Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital del manuscrit Històries e conquestes dels reys de Aragó e comtes de Barcelona... compilades per ... Pere Tomic. Barcelona... : per... Johan Rosembach..., a 4 de juny 1495. Localització: Biblioteca de Catalunya.

     S'ha modificat la brillantor, el contrast i l'enfocament per millorar la lectura.