Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Indice


30

Així ho acepta l'Azuni després de la completa refutació per ell feta del fals cronicó de les aceptacions, lo capitol primer del qual es aquest de Roma (S. Joan de Letran) en 1075. 

31

Publicada en 1808, 2. t., in-8.º 

32

Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Año IV, n.os 8 y 9, Agosto y Septiembre de 1900. 

33

Cagliari. Tip di A. Timon. 

34

Aixís ho expressà lo Secretari, En Damàs Calvet, al final de sa Memoria de reglament: «Aquí acabaría nostra memoria si no deguessem fer especial menció de algunes noticies sobre'l Consolat de Mar que'ns ha enviat lo Secretari de l'Arxiu de Caller, en Cerdenya, D. Ignasi Pillito, qual treball, per lo motiu de venir firmat, no pot entrar en concurs, y'l Consistori ha acordat remètrerlo a la Real Academia de Bones Lletres de esta Ciutat.» (V. lo volúm dels Jochs Florals de 1864, p. 23.) 

35

Any II, n.º XXXIV, p. 265-6. 

36

Un lalso documento relativo al Consolato del Mare. Cagliari, Prem. Stab. Tip. Ditta G. Dessi, 1912. Estratto, dell'Archivio Sardo. Vol. VII Anno 1911. 15 p. 4.t 

37

En aquesta nota y següents posarèm les errades de transcripció d'en Pillito; no hi afegirèm les d'en Solmi, perque ell mateix confessa (y'ns estranya que un historiador y paleògraf al voler refutar un petit document no's prenga la pena de referirse a l'original, que té a la mà), que transcriu la versió d'aquell autor. Aquí aquest posa vestra. 

38

En. 

39

reyal. 
Indice