mon delit
E si nol he yo romanch decebuts
E sol daquests me resta lo cacar  5
Per queus soplich mon car /e/ bon senyor
Que del falco me siau donador
Vn pelegri lo qual te nom suar

Si lo falco senyor nom uoleu dar
Causa sereu de ma perdicio  10
Car tornare ama complexio
Don era tolt co es dones amar
Car no uull ser ocios animal
No uulla deu que yostiga en foll
Mes am anar en part on rompal coll  15
Que si estich segur entre bey mal
-f. CXXXIXr-

Ja la edad amj nos comjnal
Sere jutiat de tots per galant vell
Y a dones plau lom quant es jouencell
Totes son carn yen carn es lut cabal  20
Tant quant aco recaptels donare
Dels membres so be proporcionat
Mas es lo mal quel hull tinch ja ruat
Y en llur esguart vell me reputare

Moltes rahons bastantment los dire  25
Mas no hire per los carrers cantant
E a dones plau lom quj ua folleiant
Mas ala fi tot quant uolrran fare
No pora ser que non trop del temps meu
Ab lo pols blanch ros diumenge mati  30
Dargent fan or donchs que diran de mj
De lur amor qujs nol pot ser hereu

Donchs uos senyor docasiom toleu
E poras ffer si lo falcom donau
O si aquell auos donar no plau  35
A deuy auos vn home leuareu
Auos es dat durar dels sperits
Donchs en lo meu haiau hi uostre sguart
Dau mj remey /e/ no vinga molt tart
Per quentre tant no prengaltres delits  40
-f. CXXXIXv-

Mon car senyor tot hom cerca delits
Segons cascu sa qualitat requer
Mas a present la donay lo diner
Son los deus dos en lo mon fauorits
Altra
Arriba


Dona sius am nom graescau amor
Aquella part de que yo so forcat
Trahiu adeu qujus ha tal cors foriat
Que altre cors no basta sa ualor
Bell ab gran gest portant vn spirit  5
Tan amplament quj nol te presoner
Mas com senyor t usant de son poder
Tenint estret dauall si lapetit

E si treball per tostemps jorn /e/ njt
E fac quant pusch per quem vullau amar  10
No meresch tant car nos pot be comprar
La nostramor lo preu es jnfinit
Acis causat lo meu mereximent
Com la dolor yell treball amj plau
Mas no meresch ser amat sius desplau  15
No bastan pus que vn couidament
-f. CXLr-

Haiau me grat com lo meu pensament
Quera partat damor de tot en tot
E ia damor yo noscriuia mot
Ans del passat era uer penident  20
Ara per uos yen uos tot lo despench
Menys de pensar que non remunereu
Si amor fa que per co mj ameu
Ffarall que sol /e/ mal quel costum tench

Puys amor uol quen amar tant mestench  25
Per molta part de uos que trobau mj
Tanta que may enaltra no trobi
E de amar aquelles ellestrench
Raho sera questrenga mes auos
Puys que per uos mastret mes que james  30
Aquell semblant vostre per quj so pres
Mal restamor no sent amar ab dos

Lonch temps es ja que per fugir dolors
Ffugi amor aytant com en mj son
Mas veent uos reconts en mj no son  35
Dels mals passats ans me paren dolcors
Yo li perdon los mals quen he passats
E lo pressent yells que son per uenir
Acordat so per uos tant soferir
Puys que aquell sapia que sentats  40
-f. CXLv-

Mon derrer be ja eren castigats
Los meus uolers ajames donamar
Per uos amar yols vull licenciar
Si nons nan grat ajau los per Jngrats
Altra
Arriba


Entre amor ssoportat he fortuna
Cahent leuant si com jnfant en roques
Congoxes grans ab alegries poques
Sjm posseesch nos marauellalguna
Semblant me trop al home quj nauegua  5
Quj per los uents sa perssonas regida
Dolrre nos deu si las ueu escarnida
Caure deu lom gujat per uja cegua

Lo com aquell qujntenjment replegua
E dintre ssi delits de ujrtuts usa  10
E a si guardant aquella quj acusa
Als ignorans hy als sabens mal no plegua
Jaqujnt los mals quj bens als pechs aparen
Ja perdut tast de res no essent noble
Ans es ssegujt delits comuns de poble  15
E dauant mj altres nossy acarren
-f. CXLIr-

Donchs si dolors ames pensses emparen
Raho es gran puix tal vida segujda
La fi del hom tardament he sentida
Mos apetits ssens traua camjnaren  20
A lur semblant cuytats acoregueren
Als quj pus prop los fon de lur natura
Regonegut marman tench uestidura
Tals com aquells njcis saber li feren

Los meus desigs tals delits emprengueren  25
Qualtre poder dins si mateys auja
Hi aquells aguts degu mj no complia
E no molt tard amj desparegueren
Qujn poch uezell molt gran cantitat penssa105
Nos pot auer car <la> natura passa  30
Quj uol rich fer per vna ma esquasa
Lo seu desig <deauer>106 sse deffenssa

Ja no viuran en molt alegra penssa
Quj bens del cors t de fortuna uolen
E totes gens per aquells auer uolen  35
Hien contra ssy prenen armes dofenssa
Si col malalt quj no<n> tem medessina
Pendra ueri cuydant aquell guaresqua
E de sabor amargua sent la brescha
E dolssal par vna marguant sardina  40
-f. CXLIv-

Qujn fer viltats la penssan te vehyna
E no ateny al delit del entendre
La ueritat de res no pot apendre
Y esclaua fa de sa raho rehyua
Delit dom pert quj tals delits no tasta  45
Car lom es dit mes per la part delarma
Tot assi pert quj de raho nossarma
Y en aquell fruyt dentenjment no basta

Asi matex lo maluat hom contrasta
Y el queli plau fa t lo restant llexa  50
Lo be iaqueix ab tot lo mal se fexa
Si delit pren en molt poch temps se gasta
Tot lo que fa li torne en contrari
E no conex lenemjch seu qujl mata
Aquell quj deu portar ius la cabata  55
Te sobrel cap per molt bell uestiariPren men axi com lo grosser erbolari
Quj prop la mar les erbes del bosch cerqua
E com lo clerch fahent de festes cerqua
En lo troya llexant lo breujari
Qujn aquest mon desser hom se contenta  5
Cerque delits que ssa natura vulla
Llexant als bruts los camps en llur despulla
E sos delits nols acurt nels donpenta
-f. CXLIIr-

Lo delit dom enlentendre sassenta
Quant veritat per aquell es sabuda  10
En tal delit sa scienciay ajuda
Mas nos complit sens volentat conssenta
En be obrar cosa de beyeleta
E que delit prenguan la sua obra
Tot quant es dom fa sa propia obra  15
Siu fa per deu sa vida es perfeta

La vida dom es en dolor constreta
Com los pus alts delits mundans pratiqua
Llur estament en fermetat nos fiqua
O cambi pren qujls pren ab ma estreta  20
O fallex co per on los delits venen
E dessi ells laja no contenen
Com sobirans bens ans dauer sentenen
Com son auts ab si dolor sostenen

Ignorantment les gens fals delit prenen  25
Corrent al mal puix a de be semblanca
En lloch de por an alegrasperanca
Auens mes be dementre nolatenen
Ates lo lloch qual ab gran desig uolen
An compliment de dolor jnfinjda  30
Volen tot be nol troben ne partida
Per delitar amargua dolor colen
-f. CXLIIv-

Alguns delits daquell uer <delit> solen
Llunyar ssen mes quels altres nosen lunyen
E tots aquells que delitat hy puxen  35
Si plaer an ab ells nossaconsolen
E tant com pus enells hom se delita
Axi forment agran dolor sacosta
De luny mjrat lo camjsplasent costa
Y el camjnant ronpent lo col despita  40

Carnal amor agran pena co<n>cita
A tots aquells metens hy llur espera
Desig mortal es passio primera
De penedir non cal auer sospita
A les honors grans penssamens seguexen  45
A riques gens seruex la roberia
Dolor de mort han que llur be tolt sia
Senyors en nom /e/ com esclaus sernexen107

Sils bens del cors per nores aparexen
Nons hy cal dar en aco gran crehenca  50
De fortitud lo bou ames potenca
De temprament los ocells enflorexen
Per vn nores estime la bellessa
En poch temps cau /e/ molt poch temps la senporta
E sson poch fruyt als folls amans conforta  55
La sanjtat mal poch lans te deffessa
-f. CXLIIIr-

Be mostral cos hauer poca bonessa
Que de ujrtud lanjmal brut lo passa
Lom es enyor donchs no per esta massa
Car desta part los bruts an mes despessa  60
Lom es mortal anjmal rahonable
Quant ala carn bestia es formada
E la raho enlarmas emprentada
Per esta part adeu es comparable

Tant quant fjnjt por esser estimable  65
Ab ljnfinit /e/ comte si pot metre
A comparar se poria remetre
Res dela carn ab lesperit durable
Sinol present la carn sentir no basta
Tastant toquant alguns delits sensibles  70
Los altres senys per sy nols son playbles
Delit dels tres pels dos sobredits tasta

Delit es bo puix adolor contrasta
Mas no ual molt sens obra ujrtuosa
El la complex sens nos saborosa  75
On en dolor la ujrtud nossenguasta
Donchs quant la carn es alarma tjrada
Per bon delit sa obra es perfeta
No es raho mas es sa filla feta
La part brutal rahonal es tornada  80
-f. CXLIIIv-

Aquells delits de que la carn sagrada
Cascu be sap hy els delarma ignora
Aquella res que no fall algun ora
Entenen pochs y es per molt menys toquada
Alguns se pert per falta dignoranca  85
Altres sabens per no tastar no prenen
Axi villans quen lloch honrat <*> seen
No senten be lo delit quonor llanca

En esser content cascu hasperanca
E follament aquell delit espera  90
Car los llidons uol trobal en figuera
E tals morischs cerquan la dolça fianca
Hu es lo be cerquat en grans partides
Noy ha delit sens dolor en alguna
Qui mes ne pren ha voluntat dejuna  95
Los menys uolens ne han alegres vjdes

Ans que uirtuds sien per hom sentjdes
Los ujcis an mesa dins nos lur forca
E si per temps la raho tant sesforca
Es conexent /e/ no clar ses fallides  100
Durant lo temps mals abits se nodrexen
En hom sens hom aquest abit se talla
Larmay lo cors sen fan cotay g<r>amalla108
E los broquats leigs uestits li aparexen
-f. CXLIIIIr-

109 Per mjllor part deu lentenjment posa  105
Com asenyor en cascuna persona
E sin aco quel deu donar nol dona
Com pus nateny entant mes li fa nosa
Car de per si lo lleig fet tristor mena
E sent ho mes quj detendre mes toqua  110
Si com lom foll qujs fir lull duna broqua
Com pus dret fir sa vista destermena

Tota passio es cert que mes cencena
E lom suptil quen perssona grossera
Car entenent encontra la carrera  115
Doy /o/ damor don saparella pena
Car solament pratiquant del entendre
No espletat en ujrtut nen cjenca
De co quel plau ha major conexenca
E no es res quen dol no<l>>fa <a>ntendre  120

Si deu al hom groser lo plau defendre
De fam /e/ set /e/ dolor ssenssible
Altra dolor noli pot sser terrible
Si ja molt prop daquests nos deu pendre
E donchs de tant lom entenent pren colpa  125
Com en dolor al hom<e> grosser passa
Ssaber apoch enginy contra si massa
Lo poch hy el molt cascu per si lenculpa  -f. CXLIIIIv-  
Altra
Arriba


Lo tot es poch co per que treballam
Puix consegujnt hy elo uoler fart no es
En lo volgut lo defalt no es pres
Mas lapetit com ental part gitam
Alguns desigs acorren adelits  5
Quel moujment no pot hom escusar
E daltres molts que sen pot ben guardar
Encontra uos per nos son elegits

Per poch lloguer treballam iorns /e/ njts
Nose que fa perdre hom si t deu  10
Molt per poch preu se dona co del seu
Perdent delits per delits ab despits
Contra lo cors es enemjch lo mon
Delarma es enemjch prjncipal
Entre aquests es nostre be /o/ mal  15
Donchs don los ue amar quj ells confon

Diuerssitats de delits en lo mon son
A ni alguns nessessariament
Naturals son laspecia sostjnent
Altres quem pens que natura nols don  20
Mas sson per hom dopenjostjmats
Los quals per ssi no han <n>vlla valor
Car en ssenyal de ujrtud es honor
Y els diners sson st per estima trobats
-f. CXLVr-

Los homens sson axi foraujats  25
Conor diners crehen ser be del mon
Co es per que lull nostre no veu com
A la virtud sien premjs donats
E veu aquells honrats hauens diners
Lo loch noy es /e/ lo senyal roman  30
E tant al mon adurat estengan
Que no sap hom altres deus verdaders

Vns delits sson dels altres homeyes
La carn no uol treball fam ne coltell
E pels dines axi joue com vell  35
Se dona mort /e/ pert tots sos plaers
E la honor ab lo djner debat
No pas tots temps ans al djner segueix
En camps ssembrat<s> de djners honor creix
Tals son los deus quel mon ha celebrat  40

Si be an lom per lo mon la trobat
Dicho daquell quj no sap altre be
E si te mal axi pel mon hy ve
No <tot> mal <mas en gran> cantitat110
Lo mon fa mal dant entendre ben fer  45
E quant fa be no es be uerament
Aco nonten lo quj vju grossament
E lo sabent quj passio sufer
-f. CXLVv-

Ardit /e/ franch prudent justicier
Es lom pel mon sens abit de virtud  50
Aquest nom ha pe<r>lomon merescut
Per que nos veu co que virtud requer
Bon fet requer de be fer gran amar
Si acoyes delit noy falljra
Lantencio djnteres noy sera  55
Y el mon vol als co es bens y honor

Jnfjnjts sson que obren ab dolor
Y ab jnteres algun acte honest
Els jgnorans cuyden auer conquest
Ja la virtud ab gran dolor /e/ por  60
Altres /e/ pochs entenen lo que fan
E faran be ab malantencio
Dant entenent que llur uoler es bo
Tots dauant gents virtuosos seran

Sens nombre sson los quj tant no faran  65
Volets portar si molt be arreats
No penssant als sino com son mjrats
Hy en lo poblich ab dolor despendran
Dela virtud quen conservar seruen
Tanta nauran com ssolament los plau  70
Res no metent en obra sils desplau
Sepulcre son on res leig no pareix
-f. CXLVIr-

Lo be del mon no es be qujl coneix
Lo saujl sap /e/ creu aquell lo foll
Sauj no es qujl sap /e/ nosentol  75
Sens actonest prudenca nos nodreix
De saujs folls yo fare mencio
E de aquells quj saujs hom pot dir
Dels folls cuberts /t dels menys de cobrjr
Dels perdonats /e/ dels menys de perdo  80

Seguons de molts son llur jntencio
Quel be del hom fon en tres parts partit
Mas en apres daco deu esser dit
Que es lo be per veraopenjo
Tant com hom sent ab anjma /e/ cos  85
E tant com ssent ab <lo cos> solament111
E tant quant ssent ab mer jntenjment
Del be celest daquell yo res no pos

Molts philosofs en llurs escrits an clos
Ser profitos delitable y honest  90
E tot quant es que sia desonest
No esser be fora de tot repos
Lo be honest senportals dos ab ssi
Car per aquest delit perfet sateny
Axj matex atot profit senpeny112  95
No desujant de raho lo camj
-f. CXLVIv-

Lo profitos per que ssesguarda fi
Lo delitos djns si matex enclou
Totacten lom que deleccio mou
Porta delit /e/ nou cal djr amj  100
Mas tot delit profit assi no trau
E pus comu es delit que profit
Tot anjmal participa delit
Y en lo proffit hom per la raho cau

Don se pot dir quel be del home jau  105
En aquests bens clohent los tots eonest
Mas es adir que es lo be aquest
E sil ateny lo rey /e/ lo esclau
E hon esta en lome assegut
E que deu fer per conssegujr tal to  110
E quen ateny per sa possessio
E com per poch lo vol auer perdut

Seguons per molts /e/ per mj es sabut
Tot quant que es en ua no es fet res
Los elements /e/ tot quant que dells es  115
A certa fi per sos mjgs an vengut
Repos ateny seguons quj es cascu
No pus ne menys que naturals promet
En consseruar si cascu es discret
E fet aco no roman trist algu  120
-f. CXLVIIr-

Lanjmal hom es anjmal comu
Toquant de brut /e/ de celestial
Brut per la carn per larma djujnal
E daquest be molt mensy sera deju
E sera quant la rahonable part  125
A tes aura sa fi per sson obrar
Est es lo be final hon vol bastar
Ab quel falc be romangua hun depart

Cascu obrant a be asson esguart
E sap que mal de tot en tot fara  130
Mas per fals juhy algun bestjmara
Plahent assi per fer lapetit fart
E no sera sil be uer hy defall
Car no roman contenta la raho
Sino es be mas per openjo  135
Sjn ha delit nos llunya lo treball

Tal es lo be que no es mur ne vall
Tingua lo pas quel uoler dom nos port
Per ssa virtud sens de hom lo acort
Lo tirassi /e/ sens altrentreuall  140
E dell an dit saujs estocians
Quel qujl ateny no pot cauren tristor
Lo philosof aco pren per error
Dient daquest nostendre tant ses mans
-f. CXLVIIv-

Alguns an dit quen les coses molt grans  145
Lo contemplar delles la veritat
Es aquest be mas axi an errat
Altres an dit quen les virtuts vsans
Tots an dit ver /e/ no cascuns per ssi
Lo be del hom en dues parts se pren  150
Quant veritat lentenjment enten
E lapetit araho conssenti

Del be aquest algu no desenti
Que de per ssi benahuyrat lom fa
Mas per complir el que lom mester ha  155
Dels bens forans /e/ sens ells nosmesquj
Mas que del tot benahuyrat no es
Daltra part dju per ssi esser bastant
Entre beymal lom fan estar penjant
Entrayguay foch sens fret /o/ calt la mes  160

De son poder senequa so defes
Dient quen bens forans es algun be
Mas lo qujls ha del sobira no be
Per ells auer la part de mjg puges
Ell uol tant lom estrenyer djns sa pell  165
No pus hauer que sa natura voll
Dalguns daquests la fortuna li tol
Quel sobira ferm estan son castell
-f. CXLVIIIr-

Sjls bens forans son mester ab aquell
Conplir son be al hom en aquest mon  170
Menys de aquests lo be no es ne fon
Deserta es sa propriaobra/nel
Ffortuna dura enell sson poder llarg
Y el natural comu atots los bruts
Son propi be enel sera perduts  175
Si aquells bens enell an tant allarch

De aquests bens veritat nofanbarch
Desser en hom forans y enterios
Ffamay dines son forans e honos
Ffills /e/ mulers /e/ nomsse sjm allarch  180
Los apart djns belleay sanjtat
E tots aquells que natura dar pot
Tots sson norres amon parer /e/ vot
Per sser comuns /e/ fora potestat

E aquest be no es en hom trobat  185
E si trobat sateny sens los estranys
Quj perdre pot notenssegurs los guanys
Hy en perfet be senten segur<et>at
Quj jutgara si aquest be pot ser
Sjno aquell quj es tot vjrtuos  190
Car lome flach vn pes molt ponderos
Per tant alcar no creu del fort poder
-f. CXLVIIIv-

Menys de delit tal be nos pot hauer
E lo maior ques pot aconssegujr
E res nol pot per natura venjr  195
Tant acordat aquest lo fa saber
Picurus dix ell esser lo delit
Aco es fals mas es per conssiguent
Sens lo maior delit nos hom content
Sson senyal cert es fer lom ahunjt  200

Saber nos pot tal be sinos sentit
E nol ssent hom si donchs sabut no es
Lentenjment sab lo be on es mes
Mas pel voler deu esser elegit
Lom es mester que faca vnjo  205
Desses dos parts la principal segujnt
Ffahents tals fets que sia hobehint
Son apetit ssenssual araho

En est obrar cau delectacio
Donant ssenyal desser lacte perfet  210
Sens lo delit labit nosmostra fet
Car mostral cos sens rebelljo
Clarament es deshobedjent fill
Quj murmurant per lo pare treball
Si lapetit lobedjenca fall  215
A la raho la pau es en perjll
-f. CXLIXr-

Damunt es dit que vjrtud pren exill
Si lom obrant obra per Jnteres
E per delit que labit complit es
E sens aquest no vall un gra de mjll  220
Mas si delit es sola causal fet
Per jnteres nomenar se fara
Nol cal penssar al quj be obrara
Se ua delit /e/ tristor amal fet

Al be obrant virtud delit promet  225
Yel mal fahent salgun delit ateny
No passa molt que tristor lo costreny
E nol deffen loch publich nj secret
Ab ell se va conexenca de mal
Quj per tots temps la conciencal rrou  230
Si es maluat tant quen mal sa fi clou
Lo sseu delit adolorit lj val

Plato volch dir que bo nj comjnal
No es dit mas ach molts enemjchs
Picurians posaren com jnjchs  235
Quel be del hom eran delit carnal
Mas derreren vench son dexeble matex
Que anulla vanes openjons
E del que dix donavidens rahons
Pel bon delit del auol djujdex  240
-f. CXLIXv-

Delit /e/ be sol ordels departex
Delit es bo en tots fets naturals
Sino en lom quant passan los brutals
Car en tal cas natura desseguex
Quant sera deu fet seguex natural cos  245
Lo cel el mon los vegetals e bruts
Axi raho met al hom jnstituts
Si les romp es anjmal ocios

De quant fa lom delit es occasios
Car tot agent enten semblar assi  250
Per conuenjent dela cosa per quj
Ffa lo que fa essent ne cobeios
Si be es uer que molts actes lom fa
Quentre uoler e/ no voler se fan
De quels fahens porten uoler penjan  255
Mas elegjnt a voler se refa

Si com dolor contra delit esta
Axi fan lom contrariaccio
De tot quant fuig dolor es la raho
Tals passions nostra naturans da  260
Amor /e/ hoy primeres pressions
Son termenats en delit /o/ dolor
A sguart de be lo camj es amor
E per fogir dolor veda rahons
-f. CLr-

Saujs no sson tots qujles questions  265
Determenar ssaben /e/ dar consells
Si contra por sson simples camanyells
E vers delits ardits com alleons
Saujs aquell quj sap si consellar
Enuers lo be quj propi es /e/ sseu  270
Prenjnt aquell jaquint lals enrelleu
Mirant los folls en lo mon tribular

Sauis sson dits los quj poden justar
Honor djnes /e/ fauor de grans gens
E sson villans de cor /e/ mal ssabens  275
Que res del ver nossabrien penssar
Cuydant sser ssaujs ells sson astuts
Poder auent desser bons sson maluats
Aquests aytals no sseran perdonats
Pe sauj hom quen safi sson venguts  280

Molt sson errants dignoranca vencuts
Altres que sson erants jgnorantment
Gran caussa uents de llur defalljment
Penedjnt sse del cas on sson cayguts
Tots aquests son sens culpa llur pecants  285
Poder hauent desser bons sson maluats
Raho sera que perdo no acap
E si aquells sens llur culpa er<r>ants
-f. CLv-

Aquells sson folls quj sson llurs bens guastats
Menys de seruar maueran113 res del lur  290
Parlar de tals larguament yo no cur
Mas daltres folls saujessa mostrants
Comprant molt car treball dolor /e/ mort
Per guanyar poch encara co no cert
Pleguats al lloch lo troben tot desert  295
Clamants del mon /e/ aco ab gran tort

Axi com lorp no trobablull deport
Per que noy ueu per falta dun gros tel
E tot aquell per veure terray cel
Ne pren aquell quj dentendraconfort  300
En veurel ver /e/ per mal apetit
Es ignorant que lo mal jutga be
Ljncontjnent per passion tal ve
Ljntemperat en fer mal pren delit

De semblants gents esta lo mon fornjt  305
Entals recreu la maior part del mon
Quals sson aquells quj de aquests no sson
Lo dat adeu hy el de naturaxit
En general ljncontjnent enten
Mas ja no sap com passio lo pren  310
El sap lo be /e/ ua per lo estrem
Ljntemperat nol sap /e/ donchs nol pren
-f. CLIr-

Encadenat deu esser quj no copren
Que tota res deu esser jaqujt per deu
Mas escapant daci tot home creu  315
Que altre be lo cor del hom enten
Del be aquest es de marauellar
Com se pot fer quel cerch fals lentenent
En part hon fi /e/ lo comencament
Ab la raho pot be dessi llunyar  320

La maior part del mon no pot amar
Lo be honest per que be nol percep
Qui es aquell qujnpacienca rep
Que tot sson be djns ssi puscha estar
<E per virtud be ssen…>114  325
E quela mort no deu hom auorir
E que honor /e/ bens sson de jaqujr
E de aquells quils amen que renech

Sauj /e/ foll scient /e/ home llech
En algun be sasperanca met  330
E sil honest llancat apart tramet
De falssos les forcat fer aplech
Seguons quj es tal fi li apara
Lo temps ell lloch la disposicio
Lj mudaran sa mala openjo  335
James en ferm sa volentat aura
-f. CLIv-

Lome auar son ben dines esta
Hy en lo delit del cohyt lo fembrer
Lom ergulos desiga honrat ser
Mas entre ssi aco diuerc sera  340
Molt hom auar lo llogre te per mal
E uol robar en places /e/ camjns
Si bells auars volen guany apart djns
En lo guanyar hu daltres desegual

Lom ergullos vol sser en general  345
Honrat lloat mas en diverc cascu
Hu vol sser dit franch ardit pel comu
Altren saber creu esser sson cabal
Altren virtud del cos /o/ bell cantar
Tot aco fa qualitat dessemblant  350
E per ssaber del hom qujes tjrant
E entraquests bens qual per mjlor li par

Nessessitat fa la fi cambiar
Car lo malalt en sanjtat la met
Lo sedejant diu quen fartar la set  355
Lo pobre hom en auer creu estar
Lo flach /e/ lleig fort voll esser /e/ bell
Tots aquests bens ans dauer an gran preu
Lo be honest nos pot fer algun preu
Sinol prudent quj posseex aquell  360
-f. CLIIr-

Del hom sabent es dret quem marauell
Que es aco que de tot seny lo trau
Com no coneix que foll es mes quesclau
Volent delit lo per per mal conssell
Car natural passio ell nol mou  365
Tals desigs sson trobats dopenjo
Per no vsar lo delit de raho
Sa voluntat cerquant sson bells enclou

Nostra raho aquests delits enclou
Nols vol la carn ans aquells auorrex  370
Quj mes de prou ha com voler li crex
A desigar co quala vida nou
Quant lom de poch en pau munta senyor
Queli plau mes per tots temps treballant
Obrant mals fets nulla virtut usant  375
No esperant sino falssa honor

Delits del cos no sson de tantarror
Car nos algu ques llunye lo comenc
Estant en carn llur delit res no venc
Lespecia dom daquells trau sa valor  380
Sobres uolguts nostrarma nabit ve
E uol necces per sanfinjda part
Enterme sson /e/ de llur termells part
Ffer los vol grans natura nou soste
-f. CLIIv-

Donchs al sabent qujnasperancal te  385
En los dines /e/ honor de mal lloch
No dich sils ha que com aserp nols toch
Nos don aells sabent com no an be
Tant com djnes lo cor dom res no streny
En cor auar algun be nosassju  390
Ne pot hauer home altju
Quj peccantot /o/ quant de be ateny

Donchs quj dira daquell hom hauer seny
Quell propi be pert mal accident
Car per hauer fauor de folla gent  395
A grans despits /e/ vergonya sempeny
No venc primer de trobar se vencut
E serueix ans que no sia serujt
E pert plaer ans dauer ho sentit
E sil ateny ab dol es retengut  400

Cell quj no sap quen obra de virtut
Es vn tal be donant delit perfet
E quel desig per als nos satisffet
Nom marauell quen sia rascut
Com veu que res nol basta contentar  405
E nos pot fer que sson desig castich
E de tal be ueu tot animal rich
Y el ques senyor quen haia pobrejar
-f. CLIIIr-

Sentre los bens forans lo vol trobar
Y els naturals /e/ nol pot conssegujr  410
En estarror aco loy fa uenjr
Com cantitat penssa quel deu fartar
E iames fon hun hom tan bell /e/ fort
Honrat /e/ rich que per co fos content
Seguons que vol al hom contentament  415
No seguons quant si bey algun deport

En la honor ha be com fa report
Dela virtud mas be no ha per ssi
Son be esta en quj la faya quj
Es dat siu vall sino tots reben tort  420
Lonrrant ha be com al bo fa honor
Lonrrat na mes com honor merex
E la honor algun tant voler crex
E si les tost tolt per co non sent dolor

Honor es bo quant nol seguex amor  425
Mas plau al bo pel moujment prjmer
Nosesten pus car virtud no sofer
Ques delit hom en estranya valor
Mas ques dira daquell entes maluat
Mes si es vell cerquant fauos /e/ bens  430
En tot barat esperons ha sens frens
No conexent tenjr camj errat
-f. CLIIIv-

Del home pech no so marauellat
Puix no sent res defora desa carn
Del hom sabent se coue traurescarn  435
Quen sson saber sian tant enguanat
Perdent assi /e/ deu yel mon no guany
Que conexem tan sauj /e/ tan bo
Que mal /e/ be no ssen digab gran sso
E donchs al bo de fama poch li tany  440

Foll es aquell quj lo bon home plany
Com nos preat del poble malastruch
Ja no es bo /e/ mes pech es que ruch
Quen tal fauor /e/ de fortunas bany
Planyer sse deu lo bo com no te loch  445
Dexercitar sa famosa virtud
E quel poblas sse trobas fort /e/ mut
Anant badant algun bestial Joch

Poble yo dich a rey peons /e/ roch
Duch caualler Juriste menestral  450
Auens per be lo penio general
Quen la honor /e/ dines tot be toch
Dines quel be es enuergonyauer
E sobraquests son vnes poques gens
Altres tan pochs djents questan plaer  455
Menys de hauer daltre be sentjments
-f. CLIIIIr-

Per donar fi amos breus parlaments
Pens lo bon hom qujl lloa /e/ de que
E si bon hom lo lloa /e/ de be
Ajan delit restrenyent bonbaments  460
Gloriasta en conexer assi
Ple de vjrtuts /e/ no lloat de folls
Daquells nou dich qujstan cadenacolls
Mas dells sabens que ignoren sa fi

Vaja cerquant lo foll grosser mesquj  465
Lo sseu delit entre los populars
Car tot semblant sse delitab sos pars
E no deman adegu lo camj
Si les mostrat camj no gjrara
Mas no jra ab tan acuytat pas  470
Si donchs nos foll quen saber no bastas
Qujn es lo jorn que menga lagre pa

Per quel valent home fastig no ha
Com veu lo mon pels dolents possehyt
E per que vol daquells ser fauorit  475
No es dalt cor quj tras tal fauor va
Magnanjm es lo quj lo mon tenmenyspreu
E molt mesquj lo qujll penssa sserujr
E com aquest los veu contrauenjr
Que fa lo llas sospirant lloha deu  480
-f. CLIIIIv-

Hon uirtud es la ueritat ssasseu
E la raho ab aquestes se juny
Hon vna es les altres no sson lluny
Delles no sap quj nols donagual preu
Laueramor es dat als llochs on son  485
E lo reues al quj ssen troba buyt
Lom quj nes n menys es arbre menys de fruyt
Homs en bells ort son los homens del mon
Altra
Arriba


La gran dolor que llengua no pot dir
Del quis veu mort /e/ nosapon jra
No sap sson deu si per asil uolrra
O sjn linfern lo uolrra sebollir
Semblant dolor lo meu esperit sent  5
No sabent que de uos deus<a>ordenat
Car nostre be ho mal amj es dat
Del que aureu yon ssere sofirent

Tu esperit qujas fet partjment
Ab aquell cos qual he yo tant amat  10
Veges amj quj sso passionat
Dubtant estich ferte rahonament
Lo lloch onest me fara cambiar
Dentenjment de co quet volrre dir
Goig /o/ tristor per tu he yo complir  15
En tu esta quant deu me volrra dar
-f. CLVr-

Preguant adeu les mans nom cal pleguar
Car fet es tot quant li pot auenjr
Si es ell cell nos por lo bespremjr
Si en jnfern en foll es mon preguar  20
Si es axi anullam lesperit
Sia tornat mon esser en no res
E majorment si en lloch tal per mj es
No sia yo de tan adolorit

Nosse que dir quem fartas dauer dit  25
Si crit /o/ ucal no trop qujm satisfes
Si ualch /o/ pens /e/ temps en ua despes
De tot quant fas ans defer me penjt
No planch lo dan de mon delit perdut
Tantas la por quem ue de sson gran mal  30
Tot mal es poch sinos perpetual
E tem aquest nol aja merescut

Lo dan mortal es molt mes que temut
E tol ne part esser atots egual
O tu dolor sies me comjnal  35
Encontraublit vulles messer escut
Ffir me lo cor /e/ tots los senys me pren
Fartat en mj car nom defens de tu
Donam tant mal que menplangua cascu
Tant com tu pots lo teu poder mesten  40
-f. CLVv-

Tu esperit si res noten defen
Romp lo costum que del mor<t>s es comu
Tornan lo mon /e/ mostra ques de tu
Lo teu esguart nom donara spauen  -f. CLVIr-     -f. CLVIr-     -f. 157r-     -f. 157v-     -f. 158r-     -f. 158v-     -f. 159r-     -f. 159v-     -f. 160r-     -f. 160v-     -[f. 161r]-     -[f. 161v]-     -[f. 162r]-     -[f. 162v]-     -[f. 163r]-     -[f. 163v]-     -[f. 164r]-     -[f. 164v]-     -f. 165r-     -f. 165v-     -f. 166r-     -f. 166v-     -f. 167r-     -f. 167v-     -f. 168r-     -f. 168v-     -f. 169r-     -f. 169v-     -f. 170r-     -f. 170v-     -f. 171r-     -f. 171v-     -f. 172r-     -f. 172v-     -f. 173r-     -f. 173v-     -f. 174r-     -f. 174v-     -f. 175r-     -f. 175v-     -f. 176r-     -f. 176v-     -f. 177r-     -f. 177v-     -f. 178r-     -f. 178v-     -f. 179r-     -f. 179v-     -f. 180r-     -f. 180v-     -f. 181r-     -f. 181v-     -f. 182r-     -f. 182v-     -f. 183r-     -f. 183v-     -f. 184r-     -f. 184v-     -f. 185r-     -f. 185v-     -f. 186r-     -f. 186v-     -f. 187r-     -f. 187v-     -f. 188r-     -f. 188v-     -f. 189r-     -f. 189v-     -f. 190r-     -f. 190v-     -f. 191r-     -f. 191v-     -f. 192r-     -f. 192v-     -f. 193r-     -f. 193v-     -f. 194v-     -f. 194v-     -f. 195r-     -f. 195v-     -f. 196r-     -f. 196v-     -f. 197r-     -f. 197v-     -f. 198r-     -f. 198v-     -f. 199r-     -f. 199v-     -f. 201r-     -f. 201v-     -f. 202r-     -f. 202v-     -f. 203r-     -f. 203v-     -f. 204r-     -f. 204v-     -f. 205r-     -f. 205v-     -f. 206r-     -f. 206v-     -f. 207r-     -f. 207v-     -f. 208r-     -f. 208v-     -f. 209r-     -f. 209v-     -f. 210r-     -[Coberta]-