Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
 

141

Tract. 40. in Joann. tom. 9.

 

142

Hom. 66. in Matt.

 

143

Lib. 2. cap. 23.

 

144

De Civit. Dei. c. 23.

 

145

In Epist. ad Galat. c. 6.

 

146

Dist. 3. q. 2.

 

147

Leo Allatius Epist. de Quorundam Græcorum opinationibus, cap. 27.

 

148

Tract. de Fide disp. 3. dub. ult. §. I. à n. 25 per tot.

 

149

Joann. 20. v. 19.

 

150

Mald. sobre el lugar citado de S. Juan n. 3.