Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.

Biblioteca de Catalunya

[Documentació sobre el pagament de la contribució per part dels vilatans dels pobles integrants de la Vegueria de Cervera]

José Patiño
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes[f. 1r]

[f. 1v]

[f. 2r]

[f. 2v]

[f. 3r]

[f. 3v]

[f. 4r]

[f. 4v]

f.: foli   r: recto   v: verso