Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Biblioteca del Escorial
Comença la comedia de Dant Allighieri de Florença

Andreu Febrer (trad.)
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes


 


Índex
 
  -Capitol primer dela primera part daquest libre appellada imfern en la qual lactor fa proemi atot lo tractat daquest libre  
    [p. 1] | f. Ir | f. Iv | f. IIr | f. IIv | f. IIIr | f. IIIv    
  -Capitol II. primera part en lo qual fe prohemi el primer cant daquest libre apppellat imfern  
    f. IIIv | f. IVr | f. IVv | f. Vr | f. Vv | f. VIr | f. VIv    
  -Capitol III. en lo qual tracta de la porta e dela entrada dimfern e del flum decheron  
    f. VIv | f. VIIr | f. VIIv | f. VIIIr | f. VIIIv | f. IXr    
  -Capitol quart on tracta del primer cercle dimfern appellat limb  
    f. IXr | f. VIIr | f. VIIv | f. VIIIr | f. VIIIv | f. IXr | f. IXv | f. Xr | f. Xv | f. XIr | f. XIv | f. XIIr    
  -Capitol quint enloqual tracta del segon cercle dimfern on se ponex lo peccat de laluxuria.  
    f. XIIr | f. XIIv | f. XIIIr | f. XIIIv | f. XIVr | f. XIVv    
  -Capitol VI en lo qual tracta del terç cercle dimfern on se ponex lo uici dela gola  
    f. XIVv | f. XVr | f. XVv | f. XVIr | f. XVIv    
  -Capitol VIIon tracta del quart cer del quart cercle dimfern e un poch del quint on ponex lo peccat dauaricia e de prodigalitat e declara que es fortuna  
    f. XVIv | f. XVIIr | f. XVIIv | f. XVIIIr | f. XVIIIv | f. XIXr    
  -Capitol VIII on tracta del quint cercle dimfern e un poch del VIe on se ponex lo peccat de ira V  
    f. XIXr | f. XIXv | f. XXr | f. XXv | f. XXIr | f. XXIv    
  -Capitol VIIII on tracta dela entrada dela ciutat de dite e dela difficultosa entrada daquella e introduex mercuri e tres furias infernals  
    | f. XXIv | f. XXIv | f. XXIIr | f. XXIIv | f. XXIIIr | f. XXIIIv | f. XXIVr    
  -Capitol X de VI cercle dinfern e dela pena dels heretges on troba miser farinata dels uubertins  
    f. XXIVr | f. XXIVv | f. XXVr | f. XXVv | f. XXVIr | f. XXVIv    
  -Capitol XI on tractant de tres cercles petits qui son al bax imfern fa distincio de tots los cercles del imfern e dels peccats qui en aquells se ponexen mes e meys culpa  
    f. XXVIv | f. XXVIIr | f. XXVIIv | f. XXVIIIr | f. XXVIIIv | f. XXIXr    
  -Capitol XII en lo qual tracta del deuallament del VII cercle dimfern on se ponexen los tirans qui feren força als altres en lurs persones e bens e introduex aqui lo Minotaur per guardia del pas  
    f. XXIXr | f. XXIXv | f. XXXr | f. XXXv | f. XXXIr | f. XXXIv    
  -Capitol XIII enloqual tracta del entrar del segon giro qui es lo seten cercle on son punits los deseperats equi fan força ala deitat en lur persona  
    f. XXXIv | f. XXXIv | f. XXXIIr | f. XXXIIv | f. XXXIIIr | f. XXXIIIv | f. XXXIVr | f. XXXIVv    
  -Capitol XIIII on tracta de la qualitat del terç giro contengut en lo seten cercle on ponex aquelles qui blastomen deu el neguen de cor e met lo Rey Campaneu  
    | f. XXXIVv | f. XXXIVv | f. XXXVr | f. XXXVv | f. XXXVIr | f. XXXVIv | f. XXXVIIr    
  -Capitol XV on tracta en cara del terç giro contengut en lo VII cercle on son punits los sodomites  
    f. XXXVIIr | f. XXXVIIv | f. XXXVIIIr | f. XXXVIIIv | f. XXXIXr | f. XXXIXv    
  -Capitol XVI on tracta deaquell mateix peccat e cercle on son punits aquells qui cometen sodomia agent e pacient  
    f. XXXIXv | f. XLr | f. XLv | f. XLIr | f. XLIv | f. XLIIr    
  -Capitol XVIII. on descriu lo loch apellat males voltes e tracta de rufians enganadors e leusengers  
    f. XLIIr | f. XLIIv | f. XLIIIr | f. XLIIIv | f. XLIVr | f. XLIVv    
  -Capitol XVII on tracta del devallament del loch apellat males voltes que es lo VII cercle dimfern on troba to lo dimoni.  
    f. XLIVv | f. XLVr | f. XLVv | f. XLVIr | f. XLVIv | f. XLVIIr    
  -Capitol XIX on escrida contrale simoniachs en persona de simeon mago e delos segases e met papa nicholau dels ursins e diu lurs penes.  
    f. XLVIIr | f. XLVr | f. XLVv | f. XLVIr | f. XLVIv | f. XLVIIr | f. XLVIIv | f. XLVIIIr | f. XLVIIIv | f. XLIXr | f. XLIXv    
  -Capitol XX on tracta de diuins e encantadors e de lurs penes e de la fundacio de mantoa e dela quarta volta on nomena miguel ascot ealtres  
    f. XLIXv | f. Lr | f. Lv | f. LIr | f. LIv | f. LIIr    
  -Capitol XXI en lo qual tracta dels baraters abomina los luchesos e me X dimonis quils ponexen e diu lo temps que fo compilar aquest libre.  
    f. LIIr | f. LIIv | f. LIIIr | f. LIIIv | f. LIVr | f. LIVv | f. LVr    
  -Capitol XXII en lo qual tracta dels barateurs e enganadors qui son enles corts dels Reys e altres corts seculars  
    f. LVr | f. LVv | f. LVr | f. LVv | f. LVIr | f. LVIv    
  -Capitol XXIII on tracta dela quinta volta on son punits lo fraudulents ypocrites  
    f. LVIv | f. LVv | f. LVr | f. LVv | f. LVIr | f. LVIv | f. LVIIr | f. LVIIv | f. LVIIIr | f. LVIIIv | f. LIXr    
  -Capitol XXIIII en lo qual tracta dels fraudulents ladrons e de lurs penas  
    f. LIXr | f. LIXv | f. LXr | f. LXv | f. LXIr | f. LXIv | f. LXIIr | f. LXIIv    
  -Capitol XXV on tracta dels demuntdits fraudulents ladrons e de lurs penes.  
    | f. LXIIv | f. LXIIIr | f. LXIIIv | f. LXIVr | f. LXIVv | f. LXVr | f. LXVv    
  -Capitol XXVI en lo qual tracta dels dits fraudulents e estuciosos enganadors e de lurs penes dela VIII volta de VIII cercle.  
    f. LXVv | f. LXVIr | f. LXVIv | f. LXVIIr | f. LXVIIv | f. LXVIIIr    
  -Capitol XXVII en lo qual tracta daquells meteys fraudulents e de lurs penes  
    f. LXVIIIr | f. LXVIIIv | f. LXIXr | f. LXIXv | f. LXXr | f. LXXv    
  -Capitol XXVIII en lo qual tracta de fraudulents scismatichs e delurs penes.  
    f. LXXv | f. LXXIr | f. LXXIv | f. LXXIIr | f. LXXIIv | f. LXXIIIr    
  -Capitol XXVIIII on tracta dels demunt dits fraudulents e alquimistes e delur cruell pena.  
    f. LXXIIIr | f. LXXIIIv | f. LXXIVr | f. LXXIVv | f. LXXVr | f. LXXVv    
  -Capitol XXX en lo qual tracta dells dits fraudulents falsadors de moneda e altres quis falsificaren en forma daltri e intra met Mirra.  
    f. LXXVv | f. LXXVIr | f. LXXVIv | f. LXXVIIr | f. LXXVIIv | f. LXXVIIIr | f. LXXVIIIv    
  -Capitol XXXI en lo qual tracta del nouen cercle dimfern on son punits los jagants  
    f. LXXVIIIv | f. LXXIXr | f. LXXIXv | f. LXXXr | f. LXXXv | f. LXXXIr    
  -Capitol XXXII on ponex en lo derrer cercle dimfern los traydos que trahexen lurs parents sens fiança.  
    f. LXXXIr | f. LXXIXr | f. LXXIXv | f. LXXXr | f. LXXXv | f. LXXXIr | f. LXXXIv | f. LXXXIIr | f. LXXXIIv | f. LXXXIIIr | f. LXXXIIIv | f. LXXXIVr    
  -Capitol XXXIII on son punits los traydos qui trahexen lurs parents e altras qui en ells se fian.  
    LXXXIVr | f. LXXXIVv | f. LXXXVr | f. LXXXVv | f. LXXXVIr    
  -Capitol XXXIIII e derrer daquesta part apellada infern on ponex los traydos patricides on esta lucifer tinent judes en la una boqua cassio e en laltrebruto  
    f. LXXXVIv | f. LXXXVIIr | f. LXXXVIIv | f. LXXXVIIIr | f. LXXXVIIIv | f. LXXXIXr | f. LXXXIXv | f. XCr | f. XCv    
  Llibre SEGON:  
  -Capitol primer daquest libre apellat purgatori on tracta dela purgacio dela necligencia e in trodueix Cato perguardia daquell.  
    f. XCIr | f. XCIv | f. XCIIr | f. XCIIv | f. XCIIIr | f. XCIIIv    
  -Capitol segon del purgatori en lo qual tracta dela purgacio daquells qui tardaren de penedir se fins a la fi perdelectacio de cantar e de sonar  
  f. XCIIIv | f. XCIVr | f. XCIVv | f. XCVr | f. XCVv | f. XCVIr  
  -Capitol terç del purgatori en lo qual tracta daquells qui tardaren lur confessio e penitencia de lurs peccats per occupacio de senyoria mundanal  
    f. XCVIr | f. XCVIv | f. XCVIIr | f. XCVIIv | f. XCVIIIr | f. XCVIIIv | f. XCIXr    
  -Capitol quart enloqual tracta daquells qui foren negligents apendir se per occasio de fama mundana  
    f. XCIXr | f. XCIXv | f. Cr | f. Cv | f. CIr | f. CIv    
  -Capitol V on tracta dela quarta specia de negligencia qui tardaren de penedir se per occasio de dignitats mundanals  
    f. CIv | f. CIIr | f. CIIv | f. CIIIr | f. CIIIv | f. CIVr    
  -Capitol VI del purgatori on tracta dela quinta specia de negligencia qui posaven lur felicitat en bens temporals fins ala fi.  
  f. CIVr | f. CIVv | f. CVr | f. CVv | f. CVIr | f. CVIv | f. CVIIr  
  -Capitol VII del purgatori on tracta encara dela quinta qualitat de negligencia  
    f. CVIIr | f. CVIIv | f. CVIIIr | f. CVIIIv | f. CIXr | f. CIXv    
  -Capitol VIII del purgatori en lo qual tracta mes dela quinta qualitat de negligents  
    f. CIXv | f. CVIIv | f. CVIIIr | f. CVIIIv | f. CIXr | f. CIXv | f. CXr | f. CXv | f. CXIr | f. CXIv | f. CXIIr | f. CXIIv    
  -Capitol VIIIIde purgatori cercle primer a on lector figura si hauer peccats en tots los set peccats mortals  
    f. CXIIv | [f. CXIIIr] | [f. CXIIIv] | f. CXIVr | f. CXIVv | f. CXVr    
  -Capìtol X de purgatori cercle primer on tracta de la purgacio del peccat de superbia e dela sua pena.  
    f. CXVr | f. CXVIr | f. CXVIv | f. CXVIIr | f. CXVIIv    
  -Capitol XI del purgatori cercle primer en lo qual tracta dels dits superbiosos e de la lur pena.  
    f. CXVIIv | f. CXVIIIr | f. CXVIIIv | f. CXIXr | f. CXIXv | f. CXXr | f. CXXv    
  -Capitol XII del purgatori cercle primer on tracta en cara dels dits superbiosos.  
    f. CXXv | f. CXXIr | f. CXXIv | f. CXXIIr | f. CXXIIv | f. CXXIIIr    
  -Capitol XIII del purgatori cercle segon on se purga la culpa del enveia.  
    f. CXXIIIr | f. CXXIIIv | f. CXXIVr | f. CXXIVv | f. CXXVr | f. CXXVv | f. CXXVIr    
  -Capitol XIIII del purgatori cercle segon dela purgacio dela enveia  
    f. CXXVIr | f. CXXVIv | f. CXXVIIr | f. CXXVIIv | f. CXXVIIIr | f. CXXVIIIv    
  -Capitol XV del purgatori cercle tercer on se purga la culpa dela ira.  
    f. CXXVIIIv | f. CXXIXr | f. CXXIXv | f. CXXXr | f. CXXXv | f. CXXXIr | f. CXXXIv    
  -Capitol XVI del purgatori cercle tercer on tracta purgacio dela ira.  
    f. CXXXIv | f. CXXXIIr | f. CXXXIIv | f. CXXXIIIr | f. CXXXIIIv | f. CXXXIVr    
  -Capitol XVII del purgatori cercle quart dela purgacio del peccat de accidia.  
    f. CXXXIVr | f. CXXXIVv | f. CXXXVr | f. CXXXVv | f. CXXXVIr | f. CXXXVIv    
  -Capitol XVIII del purgatori cercle quart dela purgacio del peccat de accidia  
    f. CXXXVIv | f. CXXXVIIr | f. CXXXVIIv | f. CXXXIXr | f. CXXXIXv    
  -Capitol XVIIII depurgatori cercle quint dela purgacio de peccat de auaricia e de prodigalitat.  
    f. CXXXIXv | f. CXXXXr | f. CXXXXv | f. CXXXXIr | f. CXXXXIv | f. CXXXXIIr    
  -Capitol XX del purgatori cercle quint dela purgacio del peccat de auaricia e de prodigalitat.  
    f. CXXXXIIr | f. CXXXXIIv | f. CXXXXIIIr | f. CXXXXIIIv | f. CXXXXIIIIr | f. CXXXXIIIIv | f. CXXXXVr    
  -Capitol XXI del purgatori cercle quint dela purgacio del peccat de auaricia e de prodigalitat  
    f. CXXXXVr | f. CXXXXVv | f. CXXXXVIr | f. CXXXXVIv | f. CXXXXVIIr | f. CXXXXVIIv    
  -Capitol XXIIdel purgatori cercle sext dela purgacio del peccat dela gola  
    f. CXXXXVIIv | f. CXXXXVIIIr | f. CXXXXVIIIv | f. CXXXXVIIIIr | f. CXXXXVIIIIv | f. CLr | f. CLv    
  -Capitol XXIII del purgatori cercle Sext dela purgacio del peccat dela gola  
    f. CLv | f. CLIr | f. CLIv | [f. CLI(b)r] | [f. CLI(b)v] | f. CLIIr    
  -Capitol XXIIII del purgatori cercle sext de la purgacio del peccat dela gola on lactor anomena alguns singulars e grans homens qui foren entecats en lur vida de tal vici.  
    f. CLIIr | f. CLIIv | f. CLIIIr | f. CLIIIv | f. CLIIIIr | f. CLIIIIv | f. CLVr    
  -Capitol XXV del prugatori cercle sete de la purgacio del peccat de lutxuria  
    f. CLVr | f. CLVv | f. CLVIr | f. CLVIv | f. CLVIIr | f. CLVIIv    
  -Capitol XXVI del purgatori cercle sete dela purgacio del peccat de la lutxuria  
    f. CLVIIv | f. CLVIIIr | f. CLVIIIv | f. CLIXr | f. CLIXv | f. CLXr | f. CLXv    
  -Capitol XXVII del purgatori cercle sete de la purgacio universal del actor e del entrament del paradis terrenal sine deliciarum  
    f. CLXv | f. CLXIr | f. CLXIv | f. CLXIIr | f. CLXIIv | f. CLXIIIr    
  -Capitol XXVIII del purgatori on tracta del paradis terrenal e del flum de lethes e de primer estat de adam del seu primer peccat  
    f. CLXIIIr | f. CLXIIIv | f. CLXIIIIr | f. CLXIIIIv | f. CLXVr | f. CLXVv | f. CLXVIr    
  -Capitol XXVIIII del purgatori on lactor tracta del paradis terrenal e descriu los VII dons del Sant Sperit  
    f. CLXVIr | f. CLXVIv | f. CLXVIIr | f. CLXVIIv | f. CLXVIIIr | f. CLXVIIIv | f. CLXVIIIIr    
  -Capitol XXX del purgatori on lactor descriu lo patiment de virgili e laueniment de beatriu  
    f. CLXVIIIIr | f. CLXVIIIIv | f. CLXXr | f. CLXXv | f. CLXXIr | f. CLXXIv    
  -Capitol XXXI del purgatori dela consessio del actor e purgacio universal per muntaral sant Regne de paradis  
    f. CLXXIv | f. CLXXIIr | f. CLXXIIv | f. CLXXIIIr | f. CLXXIIIv | f. CLXXIIIIr | f. CLXXIIIIv    
  -Capitol XXXII del purgatori on lactor descriu lo triumpho dels celestials  
    f. CLXXIIIIv | f. CLXXVr | f. CLXXVv | f. CLXXVIr | f. CLXXVIv | f. CLXXVIIr | f. CLXXVIIv    
  -Capitol XXXIII e derrer del purgatori e esposicio de certa figura scrita en lo precedent capitol dela Sglesia e del imperi de Roma  
    f. CLXXVIIv | f. CLXXVIIIr | f. CLXXVIIIv | f. CLXXVIIIIr | f. CLXXVIIIIv | f. CLXXXr | f. CLXXXv    
  LIBRO TERCER: Tercer libre dela comedia de dant allichier de Florencia en lo qual tracta dela gloria de paradis e des spirits qui son premiats en aquella translatada per Nandreu Ffabrer al gutzir de molt alt princep e uictorios senyor lo Rey don alfonso Rey darago de rims vullgars toscans en Rims vulgars cathalans  
  -Capitol premer daquest terç libre enlo qual lactor fa prohem atot aquest terçlibre apellat paradis  
    f. CLXXXv | f. CLXXXIr | f. CLXXXIv | f. CLXXXIIr | f. CLXXXIIv | f. CLXXXIIIr | f. CLXXXIIIv    
  -Capitol segon del paradis e dela primera spera dela luna e dela sua qualitat e de clara que es nedon aue aquella umbra que la luna mostra hauer en si.  
    f. CLXXXIIIv | f. CLXXXIIIIr | f. CLXXXIIIIv | f. CLXXXVr | f. CLXXXVv | f. CLXXXVIr | f. CLXXXVIv    
  -Capitol tercer del paradis spera dela luna on tracta dalguns negligens en observacio de lur not e induu dos spirits de gran estat picarda e constancia mare del emperador Frederich segon  
    f. CLXXXVIv | f. CLXXXVIIr | f. CLXXXVIIv | f. CLXXXVIIIr | f. CLXXXVIIIv | f. CLXXXVIIIIr    
  -Capitol quart del paradis spera dela luna on tracta si uiolencia escusa lo uot trencat e comsepot ose deu esmenar  
    f. CLXXXVIIIIr | f. CLXXXVIIIIv | f. CLXXXXr | f. CLXXXXv | f. CLXXXXIr | f. CLXXXXIv    
  -Capitol V del paradis spera segona de mercuri on declara silo uot sepot despensar  
    f. CLXXXXIv | f. CLXXXXIIr | f. CLXXXXIIv | f. CLXXXXIIIr | f. CLXXXXIIIv | f. CLXXXXIIIIr | f. CLXXXXIIIIv    
  -Capitol VI del paradis spera segona de mercuri e del procechiment dels emperados Romans  
    CLXXXXIIIIv | f. CLXXXXVr | f. CLXXXXVv | f. CLXXXXVIr | f. CLXXXXVIv | f. CLXXXXVIIr    
  -Capitol VII de peradis spera segona de mercuri on recita la veniança dela passio de Jesyu xhrist  
    f. CLXXXXVIIr | f. CLXXXXVIIv | f. CLXXXXVIIIr | f. CLXXXXVIIIv | f. CLXXXXVIIIIr | f. CLXXXXVIIIIv | [f. CCr] | [f. CCv] | [f. CC(b)r]    
  -Capitol VIII De peradis spera terça de venus on diu dalguns qui seguiren la sua influencia  
    [f. CC(b)r] | [f. CC(b)v] | f. CCIr | f. CCIv | f. CCIIr | f. CCIIv    
  -Capitol IX De paradis spera terça de venus e dels pacionats dela sua influencia  
    f. CCIIv | f. CCIIIr | f. CCIIIv | f. CCIVr | f. CCIVv | f. CCVr | f. CCVv    
  -Capitol X de peradis spera quarta de sol e desant Thomas de aquí  
    f. CCVv | f. CCVIr | f. CCVIv | f. CCVIIr | f. CCVIIv | f. CCVIIIr    
  -Capitol XI de paradis fuera quarta del sol e tracta dela vida de sant Francesch  
    f. CCVIIIr | f. CCVIIIv | f. CCIXr | f. CCIXv | f. CCXr | f. CCXv | f. CCXIr    
  -Capitol XII de paradis spera quarta del sol e en aquest tracta dela vida de sant dimingo  
    f. CCXIr | f. CCXIv | f. CCXIIr | f. CCXIIv | f. CCXIIIr | f. CCXIIIv    
  -Capitol XIII de paradis speras quarta del sol e dela vida de Salomon  
    f. CCXIIIv | f. CCXIVr | f. CCXIVv | f. CCXVr | f. CCXVv | f. CCXVIr    
  -Capitol XIIII de paradis VIIpoch dela spera del sol e puys dela quinta spera de Març  
    f. CCXVIr | f. CCXVIv | f. CCXVIIr | f. CCXVIIv | [f. CCXVIII(b)r] | [f. CCXVIII(b)v] | f. CCXVIIIr    
  -Capitol XV de paradis spera quinta de Març e dels costums primers dels florentins  
    f. CCXVIIIr | f. CCXVIIIv | f. CCXVIIIIr | f. CCXVIIIIv | f. CCXXr | f. CCXXv    
  -Capitol XVI de paradis spera quinta de Març e dels antichs nobles florentins  
    f. CCXXv | f. CCXXIr | f. CCXXIv | f. CCXXIIr | f. CCXXIIv | f. CCXXIIIr | f. CCXXIIIv    
  -Capitol XVII de paradis spera quinta de Març on prediu del temps auenidor de lactor  
    f. CCXXIIIv | f. CCXXIIIIr | f. CCXXIIIIv | f. CCXXVr | f. CCXXVv | f. CCXXVIr | f. CCXXVIv    
  -Capitol XVIII de paradis spera quinta de Març e dels condicionats dela influencia daquell  
    f. CCXXVIv | f. CCXXVIIr | f. CCXXVIIv | f. CCXXVIIIr | f. CCXXVIIIv | f. CCXXIXr    
  -Capitol XVIIII de paradis spera sexta de Jupiter e dels spirits beats en aquella la spera.  
    f. CCXXIXr | f. CCXXIXv | f. CCXXXr | f. CCXXXv | f. CCXXXIr | f. CCXXXIv    
  -Capitol XXX de paradis spera sexta de jupiter e dels spirits beatz en aquella spera  
    f. CCXXXIv | f. CCXXXIIr | f. CCXXXIIv | f. CCXXXIIIr | f. CCXXXIIIv | f. CCXXXIVr | f. CCXXXIVv    
  -Capitol XXXI de peradis spera septima de saturnus e dels spirits beats en quella spera  
    f. CCXXXIVv | f. CCXXXVr | f. CCXXXVv | f. CCXXXVIr | f. CCXXXVIv | f. CCXXXVIIr | f. CCXXXVIIv    
  -Capitol XXXII de paradis spera septima de saturnus e de spiritz beatz en quella spera e del muntament de dant enla spera VIII  
    f. CCXXXVIIv | f. CCXXXVIIIr | f. CCXXXVIIIv | f. CCXXXIXr | f. CCXXXIXv | f. CCXXXXr    
  -Capitol XXXIII de paradis conclusio de beats spiritz en un triumpho e del muntament de dant ala nona spera  
    f. CCXXXXr | f. CCXXXXv | f. CCXXXX(b)r | f. CCXXXX(b)v | f. CCXXXXIr | f. CCXXXXIv | f. CCXXXXIIr    
  -Capitol XXIIII de paradis e dela examinacio que feu sen pere de dant sobrels articles dela fe  
    f. CCXXXXIIr | f. CCXXXXIIv | f. CCXXXXIIIr | f. CCXXXXIIIv | f. CCXXXXIIIIr | f. CCXXXXIIIIv | f. CCXXXXVr    
  -Capitol XXV del paradis e dela examinacio del actor sobre larticle dela sperança  
    f. CCXXXXVr | f. CCXXXXVv | f. CCXXXXVIr | f. CCXXXXVIv | f. CCXXXXVIIr | f. CCXXXXVIIv    
  -Capitol XXVI del paradis dela examinacio del actor per sent oían evangelista sobre la uirtut de karitat  
    f. CCXXXXVIIv | f. CCXXXXVIIIr | f. CCXXXXVIIIv | f. CCXXXXIXr | f. CCXXXXIXr | f. CCLr    
  -Capitol XXVII del paradis spera noua dela ex clamacio que fa sen pere contra los mals prelats  
    f. CCLr | f. CCLv | f. CCLIr | f. CCLIv | f. CCLIIr | f. CCLIIv | f. CCLIIIr    
  -Capitol XXVIII del paradis on se tracta deles nou ordens dels angels  
    f. CCLIIIr | f. CCLIIIv | f. CCLIVr | f. CCLIVv | f. CCLVr | f. CCLVv    
  -Capitol XXVIIII de paradis en la qual tracta dela creacio del univerç  
    f. CCLVv | f. CCLVIr | f. CCLVIv | f. CCLVIIr | f. CCLVIIv | f. CCLVIIIr | f. CCLVIIIv    
  -Capitol XXX del paradis on lactor destrui certa figura per exemple del paradis  
    f. CCLVIIIv | f. CCLVIIIIr | f. CCLVIIIIv | f. CCLXr | f. CCLXv | f. CCLXIr    
  -Capitol XXXI del paradis on descriu certa figura dela gloria de nostra dona  
    f. CCLXIr | f. CCLXIv | f. CCLXIIr | f. CCLXIIv | f. CCLXIIIr | f. CCLXIIIv | f. CCLXIVr    
  -Capitol XXXII del paradis on tracta explicant la gloria dela uerge maria  
    f. CCLXIVr | f. CCLXIVv | f. CCLXVr | f. CCLXVv | f. CCLXVIr | f. CCLXVIv    
  -Capitol XXXIII e derrer del paradis on lactor descriu tant com pot la ydea dela santa trinitat de deu  
    f. CCLXVIv | f. CCLXVIIr | f. CCLXVIIv | f. CCLXVIIIr | f. CCLXVIIIv | f. CCLXIXr | f. CCLXIXv | f. CCLXXr