Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Indice


170

V. Fontanella: Decis. 236 n. 7. 

171

V. Brunet, t. II, p. 235. 

172

V. Capmany: Cost. Mar., p. XXII. 

173

Vegis la copia de la portada del exemplar de la segona edició, que possehim, en la plana XII d'aquest volúm. La primera està descrita per en Brocà (Taula, XC, p. 81). Aquest autor afirma que la present traducció holandesa es la que Schot (Martini Lipenii Bibliothecae realis iteridicae suplementa, p. 282) anomena, belga. 

174

V. plana LXXXVI d'aquest volúm. 

175

OP. Cit., t. II, p. 43. 

176

Referintse al Ms. de París, diu en Pardessus que «souvent des mots, des lignes entière y étoient omis ou répètes... il offroit trop de marques d'imperfection» pera que's decidís a reproduhirlo en sa edició y per aixó se valgué de la impressió de 1494. V. Lois maritt, t. II, p. 46. 

177

A cada capitol correspondrà un paragraf de notes de compulsa ab lo Còdech de Mallorca, dit d'en Sant Pere, triat com a típich per sa antiguitat, pera posar en relació les edicions estampades, que representa lo nostre text, y les anteriors a la estampa. Cada un dels paragrafs de notes portarà la numeració romana corresponent y anirà encapsat per l'epigraf del Còdech. A més en los 42 capitols primers hi afegirèm, en lletra cursiva, algunes variants notables del mateix text contingut en lo Llibre dels Privilegis del Consolat de la Llotja de Barcelona (Doc. n.º 9 de dit Llibre) que té per títol: Aquesta es la forma qui es seruada en la ciutat de Valencia en la eleccio dels consols de la mar e iutge dappells. En ell lo text no està dividit en capitols ni s'hi llegeixen epigrafs. 

178

cascun. 

179

la vespra. 
Indice