Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
 

11

Els fragments de Corella són citats, mentre no s'explicite el contrari, per l'edició T. MARTÍNEZ ROMERO, Joan Roís de Corella, Rims i proses, Barcelona, 1994.

 

12

CARBONELL, Joan Roís de Corella, ed. cit., p. 134.

 

13

CARBONELL, Joan Roís de Corella, ed. cit., p. 98.

 

14

L. BADIA, Tradició i modernitat als segles XIV i XV. Estudis de cultura literària i lectures d'Ausiàs March, Barcelona/València, 1993, p. 227. Vegeu complementàriament C. MIRALLES, Sobre Les comparacions marines en la poesia d'Ausiàs March, en Ausiàs March: textos i contextos, ed. R. Alemany, Barcelona/València, 1997, pp. 281-296, sobretot pp. 293-296.

 

15

MARTÍNEZ ROMERO, Un clàssic, cit., pp. 210-223.

 

16

L. BADIA, El "Plany dolorós de la reina Hècuba" de Joan Roís de Corella. Restauracions i contextos, en Miscel·lània Joan Fuster, vol. III, ed. A. Ferrando-A. Hauf, Barcelona/València, 1991, pp. 195-223, especialment pp. 208-209.

 

17

M. GARCIA SEMPERE, La Istòria de la Passió", un poema narratiu de Bernal Fenollar i Pere Martines, en Ausiàs March i el món cit., pp. 319-341, concretament pp. 171-172.

 

18

Vegeu novament MARTÍNEZ ROMERO, Un clàssic, cit., pp. 186-187.

 

19

Com oportunament remarca M. GARCIA SEMPERE, La Istòria cit., p. 175.

 

20

Ho vaig destacar en les pàgines dedicades a la influència senequiana en March del meu llibre Un clàssic, cit., pp. 212 ss.