Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Indice
Abajo

Introducció al llibre «Oracions de Ramon»

Llúcia Martín Pascual


Universitat d'AlacantReproducció digital del manuscrit 1024 del fons de la Biblioteca de l'Abadia de Montserrat. Citat en el catàleg d'Olivar (1977, 311-12).

Conté 69 fols. numerats de forma correlativa en aràbigs, només advertim l'error de repetir el fol. 32. S'observa una antiga numeració en romans que apareix tant al marge superior dret com al peu dels recto. El suport és pergamí.

Incipit fol. 1r

Com molts homens desigen seber haver manera per la qual sapien molt be de pregar Deu he mar Deu de molt gran amor, per això fem aquestes oracions...

Encapçala el text una mena d'inscripció feta per dues lletres diferents a la del manuscrit: «Deus a vostra honor comens les Oracions de Ramon (Lull fetes per dona Blanca, Reyna de Arago)».

Explicit, 69v.

Mateixa lletra de la segona part de l'encapçalament: "Finit es aquest libre de oracions e de doctrina de amar a Deu en la ciutat de Barcelona en l'any mil docents noranta nou, lo qual fonch fet a requesta del molt alt noble senyor en Jaume Rey de Arago e de la molt alta dona Blanch, muller sua, que dixeren a Ramon que fes aquest libre que fos doctrina a ensenyament per la qual aquells qui no sabia pregar Deu e aquells que Deu no amen molt, lo qual desitgen amar molt, lo sapien molt amar e encara que sapien honrar e servir nostra Dona Sancta Maria.

Descripció del manuscrit a BITECA: http://sunsite.berkeley.edu/Philobiblon/BITECA/1695.html

Més informació bibliogràfica i catalogràfica, així com també sobre edicions i traduccions de les Oracions de Llull, es pot trobar al projecte «Base de dades de Ramon Llull»:http://orbita.bib.ub.es/llull/bo.asp

El Llibre d'Oracions està redactat durant la breu estada que Llull fa a Barcelona el 1299 en la seua tornada de París cap a Mallorca i dedicat al rei Jaume II i a la seua dona, la reina Blanca d'Anjou. La vinculació de Llull a la Casa reial aragonesa, tant a la branca peninsular com la del Regne de Mallorca és bastant coneguda. No hem de confondre aquest Jaume II (1267-1327) amb Jaume II de Mallorca (1243-1311), amic i protector de Llull.

El Llibre d'Oracions conté una sèrie de pregàries que revelen el peculiar mètode d'oració lul·lià basat en el coneixement i contemplació de Déu. Podem dir que conté una primera secció en la qual el centre de l'oració és Déu, la Trinitat, el coneixement de les dignitats divines i de la figura divina de Jesucrist durant el seu pas pel món dels hòmens. Una segona secció tractaria d'ensenyar oracions dedicades a la Mare de Déu, als àngels, als cristians en general, als infidels, als morts i, una peculiaritat, les oracions adreçades a un mateix en les quals es fa un recorregut per les virtuts, ordinals i cardinals, però també pels set pecats capitals. No es tracta, doncs, d'un manual litúrgic, ni l'estructura correspon a la d'un llibre d'hores canòniques, sinó que respon al complex mètode lul·lià d'entendre i racionalitzar la fe.

El contingut de l'obra, descrit anteriorment, està dividit en 12 parts més una tretzena que correspon al De doctrina y art de amar Deu (fol. 69r), obra que falta al manuscrit. El total de capítols és de 38 tot i que és una divisió aliena i posterior al contingut de l'obra lul·liana.

El document presenta una sèrie de característiques. La lletra és gòtica però s'adverteixen altres mans. Una gòtica cursiva a l'encapçalament i una altra, possiblement del XVII o XVIII que escriu la resta de l'encapçalment, l'explicit del fol. 69v. i les referències a la numeració de capítols al llarg de tot el document, així com també assenyala les parts de l'obra en cada capçalera de full i la divisió en articles dins de cada capítol.

Es tracta d'un manuscrit acurat, d'escriptura regular i encara s'observa el pautat. Les caplletres amb decoració blau i vermell, calderons que alternen blau o roig i inicials amb traces de color groc. Al peu dels fulls s'observa algunes inscripcions o probationes, exemple, fol. 1r, lletra segurament la mateixa que la mà del XVII-XVIII: Com molts homens desitgen seber haver. Com molts ho...

Enquadernació de cuir sobre fusta. Bon estat, en general, del volum.

La nostra edició digital s'ha fet amb càmera digital a la mateixa biblioteca del monestir. No s'han aplicat filtres ni altres efectes donada la qualitat de la reproducció fotogràfica.


Bibliografia

Anthony Bonner i Lola Badia

Ramon Llull. Vida, pensament i obra literària «Les Naus d'Empúries. Pal Major» 2 (Barcelona: Empúries, 1988), 190 pp.

Ramon Llull

Arbre de filosofia d'amor. Libre de oració. L. de Deu, de Conexença de Deu, del Es de Deu. Textos originals publicados é ilustrados con notas y variantes. Ed. Jeroni Rosselló. Pref. Miquel Costa i Llobera. Obras de Ramón Llull. Palma de Mallorca: 1901

Ramon Llull

Obres de Ramon Llull. Libre d'intenció. Arbre de filosofia d'amor. Oracions e contemplacions del enteniment. Flors d'amors e flors d'entelligència. Oracions de Ramon, ed. Salvador Galmés, XVIII (Palma de Mallorca, 1935), pp. xlii + 460.

Alexandre Olivar

Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca del Monestir de Montserrat (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1977).Indice