Obras de Razi, Abu Bakr Muhammad ibn Zakariya (865?-925?) ( 2 )