Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital de la primera edició del Tirant lo Blanc, imprés per Nicolau Spindeler a la ciutat de València l'any 1490.

     Procedència: Biblioteca de la Universitat de València. Signatura: INC. 39.

     Suport:

     a) Coberta i rúbrica a6r en imatges jpg, cedides per la Biblioteca de la Universitat de València i realitzades amb càmera digital.
     b) Resta del document: microfilm cedit per la Biblioteca de la Universitat de València.

DESCRIPCIÓ

     Exemplar incomplet. Manquen a l'original (Nota):

     a) Els folis a1, a2, a3, a7 i a8 de les taules de les rúbriques.

     b) Els qüerns o quaderns r (8 fulls), s (8 fulls) i Y (6 fulls).

     c) Els fulls Z1 i Z6.

     Les taules de les rúbriques que conserva l'exemplar s'enquadernaren en aquest ordre: a6-a4-a5.

     A la rúbrica a6r apareix el nom del propietari de l'exemplar: don Giner de Perellós.

     Es detecten a tot el microfilm:

     a) Taques suposadament de tinta.
     b) Esmenes fetes per una mà posterior que no hi són ni al Tirant lo Blanc conservat a Nova York (NY1) ni a l'edició facsímil feta per l'editorial Del Cénia al Segura.

     Excepte els qüerns o quaderns dels folis a (7 fulls), Y (6 fulls) i Z (6 fulls), tots tenen 8 fulls.

TRACTAMENT

     Donem notícia dels fulls que no s'han conservat a l'exemplar de València amb la següent convenció virtual:

no es conserva a l'exemplar

     Els fulls que no tenen numeració a l'exemplar apareixen a la nostra edició virtual entre claudàtors.

     Hem resolt els qüerns de difícil representació tipogràfica de la següent manera:

rr > rr
ss > ss

     Amb la finalitat de facilitar a la comunitat universitària les peculiaritats de l'exemplar de València:

     a) Donem notícia de les esmenes més evidents fent constar columna, línia i incidència.
     b) No hem procedit, en conseqüència, com en altres ocasions, al tractament de les imatges amb filtres, enfosquiments, il·luminacions i/o neteja de taques, per tal de fer ben visibles les peculiaritats. Això no obstant, és preceptiu desplaçar-se a la Biblioteca Universitaria de València per copsar totes les incidències que no han estat destacades.

     El fons o marca d'aigua virtual que reproduïm és l'escut de la casa Spindeler.

     Aquesta edició digital es va publicar a la Universitat d'Alacant, el 7 de maig de 2002.

     Nota: El fragment de la primera edició del Tirant lo Blanc que es conserva a la Biblioteca de Catalunya [Joanot Martorell, Tirant lo Blanch, Biblioteca de Catalunya, Fons Marian Aguiló, sig. 2-V-5], consta de 15 fulls, procedents del fons Marian Aguiló:
     -Un foli de les rúbriques (a8).
     -El quadern r complet (8 fulls.)
     -El quadern Y complet (6 fulls).
El professor Joan Perera (Tesi doctoral: Tirant lo Blanch, edició crítica, Barcelona, novembre de 1995) detectà en els fulls r7 i r8 algunes correccions manuscrites del mateix tipus de les que apareixen a l'exemplar de València. A més, constatà que una part dels fulls que manquen a l'exemplar de la Biblioteca de la Universitat de València coincideixen amb la numeració dels folis conservats a la Biblioteca de Catalunya. Cal, doncs, concloure que els fulls de Barcelona poden pertànyer a l'exemplar mutilat de València. Per aquesta raó, oferim l'exemplar de la Universitària de València enllaçat en aquests fulls al de la Biblioteca de Catalunya.