Home

BASE DE DADES ARQUEOLÓGICA

RESUM:

La proposta que presentem és una solució senzilla i pràctica, alhora que suficient, per poder classificar el gran potencial del patrimoni arqueològic de la ciutat de Tarragona, de la gran quantitat de notícies i de la important literatura científica que coneixem sobre l'evolució arqueològica i arquitectònica de la ciutat.
Aquesta eina també garanteix la continuïtat al treball de classificació de les dades que s'obtindran en el decurs de les futures intervencions, així com les dels processos de recerca i investigació dels diferents conjunts que formen part del patrimoni històric i arqueològic de Tarragona.

El resultat final d'aquest treball és la Base de Dades Arqueològiques de Tarragona, eina que ha d´ésser el primer pas per la realització del Pla Arqueològic de Tarragona, el qual ha de garantir una dinàmica urbanística que reguli els mecanismes de protecció del Patrimoni.

És per això que la nostra proposta té per objectiu ser la base d'un futur en què el potencial arqueològic de la ciutat de Tarragona pugui conviure amb les estructures d'una ciutat moderna a les portes del segle XXI: garantint, preveient i evitant els conflictes que es puguin originar davant de les possibles intervencions.

També ha d´ésser l'eina que potenciï-hi el treball interdisciplinar entre totes les parts interessades en el desenvolupament d'intervencions conjuntes entre: arquitectes, arqueòlegs, urbanistes, historiadors, etc., en l'adaptació i la conservació del patrimoni integrat en les estructures de nova construcció. Aquesta base de dades ha de constituir la premissa tècnica del plantejament arqueològic de la ciutat. Ha de permetre la realització cartogràfica general del patrimoni arqueològic dins del parcel.lari, lloc on es reflecteixi l´estat actual de les restes, a l´hora que contempli les zones de risc d'aparició de materials arqueològics i així poder conèixer "l'estat arqueològic" del territori. També ha de permetre la cartografia dels principals conjunts arquitectònics i urbans, identificats fins ara, en les àrees arqueològiques i amb la seva hipotètica àrea d'influència. Això vol dir: identificar les possibles parcel.les en les que hi hagi un entorn amb risc de grans monuments. Finalment la base de dades ha de servir per jerarquitzar aquest risc i establir les prioritats i directrius del futur desenvolupament científic de l'arqueologia amb les futures línies d'actuació de la ciutat de Tarragona

 

PART BAIXA PART ALTA