Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Indice


100

Il Consolato del Mare colle spiegazione di G. L. M. Casaregi. Torino. Unione Tipografico-Editrice Torinese. 1911. Un volúm ricament editat a cura del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, com homenatge a Rorna pera commemorar la proclamació del Realme d'Italia. 

101

Afegeix que'l dit Còdech de la B. N. de París conté molts errors de copia, per lo qual en Pardessus se valgué d'una edició estampada. ¿Com s'explica aquesta disposició si cabalment les edicions d'estampa foren tretes dels còdechs, de molt anteriors a aquesta? 

102

Cost. Mar. Discurso del Editor, p. LXVIJ. 

103

Das Konsulai des Meeres in Pisa (fascicle VIII-2 de Staats-und socialwissenschaftliche Forschunguen), Leipzig, Verlag von Dunker & Humblot, 1888. 

104

Crítica de una nueva edición italiana del Libro del Consulado del Mar. Barcelona, Casa Provincial de Caridad, 1912. (Extret del n.º 46, any XII del Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona.) 

105

Manzoni. Bibliografia statutaria italiana. Bolonia. Vol. II, p. 425. 

106

Marsella, 1877. Abans publicat en lo diari marsellés Sémaphore, n.os 15, 051-15, 107. 

107

Dos provençals admiradors del Còdich barcelonès de «Les bones costumes de la mar», Cif. Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, año XI, n.º 44, pl. 174-184. 

108

Les Momedes Catalanes, vol. II, p. 92. 

109

Barcella es una mida de capacitat, una mesura molt citada en los antichs inventaris. Ahont se troba d'ella una descripció ben extensa es en lo Còdich de les Costums de Tortosa, lib. IX, rub. XV, caps. 5 y 6. «Caffiç de Tortosa es de XXV barcelles. La qual barcella deu auer dintre la taula en alt ab les ferradures desus posades, un palm e mig, etz.» (V. lo Glossari ahont parlèm de la barcella, mida de capacitat, perque es la única acepció que ha tingut aquesta paraula en català.) 
Indice