Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Indice


130

Es còpia casi literal del fragment llatí del Cardenal Luca que hem transcrit abans. 

131

Commentarios sobre a legislaçao portugueza acerca de los seguros marítimos. Lisboa 1841. 

132

T. II, lib. XI, cap. 6. Son preses d'en Capmany les cites ahont no hi ha paraules textuals ni identificació de datos bibliogràfichs. 

133

Op. Cit., p. 128. 

134

Op. Cit., p. 20. 

135

V. apendix. 

136

Trovas lemosinas como todavía llaman algunos majaderos de Castilla y de fuera de ella a los versos compuestos en lengua catalana. Pròlech d'en M. y P. al vol. II de la edició políglota de Lo Gayter del Llobregat. 

137

Nuova Historia de la Republica di Genova, vol. I, p. 374. 

138

Il Consolato del Mare, edició moderna ja citada. 

139

Lois marittimes. 
Indice