Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Indice


60

En. 

61

IIII. 

62

vestre. 

63

massà. 

64

scriptes. 

65

Aximateix. 

66

que l'any. 

67

(ab treball poden interpretarse les dues primeres xifres M· C· de la total M·CXXXXVIIII llegida sense vacilacions per en Pillito. Lo meteix qu'en Sanpere, confessà la impossibilitat de llegirla lo prof. Lippi a qui consultà lo nostre amich). 

68

dita de. 

69

resmenis. 
Indice