Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital del manuscrit Spejo del mundo, Alfonso de Jaén, [1468-1490]. Localització: Biblioteca de Catalunya, sig. TOP: Ms. 273.

     S'ha modificat la brillantor, el contrast i l'enfocament per millorar la lectura.

     Presentem el manuscrit amb la numeraci� que apareix afegida per una m� posterior a llapis i a la dreta.