Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital de l'exemplar conservat a l'Abadia de Montserrat dels Sermone de tempore et de sanctis de Sant Vicent Ferrer, imprès a Nuremberg, per Antonius Koberger el 28 de juny de 1492. Descrit per Alexandre Olivar al seu catàleg (1990, 68). Signatura 4º 101.

     Tot i que està catalogat com a fragmentari, es tracta d'un volum quasi complet. Hem detectat, seguint la numeració per fascicles, possible pèrdua de fulls en el quadern b, encara que la imatge no permet veure si els fulls es van arrencar, ja que l'enquadernació no sembla ressentir-se'n. Es possible també que es tracti d'errors en la disposició dels quaderns.

     En general els quaderns són de 6 fulls, a excepció de a(8), b(4), c(8), e(8) i g(8) v(8).

     L'exemplar es conserva en molt bon estat i no presenta marques d'intervencions posteriors, ni tan sols una foliació moderna. Únicament al primer full de rúbriques apareix constatada la procedència: Bibliotecha Montis Serrati.

     El contingut d'aquest volum el formen una sèrie de sermons llatins dedicats a diferents sants i ordenats segons la data de commemoració. Des del primer, sant Andreu (30 de novembre) fins a l'última, santa Caterina (25 de novembre), es presenta un recorregut anual de festivitats del santoral. Cal destacar que d'algunes festivitats es recull més d'un sermó, com ara el dia de Tots Sants, dels Difunts (o de les ànimes), de la Nativitat de Maria, de l'Assumpció o, per exemple, de sant Joan Baptista. Cal destacar, però, la sèrie de sermons dedicats a sant Domènec, patró de l'orde dels predicadors, al qual pertanyia sant Vicent.

     Sant Vicent Ferrer és conegut com el gran predicador populista en llengua vulgar, mestre de l'oratòria i de l'escenificació. No obstant això, la seua producció homilètica llatina, allunyada de la vulgar i mancada dels recursos orals i retòrics que el caracteritzen, és pràcticament desconeguda.

BIBLIOGRAFIA

     Martínez Romero, Tomàs (2002), Aproximació als sermons de sant Vicent Ferrer, Valencia, Denes.

     Olivar, Alexandre (1990), Els incunables conservats a l'Abadia de Montserrat, Barcelona, Abadia de Montserrat.

     Perarnau, Josep (1999), "Aportació a un inventari de sermons de sant Vicenç Ferrer: temes bíblics, títols i divisions esquemàtiques", Arxiu de Textos de la Corona d'Aragó 18, ps. 479-811.


     La predicació catalana de Sant Vicent Ferrer està recollida en el 6 volums de Sermons editats per Josep Sanchis Sivera (en 1932, vols. 1 i 2) i Gret Schib (1971-88, vols. 3 al 6), de l'Editorial Barcino, Col·lecció "Els Nostres Clàssics".

     L'estudi i edició de la predicació castellana del sant, la trobem en el volum de Pedro M. Cátedra, Sermón, sociedad y literatura en la Edad Media. San Vicente Ferrer en Castilla (1411-1412), Salamanca, Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo, 1994.

     S'ha modificat la brillantor, el contrast i l'enfocament per millorar la lectura.

     Agraïm la col·laboració i l'assessorament de Damià Roure i Josep Massot i Muntaner (Abadia de Montserrat) en la redacció i supervisió d'aquesta nota.