Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
 

871

2. ad Cor. II. 24.

 

872

Card. Gab. Paleot. lib. 2. cap. 26, fol. 180.

 

873

2. Machab. 7. I.

 

874

Lib. 3. Carm. Od. 5.

 

875

Cap. 27. per tot.

 

876

Lips. de Cruce, l. 2. cap. 2. & 3.

 

877

Ludolph. Cart. de Vit. Christ. part. 2. c. 58. Eckius Serm. de Pas. Dom. y otros.

 

878

Suarez. t. 2. in 3. p. q. 46. art. 2. disp. 35. sect. 2.

 

879

Matth. 27. 27.

 

880

Lips. de Milit. Rom. lib. 2. Dialog. 4.