Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital del manuscrit Homilies d'Organyà, datat entre finals s. XII-inici s. XIII. Localització: Biblioteca de Catalunya, sig. Ms. 289.

     S'ha modificat la brillantor, el contrast i l'enfocament per millorar la lectura.

     Presentem el manuscrit amb la numeració que apareix afegida per una mà posterior a llapis i a la dreta.