Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció original del manuscrit Poesies i textos autògrafs de Frederic Soler i còpia del testament de Josep Soler i Esquirol, pare seu, Frederic Soler, Vol. II, [post. a 1847]. Localització: Biblioteca de Catalunya, sig. Ms. 2152-II.

     S'ha modificat la brillantor, el contrast i l'enfocament per millorar la lectura.

     Presentem el manuscrits amb la numeració que apareix afegida per una mà posterior a llapis i a la dreta.