Saltar al contenido principal

Roís de Corella

Bibliografia

Per Rafael Alemany Ferrer
(Universitat d'Alacant)

NOTA.- Per a la confecció d'aquest repertori, hem partit, fonamentalment, del Corpus bibliogràfic digital de la literatura catalana de l’edat mitjana (BILICAME: http://www.iifv.ua.es/bilicame/cat/baseDatos.php) del qual són responsables Rafael Alemany (coordinador), Rosanna Cantavella, Llúcia Martín, Anna Isabel Peirats, Eduard Baile, Magdalena Llorca i Joan Ignasi Soriano.

 1. MANUSCRITS
 2. EDICIONS
  1. Anteriors al s. XX
  2. A partir del s. XX
   1. Edicions completes d’una obra o de diverses obres
   2. Edicions parcials, antologies i adaptacions divulgatives
 3. TRADUCCIONS
 4. ESTUDIS

1. MANUSCRITS

NOTA.- Per a una bibliografia específica sobre els còdexs que contenen obres de Joan Roís de Corella, vegeu, fonamentalment, les aportacions que s’indiquen abreviadament tot seguit, les referències completes de les quals podeu trobar en l'apartat 4 de la secció 'Bibliografia' d'aquesta Biblioteca d'Autor. Per al Cançoner de Maians: Martos 1999b, Martos 2001c, Martos 2005c; per al Còdex de Cambridge: Martos 1999c, Martos 2005c, Martos 2008b; per al Jardinet d’Orats: Turró 1992, Martos 2005c; per al Cançoner del Marqués de Barberà: Martí 1998, Martos 2002; per a la còpia manuscrita del Psalteri del s. XIX: Martos en premsa.

 • Cançoner de Maians (Biblioteca Històrica de la Universitat de València MS 728). N’hi ha facsímil: [Roís de Corella, Joan] (1984-1985), Obres de Joan Roiç de Corella: edició facsímil del manuscrit Mayans, 2 vols., ed. Josep Almiñana Vallés, València, Del Cenia al Segura.
 • Còdex de Cambridge (Trinity College R. 14. 17). 126 folios.
 • Jardinet d’orats (Biblioteca Universitària de Barcelona MS 151).
 • Cançoner del marqués de Barberà (Abadia de Montserrat MS 992). N’hi ha edició en microfitxa: Martí, Sadurní (ed.) (1996), El Cançoner del Marquès de Barberà. (Biblioteca del Monestir de Montserrat, ms. 992), dins Lola Badia et al., Els cançoners catalans medievals: concordances, vol. 9, Bellaterra, Fundació La Caixa / Seminari de Filologia i Informàtica de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • [Roís de Corella, Joan] (entre 1800 i 1899), Psalteri trelladat de lati en romans [Manuscrit] per lo reverent Mestre [Johan Royz de] Corella. 257 pp. (Biblioteca Històrica de la Universitat de València MS 0664).

Tornar a l'inici de la pàgina 

2. EDICIONS

2.1. Anteriors al s. XX

 • Roís de Corella, Joan (1485?), Vida de santa Anna, València, Alfonso Fernández de Córdoba?
 • [Roís de Corella, Joan] (1490), Psalteri trelladat de lati en romanç per lo reuerent mestre Corella, Venècia?, Johan Hertczog tudesch [Johannes Hamman].
 • [Fenollar, Bernat, et al.] (1493), Història de la passió de N. S. Jesu Christ en cobles/ per B. Fenollar y Pere Martínez, València, Pere Hagenbach i Leonard Hutz.
 • [Roís de Corella, Joan] (1495) = Ludolphus de Saxonia, Lo Quart del Cartoxà, traducció catalana de Joan Roís de Corella, València, Lope de la Roca. N’hi ha facsímil: [Roís de Corella, Joan] (1998) = Ludophus de Saxonia, Lo quart del Cartoxà, aromançat per Johan Roiç de Corella, València, Lope de la Roca, 1495, facsímil de l'edició de 1495, amb una introducció de Jaume J. Chiner, València, Ajuntament de Valencia (Els Clàssics Valencians).
 • [Roís de Corella, Joan] (1495b), Meditationes vitae Christi. Lo quart del Cartoxà o Vida de Jesús [Ludolphus de Saxonia], arromançat per Johan Roiç de Corella, València, Lope de la Roca.
 • [Roís de Corella, Joan] (1495c), Meditationes vitae Christi. Lo quart del Cartoxà o Vida de Jesús [Ludolphus de Saxonia], arromançat per Johan Roiç de Corella, València, Pere Hagenbach e Leonard Hutz.
 • [Roís de Corella, Joan] (1495d), Meditationes vitae Christi. La terça part del Cartoxà o Vida de Jesús [Ludolphus de Saxonia], trelladat per Johan Roiç de Corella, València, Pere Hagenbach e Leonard Hutz.
 • [Roís de Corella, Joan] (1496), Meditationes vitae Christi. Lo primer del Cartoxà o Vida de Jesús [Ludolphus de Saxonia], trelladat per Johan Roiç de Corella, València, Lope de la Roca.
 • [Roís de Corella, Joan] (1500), Meditationes vitae Christi. Lo segon del Cartoxà o Vida de Jesús [Ludolphus de Saxonia], arromançat per Johan Roiç de Corella, València, Cristòfol Cofmann.
 • Roís de Corella, Joan (1500?), Història de Josef, fill de Jacob, València, Alfons de Orta.
 • Roís de Corella, Joan (1513), [Ludolphus de Saxonia] Lo quart del Cartoxà, València, Jorge Costilla.
 • Roís de Corella, Joan (1518), [Ludolphus de Saxonia] Lo primer del Cartoxà, Barcelona, Joan Rosenbach.

2.2. A partir del s. XX

2.2.1. Edicions completes d’una obra o de diverses obres

 • [Roís de Corella, Joan] (1913), Obres de Joan Roiç de Corella, ed. Ramon Miquel i Planas, Barcelona, Casa Miquel-Rius (Biblioteca Catalana).
 • [Roís de Corella, Joan] (1928), El Psalteri de Roiç de Corella,edición gótica imitada sobre el incunables veneciano de 1490 con una nota editorial de Jaime Barrera, ed. Octavio Viader, Sant Feliu de Guíxols.
 • Roís de Corella, Joan (1973), Obres completes, I: Obra prof­ana, ed. Jordi Carbonell, València, Albatros (Clàssics Albatros, 1). Reed.: València, Tres i Quatre, 1983.
 • Roís de Corella, Joan (1980), Tragèdia de Caldesa i altres proses, ed. Marina Gustà, introducció de Francisco Rico, Barcelona, Edicions 62 / La Caixa (Les Millors Obres de la Literatura Catalana, 50).
 • [Roís de Corella, Joan] (1984-85), Obres de Joan Roiç de Corella: edició facsímil del manuscrit Mayans, 2 vols., ed. Josep Almiñana Vallés, València, Del Cenia al Segura.
 • Roís de Corella, Joan (1985), Psalteri, ed. Joan A. López Quiles i Vicent Ribes i Palomero, Barcelona, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana / Revista Saó / Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Serra d'Or, 52).
 • [Roís de Corella, Joan] (1989) = Lola Badia, «Materiales para la interpretación de la obra de Joan Roís de Corella», Revista de Filología Románica, 6 (1989), pp. 97-109. [Inclou l'edició i una traducció castellana de la Tragèdia de Caldesa.]
 • [Roís de Corella, Joan] (1991) = Lola Badia, «El Plany dolorós de la reina Hècuba de Joan Roís de Corella. Restauracions i contextos», dins Miscel·lània Joan Fuster. Estudis de Llengua i Literatura, III, ed. d'Antoni Ferrando i Albert G. Hauf, València / Barcelona, Universitat de València / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1991, pp. 195-223. [Inclou l'edició d'aquesta obra segons el ms. del Trinity College de Cambridge.]
 • [Roís de Corella] (1995) = Curt Wittlin, «Un text inèdit de Joan Roís de Corella: La visió a la porta de la Senyora Nostra de Gràcia, del 1487», A Sol Post. Estudis de Llengua i Literatura, 3, pp. 257-268. [Inclou l’edició d'aquest text.]
 • [Roís de Corella, Joan] (1998) = Ludophus de Saxonia, Lo quart del Cartoxà,aromançat per Johan Roiç de Corella, València, Lope de la Roca, 1495, facsímil de l'edició de 1495, amb una introducció de Jaume J. Chiner, València, Ajuntament de Valencia (Els Clàssics Valencians).
 • [Roís de Corella, Joan] (2001), Les proses mitològiques de Joan Roís de Corella, ed. Josep Lluís Martos, Alacant / Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
 • [Roís de Corella, Joan] (2002), L’oració, dins Marinela Garcia Sempere (ed.), Lo Passi en cobles (1493), Alacant / Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 447-451.
 • [Roís de Corella, Joan] (2005) = Josep Lluís Martos, «La Lletra consolatòria de Joan Roís de Corella: edició crítica», Revista de Literatura Medieval, 17, pp. 9-30.
 • [Roís de Corella, Joan] (2009a) = Josep Lluís Martos, «L’escondit de Joan Roís de Corella», Revista de Poética Medieval, 22, pp. 115-132.
 • [Roís de Corella, Joan] (2009b) = Josep Lluís Martos, «Sotsmissió amorosa: uns poemes mal editats de Joan Roís de Corella», Llengua & Literatura, 20, pp. 7-25.
 • [Roís de Corella, Joan] (2012) = Peter Cocozzella, Text, Translation, and Critical Interpretation of Joan Rois de Corella's ‘Tragedia de Caldesa’, a Fifteenth-Century Spanish Tragedy of Gender Reversal: The Woman Dominates and Seduces Her Lover, Nova York, Edwin Mellen Press.
 • Roís de Corella, Joan (2013), Psalteri, edició, estudi, introducció i notes de Josep Lluís Martos, València, Institució Alfons el Magnànim (Biblioteca d’Autors Valencians).
 • Roís de Corella, Joan (2014), Obra completa, estudi i edició de Vicent J. Escartí, glossari a cura de Raül Hernàndez Caballer, València, Institució Alfons el Magnànim.

2.2.2. Edicions parcials, antologies i adaptacions divulgatives

 • [Roís de Corella, Joan] (1921), 'Parlament de casa Mercader' y 'Tragedia de Caldesa': novelas de J. Roiç de Corella, publicadas con unos estudios literarios de Salvador Guinot, ed. Salvador Guinot, Castellón, Est. Tip. de Hijos de Armengot (Clásicos Valencianos).
 • Roís de Corella, Joan (1922), Lo jardí de Amor. Historia de Leandre i Hero, València, Imp. de 'La Correspondencia de Valencia'.
 • Roís de Corella, Joan (1979), Lo jardí de Amor. Historia de Leandre i Hero, València, Llibreria 'Va Nàixer'.
 • Roís de Corella, Joan (1986), Poesia i prosa, ed. Llorenç Soldevila, Barcelona, Edicions 62 / Orbis (Història de la Literatura Catalana, 37).
 • Roís de Corella, Joan (1994), Rims i proses, ed. Tomàs Martínez, Barcelona, Edicions 62 (El Garbell).
 • Roís de Corella, Joan (1997), Tragèdia de Caldesa, presentació d'Enric Ferrer Solivares, Gandia, Centre d'Estudis i Investigacions Alfons el Vell / Ajuntament de Gandia.
 • Roís de Corella, Joan (1998), Leandre i Hero. Història de Josep, Alzira, Bromera.
 • Roís de Corella, Joan (2005), Poesías, ed. i trad. Eduard J. Verger, València, Denes (Colección Calabria. Poesía). [A més d’una traducció a l’espanyol de les poesies de J. Roís de Corella, n’edita el text original català.]
 • Roís de Corella, Joan (2013), Perills d’amor, versió d’Eduard Verger, Editorial Barcino / Acadèmia Valenciana de la Llengua (Tast de Clàssics).

Tornar a l'inici de la pàgina 

3. TRADUCCIONS

3.1. Alemany

 • [Roís de Corella, Joan] (2013), [Traducció de la Tragèdia de Caldesa] a cura de Hannah Bussmann, dins Antonio Cortijo Ocaña i Vicent Martines (eds.), Multilingual Joan Roís de Corella.The Relevance of a Fifteenth-Century Classic of the Crown of Aragon / Joan Roís de Corella Multilingüe. La importància d’un clàssic de la Corona d’Aragó del segle XV, Santa Bárbara, Publications of eHumanista, pp. 143-148.

3.2. Anglés

 • [Roís de Corella, Joan] (1993) = Curt Wittlin, «The pen that eases pain: a first translation of Joan Roís de Corella's Tragèdia de Caldesa», Antípodas, V, pp. 47-59. [Inclou una traducció a l'anglés de la Tragèdia de Caldesa.]
 • [Roís de Corella, Joan] (2012) = Peter Cocozzella, Text, Translation, and Critical Interpretation of Joan Rois de Corella's ‘Tragedia de Caldesa’, a Fifteenth-Century Spanish Tragedy of Gender Reversal: The Woman Dominates and Seduces Her Lover, Nova York, Edwin Mellen Press. [A més del text original català de la Tragèdia de Caldesa, n’inclou una traducció a l’anglés.]
 • [Roís de Corella, Joan] (2013), [Traducció de la Tragèdia de Caldesa] a cura d’Antonio Cortijo Ocaña, dins Antonio Cortijo Ocaña i Vicent Martines (eds.), Multilingual Joan Roís de Corella.The Relevance of a Fifteenth-Century Classic of the Crown of Aragon / Joan Roís de Corella Multilingüe. La importància d’un clàssic de la Corona d’Aragó del segle XV, Santa Bárbara, Publications of eHumanista, pp. 111-118.

3.3. Àrab

 • [Roís de Corella, Joan] (2013), [Traducció de la Tragèdia de Caldesa] a cura de Mourad Kacimi, dins Antonio Cortijo Ocaña i Vicent Martines (eds.), Multilingual Joan Roís de Corella.The Relevance of a Fifteenth-Century Classic of the Crown of Aragon / Joan Roís de Corella Multilingüe. La importància d’un clàssic de la Corona d’Aragó del segle XV, Santa Bárbara, Publications of eHumanista, pp. 119-124.

3.4. Asturià

 • [Roís de Corella, Joan] (2013), [Traducció de la Tragèdia de Caldesa] a cura de Pablo Suárez Garcia, dins Antonio Cortijo Ocaña i Vicent Martines (eds.), Multilingual Joan Roís de Corella.The Relevance of a Fifteenth-Century Classic of the Crown of Aragon / Joan Roís de Corella Multilingüe. La importància d’un clàssic de la Corona d’Aragó del segle XV, Santa Bárbara, Publications of eHumanista, pp. 125-130.

3.5. Croat

 • [Roís de Corella, Joan] (2013), [Traducció de la Tragèdia de Caldesa] a cura de Vedrana Lovrinović, dins Antonio Cortijo Ocaña i Vicent Martines (eds.), Multilingual Joan Roís de Corella.The Relevance of a Fifteenth-Century Classic of the Crown of Aragon / Joan Roís de Corella Multilingüe. La importància d’un clàssic de la Corona d’Aragó del segle XV, Santa Bárbara, Publications of eHumanista, pp. 131-136.

3.6. Espanyol

 • [Roís de Corella Joan] (1989) = Lola Badia, «Materiales para la interpretación de la obra de Joan Roís de Corella», Revista de Filología Románica, 6, pp. 97-109. [Inclou una versió castellana de la Tragèdia de Caldesa.]
 • [Roís de Corella Joan] (1999) = Vicent Martines Peres (trad.) (1999), «Sin adobo se podrán bien servir. Traducción y filología: traducción al español de la lírica de Joan Roís de Corella», Revista de Filología Románica, 16, pp. 213-264. [Traducció espanyola de les poesies de Joan Roís de Corella.]
 • Roís de Corella, Joan (2001), Prosa profana, trad. Vicent Martines Peres, Madrid, Gredos.
 • Roís de Corella, Joan (2004), El amor es la desgracia, trad. Martí Soler Vinyes, Madrid, Trama editorial.
 • Roís de Corella, Joan (2005), Poesías, ed. i trad. Eduard J. Verger, València, Denes (Colección Calabria. Poesía). [Inclou una traducció espanyola de les poesies de Joan Roís de Corella.]
 • [Roís de Corella, Joan] (2013), [Traducció de la Tragèdia de Caldesa] a cura de Vicent Martines, dins Antonio Cortijo Ocaña i Vicent Martines (eds.), Multilingual Joan Roís de Corella.The Relevance of a Fifteenth-Century Classic of the Crown of Aragon / Joan Roís de Corella Multilingüe. La importància d’un clàssic de la Corona d’Aragó del segle XV, Santa Bárbara, Publications of eHumanista, pp. 225-230.

3.7. Francés

 • [Roís de Corella, Joan] (2013), [Traducció de la Tragèdia de Caldesa] a cura de Jean-Marie Barberà, dins Antonio Cortijo Ocaña i Vicent Martines (eds.), Multilingual Joan Roís de Corella.The Relevance of a Fifteenth-Century Classic of the Crown of Aragon / Joan Roís de Corella Multilingüe. La importància d’un clàssic de la Corona d’Aragó del segle XV, Santa Bárbara, Publications of eHumanista, pp. 143-148.

3.8. Gallec

 • [Roís de Corella, Joan] (2013), [Traducció de la Tragèdia de Caldesa] a cura de Maria Merce Lopez Casas & Santiago Gutierrez Garcia, dins Antonio Cortijo Ocaña i Vicent Martines (eds.), Multilingual Joan Roís de Corella.The Relevance of a Fifteenth-Century Classic of the Crown of Aragon / Joan Roís de Corella Multilingüe. La importància d’un clàssic de la Corona d’Aragó del segle XV, Santa Bárbara, Publications of eHumanista, pp. 149-154.

3.9. Grec

 • [Roís de Corella, Joan] (2013), [Traducció de la Tragèdia de Caldesa] a cura de Ηλίας Οικονομόπουλος, dins Antonio Cortijo Ocaña i Vicent Martines (eds.), Multilingual Joan Roís de Corella.The Relevance of a Fifteenth-Century Classic of the Crown of Aragon / Joan Roís de Corella Multilingüe. La importància d’un clàssic de la Corona d’Aragó del segle XV, Santa Bárbara, Publications of eHumanista, pp. 161-168.

3.10. Hongarés

 • [Roís de Corella, Joan] (2013), [Traducció de la Tragèdia de Caldesa] a cura de Kalman Faluba i Balazs Deri, dins Antonio Cortijo Ocaña i Vicent Martines (eds.), Multilingual Joan Roís de Corella.The Relevance of a Fifteenth-Century Classic of the Crown of Aragon / Joan Roís de Corella Multilingüe. La importància d’un clàssic de la Corona d’Aragó del segle XV, Santa Bárbara, Publications of eHumanista, pp. 169-174.

3.11. Italià

 • Annicchiarico, Annamaria (1991-92), «Perché tragèdia?: il gioco delle ambiguità nella Tragèdia de Caldesa di Joan Roís de Corella», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, XLIII, pp. 59-79. [Inclou una traducció a l'italià de la Tragèdia de Caldesa.]
 • [Roís de Corella, Joan] (2013), [Traducció de la Tragèdia de Caldesa] a cura d’Annamaria Annicchiarico, dins Antonio Cortijo Ocaña i Vicent Martines (eds.), Multilingual Joan Roís de Corella.The Relevance of a Fifteenth-Century Classic of the Crown of Aragon / Joan Roís de Corella Multilingüe. La importància d’un clàssic de la Corona d’Aragó del segle XV, Santa Bárbara, Publications of eHumanista, pp. 175-180.

3.12. Japonés

 • [Roís de Corella, Joan] (2013), [Traducció de la Tragèdia de Caldesa] a cura de Ko Tazawa, dins Antonio Cortijo Ocaña i Vicent Martines (eds.), Multilingual Joan Roís de Corella.The Relevance of a Fifteenth-Century Classic of the Crown of Aragon / Joan Roís de Corella Multilingüe. La importància d’un clàssic de la Corona d’Aragó del segle XV, Santa Bárbara, Publications of eHumanista, pp. 181-186.

3.13. Neerlandés

 • [Roís de Corella, Joan] (2013), [Traducció de la Tragèdia de Caldesa] a cura de Bob de Nijs, dins Antonio Cortijo Ocaña i Vicent Martines (eds.), Multilingual Joan Roís de Corella.The Relevance of a Fifteenth-Century Classic of the Crown of Aragon / Joan Roís de Corella Multilingüe. La importància d’un clàssic de la Corona d’Aragó del segle XV, Santa Bárbara, Publications of eHumanista, pp. 137-142.

3.14. Occità

 • [Roís de Corella, Joan] (2013), [Traducció de la Tragèdia de Caldesa] a cura de Jordi Suils Subira, dins Antonio Cortijo Ocaña i Vicent Martines (eds.), Multilingual Joan Roís de Corella.The Relevance of a Fifteenth-Century Classic of the Crown of Aragon / Joan Roís de Corella Multilingüe. La importància d’un clàssic de la Corona d’Aragó del segle XV, Santa Bárbara, Publications of eHumanista, pp. 187-192.

3.15. Persa

 • [Roís de Corella, Joan] (2013), [Traducció de la Tragèdia de Caldesa] a cura de Haila Manteghi Amin i Jose Cutillas Ferrer, dins Antonio Cortijo Ocaña i Vicent Martines (eds.), Multilingual Joan Roís de Corella.The Relevance of a Fifteenth-Century Classic of the Crown of Aragon / Joan Roís de Corella Multilingüe. La importància d’un clàssic de la Corona d’Aragó del segle XV, Santa Bárbara, Publications of eHumanista, pp. 193-198.

3.16. Polonés

 • [Roís de Corella, Joan] (2013), [Traducció de la Tragèdia de Caldesa] a cura de Maciej Stępień i Amelia Serraller, dins Antonio Cortijo Ocaña i Vicent Martines (eds.), Multilingual Joan Roís de Corella.The Relevance of a Fifteenth-Century Classic of the Crown of Aragon / Joan Roís de Corella Multilingüe. La importància d’un clàssic de la Corona d’Aragó del segle XV, Santa Bárbara, Publications of eHumanista, pp. 199-204.

3.17. Portugués

 • [Roís de Corella, Joan] (2013), [Traducció de la Tragèdia de Caldesa] a cura de Ricardo da Costa & Ricardo Monteiro, dins Antonio Cortijo Ocaña i Vicent Martines (eds.), Multilingual Joan Roís de Corella.The Relevance of a Fifteenth-Century Classic of the Crown of Aragon / Joan Roís de Corella Multilingüe. La importància d’un clàssic de la Corona d’Aragó del segle XV, Santa Bárbara, Publications of eHumanista, pp. 199-204.

3.18. Romanés

 • [Roís de Corella, Joan] (2013), [Traducció de la Tragèdia de Caldesa] a cura d’Oana-Dana Balaș, dins Antonio Cortijo Ocaña i Vicent Martines (eds.), Multilingual Joan Roís de Corella.The Relevance of a Fifteenth-Century Classic of the Crown of Aragon / Joan Roís de Corella Multilingüe. La importància d’un clàssic de la Corona d’Aragó del segle XV, Santa Bárbara, Publications of eHumanista, pp. 213-218.

3.19. Rus

 • [Roís de Corella, Joan] (2013), [Traducció de la Tragèdia de Caldesa] a cura de Vladimir Klotchkov, dins Antonio Cortijo Ocaña i Vicent Martines (eds.), Multilingual Joan Roís de Corella.The Relevance of a Fifteenth-Century Classic of the Crown of Aragon / Joan Roís de Corella Multilingüe. La importància d’un clàssic de la Corona d’Aragó del segle XV, Santa Bárbara, Publications of eHumanista, pp. 219-224.

3.20. Tagal

 • [Roís de Corella, Joan] (2013), [Traducció de la Tragèdia de Caldesa] a cura de Jeannifer Zabala & Isaac Donoso, dins Antonio Cortijo Ocaña i Vicent Martines (eds.), Multilingual Joan Roís de Corella.The Relevance of a Fifteenth-Century Classic of the Crown of Aragon / Joan Roís de Corella Multilingüe. La importància d’un clàssic de la Corona d’Aragó del segle XV, Santa Bárbara, Publications of eHumanista, pp. 231-¿?

Tornar a l'inici de la pàgina 

4. ESTUDIS

 • Ackermann, Gerhard (2004), «Orfeo a la literatura catalana», dins R. Friedlein i S. Neumeister (eds.), Vestigia fabularum’. La mitologia antiga a les literaturas catalana i castellana entre l’edat mitjana i la moderna, Barcelona, Curial / Publicacions de l’Abadia de Montserrat (Textos i Estudis de Cultura Catalana, 98), pp. 49-61.
 • Adell, Marc Vicent (1994), «Problemàtica de l'acusatiu preposicional en català: notes al voltant de Roís de Corella», dins Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, XXVIII (=Miscel·lània Germà Colón, 1), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 93-110.
 • Afers, XXVIII, 76 (2013) = Antoni Ferrando Francés (ed.), Joan Roís de Corella. Noves aportacions.
 • Aguiló i Fuster, Marià (1923), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860, Madrid, Tip. Sucesores de Rivadeneyra.
 • Albertí Oriol, Jordi (2002), «La Vida de santa Magdalena en cobles, de mossèn Jaume Gassull: anàlisi comparativa de l'obra», Revista de Catalunya, 170, pp. 99-111.
 • Alemany Ferrer, Rafael (1999), «El mite d'Orfeu en Bernat Metge i en Joan Roís de Corella: lectura comparativa», dins Vicent Martines (ed.), Estudis sobre Joan Roís de Corella, Alcoi, Marfil (Universitas, 8), pp. 41-54.
 • — (2000a), «Tres reescrituras del mito de Orfeo en las letras catalanas medievales: Bernat Metge, Joan Roís de Corella y Francesc Alegre», dins M. Freixas, S. Iriso i L. Fernández (eds.), Actas del VIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, I, Santander, Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria / Asociación Hispánica de Literatura Medieval, pp. 117-127.
 • — (2000b), «Ausiàs March y las letras valencianas del s.XV: vasos comunicantes», dins Lourdes Sánchez Rodrigo i Enrique J. Nogueras Valdivieso (eds.), Ausiàs March y las literaturas de su época, Granada, Universidad de Granada, pp. 111-131.
 • — (2001), «Pròleg», dins Josep Lluís Martos (ed.), Les proses mitològiques de Joan Roís de Corella. Edició crítica, Alacant / Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Publicacions de l’Abadia de Montserrat (Biblioteca Sanchis Guarner, 55), pp. 11-14.
 • — (2014), «El ressò de Lo Cartoixà de Joan Roís de Corella en el seu temps», Saó, 389 (gener), pp. 24-26.
 • Alpera, Lluís (1997), «Lo jardí d'amor: una joia corelliana divulgativa», dins Joan Roís de Corella (1497-1997): cinc-cents anys de la mort, suplement del diari Avui del 23 d'abril de 1997, pp.XVI-XVII.
 • Annicchiarico, Annamaria (1991-92), «Perché tragèdia?: il gioco delle ambiguità nella Tragèdia de Caldesa di Joan Roís de Corella», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, XLIII, pp. 59-79.
 • — (1996), «Varianti corelliane e «plagi» del ‘Tirant’», Fasano di Brindisi, Schena (Biblioteca della Ricerca: Cultura Straniera, 72).
 • — (1998), «Voglia di pathos e un'altra connexió: Fiammetta e Corella nelTirant lo Blanch», Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 24, pp. 25-44.
 • — (1999), «Presenza e presenza-assenza di madonna Fiametta e di Corella nelTirant lo Blanc», dins Vicent Martines (ed.), Estudis sobre Joan Roís de Corella, Alcoi, Marfil (Universitas, 8), pp. 55-69.
 • — (2004), «L'edizione critica delle Faules mitologiche di Joan Roís de Corella: bilanci, sondaggi, proposte», La Parola del Testo. Semestrale di Filologia e Letteratura Europea dalle Origini al Renascimento, 8 (=Studi in Onore di Giuseppe E. Sansone, 2), pp. 443-466.
 • — (2006), «Edizione e traduzione: Joan Roís de Corella», Quaderni di Filologia Romanza, 19 (=Atti del Convegno «La traduzione è una forma», Bologna, 1-2 dicembre 2005), pp. 57-75.
 • Antolí, Jordi M. (2013), «Bibliografia selecta sobre Roís de Corella», dins Antonio Cortijo Ocaña i Vicent Martines (eds.), Multilingual Joan Roís de Corella.The Relevance of a Fifteenth-Century Classic of the Crown of Aragon / Joan Roís de Corella Multilingüe. La importància d’un clàssic de la Corona d’Aragó del segle XV, Santa Bárbara, Publications of eHumanista, pp. 65-80.
 • Antonio, Nicolás, i Francisco Pérez Bayer (1788), Bibliotheca hispana vetus, sive hispani scriptores qui ab Octaviani Augusti Aevo ad annum Christi MD floruerunt, Madriti, apud viduam et heredes D. Ioachimi Ibarrae. Curante Francisco Perezio Bayerio, valentino ... qui et prologum, i Auctoris vitae epitomen i notulas adiecit
 • Archer, Robert (2003), «Ressenya de Joan Roís de Corella Prosa profana traduïda al castellà per Vicent Martines Peres», Bulletin of Hispanic Studies, 80, pp. 124-125.
 • Armangué i Herrero, Joan (1999), «Els incunables de la Biblioteca Universitària de Càller», dins Vicent Martines (ed.), Estudis sobre Joan Roís de Corella, Alcoi, Marfil (Universitas, 8), pp. 71-82.
 • Aubrun, Charles-Vicent (1979), «Le chant désespéré de Joan Roís de Corella», Iberorromania, 2a època, 9, pp. 41-47.
 • — (1980), «Lletres d'or, poème de Joan Roiç de Corella. Sculpture et poésie», dins Hans Dieter Bork, Artur Greive i Dieter Woll (eds.), Romanica Europeae et Americana. Festchrift für Harri Meier, Bonn, Bouvier Verlag Herbert Grundmann, pp. 27-34.
 • Avui (1997) = Suplement del diari Avui del 23 d'abril de 1997 Joan Roís de Corella (1497-1997): cinc-cents anys de la mort.
 • Badia, Lola (1986a), «Riba i els nostres clàssics», dins Actes del Simposi Carles Riba, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 231-241.
 • — (1986b), «Per la presència d'Ovidi a l'Edat Mitjana, amb notes sobre les traduccions de les Heroides i de les Metamorfosis al vulgar», dins Studia in honorem prof. M. de Riquer, I, Barcelona, Quaderns Crema, pp. 75-93. Reed. corregida dins Lola Badia, Tradició i modernitat als segles XIV i XV. Estudis de cultura literària i lectures d'Ausiàs March, València / Barcelona, Institut de Filologia Valenciana / Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Sanchis Guarner, 25), 1993, pp. 39-71.
 • — (1988), «En les baixes antenes de la vulgar poesia: Corella, els mites i l'amor», dins Lola Badia, De Bernat Metge a Joan Roís de Corella. Estudis sobre la cultura literària de la tardor medieval catalana, Barcelona, Quaderns Crema (Assaig, 6), pp. 145-181.
 • — (1989a), «Ficció autobiogràfica i experiència lírica a la Tragèdia de Caldesa de Joan Roís de Corella», dins Homenaje al profesor Antonio Vilanova, II, Barcelona, Universidad de Barcelona: Departamento de Filología Española, pp. 75-93. Reed. corregida dins Lola Badia, Tradició i modernitat als segles XIV i XV. Estudis de cultura literària i lectures d'Ausiàs March, València / Barcelona, Institut de Filologia Valenciana / Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Sanchis Guarner, 25), pp. 73-91.
 • — (1989b), «Materiales para la interpretación de la obra de Joan Roís de Corella», Revista de Filología Románica, 6, pp. 97-109.
 • — (1991), «El Plany dolorós de la reina Hècuba de Joan Roís de Corella. Restauracions i contextos», dins Antoni Ferrando i Albert G. Hauf (eds.), Miscel·lània Joan Fuster. Estudis de llengua i literatura, III, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 195-223.
 • — (1993a), «Aucis amors. Teoria i pràctica del desengany amorós en Joan Roís de Corella», dins Literatura Medieval. Actas do IV Congresso da Associação Hispánica de Literatura Medieval (Lisboa 1991), III, Lisboa, Cosmos, pp. 275-282.
 • — (1993b), «Literatura catalana i patronatge reial al segle XV: episodis d´un distanciament», Pedralbes. Revista d´Història Moderna, 13 (=Actes del Tercer Congrés d'Història Moderna, 2), pp. 525-534.
 • — (1997), «Joan Roís de Corella: il miglior fabbro, dins Joan Roís de Corella (1497-1997): cinc-cents anys de la mort, suplement del diari Avui del 23 d'abril de 1997, pp. II-V.
 • — (1999), «El saber i les lletres fins al 1500», dins Pere Gabriel (ed.), Història de la cultura catalana I: L'esplendor medieval, segles XI-XV, Barcelona, Edicions 62, pp. 71-124.
 • Badia, Lola, i Rosanna Cantavella (1996), «La literatura catalana baixmedieval», dins Borja de Riquer et alii (eds.), Història: política, societat i cultura dels Països Catalans, Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, pp. 365-385.
 • Barrera, Jaume (1928), «Roiç de Corella y su versión del Salterio», dins Octavio Viader (ed.), El Psalteri de Roiç de Corella, Sant Feliu de Guíxols.
 • Baumann, Inga (2014), «La traducció d'un clàssic valencià a la 'llengua de Goethe'. Estudi de les dificultats de traduir Roís de Corella a l'alemany (l'exemple de La istòria de Leànder y Hero)», eHumanista/IVITRA 6, 39-55.
 • Belenguer, E[rnest] et al. (2014), Joan Roís de Corella i el seu món, València, Institució Alfons el Magnànim.
 • Bigvava, Isolda (1999), «Tragèdia de Caldesa i Lo jardí d'amor com a mostres de la narració poètica corelliana», dins Vicent Martines (ed.), Estudis sobre Joan Roís de Corella, Alcoi, Marfil (Universitas, 8), pp. 83-88.
 • Blay Manzanera, Vicenta (1995), «A propósito de las relaciones literarias de D. Carlos de Viana: poeta y humanista», dins Juan Paredes (ed.), Medioevo y Literatura. Actas del V Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, I, Granada, Universidad de Granada, pp. 347-370.
 • Bohigas, Pere (1927), «Repertori de manuscrits catalans. Missió a Anglaterra», Estudis Universitaris Catalans, 12, pp. 428-432. Reed. dins Pere Bohigas, Sobre manuscrits i biblioteques, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat / Curial (Textos i Estudis de Cultura Catalana, 10), 1985, pp. 38-41.
 • Butiñá, Julia (1993), «El paso de Fortuna en la península durante la baja Edad Media», Medievalismo, 3, pp. 209-229.
 • Cantavella, Rosanna (1990), «Medieval Catalan Mary Magdalen Narratives», dins Saints ans their Authors: Studies in Medieval Hispanic Hagiography in Honor of John K. Walsh, Madi­son, The His­panic Seminary of Medieval Studies, pp. 27-36.
 • — (1992), «Sobre el Triunfo de les dones de Roís de Corella», dins José Manuel Lucía Megías i Paloma Gracia (eds.), Actas del II Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (5-9 octubre 1987), II, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá de Henares, pp. 217-228.
 • — (1997a), «Dames a l'aigua: el tema del debat entre el Príncep de Viana i Joan Roís de Corella», Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura, 8 (=De literatura i cultura a la València medieval, ed. Tomàs Martínez), pp. 37-45.
 • — (1997b), «On the Sources of the Plot of Corella's Tragèdia de Caldesa», dins Ian Macpherson i Ralph Penny (eds.), The Medieval Mind. Hispanic Studies in Honour of Alan Deyermond, Londres, Tamesis, pp. 75-89.
 • — (1999), «Aspectes argumentals de la Tragèdia de Caldesa», dins Rafael Alemany (ed.), Ausiàs March i el món cultural del segle XV, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (Symposia Philologica, 1), pp. 299-318.
 • Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 24 (primavera 1998) = volum monogràfic sobre Joan Roís de Corella i el seu temps, coordinat per Albert G. Hauf.
 • Carbonell, Jordi (1954), «Les paraules en l'estil de Joan Roís de Corella», dins Homenatge a Carles Riba, Barcelona, Josep Janés, pp. 140-142.
 • — (1955-56), «Sobre la correspondència literària entre Roís de Corella i el príncep de Viana», Estudis Romànics, 5, pp. 127-139.
 • — (1983), «Joan Roís de Corella entre el viure i l'escriure», L'Ullal (La Safor [País Valencià]), 4, pp. 19-28.
 • — (2014), L'obra de Joan Roís de Corella / The Work of Joan  Roís de Corella, ed. Antoni Ferrando, Santa Barbara (CA, USA), University of California at Santa Barbara (Publications of eHumanista) / Institut d'Estudis Catalans / ISIC-IVITRA.
 • Carré, Antònia (1995), «L'Espill de Jaume Roig i El triunfo de les dones de Joan Roís de Corella», A Sol Post. Estudis de Llengua i Literatura, 3, pp. 91-94.
 • Casanova, Emili (1999), «La llengua de Joan Roís de Corella (1435-1497): una presentació», dins Vicent Martines (ed.), Estudis sobre Joan Roís de Corella, Alcoi, Marfil (Universitas, 8), pp. 89-105.
 • Chiner Gimeno, Jaume J. (1993), «Aportació a la biografia de Joan Roís de Corella: noves dades sobre el seu naixement i la seua mort», Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 15, pp. 49-62.
 • — (1997), «Ausiàs March i Joan Roís de Corella: relacions familiars», dins Jaume Chiner Gimeno (ed.), Ausiàs March i la València del segle XV (1400-1459), València, Generalitat Valenciana, pp. 521-552.
 • Cingolani, Stefano M. (1997a), «Joan Roís de Corella o la interioritat de la moral», Revista de Catalunya, 120, pp. 83-98.
 • — (1997b), «D'Aquil·les a Jesús. Reflexions sobre la cronologia de les obres de Joan Roís de Corella», Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura, 8 (=De literatura i cultura a la València medieval, ed. Tomàs Martínez), pp. 67-85.
 • — (1997c), Joan Roís de Corella: la importància de dir-se honest, València, Tres i Quatre, 1997.
 • — (1998), «Joan Roís de Corella i els límits de la literatura», Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 24, pp. 13-24.
 • — (1999a), «Anticavalleria i anticlassicisme a l'obra de Joan Roís de Corella», dins Vicent Martines (ed.), Estudis sobre Joan Roís de Corella, Alcoi, Marfil (Universitas, 8), pp. 107-123.
 • — (1999b), «L'art al·lusiu: Ausiàs March a l'obra de Joan Roís de Corella», dins Rafael Alemany (ed.), Ausiàs March i el món cultural del segle XV, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (Symposia Philologica, 1), pp. 247-263.
 • — (2001), «Traducció literària i traducció cultural», dins Tomàs Martínez Romero i Roxana Recio (eds.), Essays on Medieval Translation in the Iberian Peninsula, Castelló / Omaha, Publicacions de la Universitat Jaume I / Creighton University, pp. 129-152.
 • — (2013), «L’autor», en Joan Roís de Corella, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (área: Biblioteca Joan Lluís Vives). [25/07/2014] /portales/rois_de_corella/autor/
 • Cocozzella, Peter (2008), «From the perspective of a narcissistic lover: Joan Roís de Corella's Tragèdia de Caldesa», Catalan Review, 22, pp. 177-197.
 • — (2012), Text, Translation, and Critical Interpretation of Joan Rois de Corella's ‘Tragedia de Caldesa’, a Fifteenth-Century Spanish Tragedy of Gender Reversal: The Woman Dominates and Seduces Her Lover, Nova York, Edwin Mellen Press.
 • Colón, Germà (1985), «La balada de la garsa i l'esmerla de Corella», dins Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, XI (=Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit, 3), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 157-178. Reed. dins Germà Colón, Problemes de la llengua a València i als seus voltants, València, Servei de Publicacions de la Universitat de València, 1987, pp. 85-102.
 • — (1999), «Entre el Cartoixà de Corella i el Tirant», dins Vicent Martines (ed.), Estudis sobre Joan Roís de Corella, Alcoi, Marfil (Universitas, 8), pp. 125-132.
 • Coroleu, Alejandro (2009), «Printing sacred texts in Early Modern Barcelona (1480-1530)», Bulletin of Hispanic Studies, 86, pp. 743-750.
 • Cortijo Ocaña, Antonio (2013), «The Tragedy of Caldesa. Religious Parody or Courtly Mockery?», dins Antonio Cortijo Ocaña i Vicent Martines (eds.), Multilingual Joan Roís de Corella. The Relevance of a Fifteenth-Century Classic of the Crown of Aragon / Joan Roís de Corella Multilingüe. La importància d’un clàssic de la Corona d’Aragó del segle XV, Santa Bárbara, Publications of eHumanista, pp. 11-26.
 • Deyermond, Alan (1993), «Las imágenes del bestiario en la poesía de Joan Roís de Corella», dins J. Romera, A. Lorente i A. M. Freire (eds.), Ex libris. Homenaje al profesor José Fradejas Lebrero, I, Madrid, Dept. de Literatura Española i Teoría Literaria de la UNED, pp. 95-106. Reed. dins Alan Deyermond, Poesía de cancionero del siglo XV. Estudios seleccionados, ed. a cura de Rafael Beltrán, José Luis Canet i Marta Haro, València, Universitat de València, 2007, pp. 119-131.
 • Dolç, Miquel (1994), «Metàfores clàssiques en Bernat Metge i Roís de Corella», dins Miquel Dolç, Estudis de crítica literària. De Ramon Llull a Bartomeu Rosselló-Pòrcel, ed. M. del C. Bosch, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 81-112.
 • Escartí, Vicent Josep (2013), «La posteritat de l’obra de Corella: de l’èxit a l’oblit i del rebuig a l’admiració», Afers, XXVIII, 76, pp. 759-774.
 • Fàbrega i Escatllar, Valentí (2004), «El mite de Mirra en la versió de Roís de Corella», dins Roger Friedlein i Sebastian Neumeister (eds.), 'Vestigia fabularum': la mitologia antiga a les literatures catalana i castellana entre l'edat mitjana i la moderna, Barcelona, Curial / Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Textos i Estudis de Cultura Catalana, 98), pp. 179-190.
 • Ferrando Francés, Antoni (1987), Ressenya de Joan Roís de Corella, Psalteri, eds. J. A. López Quiles i V. Ribes Palmero, Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 2, pp. 134-136.
 • — (1993), «Sobre una etiqueta historiogràfica de la literatura catalana: la valenciana prosa», Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 15, pp. 11-30. Reed. dins Juan Paredes (ed.), Medioevo y literatura. Actas del V Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Granada, 1993), II, Granada, Universidad de Granada, pp. 237-256.
 • — (1999), «L'anònim Pròleg d'una no poc devota Adoració de Jesús crucificat: una mostra de la prosa artitzada de les darreries del segle XV», dins Vicent Martines (ed.), Estudis sobre Joan Roís de Corella, Alcoi, Marfil (Universitas, 8), pp. 133-156.
 • — (2013a), «Joan Roís de Corella: context, obra i transmissió. Noves aportacions», Afers, XXVIII, 76, pp. 589-592.
 • — (2013b), «Les relacions literàries de Joan Roís de Corella», Afers, XXVIII, 76,  pp. 635-659.
 • — (2013c), «Una actualització de Joan Roís de Corella», dins Antonio Cortijo Ocaña i Vicent Martines (eds.), Multilingual Joan Roís de Corella.The Relevance of a Fifteenth-Century Classic of the Crown of Aragon / Joan Roís de Corella Multilingüe. La importància d’un clàssic de la Corona d’Aragó del segle XV, Santa Bárbara, Publications of eHumanista, pp. 41-54.
 • — (2014), «Interés cultural de Lo Cartoixà, de Joan Roís de Corella», Saó, 389 (gener), pp. 27-29.
 • Fresquet, Rafael, i Encarna Villafranca (1999), «Algunes consideracions morfològiques al voltant de l'obra de Roís de Corella», dins Vicent Martines (ed.), Estudis sobre Joan Roís de Corella, Alcoi, Marfil (Universitas, 8), pp. 157-168.
 • Friedlein, Roger (2007), «Mitologia clàssica i conceptes d'època: l'aportació de l'epistemologia per a la literatura catalana antiga», dins Jordi Malé i Pegueroles i Eulàlia Miralles (eds.), Mites clàssics en la literatura catalana moderna i contemporània, Barcelona, Universitat de Barcelona, pp. 27-38.
 • Furió, Joan Maria (2013), «Allò que Corella ha «corregit, smenat y ben examinat» en el Cartoixà. Contribució a l’estudi de la traducció a partir del Terç», Afers, XXVIII, 76, pp. 687-715.
 • — (2014), «Editar el Cartoixà de Joan Roís de Corella», Saó, 389 (gener), pp. 19-20.
 • Fuster, Joan (1962), «Lectors i escriptors en la València del segle XV», dins Joan Fuster (ed.), Poetes, moriscos i capellans, València, L'Estel. Reeds.: Joan Fuster, Obra completa, I, Barcelona, Edicions 62, 1968, pp. 317-390; Joan Fuster, Poetes, poetes i capellans, València, Tres i Quatre, 1986, pp. 9-81
 • — (1968), «Lectura de Roís de Corella», dins Obra completa, I, Barcelona, Edicions 62 (Clàssics Catalans del Segle XX), pp. 285-313.
 • Garcia Sempere, Marinela (1997), «The religious Poetry of Bernat Fenollar, Joan Escrivà and Roís de Corella in its Literary Context», Catalan Review, XI, 1-2, pp. 73-82.
 • — (1999), «Algunes connexions entre l'obra religiosa i l'obra profana de Joan Roís de Corella: l'Oració i la prosa mitològica La història de Leànder i Hero», dins Vicent Martines (ed.), Estudis sobre Joan Roís de Corella, Alcoi, Marfil (Universitas, 8), pp. 169-181.
 • — (2000), «La Oració a la verge Maria de Joan Roís de Corella», dins Andrew M. Beresford i Alan D. Deyermond (eds.), Proceedings of the Ninth Colloquium of the Medieval Hispanic Research Seminar, Londres, Queen Mary and Westfield College, pp. 25-30.
 • — (2003), «Sobre la diversitat de manifestacions literàries en la segona meitat del segle XV: contactes entre les obres i els autors», Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 34, pp. 55-77.
 • Garriga i Sants, Carles (1991), «Caldesa i Carmesina: Roís de Corella en el Tirant lo Blanc», dins Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 23 (=Miscel·lània Jordi Carbonell, 2), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 17-27.
 • — (1994), «Vidi cum foribus lassus prodiret amator», Els Marges, 51, pp. 86-99.
 • Gascón, Sergi (1999), «Corelliana: l'amor dels orats», dins Vicent Martines (ed.), Estudis sobre Joan Roís de Corella, Alcoi, Marfil (Universitas, 8), pp. 183-191.
 • [Genovés Olmos, Eduardo, i Manuel Berenguer y Molera] (1911-14), Catalech descriptiu de les obres impreses en llengua valenciana, 4 vols., Valencia, Manuel Pau. [1: Des de 1474 fins 1700; 4. Addenda y taules.]
 • Gimeno Betí, Lluís (1981), «La similicadència durant els segles XIV i XV», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 57, pp. 369-379.
 • Gornall, John (2002), «Stramps and Stanzas: The New Interpretation of Corella's La sepultura», Hispanic Research Journal, 3, pp. 99-106.
 • Guia i Marín, Josep (1996a), «L'autoria del Tirant. De Martorell a Corella», Serra d'Or, 434, pp. 56-59.
 • — (1996b), «Corella també en menjava, d'olives», Revista de Catalunya, 105, pp. 83-114.
 • — (1996b), De Martorell a Corella. Descobrint l'autor del ‘Tirant lo Blanc’, Catarroja, Afers.
 • — (1997), «Tres notes sobre el Jardinet d'orats», Afers. Fulls de recerca i pensament, 27, pp. 453-462.
 • — (1999), «La Magdalena com a pretext. Determinació d'autoria en textos catalans del segle XV», dins Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, XXXVIII (=Homenatge a Arthur Terry, 2), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 27-56.
 • — (2002), «De Lo "Cartoixà" a "l'Espill". Concordances textuals i dades contextuals», Afers. Fulls de recerca i pensament, 41, pp. 151-189.
 • — (2003), «Dades documentals d'interès literari (València, segle XV)», dins Anna Maria Compagna Perrone Capano, Alfonsina De Benedetto i Núria Puigdevall (eds.), Momenti di Cultura Catalana in un Millennio. Atti del VII Convegno dell'AISC (Napoli, 22-24 maggio 2000), 1, Nàpols, Liguori Editore, pp. 201-222.
 • — (2008), «Anotacions de Jaume Roig sobre Roderic de Borja, Joan Roís de Corella i ell mateix», Afers. Fulls de recerca i pensament, 61, pp. 625-636.
 • — (2013a), Dues concordances corellianes en la introducció de l'Espill, Alacant, Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives.
 • — (2013b), Jaume Roig i Joan Roís de Corella, testimonis de Guillem Saera, racional de la ciutat de València, Alacant, Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives.
 • — (2013c), Les unitats estilístiques de Joan Roís de Corella (1435-1497), Alacant, Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives.
 • — (2013d), Les unitats estilístiques de Joan Roís de Corella (1435-1497) (B), Alacant, Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives.
 • — (2013e), Les unitats estilístiques de Joan Roís de Corella (1435-1497) (C), Alacant, Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives.
 • — (2014a), Les unitats estilístiques de Joan Roís de Corella (1435-1497) (D), Alacant, Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives.
 • — (2014b), Les unitats estilístiques de Joan Roís de Corella (1435-1497) (E), Alacant, Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives.
 • — (2014c), Les unitats estilístiques de Joan Roís de Corella (1435-1497) (F), Alacant, Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives.
 • — (2014d), «Les unitats estilístiques de Joan Roís de Corella (1435-1497) (G)», Alacant, Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives.
 • — (2014e), «Les unitats estilístiques de Joan Roís de Corella (1435-1497) (H)», Alacant, Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives.
 • Guinot, Salvador (1921), «Tertulias literarias de Valencia en el siglo XV», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, XI, pp. 1-5, 40-45, 65, 76, i XII, pp. 97-104.
 • Hauf i Valls, Albert G. (1993), «Tirant lo Blanc: algunes qüestions que planteja la connexió corelliana», dins Rafael Alemany Ferrer, Antoni Ferrando Francés i Lluís B. Meseguer (eds.), Actes del Novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Alacant-Elx, 1991), 2, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat / Univ. d'Alacant, de València i Jaume I, pp. 69-116. Versió en espanyol: «Tirant lo Blanc ¿novela anticaballeresca?: algunas cuestiones que plantea la conexión coreliana», dins Juan Paredes Núñez, Enrique J. Nogueras Valdivieso i Lourdes Sánchez Rodrigo (eds.), Estudios sobre el 'Tirant lo Blanc', Granada, Universidad de Granada, pp. 110-151.
 • — (2014), «Les vides de Jesucrist: el perquè d’uns best-sellers medieval. Notes sobre el context de Lo Cartoixà», Saó, 389 (gener), pp. 21-23.
 • Juan-Mompó, Joaquim (1999), «O, dona, ja no dona: la Història de la gloriosa santa Magdalena», dins Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 39 (=Homenatge a Arthur Terry, 3), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 115-143.
 • Kelly, Henry A. (1993), Ideas and Forms of tragedy from Aristotle in the Middle Ages, Cambridge, Cambridge University Press.
 • Lapesa Melgar, Rafael (1994), «Gonzalo de Berceo y Joan Roís de Corella ante el duelo de la Virgen», dins Miscel·lània d'homenatge al Dr. Esteve Pujals, Barcelona, Columna, pp. 175-187.
 • López Quiles, Antoni (2007), Literatura i espiritualitat. Aproximació a l’obra de Corella com a resposta davant Déu i l’home, València, Institució Alfons el Magnànim (Estudis Universitaris).
 • — (2012), «Conversos, Inquisició i pregària del Salteri. Estudi del Sal 54 segons Corella», Anales Valentinos,76, pp. 319-341.
 • — (2013), El "càntich novell" de Corella. Tècniques d'apropiació del ‘Psalteri’, València, Institució Alfons el Magnànim.
 • López Quiles, Antoni, i Abel Puig Gisbert (2014), Ensenyar, commoure i adelitar. Notes de propedèutica per a rellegir Corella, Catarroja (València), Perifèric Edicions.
 • Lucero Comas, Lluís (1996), «La tradició ovidiana en l'obra de Joan Roís de Corella: una aproximació parcial», dins Mercè Puig Rodríguez-Escalona (ed.), Tradició clàssica. Actes de l'XI Simposi de la Secció Catalana de la SEEC (1993), Andorra la Vella, Govern d'Andorra. Conselleria d'Educació, Joventut i Esports, pp. 437-442.
 • Madrenas, Dolors, i Juan Miguel Ribera (1993), «Oralitat i narratologia: de la Història de Jacob Xalabín a la Tragèdia de Caldesa de Joan Roís de Corella», dins Aires A. Nascimento i Cristina Almeida Ribeiro (eds.), Actas do IV Congresso da Associação Hispánica de Literatura Medieval, II, Lisboa, Cosmos, pp. 307-314.
 • Martí, Sadurní (ed.) (1996), El Cançoner del Marquès de Barberà. (Biblioteca del Monestir de Montserrat, ms. 992), dins Lola Badia et al., Els cançoners catalans medievals: concordances, vol. 9, Bellaterra, Fundació La Caixa / Seminari de Filologia i Informàtica de la Universitat Autònoma de Barcelona. [Edició en microfitxa. Conté textos corellans.]
 • — (1998), «El Cançoner del marqués de Barberà (S1/BM1): descripció codicològica», Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, 11, pp. 463-502.
 • Martí Grajales, Francisco (1927), Ensayo de un diccionario biográfico y bibliográfico de los poetas que florecieron en el reino de Valencia hasta el año 1700, Madrid, Tip. de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos.
 • Martín, Llúcia (1993), «Una aproximació a l'anàlisi de les comparacions extretes dels Bestiaris en els poetes del XIV i XV catalans», dins Rafael Alemany, Antoni Ferrando i Lluís B. Meseguer (eds.), Actes del Novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Alacant-Elx, 1991), I, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat / Universitats d'Alacant, de València i Jaume I, pp. 245-256.
 • — (1999), «Les comparacions de tema animal relacionades amb el desengany amorós en les poesies de Joan Roís de Corella i en l'Espill de Jaume Roig», dins Vicent Martines (ed.), Estudis sobre Joan Roís de Corella, Alcoi, Marfil (Universitas, 8), pp. 193-209.
 • Martines Peres, Josep (1999), «Sobre una construcció sintàctica catalana una mica controvertida: "ser+de+infinitu"», dins Vicent Martines (ed.), Estudis sobre Joan Roís de Corella, Alcoi, Marfil (Universitas, 8), pp. 211-263.
 • — (2013), «El verb estimar i l’amor hereós i Joan Roís de Corella. Un acostament segons la pragmàtica diacrónica», Afers, XXVIII, 76, pp. 717-739.
 • Martines, Vicent (1994), «Per adolcir cotante pene amare: una coincidència de Roís de Corella amb uns sonets italians de la fi del segle XV», Revista de l'Alguer, 5, pp. 219-228.
 • — (1997), «Comentaris a la bibliografia sobre Joan Roís de Corella», Joan Roís de Corella (1497-1997): cinc-cents anys de la mort. Suplement del diari Avui del 23 d'abril de 1997, pp. XVIII-XXI.
 • — (ed.) (1999a), Estudis sobre Joan Roís de Corella, Alcoi, Marfil (Universitas, 8).
 • — (1999b), «Comentaris a la bibliografia sobre Joan Roís de Corella», dins Vicent Martines (ed.), Estudis sobre Joan Roís de Corella, Alcoi, Marfil (Universitas, 8), pp. 5-39.
 • — (1999c), «Concomitàncies entre Joan Roís de Corella i la lírica italiana medieval», dins Rafael Alemany (ed.), Ausiàs March i el món cultural del segle XV, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (Symposia Philologica, 1), 1999, pp. 265-298.
 • — (2000), «Cavalleria de pomposos actes versus cavalleria honesta en Joan Roís de Corella: més elements sobre la mímesi literària», dins Margarita Freixas, Silvia Iriso i Laura Fernández (eds.), Actas del VIII congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, Santander 1999, 2, Santander, Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria / Año Jubilar Lebaniego / Asociación Hispánica de Literatura Medieval, pp. 1245-1251.
 • — (2013a), «Els elements plàstics en l’obra de Joan Roís de Corella. Pintar amb paraules els amors de Leànder i Heros», Afers, XXVIII, 76, pp. 661-685.
 • — (2013b), «El ars de traducir en Joan Rois de Corella, los limites de la difusion de sus obras y las claves para una Tragèdia de Caldesa poliglota», dins Antonio Cortijo Ocaña i Vicent Martines (eds.), Multilingual Joan Roís de Corella. The Relevance of a Fifteenth-Century Classic of the Crown of Aragon / Joan Roís de Corella Multilingüe. La importància d’un clàssic de la Corona d’Aragó del segle XV, Santa Bárbara, Publications of eHumanista, pp. 55-64.
 • Martínez Romero, Tomàs (1996a), «Literatura i teologia en una proposta profemista: el Triümfo de les dones, de Joan Roís de Corella (1462)», Annali di Ca'Foscari. Rivista della Facoltà de Lingue e Letterature Stranieri dell'Università Ca'Foscari di Venezia, 35, 1-2, pp. 225-236.
 • — (1996b), «Per a una interpretació del Triümfo de les dones, de Roís de Corella: claus ecdòtiques i literàries», dins Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 33 (=Miscel·lània Germà Colón, 6), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 37-69.
 • — (1998), «Variacions sobre el tema "Corella i els contemporanis valencians"», Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 24, pp. 45-66.
 • — (1999), «Per a una interpretació de la Balada de la garsa i l'esmerla», dins Vicent Martines (ed.), Estudis sobre Joan Roís de Corella, Alcoi, Marfil (Universitas, 8), pp. 265-281.
 • — (2000a), «Alguns comentaris sobre l’orde de la Garrotera: del Triümfo de les dones al Tirant lo Blanch», dins M. D. Burdeus, E. Real i J. M. Verdegal (eds.), Las órdenes militares: realidad e imaginario, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, pp. 503-517.
 • — (2000b), «De poesia i lògica corelliana: comentaris a La mort per amor», Estudis Romànics, XXII, pp. 197-212.
 • — (2001), «Joan Roís de Corella interpretat des d'Ausiàs March», Cultura Neolatina, LXI, 1-2, pp. 159-194.
 • — (2002), «La poesía de Joan Roís de Corella, entre el amor y la honestidad», dins Juan Casas Rigall i Eva M. Díaz Martínez (eds.), Iberia cantat. Estudios sobre poesía hispánica medieval, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, pp. 525-554.
 • — (2003), «De Lo somni de Joan Joan a La vesita d'Herèdia amb consideracions sobre Corella i el Tirant», dins Anna Maria Compagna Perrone Capano, Alfonsina De Benedetto i Nuria Puigdevall (eds.), Momenti di Cultura Catalana in un Millennio. Atti del VII Convegno dell'AISC (Napoli, 22-24 maggio 2000), 2, Napoli, Liguori Editore, pp. 351-374.
 • — (2004), «Dues lectures marquianes de La sepultura, de Joan Roís de Corella», dins P. Rigobon i Carlos Romero Muñoz (eds.), Il falconiere del re: atti della giornata di studio dedicata ad Ausiàs March, Venezia, Università ca' Foscari di Venezia. Dipartimento di Studi Anglo-Americani e Ibero-Americani, pp. 71-90.
 • — (2008), «Reflexions corellanes: a pròposit d'un llibre sobre la literatura i l'espiritualitat de Corella», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 84, pp. 5-11.
 • — (2011), «Joan Roís de Corella i la literatura a la València de la segona meitat del XV», dins Albert G. Hauf Valls (ed.), Panorama crític de la literatura catalana, 2, Barcelona, Vicens Vives, pp. 435-449.
 • — (2012), «Miquel Péreç i la posteritat de Corella», Revista de Literatura Medieval, XXIV, pp. 193-210.
 • — (2013b), «El ars de traducir en Joan Rois de Corella, los limites de la difusion de sus obras y las claves para una Tragèdia de Caldesa poliglota», dins Antonio Cortijo Ocaña i Vicent Martines (eds.), Multilingual Joan Roís de Corella. The Relevance of a Fifteenth-Century Classic of the Crown of Aragon / Joan Roís de Corella Multilingüe. La importància d’un clàssic de la Corona d’Aragó del segle XV, Santa Bárbara, Publications of eHumanista, pp. 55-64.
 • — (2013c), L'obra literària de Joan Roís de Corella, Alacant, Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives. /portales/rois_de_corella/obra_catalogo/
 • — (2014), «Joan Roís de Corella i la tradició literària valenciana», dins E. Belenguer et al., Joan Roís de Corella i el seu món, València, Institució Alfons el Magnànim, pp. 465-486.
 • Martos, Josep Lluís (1999a), «Els mantells de les deesses en Lo johí de Paris de Roís de Corella: tradició i innovació iconogràfica», dins Vicent Martines (ed.), Estudis sobre Joan Roís de Corella, Alcoi, Marfil (Universitas, 8), pp. 283-301.
 • — (1999b), «El Cançoner de Maians (BUVMS 728): un cançoner d'autor de Joan Roís de Corella», dins Estudis de llengua i literatura catalanes, XXXIX (=Homenatge a Arthur Terry, 3), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 93-113.
 • — (1999c), «El Còdex de Cambridge del Trinity College, R. 14. 17 (X1): descripció i estudi», dins Santiago Fortuño i Tomàs Martínez (eds.), Actes del VII Congrés Internacional de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval (Castelló de la Plana, 22-26 de setembre de 1997, II, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, pp. 443-460.
 • — (2000a), «El epitafio de Hero y Leandro en la obra de Joan Roís de Corella», dins Andrew M. Beresford i Alan Deyermond (eds.), Procedings of the Ninth Colloquium, Londres, Dept. Of Hispanic Studies, Queen Mary and Westfield College, pp. 85-94.
 • — (2000b), «La Vida de Sancta Bàrbara del Jardinet d’orats: Joan Roís de Corella o la recepció de la seua obra», dins Actas del VIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Santander, 22-26 de septiembre de 1999), II,Santander, Asociación Hispánica de Literatura Medieval, pp. 1269-1287.
 • — (2000c), «La revaluació crítica de Joan Roís de Corella», dins Dominic Keown (ed.), Third Online Conference on Catalan Studies: 'La cultura catalana i l'acadèmia', 27 de novembre - 3 de desembre de 2000, Cambridge/Barcelona, University of Cambridge / Universitat Oberta de Catalunya.
 • — (2000-01), «Lematització del lèxic de les proses mitològiques de Joan Roís de Corella», Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca, VII, pp. 69-111.
 • — (2001a), Fonts i seqüència cronològica de les proses mitològiques de Joan Roís de Corella, Alacant, Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant.
 • — (2001b), «Boccaccio y Joan Roís de Corella: las Genealogiae deorum», Cuadernos de Filología Italiana (Universidad Complutense de Madrid), número extraordinari, pp. 535-557.
 • — (2001c), «La génesis de un cancionero catalán de autor: Joan Roís de Corella y el Cançoner de Maians», dins Patrizia Botta, Carmen Parrilla i Ignacio Pérez Pascual (eds.), Canzonieri iberici, A Coruña, Editorial Toxosoutos / Università di Padova, Universidade da Coruña, pp. 313-328.
 • — (2001d), «El género popular de los goigs y Joan Roís de Corella: La vida de la Sacratíssima Verge Maria i la Oració», dins Carlos Alvar, Cristina Castillo, Mariana Masera i José Manuel Pedrosa (eds.), Lyra minima oral. Los géneros breves de la literatura tradicional. Actas del Congreso Internacional celebrado en la Universidad de Alcalá, 28-30 octubre 1998), Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, pp. 85-97.
 • — (2002), «Los espacios en blanco y la estructura del Cançoner del marqués de Barberà», dins Alan Deyermond i Jane Whetnall (eds.), Proceedings of the Eleventh Colloquium, Londres, Queen Mary-University of London (Papers of the Medieval Hispanic Research Seminar 34), pp. 57-65.
 • — (2003a), «Escola i aprenentatge literari a través de la traducció: Corella i els mites», Quaderns de Filologia. Estudis Literaris (Universitat de València), 8, pp. 245-266.
 • — (2003b), «La Historia destructionis Troiae como fuente de las prosas mitológicas de Joan Roís de Corella», dins L. von der Walde, C. Company i A. González (eds.), Literatura y conocimiento medieval. Actas de las VIII Jornadas Medievales, México, Universidad Nacional Autónoma de México / Universidad Autónoma Metropolitana / El Colegio de México, pp. 297-327.
 • — (2003c), «La presència de Boccaccio en les proses mitològiques de Joan Roís de Corella», dins Anna Maria Compagna Perrone Capano, Alfonsina De Benedetto i Nuria Puigdevall (eds.), Momenti di Cultura Catalana in un Millennio. Atti del VII Convegno dell'AISC (Napoli, 22-24 maggio 2000), 1, Nàpols, Liguori Editore, pp. 263-294.
 • — (2005a), «“Con li suoi vestimenti asciugare il morto viso della salata acqua, e bagnarlo di molte lagrime”: la Fiammetta en el Leànder y Hero de Roís de Corella», Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 39, pp. 257-276.
 • — (2005b), «La Lletra consolatòria de Joan Roís de Corella: edició crítica», Revista de Literatura Medieval, 17, pp. 9-30.
 • — (2005c), «El Còdex de Cambridge, el Cançoner de Maians y el Jardinet d'orats a través de la obra de Roís de Corella», dins Manuel Moreno i Dorothy S. Severin (eds.), Los cancioneros españoles: materiales y métodos, Londres, Queen Mary / University of London (Papers of the Medieval Hispanic Research Seminar, 43), pp. 113-140.
 • — (2005d), «'Amor es tal que, si us obre la porta, / tart s'esdevé que pels altres la tanque': una reinterpretació de la Tragèdia de Caldesa», dins Rafael Alemany Ferrer, Josep Lluís Martos Sánchez i Josep Miquel Manzanaro Blasco (eds.), Actes del X Congrés Internacional de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval (Alacant, 18-22 de setembre de 2003), 3, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (Symposia Philologica, 12), pp. 1169-1178.
 • — (2005e), «Sèneca i Roís de Corella», dins Carmen Parrilla i M. Pampín (eds.), Actas del IX Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (A Coruña, 18-22 de septiembre de 2001), 3, Noia, Toxosoutos (Biblioteca Filológica, 15), pp. 131-150.
 • — (2007), «Un ascle en l’edició crítica de la poesia de Joan Roís de Corella», dins Armando López Castro i María Luzdivina Cuesta Torre (eds.), Actas del XI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Universidad de León, 20 al 24 de septiembre de 2005), León, Universidad de León, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de León, 2007, pp. 863-871.
 • — (2008a), «La literatura perduda de Joan Roís de Corella: les fonts», Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 45, pp. 93-112.
 • — (2008b), «Fechas para la datación del Còdex de Cambridge», Critica del Testo, 11: 3, pp. 87-108.
 • — (2009a), «Sotsmissió amorosa: uns poemes mal editats de Joan Roís de Corella», Llengua i Literatura, 20, pp. 7-25.
 • — (2009b), «El cataclisme còsmic en l’obra de Joan Roís de Corella», dins Jesús Cañas Murillo, Francisco Javier Grande Quejigo i José Roso Díaz (eds.), Medievalismo en Extremadura. Estudios sobre literatura y cultura hispánicas de la Edad Media, Cáceres, Universidad de Extremadura, pp. 835-845.
 • — (2009c), «L’escondit de Joan Roís de Corella», Revista de Poética Medieval, 22, pp. 115-132.
 • — (2010a), «March en Corella: asimilación, perspectiva e innovación en la Tragèdia de Caldesa», Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, 86, pp. 17-45.
 • — (2010b), «La cosmovisión medieval en March y en Corella: "la que fexuga jau" y "la tremuntana ferma"», Revista de Filología Románica, 27, pp. 101-130.
 • — (2013), «Tradicio textual, reescriptura i difusio literaria: els testimonis de l’obra de Joan Rois de Corella», dins Antonio Cortijo Ocaña i Vicent Martines (eds.), Multilingual Joan Roís de Corella. The Relevance of a Fifteenth-Century Classic of the Crown of Aragon / Joan Roís de Corella Multilingüe. La importància d’un clàssic de la Corona d’Aragó del segle XV, Santa Bárbara, Publications of eHumanista, pp. 27-40.
 • — (2014), «Un salteri català del segle XV perdut», Memorabilia, 16, pp. 74-85.
 • Massó i Torrents, Jaume (1926), El príncep de Viana i les seves relacions literàries, Barcelona, Ateneu Barcelonès.
 • Mérida, Rafael M. (1999), «Comentaris a l'entorn de la primera difusió impresa de Joan Roís de Corella», dins Vicent Martines (ed.), Estudis sobre Joan Roís de Corella, Alcoi, Marfil (Universitas, 8), pp. 303-313.
 • Milà i Fontanals, Manuel (1890), «Resenya histórica y crítica dels antichs poetas catalans», dins Manuel Milà i Fontanals (ed.), Obras completas, 3, Barcelona, Librería de Álvaro Verdaguer, pp. 141-240.
 • Miralles, Carles (1977-78), «Raons de Mirra en boca d'Esperança. Sobre un altre plagi de Roís de Corella en el Tirant lo Blanc», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, XXXVII, pp. 140-147. Reed. dins Carles Miralles, Eulàlia. Estudis i notes de literatura catalana, Barcelona, Edicions del Mall (Sèrie Assaig), 1986, pp. 51-62.
 • — (1991), «Raons de Mirra en boca de Carmesina», dins Estudis de llengua i literatura catalanes, 23 (=Miscel·lània Jordi Carbonell, 2), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 5-16.
 • — (1998), «Corella i el Tirant: qüestions d'intertextualitat», Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 24, pp. 67-80.
 • Navarro, Miquel (2014),  «El ressò de Lo Cartoixà a l’època medieval», Saó, 389 (gener), pp. 17-18.
 • Ontalvilla, L. d' [=Pasqual Boronat] (1897), «Mossèn Johan Roiç de Corella, ensaig crítich», Revista de Catalunya, pp. 113-118, 166-173, 193-204 i 249-261.
 • Pacheco, Arseni (1983), «L'anàlisi de la passió amorosa en alguns texts del segle XV. Anatomia d'un gènere en embrió», dins Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, III (=Miscel·lània Pere Bohigas, 3), pp. 25-38.
 • Pardo Molero, Juan Francisco (1993), «La religiosidad en las obras de Roiç de Corella», Anales Valentinos. Revista de Filosofía y Teología, 29: 37, pp. 175-193.
 • Parramon Blasco, Jordi (1995), «Roís de Corella i l'enigma de Caldesa», dins Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, XXX (=Miscel·lània Germà Colón, 3), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 69-79.
 • Peirats, Anna Isabel (2003), «Lo Cartoixà: taller mòbil o coincidència amena amb l'Spill de Jaume Roig», Afers. Fulls de recerca i pensament: 45, pp. 463-476.
 • Perujo Melgar, Joan M. (2002), Ressenya de Vicent Martines (trad.), Joan Roís de Corella, Prosa profana, Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 33, pp. 161-165.
 • Pons, Joseph-Sébastien (1962), «La Dame et la garzette», Bulletin Hispanique, 64bis (=Mélanges offerts à Marcel Bataillon), pp. 567-571.
 • Pujol, Josep (1998), «"Jo viu lo Ray ab la nobla Leuseta". Ressons d'una "razo" a la literatura catalana del segle XV», A Sol Post. Estudis de Llengua i Literatura, núm. 4, pp. 93-100.
 • — (2002), «Expondre, traslladar i reescriure clàssics llatins en la literatura catalana del segle XV», Quaderns. Revista de Traducció, 7, pp. 9-32.
 • Recio, Roxana (2002), «Ressenya de Joan Roís de Corella, Prosa profana, traducció de Vicent Martines», Arxiu de Textos Catalans Antics, 21, pp. 799-802.
 • Riba, Carles (1927),  «L'Oració  de Roís  de Corella»,  Els  Marges, Barcelona. Reed. dins Carles Riba, Obres completes, II: Assaigs crítics, Barcelona, Edicions 62 (Clàssics Catalans del segle XX), 1962, pp. 235-237.
 • Ribelles Comín, José (2001), Bibliografía de la lengua valenciana, València, Diputació de València. [Reprod.facs. de la ed. de Madrid, Tip. de la Rev. de Arch., Bibl. y Museos, 1915.]
 • Rico, Francisco (1982), «Caldesa, Carmesina y  otras  perversas», dins Primera cuarentena y tratado general de literatura, Barcelona, Quaderns Crema (El Festín de Esopo), pp. 91-93. Reed.: «Sylvae (XXI-XXV)», Estudis Universitaris Catalans, XXVI (=Miscel·lània Aramon i Serra, 4) (1984), pp. 236-237.
 • — (1984), «Imágenes del Prerrenacimiento español: Joan Roís de Corella y la Tragèdia de Caldesa», dins Estudios de literatura española y francesa, siglos XVI y XVII. Homenaje a Horst Baader, Frankfurt, Verlag Klaus Dieter Vervuert, pp. 15-27.
 • Riquer, Martí de (1964), Història de la literatura catalana. Part antiga, III, Barcelona, Ariel, pp. 254-320.
 • Roca Ricart, Rafael (2013), «L’inici de la recuperació de Joan Roís de Corella», Afers, XXVIII, 76, pp. 741-757.
 • Rodríguez, José, José Tomás Lucas i Ignacio Savalls (1747), Biblioteca Valentina, Valencia, Joseph Thomas Lucas.
 • Rodríguez-Bernabeu, Emili (1997), «La clonació humana, el mite de Narcís i Roís de Corella», Joan Roís de Corella (1497-1997): cinc-cents anys de la mort. Suplement del diari Avui del 23 d'abril de 1997, pp. XII-XV.
 • Rodríguez Risquete, Francisco (2002), «Del cercle literari del Príncep de Viana i unes poesies satíriques del "Cançoner de Saragossa"», Estudi General, 22, pp. 365-391.
 • Romero Lucas, Diego (2003), «La traducción valenciana de las Meditationes Vitae Christi del Cartujano Ludolfo de Sajonia: las primeras ediciones valencianas impresas», Quaderns de Filologia. Estudis Literaris, 8 (=Traducción y práctica literaria en la Edad Media Románica/Traducció i pràctica literària a l'Edat Mitjana Romànica, ed. Rosanna Cantavella, Marta Haro i Elena Real), pp. 299-314.
 • Romeu i Figueras, Josep (1984), «Dos poemes de Joan Roís de Corella: A Caldesa i La sepultura», Miscel·lània Sanchis Guarner, 1 (=Annexos de Quaderns de Filologia), pp. 299-308. Reeds.: Narcís Garolera (ed.), Anàlisis i comentaris de textos literaris catalans, Barcelona, Curial (Manuals Curial, 8), 1985, pp. 137-167; Antoni Ferrando (ed.), Miscel·lània Sanchis Guarner, III, València / Barcelona, Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1992, pp. 109-138.
 • — (1991), Quatre lectures de poesia medieval, Barcelona, La Magrana. [Inclou lectures literàries de A Caldesa i La sepultura.]
 • — (1998), «Tragèdia de Caldesa, de Joan Roís de Corella: una aproximació textual», Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 24, pp. 81-92.
 • Rubio Vela, Agustín (2013), «El context històric de Joan Roís de Corella. Tríptic documental sobre el seu entorn», Afers, XXVIII, 76, pp. 593-615.
 • — (2014a), «Joan Roís de Corella, el mundo de los caballeros y la guerra. Notas de archivo sobre notas de lectura», eHumanista/Ivitra, 5, pp. 443-446.
 • — (2014b), «Circunstancia familiar y entrada en la vida política del joven poeta valenciano Joan Escrivà (1461-1462)»,  Scripta. Revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna, 3 (juny), pp. 46-70.
 • Saavedra, A. M. (1955), «El humanismo catalán: Roís de Corella», Clavileño, VI, 35, pp. 43-47.
 • Sánchez López, Elena, i Antonio Cortijo Ocaña (2013), «Joan Rois de Corella and His Historical and Cultural European Context. 15th-Century Selected Chronology», dins Antonio Cortijo Ocaña i Vicent Martines (eds.), Multilingual Joan Roís de Corella. The Relevance of a Fifteenth-Century Classic of the Crown of Aragon / Joan Roís de Corella Multilingüe. La importància d’un clàssic de la Corona d’Aragó del segle XV, Santa Bárbara, Publications of eHumanista, pp. 81-102.
 • Sanvisenti, Bernardo (1902), I primi influssi di Dante del Petrarca e del Boccaccio sulla letteratura spagnuola: con appendici di documenti inediti, Milano, Hoepli.
 • Saó, 389 (2014) = Joan Roís de Corella i ‘Lo Cartoixà’, pp. 16-32.
 • Soler, Abel (2013), «Joan Roís de Corella enfront d’alguns problemes socials i polítics del seu temps», Afers, XXVIII, 76, pp. 617-633.
 • — (2014a), «Les dones, l’amor i una elegia eròtica d’Ovidi en la vida i en l’obra poètica de Roís de Corella», Scripta. Revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna, 3 (juny), pp. 178-208.
 • — (2014b), «Joan Roís de Corella i Miquel Peres: relacions familiars», Revista de Cancioneros Impresos y Manuscritos, 3, pp. 132-156.
 • — (2014c), Joan Roís de Corella (1435-1497). Síntesi biogràfica i aportació documental, València, Acadèmia Valenciana de la Llengua (Recerca, 18).
 • Solervicens, Josep (1997), «La modernitat de Roís de Corella», Joan Roís de Corella (1497-1997): cinc-cents anys de la mort. Suplement del diari Avui del 23 d'abril de 1997, pp. VIII-XI.
 • Sòria, Enric (1997), «D'un temps, d'un país», Joan Roís de Corella (1497-1997): cinc-cents anys de la mort. Suplement del diari Avui del 23 d'abril de 1997, pp. VI-VII.
 • Trilla Millàs, E., i V. Cristóbal López (1996), «Las Heroidas de Ovidio en Joan Roís de Corella», dins Mercè Puig Rodríguez-Escalona (ed.), Tradició clàssica. Actes de l'XI Simposi de la Secció Catalana de la SEEC (1993), Andorra la Vella, Govern d'Andorra. Conselleria d'Educació, Joventut i Esports, pp. 693-697.
 • Turró, Jaume (1996), «El mite de Caldesa: Corella al Jardinet d'orats», Atalaya. Révue Française d'Études Médiévales Hispaniques, 7, pp. 103-116.
 • — (1992), «El MS. 151 de la Biblioteca Universitària de Barcelona (Jardinet d'Orats): descripció i estudi codicològic», Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, 6, 1, pp. 1-55. Reed. com a apèndix de la introducció a Romeu Llull, Obra completa, Barcelona, Barcino, 1996, pp. 261-295.
 • — (2001), «Una cort a Barcelona per a la literatura del segle XV», Revista de Catalunya, 163 (juny), pp. 97-123.
 • Verger, Eduard J. (1986), «La sepultura de Roís de Corella, amb  una postil·la», dins Lola Badia i Josep Massot i Muntaner, Estudis de literatura catalana en honor de Josep Romeu i Figueras, II, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 357-366.
 • — (2011), «Sotsmissió amorosa de Roís de Corella, amb una postil·la», dins Estudis de llengua i literatura catalanes, LXII (=Miscel·lània Albert Hauf, 1), 62, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 57-76.
 • Wittlin, Curt (1991a), «Observacions sobre el Psalteri de Joan Roís de Corella i d'altres traduccions de salms», dins Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, XXII (=Miscel·lània Jordi Carbonell, 1), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 27-60. Reed. dins Curt Wittlin, De la traducció literal a la creació literària. Estudis filològics i literaris sobre textos antics catalans i valencians, pròleg d'Albert G. Hauf, València / Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Sanchis Guarner, 34), 1995, pp. 19-48.
 • — (1991b), Repertori d'expressions multinomials i de grups de sinònims en traduccions catalanes antigues, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans. 
 • — (1992a), «Els grups de sinònims dels traductors medievals: una font important per a la lexicografia catalana», dins Karl Kobbervig, Arseni Pacheco i Josep Massot i Muntaner (eds.), Actes del Sisè Col·loqui d'Estudis Catalans a Nord-Amèrica, Vancouver 1990, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 89-99.
 • — (1993), «Joan Roís de Corella. Introducció a una concordança de les seves obres», dins Rafael Alemany, Antoni Ferrando i Lluís B. Meseguer (eds.), Actes del Novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Alacant-Elx, 9-14 de setembre de 1991), I, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat / Universitats d'Alacant, de València i Jaume I, pp. 327-366.
 • — (1995), De la traducció literal a la creació literària: estudis filològics i literaris sobre textos catalans i valencians, València/Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 • — (1997), «La Biblis, Mirra i Santa Anna de Joan Roís de Corella», Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura, VIII (=De literatura i cultura a la València medieval, ed. de Tomàs Martínez), pp. 175-189.
 • — (1998), «La biblioteca de la família Mercader de València l'any 1486», Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 24, pp. 93-104.
 • — (1999), «La Història de Josef de Joan Roís de Corella: traducció amplificada i retoricada del text bíblic», dins Vicent Martines (ed.), Estudis sobre Joan Roís de Corella, Alcoi, Marfil (Col·lecció Universitas, 9), pp. 315-329.
 • — (2003), «Ressenya de Josep Lluís Martos (ed.), Les proses mitològiques de Joan Roís de Corella: edició crítica», Catalan Review, 17, pp. 153-154.
 • Ximeno, Vicente (1747), Escritores del reyno de Valencia, chronologicamente ordenados desde el año MCCXXXVIII ... hasta el de MDCCXLVII , Valencia, Josef Estevan Dolz.
Pujar