Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.

  —175→  

ArribaAbajoLos plants de la castellana

  —176→  

Sovegna vus a temps de ma dolor.


DANTE.- Purgatori, c. XXVI.                


  —177→  


XXII.


Juriol de 1840.


ArribaAbajo      ¡EN mala hora t' coneguí,
      Arnau lo de Rocafort!
      ¡En mala hora te calsí,
      Quant te fiu mon paladí,
      Los brillants esparons d' or!  5

      ¿Perque despenjas la llansa
      Y la adarga y lo coltell?
—178→
      ¿Es qué tras de una esperansa
      De gloria ton cor se llansa
      Com un noy tras un aucell?  10

      ¿Es pera anar per ventura
      Per las vilas mes famosas
      Y als que portan armadura
      Fer jurar que en hermosura
      So reyna entre llurs hermosas?  15

      ¡Ah! no t' cenyeixes per ço
      L' elm d' or, pus me basta á mi
      Que en amorosa cansó
      Cantes que ta reyna só
      Com ets tu mon paladí.  20

      Y si t' vesteixes de acer
      Perque á bornar vols eixir
      A una rival per poder
      Reyna de amor elegir
      Y ferte son caballer,  25

      Vulla Deu que ta corassa
      Com si fos de llauna s' trenque,
—179→
      Y que l' mes vil de la rassa
      Dels juglars, prenent ta espasa,
      Del escut ton blassó arrenque.  30

      ¡Oh! torna, torna á son clau
      La llansa y escut y elm d' or:
      Lo cel me sembla mes blau
      Y l' cant dels aucells mes suau
      Quant me dorm' sobre ton cor.  35

      ¿Que pot importar la guerra
      A qui de mon cor rey es?
      Deixa que ls' reys de la terra
      Guerreigen lluny d' esta serra
      Per un palm de terra mes;  40

      Qué ells son las áligas feras
      Y ls' tímits coloms vosaltres;
      Deixa donchs que ls' porten altres
      Fletxas ó rams de oliveras,
      Y estemse en lo niu nosaltres.  45

      Traute, traute, Rocafort,
      La espessa cota de malla,
—180→
      Pus palpar vull si ton cor
      En ton pit balla de amor
      Com lo meu en mon pit balla.  50

      Quédat, y al so de clarins
      Un torneig publicaré,
      Y vindran á ell dels confins
      De la terra ls' paladins,
      Y reyna d' ell jo seré.  55

      Y vindrán tambe ninetas
      Per envejar ma bellesa,
      Y vindrán á cents los poetas
      Dels que han guanyat mes violetas
      Per celebrar ta bravesa.  60

      Quédat, y un caball tindrás
      Mes que las fletxas llauger,
      Y á ciutat quant anirás
      Als qui alaban oirás
      Al caball y al caballer.  65

      Y findrás també falcons
      Per perseguir als moxons,
—181→
      Y cent patges per servirte;
      Y faré que mos barons
      Vingan sa espasa á rendirte.  70

      Mes ay! veig quant necia só
      En haver tan porfiat;
      Que no ets caballer ¡oh! no,
      Pus á serho, juro jo
      Que no fores tan ingrat.  75

      ¡En mala hora t' coneguí,
      Arnau lo de Rocafort!
      ¡En mala hora te calsí,
      Quant te fiu mon paladí,
      Los brillants esparons d' or!  80

      Queixavas axi ab trist plant
      Mahalta la castellana,
      Mentre Arnau lo caballer
      Dels murs de la goda sala

      L' armadura de sos avis  85
      De tros en tros despenjava.
      A cada tros que despenja
      Ella son plant renovava.
—182→

      Cobert estava ja Arnau
      De sa armadura de plata,  90
      Y hermós com lo rey dels astres
      Quant se assenta en la montanya.

      Llavors ella alsá la vista,
      Mes al moment la abaixava,
      Pus ja prostrat á sos peus  95
      Lo de Rocafort estava.

      «Si he despenjat, reyna hermosa,
      De mos avis estas armas
      Que de sanch de sarrains
      Guardan las tacas encara,  100

      »No es per anar per las vilas
      De ma bravesa fent gala,
      Sino per borrar las vellas
      De sanch mora ab novas tacas.

      »Demá á guerreijar vas jo,  105
      Mahalta, á la terra santa,
      Y crusat demá seré
      Si ho vol Deu y ma estimada.
—183→

      »Beneheixme, ma senyora,
      Perque sia en las batallas  110
      Venturós jo y mes temuda
      Que l' foch dels núvols ma llansa.

      »Beneheixrne, amoroseta,
      Beneheixme ¡ay! ó be mátam,
      Pus mes vull morir que veurer  115
      En estos ulls una llágrima.

      »Mes has d' entendrer, hermosa,
      Que si me negas ta gracia,
      Y me impedeixan tos plants
      De anar á la guerra santa,  120

      »Dirá l' mon que per ta culpa
      Se ha robellat una espasa
      Quant per defensar la tomba
      Del bon Jesus ne faltavan;

      »Y de Rocafort dirá  125
      Que es un caballer sens ánima,
      Y que no tens fe ni ets noble
      Dirá l' mon de tu, Mahalta.»
—184→

      -«Álsat, lo bon caballer;
      Arnau de Rocafort, álsat:  130
      Com ho desitjo, en la guerra
      Venturos lo Cel te fassa:

      »Pus si be t' estimo á tu
      Com als ángels del cel se ama,
      No has de deixar per axo  135
      De anar á la terra santa:

      »Pus no s' dirá que per mí
      Robellantse está una espasa
      Quant per defensar la tomba
      Del bon Jesuset ne faltan.  140

      »Be has fet, molt be, Rocafort,
      En despenjarne la llansa,
      Qué á no despenjarla tú
      L' auria jo despenjada:

      »Que abans de reynar tú en ell,  145
      Deu en mon cor ja reynava
      Y abans de serne amorosa
      Era, Arnau, ja cristïana.
—185→

      »Mes pus Deu y mon amor
      En mon cor de dona caban  150
      Com caban sobre ton pit
      Ma imatge y la creu de grana;

      »Sols, Rocafort, te demano
      Per ton Deu y per ta espasa,
      No olvides, pus per tú ploro,  155
      Mon dolor en las batallas.»  —187→  

ArribaAbajoLa rosa y lo rossinyol

  —189→  


XXIII.


Setembre de 1840.


ArribaAbajo      UNA nit en que la lluna
      Brillava en lo mitg del cel
      Com en lo pit de una mora
      La tanca de son mantell;

      Y en que al traves de sa llum  5
      Brillavan millars d' estels,
      Com los ulls de una comparsa
      De reynas detras llurs vels;
—190→

      De la montanya en la falda
      Ab veu de flor y de aucell,  10
      La rosa y lo rossinyol
      Parlavan axi plaret.

      Ell cantava: Flor hermosa,
      Vas de perfums y de mel,
      Que com nina vergonyosa  15
      Sempre que t' mir' te mir' closa
      De fullas dins lo cast vel;

      ¿Perque no obras ton botó,
      Cor d' or de flor escarlata,
      De la lluna al raigs de plata,  20
      Y al sol l' obras que ab pató
      De foch te acaricia y mata?

      Ella deya: Aucellet d' or,
      Que vens á plorar tos cants
      En lo bosch lluny dels humans,  25
      Com lo modest trobador
      Lluny dels picaments de mans;
—191→

      ¿Perque digas, rossinyol,
      Com un amant á qui l' sol
      Sorprent en sas serenatas,  30
      Deixas de plorar ton dol
      Al dar sos raigs en las matas?

      Ell cantava: Hermosa flor,
      Copa de encens matisada;
      Si com tímit trobador  35
      Canto sols en la tardor
      Amagat en la enramada;

      Es perque en la nit humida,
      Quant dels vents y ls' rius la veu
      Está en la vall adormida,  40
      Sol vola mon himne á Deu
      Que l' home dormint olvida.

      Y ella deya: Hermos aucell,
      Lo de la veu armoniosa;
      Si com nina vergonyosa  45
      De fullas dins mon mantell
      Sempre de nits me veus closa;
—192→

      Es per tenir mes perfum
      Per oferir al Criador
      Quant com rica copa d' or  50
      Me obro al despuntar la llum
      Per encensar al Senyor.  —193→  

ArribaAbajoDon Joan lo Cassador

  —194→  

Quar plors
Peiors
No foron vistz,
Dolors
Maiors
Ni cors pus tritz.


JOAN ESTEVE.- Quossi moria...                


  —195→  


XXIV.


Octubre de 1840.I.

      COM una nina galana
      Que al trist trobador espera
      Que ve las nits á cantar
      Trobas al peu de sa reixa,
      Estava Donya Violant,
      La que en trono d' or se assenta
      A la esquerra de don Joan,
      Recolsada en la finestra,
—196→
      En la ma dreta lo front
      Y la vista en las estrellas,
      Qué es dels estels la llum pura
      Bálsam del cor per las penas.

      Mirava la reyna hermosa
      Dels astres d' or á la reyna
      Que estava com ella trista
      Si be com ella hermosa era;
      Mirava als estels brillants,
      Que com pluja de anticuelas,
      Deixan en l' ona ahont se miran
      Mil brodarías de perlas;
      Als núvols nevats mirava
      Que, lliscant per l' ayre, semblan
      Un vol de ángels de alas blancas
      Que al cel pujan de las verges
      Y dels noys, ángels de amor,
      Las puras ánimas bellas;
      O brillants islas de plata
      En que los genis navegan,
      Entre onas de llum y de ayre,
      Per contar á las estrellas
      Lo que las fadas del nort
—197→
      Fan en llurs grutas de perlas.
      Hermosa estava la lluna
      Y com un escut lluenta;
      Tranquila estava la mar
      Com lo pit de una nineta
      Que no ha tingut may galan,
      Ni ha sentit may amoretas;
      Y com ciutat encantada
      Que ab lluminarias festeja
      A son rey, hermos estava
      Lo cel tot guarnit d' estrellas.

      Trista está donya Violant,
      Tristeta encara que reyna,
      Pus també sota l' mantell
      De púrpura té l' cor penas,
      Com debaix de una armadura,
      Com sota un gipó de seda.

      Plorava donya Violant
      Del rey don Joan l' ausencia,
      Que en mes son falcó aprecia
      Que sas caricias y festas.
—198→

      «¡Ingrat, ingrat ets, oh rey,
      »Pus per anar tras las feras
      »Viuda y soleta en mon llit,
      »Viuda y soleta me deixas!
      »¿Qué te han fet los aucellets
      »Que de mort los persegueixas
      »Sens enternirte los plors
      »Dels viudos que fan tas fletxas?
      »O no has tingut may amors
      »O be tens lo cor de pedra,
      »Pus que aucells no matarias
      »Si m' estimasses ¡lasseta!

      »¿Quin es lo espos, rey don Joan,
      »Que á sos falcons mata á festas
      »Y no fa al tornar del bosch
      »Ni un bes á sa amoroseta?
      »¿Quin es lo caballer noble
      »Que no envia á sa nineta
      »Un patge lo mes gentil
      »Ab lo aucell primer que fletxa?
      »Mes si al mont va mon espos
      »Perque una altra alli l' espera,
—199→
      »Y si en lloch de anar per cassa
      »Per amors se n' va á la selva,
      »Lluna, no m' ho digas, no,
      »¡Oh! no m' ho digau estrellas,
      »Pus mata la gelosia
      »Tan á ninas com á reynas.

      »Torna, torna, rey don Joan,
      »Que aqui ta esposa t' espera;
      »Pus no hem de estar per mes temps
      »Jo en lo palau, tu en la selva;
      »Jo volant sempre prop teu
      »Y tu fugint de mi sempre,
      »Com fan la lluna y lo sol,
      »Que quant del mar ix aquella
      »Detras de l' alta montanya
      »Se amaga l' sol fugint d' ella;
      »Y quant fuig del cel la lluna
      »Dels estels que la rodejan,
      »Com rey en carro triumfal,
      »Lo sol per lo cel passeja.»

      Brillava entre tant la lluna
      Platejant mar, monts y selvas,
—200→
      Y ls' núvols llaugers corrian,
      Y l' mar dormia en la arena,
      Mentres la reyna plorava,
      Recolsada en la finestra,
      Ab plors que eixian del cor,
      Del rey don Joan l' ausencia.


II.

      ¿Perque tocan las campanas
      De l' antiga Barcelona
      Ab trist só y adolorit
      Com viudas que al espos ploran?
      ¿Perque ab gemechs y alarits
      Van pels carrers las matronas
—201→
      Regant ab plors las manetas
      Dels infants que en llurs pits popan?
      ¿Perque ls' menestrals honrats
      Y los qui esparons d' or portan,
      Pus que plorar ja no saben
      En lloch de plorar sanglotan?
      Los fills diuhen á llurs mares:
      «¡Ay mareta! ¿perque ploras?»
      Y las mares ploran mes,
      Y no ls' saben dar resposta;
      Mes posantsels en lo bras
      A las finestras los portan
      Per veurer los caballers
      Que desde ls' peus á las plomas
      Del elm, pus llur cor es negre,
      Portan tambe negras robas,
      Y negras las armaduras,
      Sens blassons las banderolas,
      Y las adargas y bandas
      Sens divisas amorosas:
      Per veurer los consellers
      Que en lloch de gramallas rojas
      Cotas de vellut vesteixan
      Sens brodarías ni borlas,
—202→
      Y del consell los massers,
      Que del dolor comú en mostra,
      Cobertas de glassa negra
      Portan las doradas porras.
      Llavors los infants al veurer
      Tanta tristor tambe ploran,
      Mes ab llurs besos y festas
      A llurs mares aconsolan.

      Angel del Senyor que vetllas,
      Junt ab sa santa Patrona,
      Sota rich dosser de pedra
      A la antiga Barcelona,
      Plora tambe pus ja freda
      Es de sos reys la corona,
      Pus don Joan que la portava
      Entre ls' reys morts ja reposa;
      Pus en trist túmul de marbre,
      Hont, entre llaugeras boyras
      D' encens y del fum que llansan
      Millars de atxas olorosas,
      Brillan en brodat mantell
      Las temudas barras rojas,
      Jau don Joan lo Cassador,
—203→
      Mort perseguint una lloba,
      Mentre en son palau plorava
      Sa llarga ausencia sa esposa,
      La que ara com una estatua
      Al peu del trist túmul plora,
      Que vetllan barons y comptes
      Los mes grans de la corona,
      Fills d' héroes tots, que en lo escut
      Portan escritas llurs glorias.

      Per ço es tan gran lo dolor
      De l' antiga Barcelona;
      Per ço tocan las campanas,
      Per ço ploran las matronas,
      Per ço ploran vells y noys
      Y fins los infants que popan,
      Y los menestrals honrats
      Y los nobles barons ploran.

      Y s' diu que fins lo ángel sant
      Que vetlla sobre las portas
      De la casa de la vila
      De bronse ab alas verdosas,
      Sota hermos dosser de pedra
—204→
      Que li serveix de corona,
      Plegá un instant sas dos alas,
      Y de son dolor en mostra,
      A Deu oferí una llágrima
      Per l' antiga Barcelona
      Y per donya Vïolant
      Que al peu del mort espos plora,
      Pus perdé son rey aquella,
      Y son espos la segona;
      Esta esperansas de amors
      L' altra esperansas de gloria.  —205→  

ArribaAbajoÁ Donya Josepa Massanés, en sos dias

  —207→  


XXV.


Mars de 1841.


ArribaAbajo   COM riu que corra suau en llit de rosas,
O com brillant estel que en nits serenas
      Llisca pel cel
      Axi corren, Amiga,
Tranquils tos jorns, ni probes de las penas  5
      Jamay lo fel.

   ¡Oh Vos, lo qui las urnas de la vida
Ompliu segons los vostres intents savis
De mel ó fel!
—208→
      Ompliu de fel la mia  10
Ab tal que ella banyar puga sos llavis
      En dolsa mel.

   Pus es nina ella y débil y no sempre
Te un amich prop ab qui puga partirne
      Son dolor greu;  15
      Un amich que una llágrima
Puga al manco quant plora ella oferirne
      A Vos, mon Deu.

   Lluny d' ella los dolors: vostre alé santa
Aparte de son cor ardent de poeta  20
      La tempestat:
      Prou ha sofert fins ara;
Prou sos bells ulls los plors de foch ¡lasseta!
      Han entalat.

   Feu, oh Senyor, que aquesta mar traidora  25
Hont com vils galeots de nit y dia
      Los rems torcem,
      Llisa sia á sa barca
Mes que un mirall; ¡oh! feu que dócil sia
      L' ona á son rem.  30
—209→

   Y deixantne l' timó sa ma cansada
Pendrá la lira, gerro de dulsuras,
      Copa de olors,
      Y del mar en la calma
Dará cantant consols á las criaturas  35
      Y á Vos lloors.

   ¡Ah! canta, Amiga: y pus Deu te inspira,
Al chor dels ángels que son himne entona
      Uneix ta veu,
      Y canta sa justicia  40
Que castiga als inichs, que palmas dona
      A qui en ell creu.

   Canta, y los homens richs en amarguras
Y en conorts pobres, de conort ansiosos
      A tu vindrán,  45
      Y l' ansia que ls' devora
En tos célichs cantars melodiosos
      Apagaran,

   Com un jorn, mort de set, de Deu lo poble
Entorn la roca, ahont de Moyses la vara  50
      Obri una font,
—210→
      Ab tan afany bebia
Que en suor convertida l' aygua clara
      Tornava l' front.

   ¡Oh! canta, Amiga: l' jorn de las borrascas,  55
Las nits de dol, las horas de tristesa
      Han ja passat;
      Ni tornarán, pus brilla
Per tu en lo cel, ab tota sa bellesa
      Lo arch matisat.  60

   No tornarán, pus hi ha en lo cel qui pregue
Per tu al Senyor, un ángel que t' ampare.
      Ab sant escut;
      Pus tens per consolarte,
Ilusïons y amichs, l' amor de un pare  65
      Y ta virtut.

   Y si tornassen, ¡lo que Deu no vulla!
Jo partiria ab tu, si ho permetesses,
      Lo seu rigor;
      Jo al rem me aferraria  70
Perque tu puntejar sens por poguesses
      Las cordas d' or;
—211→

   Y perque com un riu que entre flors corra,
O com estel brillant que en nits serenas
      Llisca pel cel,  75
      Correguessen en calma
Axi tos jorns sens fi sens de las penas
      Probar lo fel.  —213→  

ArribaAbajoLo lay del Joglar

  —214→  

Qu' el fuecx que m' art es d' un aital natura
Que mais lo vuelh on plus lo sent arden,
Tot en aissi quo s banha doussamen
Salamandra en fuecx et en ardura
E 'n tra son noyrimen.


PEIRE DE COLS D' AORLAC.- Si quo 'l solelhs...                


  —215→  


XXVI.


Setembre de 1840.ArribaAbajo   CAR sotz spill, ma dompna, d' hermosura
Vullatz, cruzel, que 'n vostre riz me mir';
Car sotz spill pel qui amatz de ternura,
Acconortetz cell que per vos sospir':
Car sotz spill dels sants ayci en la terra  5
Per dar al trist que muyr d' enuig conort,
Del dolor greu que 'l cor marcit m' afferra
Lliuratzme tost, ó tost damnatzme á mort.

   Damnatzme á mort qu' es douça é laussangiera
La mort per vos, regina del amor:  10
—216→
Damnatzme á mort, mais ¡las! sia ab laugera
Sageta d' aur que vole dret al cor:
Damnatzmne á mort, mais no apartetz la vista
Cant luny de vos partray de mort playat,
Car fora dar dos morts á m' arma trista  15
E en vers de mi trob niera cruzeltat.

   Lagremejant é al coll l' arpa plorosa
Iray pel mon mon fat mesquí xantant:
Lagremejant é ab bocca rugallosa
Diray als rius é als auzeletz mon plant:  20
Lagremejant nutriray, las, ma pensa
Per morir tost, com l' auzelet ferit
Per tost morir enfonça sens temensa
Ab bech cruzel lo tret pus dins del pit.

   Nier fonch lo jorn en que m' parí ma mayre  25
Car me parí per sser desventurat:
Nier fonch lo jorn en que digué mon payre:
«Yeu faray d' ell un joglar ó un soldat:»
Mais fonch pus nier lo jorn en que confiantne
En vos y en mi á amarvos me prenguí;  30
Car si com cell que al sol torn' cech mirantne
E yeu ceguí tantost á vos mirí.
—217→

   Trist es mon fat, pus trist que nuyt escura
Paubre d' estels é richa de fredor:
Trist es mon fat com niera sepultura,  35
Car far yeu suy d' enuig é de tristor:
Trist es mon fat, car d' una gentilesa
Que m' fuig lo cor suy las é humil catiu,
E ¡trist de mi! tan greu es sa cruesa
Que perque plor' é pene m' fau l' esquiu.  40

   Yeu say mesquí qu' en lit d' un emperayre
Per bella é pros sotz digne de dormir:
Yeu say mesquí qu' en tron de llum e d' ayre
Havetz nascut per sus en cel lluyr:
Yeu say mesquí que offrirvos sols poria  45
Rims é lauzors é 'l cor, car es cant hay;
Mais yeus promet' darvos ventura, aymia,
Tant mon amor es calt, fis é veray!


TORNADA.

   Lir entre carts, pel Dieus que pel pecayre
Molt cruzelment en crotz volet sser mort,  50
Lir entre carts, vullatz, si us platz, me trayre
D' est potz d' enuig é darme algun conort.
—218→


ENDREÇA.

   Douça xanços, al luech ont viu ma dama
Prenent comiat de mi, lassa, partras:
Douça xanços, que nuyll com yeu no l' ama,  55
E que d' amor cuyd' sser foll li diras.  —219→  

ArribaAbajoÁ ma cabanya

  —220→  

............entre dans la mêlée
Dût ta muse en sortir de blessures criblée.


J. REBOUL.- Poesies.                


  —221→  


XXVII.


Janer de 1841.


Arriba   COM lo pobre soldat que ve á sa tenda
Á penjar sa armadura destrossada
Y á curars' sa ferida gangrenada
      Lluny del bruyt del combat;
Com lo marí que al port al atracarne  5
De la volta del temple ve á penjarne
La nau que oferí á Deu per si s' salvava
      Durant la tempestat;
—222→

   Jo axi pobre soldat que de l' arena
Sortí ab lo cor nafrat ab cruel ferida;  10
Mariner que en lo mar de aquesta vida
      Mil perills correguí,
Vinch á penjar ma lira en ma cabanya
Y á cantar á mon Deu y á las hermosas
Com lo trist aucellet en la montanya  15
      Lluny del brugit de aqui.

   Lluny del brugit del mon que al pobre poeta
Ve á exigir un consol en sa amargura,
Com al torrent un poch de sa aygua pura
      Lo viandant sedent,  20
Y que l' xiula despres y que lo insulta,
Com tira l' viandant una fangada
Despres de haber sa boca refrescada
      A l' aygua del torrent.

   Trist del cantor que sols punteja l' arpa  25
Y als mortals aconsola, perque pensa
Trobar en ells en dolsa recompensa
      Agrahiment y amor;
Que arrancaránli ls' homens fulla á fulla
Sa corona de flors y poesia,  30
—223→
Y entalarán son front que relluia
      Del geni ab la claror.

   Y al buscar en son cor ilusions novas,
Y al buscar en sa lira novas trovas
Que era buscar en la cisterna aixuta,  35
      Un vas d' aygua entendrá;
Y que es lo pobre poeta aqui en la terra
Com la llum que posada en una serra
Per dar llum á la vall y á la planura,
      Se consum comprendrá.  40

   ¡Dolsa cabanya! tas verdosas portas
Obra á est cantor que sas ilusions mortas
Torna á olvidar aqui, y á descansarne
      De sa fatiga greu!
Prou entre ls' homens he cansat ma lira,  45
Qué ab corona de escarni l' mon premia
A qui parla de amor, pel cel suspira,
      O us canta á Vos, mon Deu.

   Que l' vent que alli s' respira tot ho seca
Y son perduts los cants que alli s' exalan  50
Com la rosada que en la arena seca
—224→
      Se empapa del desert;
Com los encens que en núvols se evaporan
Del encenser que crema en una altura;
Com lo cant dels moxons en l' espesura  55
      Que entre ls' arbres se pert!

      Mes no, no s' perden, poeta,
      Del tot los tons de ta lira,
      Ni ls' cants que l' Senyor te inspira
      Se ls' ne porta tots lo vent,  60
      Qué si son perduts pels homens
      A qui los cantars enujan,
      Convertits en encens pujan
      Al trono del tot Potent.

      Mes no que ls' cants del poeta  65
      Sont com la boyra que vola
      Y al cel y al mon, si be sola,
      Als dos fa servey de vel;
      Y, ó cau y llavors en pluja
      Convertida al mon fecunda,  70
      O s' desfá en vapors y puja
      Y s' pert llavors en lo cel.
—225→

      Mes no que l' Senyor que conta
      Las gotas de la rosada
      Que cau en l' ona argentada  75
      De la mar, mirall de Deu;
      Lo qui acull lo encens que crema
      Prop del cel en las montanyas
      Y del bosch en las entranyas
      Ou dels moxonets la veu;  80

      Contará, cantor, las sílabas
      De tos cantars armoniosos,
      Y tos cantars vaporosos
      Acullirá ab sant amor;
      Cenyirá ton front de poeta  85
      Ab la corona de gloria,
      Y en tos mans de la victoria
      Posará la palma d' or.

   No desmayes, poeta, pren la lira
Y á cantar torna entre ls' humans tas coblas  90
—226→
Parlals de Deu, de gloria, de homens nobles,
      D' heroisme y amor:
Baixa animós á la temuda valla;
Deixa l' mantell de rey si ets rey, de pobre
Si pobre t' feu lo cel, y á la batalla  95
      Llánsat ab nou ardor.

   Muyra l' cantor que fuig la dura guerra;
Creme l' Senyor son front, de sa corona
Despullel, y abandonel en la terra
      Per befa dels humans,  100
Com arranca un monarca sa armadura
Y sos blassons y honors al que la esquena
Girá, mal caballer, mentre en l' arena,
      Queyan sos capitans.

   ¿Quin soldat de la creu á retornarne  105
A Sion se negá, y á sas murallas
Lo primer escalar, y á desplegarne
      Son pendó alli l' primer,
Per mes que en sa armadura destrossada
Y en son front ple de arrugas y feridas  110
Se vegés que ha probat altra vegada
      Del sarrahi lo acer?
—227→

   ¿Quin mártir sant al veurer las panteras
Y ls' estills, y segurs y fochs al veurer
Del Senyor, desertantne las banderas  115
      De la creu, renegá,
Y á sos llavis portá la vianda impura,
Y tirá en lo encenser la impura aroma
Y devant l' ara als falsos deus de Roma
      Los genolls doblegá?  120

   Pren de nou, l' arpa, y al cantar tas trobas
No als homens miris, mira al cel, poeta,
Com mira al premi y no als perills lo atleta
      Per quedar vencedor;
Y si ls' fruits no reculls que tu voldrias,  125
Canta y espera, pus no baix l' arada
Naix la llavor del pa que ha derramada
      La ma del llaurador.

      Cabanya, jo torno á tu
      Com lo marí torna al port,  130
      Ab las velas desfiladas,
      Sensa entena y sens timó:
—228→
      Jo torno ab l' arpa sens cordas
      De tan cantar regullos,
      Com á sa cova l' salvatge  135
      Ab lo buyrach vuyt al coll,
      No per fugir los perills
      Mes per secar la suor
      Y descansar á ta sombra,
      Qué es lo combat fatigos.  140
      Jo torno á tu, ó ma cabanya,
      Com l' anacoreta al mon,
      Perque alla en la soledat
      Millor parla ab Deu lo cor,
      Y per, en las nits de lluna  145
      A la una ab los rossinyols,
      Cantarne per reposar,
      Pus son los cants mon repos.
      Y quant en carro de grana
      Ixe l' sol per l' horisont  150
      Com rey que va á la conquista
      Ab son mantell mes costos,
      Sacudiré la rosada
      De ma cabellera jo,
      Com los moxons de llurs alas  155
      Y de llurs fullas las flors;
—229→
      Y despres de haber resat
      Lo himne del matí al Senyor,
      En llit de fullas y d' herbas
      Me entregaré á un somni dols  160
      Que ls' ángels sants guardaran
      Ab llurs amplas alas d' or.

      ¡Quant dols desde la montanya
      Es veurer als raigs del sol
      Allá en l' horisont las vilas  165
      Ab llurs cent campanars roigs,
      Que sembla un remat de tendas
      Que per descansar un jorn
      Plantá alli una caravana
      Y que alsará al altre sol!  170

      ¡Quant dols passejar la vista
      Per la vall y l' pla llustros
      Ahont com en rica catifa
      Amagan llurs peus los monts;
      Y seguirne de las boyras,  175
      Que com un vel de colors,
      Ja se apinyan, ja s' desplegan,
      Lo llest y capritxós vol,
—230→
      Mentres en lo cel dibuixan,
      Vilas, gegants, torras, monts  180
      Y archs de sant Martí brillants
      Que s' desfan en pluja d' or!

      ¡Quant dols en fi de las selvas
      Oir lo espantós rumor,
      Y del torrents que s' esqueixan  185
      La veu, y ls' cants dels moxons,
      Y ls' aguts xiulets dels vents
      Als que los roures mes forts
      Inclinan llurs fronts altius,
      Com devant de son senyor  190
      Llurs testas y elm plens de plomas
      Inclinan los fort barons!

      Dolsa es la vida, cabanya,
      Quant com un riu entre flors,
      Corra sossegada y quieta  195
      Lluny del bullici del mon.
      ¡Mes ay! que feu Deu las rosas
      Per los pintats papallons
      Y no perque xupás d' ellas
      La dolsa mel lo cantor.  200
—231→
      Per ço torno á tu, cabanya,
      Com lo marí torna al port,
      Á sa tenda lo soldat
      Y á sa casa l' llaurador,
      Per descansar una nit  205
      De las fatigas del jorn
      Y tornar á las fatigas
      Del combat ab lo jorn nou.  —233→  


ArribaNotas

  —235→  

I.

PRÓLECH.

De Cabestany, mort á traició per los celos de un marit que doná á menjar son cor á la que creya adúltera;

Pag. VI.

Atesa la gran y ben merescuda importancia que ha donat la nova escola literaria als trobadors, dels quals se ha parlat y parla molt, apesar de no ser tant coneguts com deurian serho, espero que se me perdonará que inserte aquí la vida de eix antich poeta catalá escrita en provensal y tal com se troba en los manuscrits, pues á mes del interés de novela que te en si mateixa, pot servir pera dar alguna llum tant sobre la fisonomía general dels poetas dels seggles passats, com sobre lo llenguatge que nostres ascendents parlavan.

Guillems de Cabestanh (diu sa biografía) fo un gentils castelas del comtat de Rossilhon, qu' es del rei d' Aragon e que confinava com Cataloingna e com Narbones. Mot fo avinens hom de la persona, e presatz   —236→   d' armas, e de servir e de cortesía, e bos trobaires. Et avia en la soa encontrada una domna que avia nom ma domna Sermonda, moiller d' en Raimon de Castel Rossilho, qu' era mot ric e gentils e braus e mals et orgoillos. Longamen l' amet en Guillems de Cabestanh, e 'n fet moltas bonas cansos; e la domna 'l volc tan de be que 'l fey son cavayer, et esteron ab gran joi essems lonc temps. E fon dic al marit d' ela, don el n' ac gran gelosia; et enserret la en una tor, e fetz la fort gardar e li foron faitz man desplazer, don Guillems de Cabestanh intret en gran dolor et en gran tristessa, e fes aquella cansó que dis:


Lo dos cossire
Que m don amor soven.

E quant Raimon entendet la canso crezet que fos de sa moiller, quar dis en una cobla:


Tot quan fas por temensa
Devetz en bona fei
Penre, neis quan no us vei.

Et aquest mot entendet: e mandet lo marit á 'n Guillems que vengues a parlament. E menet lo ab si foras lonh del castel, et a trassio el li tolc la testa e mes la en un carnayrol; e trais li lo cor del cors, e mes lo en carnayrol com la testa. El intret s' en el castel, e fes lo cor raustir e fez lo aportar á la taula á la moiller, per so la domna s' agradava fort de cor de salvaizina, e fes lo manjar a sa molher en semblan qu' el ne manjes. E quan l' ac manjat, si levet sus e dis que so que avia manjat era 'l cor d' en Guillems de Cabestanh, e mostret li la testa, e demandet li si l' era estat bos a manjar. E la   —237→   domna conoc la testa d' en Guillems de Cabestanh, e dis que tan bos li era estat e si saboros, que jamais autre manjars ni autre beures no 'l tolria la sabor de la boca qu' el cor d' en Guillems de Cabestanh li avia laissada. El marit, quant o auzi, correc li dessus ab l' espaza; e la domna ac paor e fugi al balcon, e se laisset cazer jos, e fo morta.

Et aquest mal fo sauputz per tota Cataloingna e per totas las terras del rei d' Aragon; e per lo rei n' Anfos, e per tos los baros de las encontradas fo mot gran tristeza e grans dolor de la domna e d' en Guillems de Cabestanh. Et ajusteron se los parens d' en Guillems e de la domna, e totz los cortes cavayers d' aquela encontrada, e guerreieron Raimon de Castel Rossilhon a foc et a sanc. El rei d' Aragon venc en la terra, quan saup lo fag, e pres Raimon de Castel Rossilho, e desfetz li los castels e las terras, e fes metr' en Guillems de Cabestanh denan l' us de la gleiza de San Joan a Perpinhan, e la domna ab el. E fon una longa sazo que tug li cortes cavayer e las domnas gentils de Cataluenha e de Rossilho e de Sardanha e de Cofolen e de Narbones, venian fer cascun an anoal per lur armas aital jorn quan moriro, pregan nostre senhor que lur agues merce.

Aissi com avetz auzit lo rei pres Raimon de Castel Rossilho e 'l descretet, e 'l tolc totz sos castels, e 'l fes morir en sas preisos, e donet totz sos bes als parens d' en Guillems e de la domna que mori per el.

Raynouard, T. V.

II.

Pag. XI.

¿Perque no pot restablir sos jochs florals y sa academia del gay saber, y tornar á sorprendrer al mon etc.

  —238→  

Hauria desitjat estemdrem algun tant sobre lo orígen dels jochs florals y fundació del consistori del gay saber, plantejat en Tolosa per los regidors de aquella ciutat en 1323, y en esta de Barcelona per D. Joan lo Cassador per los anys de 1390; mes no permetentho los estrets límits que me he proposat, me contentaré ab extratar las noticias mes curiosas que sobre dit consistori de Tolosa se troban en lo registre del arxiu de dita ciutat, copiat per Lafaille en sos Anals, y de estos per nostre Bastero, anyadint á ellas algunas altras mes sobre la academia de la gaya ciencia de esta ciutad.

§. Per ço en lo temps passat (diu entre altras cosas dit registre), foron en la Reyal Noble ciutat de Tolosa VII valen, savi, subtil e discret senhor, li qual agron bon desirier, e gran affeccio de trobar aquesta nobla, excellen, meravilhosa, e vertuosa Donna Sciensa, per que lor des e lor aministres lo gay saber de dictar, per saber far bos dictats en Romans ab los quals poguesson dire e recitar bos mots e notables per dar bonas doctrinas, e bos ensenhamens, a lauzor e honor de Deu nostre Senhor, e de la sua gloriosa mare...

§. E finalment li dit Senhor per miels atrobar aquesta vertuosa Donna Sciensa... mezeron ad executio; e tramezeron lor letra per diversas partidas de la Lenga d' Oc, a fi que li subtil Dictador o Trobador venguesson al jorn a lor assignat (que fou lo 1 de maig de 1324), per co que li dig VII Senhor poguesson vezer et auzir lor saber, lor subtililat e lor bonas opinios, e que apenre pogues lo us ab l' autre, e la dita nobla, poderosa e vertuosa Donna trobar. E per que miels venguesson promezeron donar certa joya de fin aur, aissi com miels es contengut en dita letra, la tenor de la qual es aquesta:


Als honorables, e als pros
Senhors, Amics e Companos
—239→
Als quals es donat lo sabers
Don creis als bos gaug e plazers,
Sens e valors e cortesia,
La sobregaia Companhia
Dels VII Trobadors de Tolosa
Salut é mais vida joiosa.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E per tal que meillor s' esmer
Cascus en fer obra plazen,
Dizem, que per dret jutjamen
A cel que la fara plus neta
Donarem una violeta
De fin aur en senhal d' onor,
No regardan pretz, ni valor,
Estamen ni conditio
De senhor, ni de companho
Mas sols maniera de trobar.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Donadas foron el vergier
Del dit loc al pe dun laurier
El barri de las Augustinas
De Tholosa nostras vecinas,
Dimars (car nos poc far enans)
A prop la festa de Totsans
En l' an de l' Encarnacio
De Crist nostra redemptio
M. e CCC. e XX e tres.

Al qual jorn assignat, vengron de diversas partidas mant Trobador ab lor dictats en lo dit loc, on foron receubut molt honorablamen per los dits VII Senhors... presens los honorables Senhors de Capitol de Tholosa del an M. CCC. XXIII... e gran re d' autres bos homes, Doctors, Licenciats, Borguesos, Mercadiers, e   —240→   molts autres Ciutadas de Tholoza. §. Si que lo premier jorn de May, li dit VII Senhor receuberon los Dictats de mayti e de vespres; e lendama, auzida lor Messa, ilh s' ajusteron per vezer los Dictats, e per elegir lo mays net. E l' altre jorn apres... jutjaren en public, e donaren la joya de la viuleta a Mestre Arnaut Vidal de Castelnaudari, lo qual aquel meteys an de fag crearon Doctor en la gaya Scienza, por una novela Canso que hac fayta de Nostra Dona...

Tal es lo origen de la academia del gay saber y dels jochs florals que se celebran encara tots los anys en Tolosa, y en los quals tan sols se coronan ja poesias francesas!

D. Joan I, lo Cassador, volgué que la ciutat de Barcelona no estes privada de un establiment tan útil, axí que, presentá una solemne embaixada al rey de Fransa, demanantli que li enviás dos mantenedors del famos consistori de Tolosa, los quals en unió tal vegada de Lluís de Aversó y de Jaume Marti, caballers de la present ciutat (als quals autorisá lo dit senyor rey ab un curiós diploma, que se llegeix en lo Dic. de Autors catalans, p. 59), fundaren en esta capital una academia del gay saber muntada pel mateix estil que la de Tolosa, la qual academia subsistí, be que sufrint algunas vicisituts, fins al ultim ters del seggle XV. Qui desitje enterarse mes á fondo de esta materia pot consultar al citat Bastero en sa Crusca provenzale; al Dic. de Autors catalans, en los articles de Aversó y Villena (marqués de); á Sismondi, de la literature du midi de l' Europe, t. 1; y al immortal Moratin, lo qual en la nota 7 als origens del teatro espanyol copia un fragmen de lo llibre de la Gaya Sciencia que escrigué lo dit Marqués de Villena, ahont se esplican molt per extens las ceremonias ab que se adjudicava la joya en nostra academia del gay saber de Barcelona.

  —241→  

III.

MOS CANTARS.

Pag. 5.

Prestem son foch de Favencia l' geni,

Favencia. Nom, que se dava antiguament á la part de Catalunya que se estén desde Blanes, ó segons altres desde Empurias, fins á la boca del Llobregat, per haver estat ocupada en altre tems per los Laletans.

IV.

BARCELONA.

Pag. 9.

Favencia la romana

Favencia. Nom, que segons alguns historiadors, doná Scipion á la ciutat de Barcelona.

V.

Pag. 13.

Las portas de llurs portals.

Presa la ciutal de Nápols en 1435, durant las llargas y encarnissadas guerras de Alfons lo Gran y del duch de Anjou y Joana II, los catalans, que foren los primers que penetraren en ella y enarbolaren en sas murallas las banderas aragonesas, se emportaren las portas de aquella capital, com en trofeo, y las depositaren en lo sitjar, ahont permaneixeren fins al any   —242→   1757 en que un incendi convertí en carbons y en cerdra aquel venerable monument de las antigas victorias de Barcelona. Marineo Siculo, de rebus Hispaniæ, lib. 10, diu que solian los catalans ferho axi ab las portas de las ciutats que conquistavan.

VI.

Pag. 14.


Ya la plassa, Barcelona,
Ahont celebravas tas festas...

Esta plassa es lo Born. En ella se reunian los gremis ab llurs banderas per fer lo exercici militar, y celebravan llurs torneigs y justas annuals los caballers de Sant Jordi. Sont curiosissimas y dignas de ser conegudas, tant per la llum que donan sobre las ceremonias y la manera ab que se celebravan ditas festas, com per las lleys que devian observar los caballers en ellas, las ordinacions que á proposta de D. Honofre de Lantorn, senyor de Sero, se promulgaren en 1596, las quals se poden veurer per extens en la apreciable obra de D. Próspero Bofarull, titulada: Los condes de Barcelona vindicados, t. 1. pag. 181 y seg. A mes de los ordinaris se celebravan en dita plassa los torneigs que se feyan per solemnisar alguna victoria, armament, ó altres fets notables. Nostre savi y laboriós compatrici Anton de Capmany nos ha donat en las notas al II tomo de sas Memorias históricas, la relacio de tres de estas festas traduida de MM. SS. catalans que se conservan en lo archiu antich del Ajuntament, titulats; Ceremonias de cosas antiguas memorables, lo un, y lo altre; Llibre de algunas coses senyalades e succehides en Barcelona, etc. en la una de las quals, que fou un torneig que se feu ab motiu de la benedicció de las banderas de la armada que debia anar á la conquista de Nápols en 1424, prengué part com á mantenedor lo mateix rey Alfons V. d' Aragó y IV de Barcelona.

  —243→  

VII

Pag. 15.


Pus no tens Rogers de Lluria
Per dar lleys á las onadas...

Sabuda es la arrogant contestació que feu eix valorós almirant de D. Pere, anomenat dels francesos per las moltas batallas quels habia guanyat, quant lo compte de Fox lo amenassá que son rey posaria en la mar una armada de trecentas velas y que lo de Aragó no podria presentarli una altre de igual: Sapian, li digué, que no se atrevirá á passejarse pel mar nau ó esquadra sens llicencia de mon rey; y fins los peixos han de portar pintat en la esquena un escut ab las armas de Aragó, si es que vullan traurer lo cap sobre la aygua. La historia díu que lo compte se rigué de esta baladronada, pero també conta que molt pocas vegadas torná la popa la galera de Roger á las de los demes pobles.

VIII.

Pag. 16.


Los sants marbres trossejassen
Dels sepulcres de tos comptes,
Y al vent las cendras llansassen
De tos Jaumes may vençuts?

Vindrá un dia, quant haja passat lo bull de las passions políticas, en que se cubrirán de rubor nostres fronts al recordar los excesos y profanacions comesas en los monastirs de Poblet y Santas Creus en los restos venerables de nostres antichs monarcas. ¡Desgraciat del poble que se ha encevat en destruir las glorias históricas y que se complau en trencar la brillant cadena de recorts que uneix los homens de una época ab los de épocas atrassadas;   —244→   eixa especie de religió que ajermana las edats y los que en ellas visqueren! est poble renega sos llars, renega sa patria. Per ço nostres fills maleirán algun dia á los que se atreviren á remourer las cendras dels Jaumes, dels Peres y dels Alfonsos, y se avergonyirán, y ab motiu, de haber nascut en una patria, que en lo seggle XIX sufrí que alguns de sos fills bastarts la deshonrassen y la despullassen de sas glorias.

IX.

Pag. 18.


   Pus tens per ditxa encara
      Un Soldat y una Verge per patrons.

Sant Jordi y Santa Eularia.                


X.

Pag. 18.

Dels Berguedans, dels Jordis, dels Ramons.

Noms de tres trobadors catalans que brillaren en los seggles XII y XIII. Raynouard porta la biografia del primer en lo tomo V de sa apreciabilísima obra dels trobadors, y parla dels dos ultims lo Dic. de autors catalans, en sos corresponents articles.

XI.

LO COMPTE BORRELL.

Pag. 27.

Succehí la presa de Barcelona de que se parla en lo romans que porta est títol en lo any del Senyor 986. Digne es de alabansa y de eterna memoria lo heroisme que en tant terrible   —245→   ocasió desplegaren las monjas de Sant Pere de las Puellas, que en aquella época estava fora de los murs de esta ciutat, las quals, vehentse en poder dels enemichs de sa lley, se desfiguraren, seguint lo exemple de sa santa abadessa Matruy, la cara ab llurs proprias mans, y destruiren sa bellesa exterior pera poder conservar la de llurs ánimas. V. Pujades, t. VII pag. 252 y seg.

XII.

Pag. 29.

Del riu de las ayguas rojas...

Lo Llobregat, anomenat antiguament Rubricatus.

XIII.

Pag. 33.


Vingué á alsar en las montanyas
La host temuda que debia...

Contan los escritors que se han ocupat de nostra historia, que no poden mirar ab indiferencia nostro honrat y valoros Compte los estragos y mals de tota especie que causavan los moros en est pais ab llurs freqüents correrias, y vehent per altra part que no bastavan pera escarmentarlos y contenirlos los nobles y esforsats caballers y homens de armas que lo rodejavan, passá avis per tot lo comptat concedint la llibertat, algunas franquesas y los honors y títol militar á tots los que lo ajudasen en tant santa y noble empresa ab armas y caballs pagats y mantenguts á sas expensas. Est pensament surtí lo efecte que lo bon compte se prometia. Mes de 900 foren los homens de paratge (títol que se dona á esta nova noblesa) que se allistaren baix sa bandera, ab la ajuda dels quals, y del glorios sant Jordi, com diu Pujades,   —246→   recobraren lo compte Borrell y sos barons, aquell la joya principal de sa corona, y estos llurs castells y llurs dominis.

XIV.

DOLOR Y CONSOL.

Pag. 35.

Esta composició fou insertada en lo periódich titulat: La Religion, t. VIII. pág. 302, havent merescut del distingit literat á qui está confiada sa redacció, lo assenyalat favor de que continuás al peu de la mateixa la traducció en hermosa prosa castellana que se digná fer de ella.

XV.

A LA NINETA DE PORT.

Pag. 81.

Esta composició fou escrita en contextació á la que baix lo títol de: La nina de Port, insertá en lo diari de avisos de esta ciutat del 15 de octubre de 1839, lo modest y amable poeta catalá, D. Miquel Anton Marti (al qual he tingut despres lo honor de contar entre mos amichs) y es la següent:
LA NINA DE PORT.

Jo que era tant vergonyosa,
Ni gosava alsar los ulls,
Y quant me deyan bonica
Tot seguit girava full;
Ara envejo la bellesa
A la floreta del prat,
—247→
Que estich enamoradeta
Del Gayté del Llobregat.

   Lo rossinyolet que canta
Sota l' ombril del torrent
Ompla mon cor de amoretas
Com si fos ell lo meu bé;
Mes mon cor ja no l' ascolta
Quant canta mon estimat,
Que etc.

   Las carinyosas ovellas
Que pentinava ab mos dits,
Ab sas llanas embulladas
Ja n' mostra de mon olvit,
No hi ha pastor que no diga
Contemplant lo meu remat
Que etc.

   Mes ay! la font cristallina
Que m' fa servey de mirall
Me diu que so molt pobreta
Pera poderli agradar,
Puig lo jove que m' ensisa
Te lo gust molt delicat,
Que etc.

   Daume perlas y carboncles,
Daume joyells de or batut
Per enamorar al jove
Quem te posada á tal punt:
Daume devantals de randa,
Gipons de seda y brocat;
Que etc.
—248→

   En los jardins de Garcini,
De March y de sos vehins
Prou veig flors que m' ornarian,
Mes no se han regat per mí:
Ab ma sencillesa sola
Hauré d' exir á mercat,
Que etc.

Veniu prop de ma finestra
A cantar dolsos amors,
Veniu á darme la vida
Ab lo froviol melos:
Mes que canteu esquivesas
Mon cor vos ne será grat,
Que etc.

   O Gayté, lo bon gayté,
Gojat, discret y gentil,
No tingau lo cor de pedra
Compadeixeuvos de mi.
Digaume una parauleta
Al manco per pietat,
Que m' teniu enamorada,
Gayteret del Llobregat.

XVI.

LO COMPTE JOFRE.

Pag. 105.

Eix romans fou dedicat á mon amich lo jove pintor Pau Cesar, Gariot. Inútil crech advertir aqui que, deixant á part las diversas opinions dels historiadors catalans sobra lo orígen de las   —249→   Barras que blassonavan nostre escut y bandera, he seguit la tradició que serveix de assumpto á eix romans (y que es la que adoptaren tots nostres cronistas, y despres de ells lo laboriós Pujadas), sino com la mes certa y probada, com la mes gloriosa y poética y com la que mes al víu retrata las caballerosas costums dels antichs seggles.

XVII.

Pag. 108.


Y los cabdals de tres puntas,

En la ciencia del blassó se dona lo nom de cabdal á una insignia casi quadrada que fineix ab tres palas ó puntas rodonas, de la qual usavan los senyors quant capitanejavan 100 homens de á cavall. Servíanse també de ella las ciutats, vilas y ordres militars.- Garma, Adarga Catalana, t. 2. p. 75.

XVIII.

Pag. 110.


Y pus corra per mas venas
La noble sanch dels reys gots
De la llarga cabellera
Pus de rassa de reys so.

Al donar la denominació de gots als reys de Fransa, dels quals, segons opinió de nostres crítichs, decendeix lo compte Jofre, no ha sigut mon ánimo dar á entendrer que perteneixesen dits reys á aquella rassa. Es ja sabut que vulgarment parlant se dona lo nom general de gots ó godos á los diferents pobles bárbaros que caygueren sobre lo mitg dia de la Europa en los primers seggles de nostra éra; per lo tant he seguit esta costum per darme á entendrer mes facilment de la generalitat de mos lector, anyadint empero un distinctiu que donés á coneixer desde luego al   —250→   franch baix lo nom vago y general de goth; tal es la denominació quels dono de reys de la llarga cabellera,la qual pot aplicarse tant sols á los de la dinastia Merovingiana, baix lo imperi dels quals fou aquella una senyal de llibertat y de noblesa. Era tanta la importancia que atribuian los franchs á esta corona ab que ha cenyit la naturalesa al home que no podia ser son rey qui careixés de ella. Tierry III recobrá ab sa cabellera la dignitat real de que sel habia despullat tallantli aquella; y si Cárlos Calvo empunyá lo ceptre apesar de la enemistad de son germá y del sagell de impotencia ab que lo havia marcat la naturaleza, fou perque en som temps comensava ja á disminuir la importancia que se donava als cabells, y perque la corona de Carlomagno tenia mes prestigi que la cabellera de Meroveo.- CHATEAUBRIAND, analise raisonne de l' histoire de France.

XIX.

DON JOAN LO CASSADOR.

Pag. 203.

Mort perseguint una lloba.

«Retornantsen (D. Joan) en la ciutat de Barçelona cassava davant lo castell d' Orriol en lo bosc de fora corrent una loba lo dit Rey mori en l' any mil CCCLXXXXVI (19 de maig) e prestament que fou mort la nova venc en Barcelona. . . . . . . . . . . . e apres tot aço lo cors del Rey fou aportat en la ciutat de Barcelona e fou soterrat en la dita ciutat.» TOMICH, historias é conquestes dels Reys de Arago, fol. XLIX, edició de Barcelona del any 1534.

  —251→  

XX.

LO LAY DEL JOGLAR.

Pag. 213.

Lo lay, era una especie de composició poética, molt en boga entre los trobadors, per medi de la qual expresavan la vehemencia del foch en que se abrassavan ó las tempestats que movian en llurs cors la gelosia o los desdenys de llurs damas. Nostres antichs poetas casi no feyan distinció entre lo lay, y lo descort, al qual defineix un glosari provensal m. s. de la biblioteca de S. Llorens de Florencia: Cantinela habens sonos diversos. Los truveres, ó poetas francesos, del segle XII, usaren també de est género de poesía, encara que, generalment, ab la denominació de Descort. Nos quedan alguns de Adans de Boçus, de Gaces Brullé, de Gualtier de Argies y de Guillem de Winiers, lo qual nos ha deixat un testimoni irrecusable de que també entre ells se confonian no pocas vegadas lo lay y lo descort, en los següents versos:


Dales la forest trovai
Une dame embuissie,
Et cante á vos serie
Ne sai descort ou lai, etc.

Es en gran manera curiós lo Descort que compongué Rambaut de Vaqueiras, que vivia per los anys 1200, queixantse de la crueltat de sa dama Beatrís, germana del Marques de Monferrat, Bonifaci III, y á la que dava en totas sas cansons lo nom de Bels Cavaliers, perque li viu manejar ab molta gracia la espasa; en lo qual Descort no content de expresar lo desordre de ideas y sentiments que omplian son cor, emplea una llengua diferent per cada una de las cinch estrofas de que consta, y son lo provensal, lo italiá, lo frances, lo gascó, y lo español. SAINTE PELAYE, remarques sur la lanque Françoise. Mem. de Inscrip. t. 41.