Tarifa, e o Aranzell dels preus, y estimacions a com dehuen passar, y estimarse totes les robes,...

Registre bibliogràfic

Web semàntica