Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
 

151

Matth. 28. v. 2. Marc. 16. v. 3. & 4. Luc. 24. v. 2. Joan. 20. v. 2.

 

152

Lib. I. de Oratore.

 

153

Pancirolo de Novis repertis, lib. 2. tit. 16. §. 2. Rob. Valtur de Re Militari, lib. 10. cap. 2. Petrus Vict. Variar. lection. lib. 37. cap. 15. Henricus Salmuth. in Comment. sobre dicho lugar de Pancirolo.

 

154

Hist. de Esp. lib. 13. cap. 7. prop. fin.

 

155

Hist. de Esp. tom. 6, pag. 204.

 

156

Polydor. Virg. Lib. 2. de Inventoribus rer. c. II. Steph. Forcatulus, lib. 4. de Imperio & Philosoph. Gallor. Guidus Panciroll. de Novis inventis part. 2. tit. 18. & ibi Henric. Salm.

 

157

De Novis repertis p. 2. tit. 15.

 

158

Eclesiast. 9. 8.

 

159

Luc. 7. 46.

 

160

Math. 6. 17.