Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
 

231

4. Reg. 3. v. 27.

 

232

Sap. 12, et cap. 14, v. 22. pc.

 

233

Psalm. 105, v. 37.

 

234

Galen. lib. 2, de Hyppocratis et Platonic placitis. cap. 4.

 

235

Gen. 1.

 

236

Arist. 1. Perihar., cap. 1.

 

237

Conc. Iim. Actio. 2, c.

 

238

Eccles. 1, v. 9.

 

239

Deut. 28, vv. 9, 10 et 11.

 

240

Jerem. 10, v. 2.