Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital del manuscrit [Testament de Simó Despuig, ciutadà de Barcelona], datat en Barcelona, 29 d'octubre de 1406. Localització: Biblioteca de Catalunya, sig. Ms. 192.

    S'ha modificat la brillantor, el contrast i l'enfocament per millorar la lectura.

     Presentem el document amb la numeració que apareix afegida per una mà posterior a llapis i a la dreta.