Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital de l'edició ¡Cu-Cut! Any II, núm. 74, 28 maig 1903, Barcelona, [s. n.], 1902-[1914].

     S'ha modificat la brillantor, el contrast i l'enfocament per millorar la lectura.