Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Indice


140

En Capmany, poch amorós de la llengua catalana antiga, arriva a suposar que no sols Europa que aplicava'l Conçolat no l'entenia, per lo deficient de ses traduccions, sino que aqui passava lo meteix, por ser el lenguaje catalán en que se extendió un idioma antiguado desconocido siempre de los extrangeros y en este siglo (era'l segle XVIII) casi de los mismos hijos del país. Quan se demostri la possibilitat d'aplicar en materies voluntaries y litigioses y per tot lo mon, unes lleys incompreses, podrà refutarse seriament la afirmació del ilustre escriptor. (V. Cost. Mar., p. XXXIV.) 

141

Usèm la paraula còdech (plural cadechs) en lo sentit que's dona al codex-icis (plural codices), en sustitució de la metexa paraula llatina que s'ha usat en català fent lo plural impossible codexs y de la híbrida codicodis. La creyèm més ajustada a la nostra tradició etimològica y fonètica y no pot donar lloch a confusions ab ses equivalents y potser més propries còdich y còdichs que ja tenen una acepció ideològica ben determinada dintre de la nostra llengua. Ab lo qual haurèm atès lo precepte horacià, sense olvidar l'essencial parce detorta. 

142

V. nota de la p. LIII. 

143

T. XII, p. 413 y seg., any 1905. 

144

Per referirse a coses marítimes també copiarém aquest num. del Inventari: 65. Item un altre libre appellat de les Naus scrit en paper ab cuberta de pergamí, lo qual comença: Comença LO LIBRE, e faneix: de la Cort Celestial amen. 

145

Son les publicades per en Capmany en la citada obra Ordenanzas navales, etz. 

146

Vegis aquest curiosissim catàlech del qüal ne posehim una copia, que'ns ha servit d'original pera la estampa, feta de mà del malaguanyat historiador Andreu Balaguer y Merino.

Primo trobam en la dita cambra on era lo dit scriptori un libre de forma major ab posts cubertes de cuyr vert scrit en paper ab II gaffets appellat conquestes del Rey en P(ere) lo qual comença ço es en la primera carta de la taula del dit libre Lo prolech de aquest libre. Et fineix en la darrera carta del dit libre en aquest mon viscam amen.

Item un altre libre de forma major ab posts cubertes de cuy blau ab II gaffets scrit de paper, lo qual es la meytat de la biblia an pla, e comença ço es en lo vermell Aci feneix lo prolech, comença lo psaltiri en lati e en romans beatus vir. E en lo negre beneventurat es lom que no va al consell dels malvats homens Et feneix lo dit libre en cap de pagina Jhu xst sia ab tots nosaltres amen.

Item un altre libre ab posts cubertes de cuyr negre, ab 11 gaffets e bolletes scrit en paper, ab sisterns de pergami appellat la conquesta del sant gresal, lo qual comença en la primera carta En aquell temps dix lo Cantic. Et feneix lo dit libre a mig de pagina en la darrera carta no es nagu que res ne digua.

Item un altre libre scrit en paper ab posts cubertes de cuyr vert ab II gaffets appellat Micer Marcho pollo lo qual comença en la primera carta Açi comença lo libre de les provincies e de les encontrades. Et feneix lo dit libre en la darrera carta per que vos fas fi en aquest libre deus sia ab tots amen.

Item un altre libre scrit en paper ab posts cubertes de cuyr vert ab bolletes e ab 11 gaffets appellat libre del consolat, etz.

Item un altre libre scrit en paper ab posts engrutades cubertes de alude blanque appellat libre dels angels, lo qual comença ço es en lo negre lo primer tracte dels angels. Et feneix lo dit libre ço es la darrera carta en sa guarda e proteccio in secula seculorum amen.

Item II coerns de paper on eren scrits los proverbis de Salamo.

Item un libre ab posts cubertes de cuyr blanch scrit en paper appellat genesi lo qual comença ço es en la primera carta Diu lo llibre de genesi. Et feneix lo dit llibre en la darrera carta Axi placia a deu qui es tot poderos amen. (Aquesta nota sobre aytal llibre desfà lo que's diu en sa edició única, publicada per En Marian Aguiló en sa Biblioteca Catalana atribuint la paternitat de la obra al pvre. G. Serra, que degué esserne sols lo copista, donchs la datà en 1541.)

Item un altre libre scrit en pergamins ab posts cubertes de cuyr vermell empremptat appellat ordinari ab VII psalms e letania e ab algunes misses, comença en la tan de negre Officium babtismi Et en lo comensament del dit libre ço es en lo vermell Incipit ordo ad catequminum. Et feneix lo dit llibre en la derrera carta recognosce frater quia pulvis es et in pulverem reverteris.

Item un altre libre scrit en paper ab cubertes de pergami lo qual comença ço es en la primera carta en lo vermell disputacio de la le Catholica contra los juheus. Et feneix lo dit libre en la darrera carta maior fi que comensament amen deo gratias.

Item un altre libre scrit en paper ab cubertes de pergarni lo qual comença ço es en la primera carta aquest libre mostra veritat del primer Comte de barcelona. Et feneix lo d't libre en la darrera carta sino le setge e aço fo lany MCCCLXXXXI.

Item un libret poch scrit en pergamins en lo qual era la regla de Sent ffrancesch.

Item un libre scrit en paper; ab posts cubertes cuyr vert, ab II gaffets lo qual tracte de medecines de mestre Armau de Vila nova, e de strologia.

Item un altre libre scrit en papers ab post cubertes de cuyr vermell ab II gaffets appellat de medecines, lo qual comença en la primera carta Pregat mas ja ha lonch temps Andreu vicens. Et feneix dit libre en la darrera carta Deus tot poderos tesperit en la sua gracia et duga en la millor vía amen.

Item un altre libre de forma manor scrit en paper ab posts engrutades cubertes de cuyr negre appellat historia del Rey Agaton, lo qual comença ço es en la primera carta del negre Ara diu lo Comte que una vegada. Et feneix lo dit libre en la darrera carta qui tenen vergers e alcaries e si ha nom Aulholi.

Item un altre libre de forma manor scrit en pergamins ab posts cobertes de cuyr vermell empremtat appellat los X, menaments, lo qual comença ço es la primera carta en lo negre No hauras diversos deus. Et feneix lo dit libre en la darrera carta quis conduga tots a vida durable amen.

Item un altre libre de forma manor scrit en pergamins ab posts de fust cubertes de cuyr vermell appellat de sermons, lo qual comença en la primera carta hora est nos de sompno surgene. Et feneix lo dit llibre en la darrera carta verbum et jesus christus et hii tres unum sunt.

Item un libre de forma manor scrit en paper ab posts de fust ab les IIII passies de poch valor.

Item un altre libre de forma manor scrit en paper ab posts engrutades appellat Istories del Rey carles, lo qual comença en la primera carta En aquell temps del Rey Carles. Et feneix lo dit libre en la darrera carta e sim sere jo si adeus plau.

Item un altre libre de forma manor scrit en pergamins ab cubertes de fust cubertes de cuyr vermell empremptat ab II gaffets lo qual comença en la primera carta ço es en lo vermell Incipit lectio puerorum e en lo negre Quina cosa est tu. Et feneix lo dit llibre en la darrera carta com aquelles tres persones son un Deu.

Item un altre libre scrit en paper de forma manor ab cubertes engrutades appellat de Sant Amador e lo cato en pla, lo qual comensa en la primera carta Avia un hom en Roma. Et feneix lo dit libre en la darrera carta fins que a Deus playa que altra sia.

Item 1 libret scrit en pergamins on son les ores de Sta Maria e algunes oracions de pocha valor.

Item un libre ab posts cubertes de cuyr negre scrit en paper ab II gaffets on eren les letres dovidi en pla lo qual comensa en la primera carta Penelope filla de Icari. Et feneix lo dit llibre en la derrera carta vulla que sien pochs ami.

Item una post ab I pergami clavat en lo qual son scrites totes les festes del any. 

147

En 1486 era Batlle de Barcelona En Guillem Ponçgem en nom del qual se feren les crides pera les ordinacions de les seguretats marítimes que portan aquella data. Vegis en aquest volúm lo text de dites ordinacions. 

148

En l'Arxiu de Protocols de Barcelona hem trobat aquestes noticies; donèm les gracies al digne Notari Arxiver En Ricart Permanyer qui'ns ha facilitat la recerca. 

149

Barcelona, L'Avenç. 1896. En Torres Amat (Memorias, p. 690) també anomenà Consulado de Mar, mperfecto, en lemosin, aquest Ms. 
Indice