Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
 

611

Euseb. lib. 7. Hist. Eccl. c. 14.

 

612

V. Greg. Turon. de Gloria Martyr. lib. I. c. 21. & 22.

 

613

Isai. 53. 2.

 

614

Apul. Apolog. I.

 

615

Joan. 8. 57.

 

616

3. Reg. 2. 2.

 

617

S. Thom. 3. part. q. 40. art. 2. in corp.

 

618

Suarez t. 2. in 3. part. D. Thom. ad hunc loc. sect. 3.

 

619

Tertul. de Idololatr. c. 18.

 

620

Chrys. hom. 28. in Matth.