Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital de l'edició de Poeticon astronomicon, Gai Juli Higini, Venetiis, Erhardus Ratdolt, 22 gener 1485. Localització: Biblioteca de Catalunya, sig. Inc. 11-12º.

     Presentem el document amb la numeració que apareix afegida per una mà posterior a llapis i a la dreta.

     S'ha modificat la brillantor, el contrast i l'enfocament per millorar la lectura.