Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital de l'edició de [Barcelona, Carles Amorós, post. a 1539].

     Presentem el document amb la numeració que apareix afegida per una mà posterior a llapis i a la dreta.