Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital del Ms. 3607/2 de la Biblioteca de Catalunya, 1844-1849.

     Presentem el document amb la numeració que apareix afegida per una mà posterior a la dreta.