Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital del manuscrit Rialles y ploralles. Comedia de costums en tres actes i en vers, Francesc d'Assís Ubach i Vinyeta, Barcelona, 1873. Localització: Biblioteca de Catalunya, sig. Fons Francesc Ubach i Vinyeta.

     S'han especificat dues numeracions:

     - a la part superior e inferior central de la imatge, la foliació amb numeració aràbiga en cursiva i entre claudàtors correspon a l'edició facsimilar digital;

     -a la part inferior dreta de la imatge, la numeració per plecs o quaderns en rodona i color gris pertany a l'original.

     S'ha modificat la brillantor, el contrast i l'enfocament per millorar la lectura.