Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
ArribaAbajoMalament uiu / qui delit pert de uiure
ell es aquell / que nostra uida caba
ela tristor / la destru e menyscaba
donch si ben uisch / per mort me puch escriure
puix he perdut / a uos quim ereu uida  5
per uos amar / del mon me contentaua
de Deu egents / tot grat abandonaua
e uos haueu / masperança'scarnida
-f. 133r-

La gran dolor / ha ma forca flaquida
que pietat / so forçat demi pendre  10
e quant encor / fembril me ueig atendre
uullme forçar / e ma força's perida
si com aquell / qui s'arm'a uicis dona
per un gran temps / en habit aquell gira
no ha poder / encontr'amor no ira  15
puix al començ / son uoler abandona

No es en mi / de tolre ma persona
e d'apartar deltot / d'amor ma pensa
dolor heja / com nom trobe en defença
perço quem plau / la raho n'es fellona  20
en tal contrast / sol uida d'hom descrexer
mas no uullau / si Deu nola millora
ma uoluntat / res tant nola entrenyora
com si la ueu / sens aquella mereixer.

Yo sens amor / bastaua uos conexer  25
per ell tot sol / sen esser coneguda
tal uoluntat / com la mia es perduda
la uostra amant / qui nol plau d'amor pexer.
-f. 133v-
la uostr'amor / d'altr'amor nos contenta
qui ama poch / altr'amor noli alta  30
sana raho / e passio malalta
han tot poder / per amor dar empenta

Dolor d'amor / nouament m'aturmenta
perch'es lonch temps / que dolor ja no firen
e mos uolers / amar ja no soffiren  35
nouell amor / nom pens que james senta
amant a uos / he plagut ma natura
e contra uos / es que ami amassen
primos de por / nose queus obligassen
ne remettes / los fets ala uentura.  40

Encontr'amor / uostr'e cor ha'rmadura
eper totstemps / ab la raho's consella
sino amau / no es gran marauella
car poch amor / no uiu hon seny atura
si passions d'amor / dins uos iutiassen  45
fosseu del seny / qualseuol consellada
la uoluntad / de don'enamorada
no troba frens / aquella refrenassen
-f. 134r-

Si amadors / poder sentir bastassen
les grans dolors / quen fid'amor se prenen  50
si ben'començ / molts grans delits ne uenen
yo so be cert / que d'amor se duptassen
delit prenent / nostra pensa falaga
que tol saber / de dolor uenidora
saber se pot / mas no es sentidora  55
la carn no sent / lo mal que per temps paga.

Qui es malalt / d'aquella dolça plaga
no sab amor / quel sans ueu manifesta
e de present / amor lo delit presta
y al sentiment / dolor uiuent l'amaga  60
hom sab e sent / lo delit quen aporta
ela dolor / de luny anos menaça
ab ulls rients / lo delit nos abraça
ela dolor / calla detras la porta

Quant delit naix / la dolor jau mig morta  65
y en poch instant / aquesta met sa força
desig qui es / passio dolent la sforça
e por de mal / uenidor la conforta
-f. 134v-
lobe ates / no munta'n suma tanta
com ans d'aquell / hauerla pens ordena  70
yel pes d'amor / nol soste fort cadena
de persi cau / o prop terras de canta


~: Tornada :~

O foll amor / sol uostre nom me'spanta
noy trob lobe / qu'entemps passat trobaua
esent los mals / qued abants ignoraua  75
plorant ull / y mi bocca no tanta.


ArribaO fort dolor / yot'prech que mi perdons
sino seguesch / la tua uoluntat
la que yo am / contra tu ha manat
donchs sino muyr / nom despulls dels teus dons.
puis ami uull / endues partes partir  5
e don a tu / l'enteniment per art
elo meu cos / dela mort lo apart
a fort amor / yo no puch contradir.

La que yo am / mi no consent morir
donem a tu / lançat a ton voler26  10
e sab que tu / nom'seras mercenner
nom desempars / fins a uida finir.
-f. 135r-
en aquell punt / hajes compassio
d'aquella que / demi james l'aura
com l'esperit / del cos exir uolra  15
oblida mi / membret dela qui so

En aquest mon / la mia'nimat'do
y els pensaments / quet sabras occupar
de res del cos / not uulles empachar
car uiure uol / enque digues queno  20
del cos mezqui / no sies descontenta
car tot es teu / sino lo mouiment
e sos gemechs / no uaguen yo durment
ta uoluntat / mon somni la contenta.

Puis per som crits / merce de mi absenta  25
e Deu per uos / uol punir mes de demerits
elos meus fats / contrasten a mos merits
licençiats dolor / quim desatenta
car una es / ma uida y ma sperança
efa gran tort / quils tol la compañia  30
a uos coman / d'aquestos dos la giga27
car departits / la mort del mon me lança
-f. 135v-

Creheu de ferm / que son ferma'cordança
que perda'ls ulls / si pert auos de ueure
e per null cas / lauger no uullau creure  35
que luny de uos / uida m'do per fermança
quant pens que mort / me pot fer sols absent
de uos quim sou / pus cara quela uida
d'aquella fuig / ala qual ma ueu crida
guanyant me te / lo primer mouiment.  40


~: Tornada :~

Lir entre carts / tant uos am purament
quem es dolor / com nom poreu amar
sino d'amor / que solen platicar
los amadors / amant comunament


ArribaPuix me penit / senyal es cert que baste
pera saber / del error quem uull tolre
mas quim dara / esforç contra lo dolre
per a jaquir / lo delit que yo taste.
per ma raho / yo uengui'n coneixença  5
quen ser amat / nom calia fer compte
mas ab amor / yo n'he fet ia l'affronte
complidament / e uista l'esperientia
-f. 136r-
Lamia'mor / un'altr'asi non tira
lo dret d'amor / en mi tot se regira  10

Puix altr'amor / perla mia no guanye
la qual es preu / per hon amor seguanya
per ser uencent / no sabi altra manya
perdut es ia / tot quant per ell affanye
si com aquell / qui uiu ab medicina  15
e ue per temps / que no li ual al uiure
axi muyr yo / qu'amor quim feya uiure
a'ltre uoler / per lo meu nos'inclina.
Puix no pot fer / que amant amat sia
leixem en pau / no torb la uida mia.  20

Ell m'es entrat / perla part mia flaca
dantme entenent / que amant amat fora
e james dell / men plach altra penyora
aquest es preu / quel cor d'home no taca
desesperat / del tot yo de aquesta  25
dexim d'amor / per a temps perdurable
e so tornat / mes que altre amable
d'aquest amor / queno'nclou la honesta.
-f. 136v-
E puix me uench / sens altra acompanyada
nom pensi fos / en mi tant'esforçada  30

Qual tant cortes / qui de amor excepte
cas leig o fort / puis que amor lo mane
qui es tant foll / quen contr'amor se uane
dient yo so / qui leix, equi accepte
tot en axi / com l'anima infusa  35
raçional / sobre l'irrahonable
fa tot son fet / ser uida rahonable
tot quant fa l'hom / per lo seu decret usa.
Tal es amor / que si en hom selança
tot28 quant ce dell / torna ensa semblança.  40

Qui es lo foll / donchs qui d'amor no tema
si ha sentit / son poder no uencible
nos deffen d'ell / sino l'hom ensensible
no so aquell / car part ma presa'strema
e atreuir / pensant hauer deffensa  45
encontr'amor / li be tenguda cara
pensant hauer / de ma raho empera
yo nom pensi / ell bastas29 ferm'offensa.
Talque uolent / mi de amor defendre
ell me pogues / la sua força'stendre  50
-f. 137r-

O quant es poch / perhon amor se fica
e per aquell / en loch dispost molt obra
per no sabuts / mitjans en uos fa obra
lo temps e loch / lo creix o mortifica
amor sab mills / lo que a nos agrada  55
que nos mateixs / no bastam a coneixer
equant pensam / que nostr'amor deu crexer
en aquell punt / es desagraduada.
Quant nos pensam / quens leixa ell nos toca

y ab un fil prim / se tira una roca  60
Delits passats / dela que am m'acorden
contra mon grat / e les dolors m'obliden
qui son aquells / qui dins lo meu corcriden
e par a mi / que son uermens quim morden
ço son desigs / contraris quim tormenten  65
car uull delits / qui dolor me apporten
uull disfamar / mas ells no mo comporten
a mon uoler / los apetits dissenten
Pensar se pot / quant a raho contrasten
quells entresi / a plaure no s'abasten.  70
-f. 137v-

Com lo malalt / que la causa ignora
del açident / e no sab lo que mata
uehent tot si / que per dolor esclata
esemblant mal / no senti algun ora
no cal dubtar / si roman en sospita  75
sil uench d'eçes / lo mal opernatura
e si d'exces / quin fon que tant procura
assi mateix / tot lo passatrecita.
Axi d'amor / yom dolch eno puch creure
que per tant poch / en tant me degues ueure  80

No puch oir / dela que am paraula
que senyal gran / ella en mi no faça
sibona es / gran delit me atraça
mala essent / la dolor es en taula
no passa res / qui d'ell ymagine  85
que nome'scalf / o que tot nom refrede
tots los mijans / demi apart e uede
e ahirat / o amar, si pens fine.
Cascu d'aquests / te causa'n mi ques tinga
no se iutjar / en mi qual se retinga.  90
-f. 138r-

L'imaginar / altre be nom esmenta
sino aquest / que sentit per aquesta
tem lo cor pres / molt poca part neresta
per allogar / ira quant se presenta
fent mudament / tan gran sus ma persona  95
quen suor uinch / quant ira'n mi comença
la donchs amor / no pot fer qu'ella uença
ans son poder / del tot li abandona.
No passa molt / que lur poder s'iguala
      euenç amor / entrantme sens escala  100

      Nos pot be dir / amor de home propri
      lo que yo sent / car per la carn es tota
      d'acom'delit / com nom pas una gota
      enl'esperit / e siu fas com repropri
      em delit mes / com no pot ser que dure  105
      molt lo desig / que fartament aporta
      mas hom ueu que / natura no comporta
      quelo fruyt uert/ cayga sen que madure
      Lo meu uoler / es obs que tal curs faça
      o uolra Deu / que natura's desfaça  110
-f. 138v-

      Eque fos l'hom / tant com sera lo segle
      tostemps ueura / en si coses nouelles
      prenint / jaquint / les noues perles uelles
      lo que fon tort / un temps puix lies regle
      nouellament / casos a nos auenen  115
      per no ser tals / o per altra costuma
      esperiment / cascun jorn se consuma
      elos juhins / en molta error uenen
      Fins ala mort / es menester hom setema
      per que amor / enles carns tostemps crema.  120

      Amor amor / yo he pres ferma tenca
      que uostre be / porta dolor extrema.


ArribaMes uoluntats / en gran parts descordants
dona per uos / les he fetes concordes
per uos han pau / solent esser discordes
per uos conech / l'error hon er'abants
per uos conech / tot lo delit de uiure  5
mos pensaments / concordia'n coneixen
ja da contrast / si com d'abans nos uexen
ans als amichs / de pau poden scriure
-f. 139r-

Aymaginar / nom cal duy mes asiure
per aplegar / ma pensa molt confusa  10
dela uirtut / de fermetat molt usa
de dos afanys / del primer so deliure
per encercar / nom cal treballs depensa,
trobat es ja / tot obs dela mi'arma,
eper guanyar / ses flaques mans fort arma  15
eper hauer / al cos de mals deffensa.

E si del cos / ma fortuna dispensa
que per30 son mal / m'arma perda batalla
ja sab que fer / e ma lengua nom calla
uiur'enlo mon / hauer en gran offensa  20
mal consellat / mon cos uolch pendre lança
e ple de por / ab ses armes uolch noure
mas pres conseill / queles tornas al foure
prenint escut / armes d'offendre lança

Nom a iaquit / del tot m'esperança  25
ab ella'n semps / spirara ma uida
mas yo conech / la m'i arm'enfortida
que tot perill / sete'n molt gran bonaça
-f. 139v-
dolgas tot hom / com yo be no attench
nosdolg'algu / de mon terrible mal  30
null iuyidor / no feu encontre tal
d'hon fos content / com yo fuy ue'ntlo rench

Si mos mals fats / ab força'ltre no trench
mal ahuyrat / nom uull'algu jutjar
si uagabunt / meueu lo mon anar  35
en tant segur / port home james uench
mon desig es / en molta part complit
trobant molt mes / delque fuy desijos
sino attench / no pens algu quefos
ab tal dolor / sens molt major delit  40


~: Tornada :~

Lir entre carts / lo que de uos he dit
plaçia a deu / nom faça mentidor
y elque suffert / essent uos amador
per mal esguart / nom sia mal grait


ArribaAls fats coman / tot quant sera de mi
puis so estolt / de ma electio
mos senys es mort / aqui deu no perdo
puix al començ / del tot me derrenclj
-f. 140r-
Ja no es temps / tenir frens al uoler  5
malalta es / ma bona uoluntad
euaig en loch / hono uull ser portat
so descontent / de tot quant puscafer.

Si com al hom / noli basta poder
paralitich quantes / en peu lleuat  10
anar al loch / hon uol esser anat
ans cau o tort / ua contra son mester
ne pren à mi / que no fas lo quem plau
y aquell uoler / dela raho es uencut
e sil complach / mon delit esperdut  15
e sens cor faç / tot quant de mi uejau

Si com als uents / es donada la nau
mentre's debat / als mariners uengut
la donchs la nau / son cami ha tengut
per senyal tal / qual ans de contrast iau  20
ne pren ami / car mon enteniment
ha gran debat / ab lo uoler del cos
determinar / lur debat clar no gos
proejant lo temps / l'apetit uaig siguent.
-f. 140v-

Passa lo temps / que fuy d'amor content  25
si be tostemps / senti ses grans dolors
mescladament / del cos ab amargos
creya Rey ser / uehentme d'ell seruent
yo fuy content / de sos mals sens los bens
per be que mal / sens be no pot uenir  30
mas yo emprench / per ells mes que morir
malament uiu / quin mal fer no te frens.

O tu amor / qui ton poder me stens
axi fortment / que not puch resistir
hix fora mi / puix en plaher no gir  35
ma uoluntat / a fer tos manaments
uulles hauer / encontra mi ergull
leixal uassall / qui not uol per senyor
quin mouiment / uenç aquesta dolor
fentme jaquir / ben fer del quem despull.  40

Aquest meu fet / bona si nol acull
elo present / es ple de gran tristor
aquesta ue / del dan auenidor
que de present / lo tinch deuant mon ull.
-f. 141r-
yol sofferre / si ab cor molt ardit  45
la que yo am / permi passa lo mal
sens penedir / sis penit grat no ual
lla donchs la mort / nom sera sens delit


~: Tornada :~

Lir entre carts / gran es lo meu delit
mentre no pens / lo que podrieu fer  50
tot acte es prop / dela hon es poder
si al uoler / gouerna l'apetit.


Arriba


Si com lo Taur / sen va uyt perlodesert
quant es sobrat / per son semblant quilforça
ne31 uol tornar / fins ha cobrada força
per destruhir / aquell qui l'ha desert
tot en axim / conue alunyar de uos  5
car uostre gest / mon esforç ha confus
no tornare / fins del tot haja fus
la gran pahor / quim tol ser delitos


ArribaVengut es temps / que sera conegut
l'hom qui son cor / haura fort o couart
e ja negu / no cuyt saber tal art
que si es flach / tal no sia sabut.
-f. 141v-
Car desastruch / al perill dela mort  5
lla donchs nol ual / enginy ne maestria
per ben cobrir / sa strema couardia
ans elegeix / fugir per ser estort

Ans del perill / de deu metrel conort
ans prenent risch / hom ha dels bons paria  10
aconseguint / honor e senyoria
fahent uenir / los cesars en recort
les armes fan / los prous homens ualer
els puja tost / ensemblant de momen
aquest es loch / d'hon lo couart dexen  15
pus prop desi / es les dones ueher.

Renom d'ardit / uol l'home parençer
mas no sera / comportat son engan
carlos qui mes / de tals afers sabran
diran quin nom / sobre si deu hauer  20
e baxament / entre si uolran dir
hom uirtuos / no deu ser nomenat
mas prenedor / del que non ha guanyat
entre aquells / qui nol uehen fallir.
-f. 142r-

L'home tastart / qui no tembra morir  25
no fahent fruyt son perill ha sajat
grau de uirtut / uolia'n si posar
mas en aquest / se deu mills sofferir
puix a perill / molt gran desa persona
cuyda guanyar / loque no's de son dret  30
car la uirtut / enlo mig loch semet
e los estrems / per uicis abandona.

Guanya uirtu / qui son cos amort dona
per un gran be / o de molts benifets
pensar no deu / compte l'in sia fet  35
uirtut de si / lo uirtuos guardona
l'hom de cor flach / meta perill a part
car son honor / luny de perill esta
elo tastar / per temps uenir pora
en ser temprat / e usar de renart.  40

Quant dels passats / lig algun fets e guart
los per uenir / graçia Deu nos fan
com son entemps / qu'al mon disposts estan
per grans affers / e de cascuna part
-f. 142v-
especial / per nostre gran senyor  45
qui festejant / la gent ab por la mira
tot gran senyor / dintre son cor sospira
crehent qu'ell uol / ser dels senyors major.

Fortuna es / sob tos cambiador
nagun no sab / en son uoler la tira  50
e lo semblant / de son amor es ira
sa ira es / moltas ueus gran amor
ningu nos pot / regir per son penell
sino quels flachs / de sa cort fora gita
el coratjos / de sos bens lo delita  55
hauent esforç / uehent la contra d'ell.


~: Tornada :~

Contra la mort / es aquest aparell
menys preu del mon / e no tembre fortuna
tenir la ley / e si es morocuna
e Deu lla donchs / lo fara segur d'ell  60
~: estramp :~
ArribaPerlo cami de mort / he cercat uida
hon he trobat / moltes falses monjoyes
car si guyat / perles falses ensenyes
so auengut / a perillosa riba.
-f. 143r-
Si col maluat / qui'n paradis uol cabre  5
e uers infern / ab cuytat pas camina
y axi com cell / qui de mig jorn les terres
ua cercant / per uent de tremuntana.

Gran es mon dan / segons macomplacença
segons lo uer / es poch lo meu damnatje  10
yo pert delit / hauent ab dolor liga
etal com son / plach molt a ma natura
sus mi no puch / trobar altre que dolre
e de mon be / si ben uull nom alegre
lo perdresent / perque perdut dolç habit  15
del be uiuent / nom trob çerta fiança

Axi com l'hom per certa fe que haja
leix'ab dolor / esta uida mesquina
perque no sent / los delits del altissime
e sent aquests / quen esta uida leixa  20
ne pren a mi / quel delit d'amor leixe
ab tal dolor / que no se hon pot cabre
y ab molta por / sper lo rahonable
perque no se/ com lo sent repahible.
-f. 143v-

Si com aquell / qu'intrar uol en battalla  25
e trobas cor / ans quellasperimente
e quant se ueu / esser prop del encontre
per gran pahor / fuig mostrant les espalles
ne pren ami / que contr'amor m'esforç
fins a uenir / a ferne l'estret compte  30
equant so prop / de aquell apartarme
com a uençut / yo abandon mes armes.

Dubtar nom cal / sim son fetes metzies
ab algun art / son preses mes potençes
per son uoler / tot home del mon ama  35
y d'amar nom plau / y d'amor son mes obres
per los cabells / ami sembla quem porten
a fer los fets / que amor me comane
sin uull fugir / portar / nom poden cames
en tal contrast / la mia uida penja  40

Aquell dolç tast / qu'ab si l'acordant tasta
no es en mi / mas dolor tant discorde
qui no's amat / y amor d'altri cobeja
no sent gran mal / pus un terme desija
-f. 144r-
yo so aquell / qu'en res del nom ferme  45
yo am aqui / no mereix que yol ame
e d'altra part / ueig obres en contrari
de uida y mort / he certana paraula

Atot mezqui / un be noli minaua
ço esd'hauer / mort hun molt poch de dubte  50
aquest gran be / yo no se hon te casa
ne trob raho / que per uiure desija
encontr'amor / aytant yo nom'esforça
que don oblit / en algun be sent ficte
n'ell m'es bastant32 / sicom d'abans complaure  55
yo so'n lo stat / lo qual deu tot hom tembre

Fons son mos ulls / d'agua dolça yamarga
perqu'en dolor / y ab delit aquels ploren
car una es / la dolor deljtable
l'altr'ab aquell / poch ni molt nos companya  60
com ne perque / saber aço compassa
no sea yo / lo deidor y mestre
tant solament / aben sentir ho baste
uingal iuhi / als qui mes d'amor saben
-f. 144v-

Cascuna part / desi'ndona crehença  65
tal que no se / raho que la desfaça
amon desig / gran raho ma donada
e si des am / nom sia donada culpa
ja los meus fets / raho d'home nols porta
als fats es dat / tot quant a mi seguesca  70
a res a fer / a mi es tolt d'arbitre
nom trob res franch / sino la sola pensa


~: Tornada :~

O foll amor / les dolors costumades
uenen per temps / que no donen congoxa
si axi no fos / ja no seriem homens  75
e perque donchs / aquest us en mi trenca.


ArribaSi a cascu / perben hojr aten
e no ymagin / que yol'uulla decebre
car de tot cert / permi pora percebre
grans nouitas / e de nou sentiment
tals que no se / los mijans quil atracen  5
mas solament / rest'en mi lo sentir
si col malalt / qui sa dolor sab dir
no sab los mals / qui la mort li percaçen
-f. 145r-

Aquells afanys / quels amador acaçen
e son comuns / e quasi manifests  10
no son en mi / ne de semblants d'aquests
nom fan pahor / ne sol mi no menaçen
dolors e tals / quen amadors no uenen
car yo peresch / com ja no puch amar
solament bast / mi de mort airar  15
per mos defalts / qu'en ira mi encenen

No se quins son / los delits quem sostenen
com nom acuyt / metre lo mon apart
car d'airar / ja mes yo nom ueig fart
pensant los bens / quen esta pensa's prenen  20
morir me plau / car nom te prou lo uiure
los mills de mi / es com es res no pensen
tant quant yo puch / de pensar me deffens
consell nom cal / sim dech per foll escriure

Si col precis / qui no's de mort delliure  25
uehentse prop / d'aquell seu jorn darrer
no prega deu / li sia mercenner
e sab queua / lla hon no se pot siure.
-f. 145v-
ne pren a mi / que fuig ala merce
d'amor en qui s'enclou tot lo meu esser  30
tant en uers ell / me so uolgut iresseer
per lo fallir / qui es comes perme.

Si com hom pech / qui ha pensat dins se
del hom sabent / son bon uoler atenyer
si com ueu si / quentant nos pot empenyer  35
lo maleeix / esi mateix d'hon ue
ne pren a mi / no bastant ser ates
llay hon tostemps / he tengut mon cami
tot per defalt / ques a trobat en mi
hair amor / e uolgraser no res.  40


~: Tornada :~

Lir entre carts / lobe quim es deffens
amor lom'feu / en primer desijar
e follament / de tant preu estimar
que no ymagin / que hauer se pogues.


ArribaSi col malalt / quil metje lo fa cert
que nos pot fer / que dela mort escap
si de ueri / no beu un plen anab
e lo perill / noli esta cubert
-f. 146r-
ne pren a mi / que uull esperiment  5
molts perillos / esens ells no puch uiure
lo dilatar / per mort se pot escriure
e tem d'assaig / ab la mort egualment

Qui es aquell / estimant lo turment
elo perill / en que m'arma sta  10
uehentse prop / d'hon creu que tost perdra
ço perque fon / uenguda'l mon present.
endubte stich / la mi'arma tremola
que no consent / que mat a mi mateix
e d'altra part / mort certa nom iaqueix  15
yom desesper / de masperança sola.

Enlo meu coll / ja ueig penjar la mola
e lo gran fons / hon sere trabucat
si donchs merçe / no uol hauer tallat
la corda fort / mas coltell no esmola  20
merçe deman / ab ueu epahorida
mostrant negar / ali qui permis'request
uos no guardeu / que mostre pahoruch gest
mas pietat / sia en uos complida
-f. 146v-

Puis que per uos / pot esser be sentida  25
la part d'amor / que yo no puch mostrar
uullau un poch / la pensa empatchar
en quin fil prim / penia la mia uida.
yo so aquell / qui del carcer l'han tret
y ab torbat pas / ua pendre cruel mort  30
que no he pas remey / 'n altre conort
sino merçe / del qui juhi ha fet

Iames d'amor / fon un cas tan estret
com es aquest / del qual no puch fugir
per hu so cert / dela uida finir  35
l'altre's ueri / per apagar ma set
o uos qui sou / causa de mon perill
efins axi / no merexeu gran culpa
poca merce / per auant uos enculpa
si per defalt / d'aquella prench exil.  40


~: Tornada :~

Lir entre carts / no ueu degun perill
fin amador / e sil ueu punt nol tem
tot cas es poc / essent lo pus extrem
la torre gran / lisembla gra de mill.  -f. 147r-  


ArribaAquesta's la / perdurable dolor
les que senti / foren totes a temps
mas la present / deu uiur'abmi'nsemps
bem fa saber / quant pot en mi amor
ab coxo peu / m'ha seguit y aturat  5
atesa's la pena de mon mal
ferit me sent / d'una plaga mortal
y es lo remey / ferno res lo passat.

Gran mudament / nopot ser comportat
en poch de temps / sens alteracio  10
qui pot saber / la dolor es que so
uinent ami / per hauer molt amat
aquella d'hon / esperi tot mon be
tant quant delit / en mi pot abastar
per son defalt / men conue delunyar  15
e pel cami / d'amor gran iram'ue

Tal mudament / com natural soste
sens fer senyal / major del que's en mi
aquella que / per ma uida tengui
entre morir / e uiure me dere  20
-f. 147v-
lo meu repos / treball es conuertit
elo meu goig / es tristor sens remey
yo so catiu / com esser pensi Rey
tot alterat / me trob y esbalayt

Aquella carn / hon lo meu esperit  25
entrar / uolgue, primer qu'en paradis
me sembla foch / del infernal abis
e moltes ueus / nom uull esser fugit
ans d'acostar / no sent lo mudament
mas fet l'acost / sent lo cami tan gran  30
que res nol puch / dir quant liso dauant
e pas dolor / d'aquest mal callament.

Hon cap en mi / tan gran alterament
si por mes pren / perque sperançam'uol
que es aço / que uoluntat me tol  35
qu'en be'n mal / no us d'enteniment.
o fals amor / quil loch uedat te plau
leixam usar / ab quin mereix desdeny
perquel desig teu / amor me costreny
ço que amar / a mi tant me desplau.  40
-f. 148r-

Perquel desig / meu contra raho cau
amor ho uol / perque tant hi contrast
emon desig / cobeja lo fer past
d'aquella carn / hon gran amargor jau
o fals amor / no poras pus en mi  45
sino forcar / mon apetit escas
mon esperit / per forçar iaquiras
no amaras / co que uols de persi.

O fort dolor / no perdones a qui
per culpa gran / me dona dol e plant  50
tu pietat / no uulles parlar tant
enla fauor / de qui tant mal meri
yo am mon dan / e mon be auorresch
ço perque am / no es uist lo perque
del desamar / molt clarament ho se  55
elo carrer / nouist yo enseguesch

O Deu perque / am qui auorresch
ental contrast / com uida nom jaqueix
amor no mor / e d'airar nom leix
cas'igualment / entr'ells a mi partesch.  60
-f. 148v-
Saber nos pot / qual d'ells abans morra
muyra donchs yo / per lur debats finir
quant am me dolch e mal pas mentr'ahir
lo pus cortes dolor / mortal me fa.

Yo so malalt / hauent lo cos tot sa  65
cascun amor / ab altre s'acordant
mon esperit / es lo doloreiant
ab l'Orgue seu / desacordat'sta
ell de persi / uol lo que deu uoler
perdut l'honest uoler / nouol que am  70
emon cor fals / pot hauer iust clam
d'aquell aqui / no pietat uol hauer.

Enla dolor / d'amor delit pot ser
si ab aquell / ira m'bolta nos met
essent lo cas / lla donchs dolor tramet  75
contra qui cau / tot lo seu gran poder
e tant compus / amor es gran e bell
tant sa dolor / es major e pus fort
enlo cos llas / tot'enfeçio's fort
yallo malalt / no te'nques prenga bell.  80
-f. 149r-

No dech morir / solament ab coltell
mon cos mig mort / deu ser uiand'als cans
mon cor partit / entre Corbs, eMilans
mon esperit / tinga lo loch d'aquell.
qui uolch trahir / besant lo fill de Deu  85
aquest es loch / a ell iust e degut
puis ha trahit / a si Deu nol a iust
egran peccat / deu rebre pena greu.


~: Tornada :~

Amador fuy / tant com l'esperit meu
pensa gran seny / en dones o bondat  90
mas si no cern / noy trob e so ganat
a quatre peus / de anar qui no creu.


ArribaAxi com cel / quis parteix de saterra
ab cor tot ferm / que james hi retorn
deixant amichs / e fills plorant d'entorn
e cascu d'ells / a ses faldes s'afferra
dient plorant / anar uolem abuos  5
e nons leixeu / trists e adolorits
e l'es forçat / aquells hauer jaquits
qui pot saber / d'aquest les grans dolors.
-f. 149v-

Yo men confes / a Deu e puix a uos
que yo so tal / com lo de qui parlat  10
car tot delit / demi es apartat
sique james / me ueja delitos
no solament / he lo delit perdut
ans en son loch / entrada es ladolor
car yom hayr / hauent perdut amor  15
e jach del colp / que tostemps hetemut

No menys que mort / ami es hauengut
nom pot fer pus / que fer perdre lo mon
e yo d'aquest / a tot hom ma part don
puix que ne am / ne puch ser ben uolgut  20
tot ço que ueig / me porta en recort
lo mal present / elo qu'es per uenir
lo negre prop / lo blanch fa mes loir
un poch delit / ma dolor fa pus fort.

Yo no puch dir / senta dolor de mort  25
sa tinch lo cors / e malalt l'esperit
d'un accident / quenuida m'ha jaquit
en tal estat / que non trob uiu ne mort.
-f. 150r-
l'enteniment / nom delit'en saber
eres plahent / no uol ma uoluntat  30
y uisch al mon / e d'ell desesperat
s'in l'altre pens / nom calfa molt l'esper.

Omos amichs / uullau dolor hauer
epietat / de qui uiu pert lo mon
e majorment / si algun tant hi fon  35
car molts hi son / quen res no <y> son mester
altres hauents / d'aquellsmenys sentiment
quela guineu / molt astut animal
e d'altres molts / que l'entendre nols ual
sinon justar / aquell metall argent.  40


~: Tornada :~

Nose aqui / adreç / mon parlament
perques lonch temps / nom parle abamor
e dona'l mon / no sent de ma tristor
axi mateix / yo non he sentiment.


Arriba


Cert es demi / que no men cal fer compte
per fer contrast / amor qui tant me força
ira yot'prech / que lo meu cor m'esforca
los meus affanys / sol atu los recompte
-f. 150v-
enuergonyt / comfes la mia colpa  5
com nom esforc / contra'l desig orrible
quem ue d'amor / si be'l trob molt terrible
semblant aquell / quils sans alguns encolpa
Yo prench conort / com per son colp tals jahen
infern es ple / dels qui amor complahen.  10

Tant com enmi / es e fon çomportable
de contrastar / e uencre la battalla
yo he complit / dins mi sentint baralla
tal que non fon / unaltra comparable
yo desig tant / comlo cor me soporta  15
e per aquest desig / ami haire
puix la que am / ab grat e desgrat mire
torbat me sent / costum passat nom porta
Yo am em dolch / conexent mi que ame
d'ellam'delit / e mes com la desame.  20

Los bens quey sent / en ell'amar m'npenyen
e los seus mals / per auorrir no basten
e son tan grans / e tant ami contrasten
que moltes ueus / als beus33 d'amor estranyen.
-f. 151r-
no passa molt / que amor los empara  25
e fa qu'e oblit / sens perdo sa gran falta
ira no mor / mas esta com malalta
mentre amor / te gran forca encara.
Quant'ira s'mor / amor demi's desterra
romanch en pau / com entr'ells noha guerra.  30

D'esperiment / no passe gran fretura
yo se l'amor / e l'ira com s'auenen
dins l'amador / e de quant aquell penen
de tal dolor / que no soffir mesura
si amat so / dolor sera ma uida  35
si desamat / al risch sara mon uiure
mas tost sere / de mal o be delliure
breu sara'n mi / la battalla finida.
Esser amat / es dolor mentre uixca
mas lo desig / sens consell mi arrisca.  40

Qui es lo foll / quin contr'amor s'orgulla
segurs son dell / los morts y els no sensibles
mas no alguns / qui son d'amor passibles
qui uol ser fort / dela carn se despulla
en mi he uist / un singular exemple  45
quant he pensat / amor del tot estorcre
-f. 151v-
contra mi ueig / cami que no puch torcre
portantme'n part / hon yo si be contemple.
Non puch dar pas / plahent a mon coratge
ab cor irat / uaig faent mon damnatge.  50

Entemps passat / senti dolor estrema
mas no es menys / aquesta present
aquest'es fel / no toca res de bresca
e par ami / ab mans lo cor me prema
no pot durar / que nom leix, o quem mate  55
ella es fort / perqu'ab delit nos mescla
hon lo dit e dolor / fan sa mescla
esser no pot / quel cor hon son esclate
Perqu'amor plau / que muyra oquem passe
esclatar uull / mesque si languint lasie  60

Partir nom puch / del loch hon la he uista
(donchs quant desig / de ueure sa persona)
e tem de mort / si bon esguart nom dona
e silme fa / dolor altra m'entrista
car imagin / que'ltre l'ha sentida  65
la su'amor / e son esguart benigne
e yo he uist / aquell bo e maligne
plahent me fon / e molt adolorida
-f. 152r-
E tant com mes / en ella yom delite
pensant que tal / feu ab altre despite  70

Plagues a Deu / que perdes yo la pena
perquem jaquis / aquesta gran congoxa
en pijor uisch / si aquellam afloxa
puix quant hi torn / yo reb major offensa
car nos pot fer / algun delit nom membre  75
e per aquell / mes dolor me turmenta
deuant la tinch / e semblam quelasenta
nose la nit / o lo jorn quant dech tembre
Yo fuy amat / eno tant com pensava
sens retenir / mon uoler bandonaua.  80

Tots los senyals / quel amador acaben
yo trob en mi / que no fall hu que <y> sia
per ella uinch / entristor y alegria
tots los meus senys / forans e dins ho saben
car no ueig res / sino es la quem alte  85
nedesig toch / de ningun'altra dona
alguna ueu / nom par que sia bona
son cors no's'bell / e yo nomen desalte
-f. 152v-
Ymaginant / car noy se pus en ella
ses parts pel tot / am en gran marauella.  90

Yo cregui ferm / que sentir no poguera
en mi amor / nen'la persona amada
ne perla carn / l'agues tant desijada
no ymaginant / quen ser amat uenguera
hun gest mostrant / dona ficta honesta  95
e sentiment / praticant d'amor acte
sens recelar / ha fet en mi fals tracte
prenint m'el cor / e part alguna yresta
La que roman / te occupada ira
e quant se mor / tot quant so asim tira  100

Logest dels ulls / e de aquells la forma
fet han en mi / passio molt estranya
per l'appetit / que tot per carn se guanya
ab altre molt / que d'opinions forma
e d'aquest es / lo tot d'ella subjecte  105
no sol lo cos / mas tota ensemps presa
en aço es / ma uoluntat atesa
molt tardament / no uolent tal effecte
-f. 153r-
No uull amar / e mon apetit ama
sobre neu ueig / marauillosa flama  110

Axi com es / en uos l'anima tota
en tot lo cors / e tota acascun membre
tallant algun / no cal per aço tembre
que per aquell / ella romanga rota
la mi'amor / es en lo tot d'aquesta  115
esil ueix res / que per desalt m'altere
no sent en mi / que d'amor despodere
en lo seu tot / la mia tota resta
Si com la mar / un punt no sen altera
si hom ne trau / una gran albufera.  120

Youull amor / ab conditions tales
que segons ell / grans contraris empliquen
ell es tot mal / e mes lo quils pratiquen
tots son eguals en lur qualitats males
son ferm estat / si es saber nos leixa  125
aquell infant / nos iaqueix be coneixer
tostemps esta / enlo minuar o creixer
sent ho aquell / qui molt ab ell se feixa
-f. 153v-
Axi com so / compost de molts contraris
ma uoluntat / e l'apetit son uaris  130


Arriba


Maleyt lo jorn / quem fo donada vida
puix tant so uist / en mos uolers contrair
yo so aquell / que pensament he uari
e uoluntad / de tot desahunida
ab desgrat am / e auorreixch ensemble  5
mos senys en mi / conech esser discordes
l'ull e lo toch / d'abans foren concordes
si pens qui so / alque fuy punt no semble
Auorriment / ab amor en mi foren
mas ab desalt / en semps en mi lauoren.  10

Sen mon uoler / yo non partcheixcha pensa
per un desig / que nom par amorsia
car no cobeig / la sua'mor fos mia
ans ue a temps / quem plau mefes offensa
car persa'mor / la mia sen obliga  15
yami no plau / de tal preu ferli paga
no uull son be / e tinch ne al cor plaga
de leig fet nou / e de legea'ntiga.
-f. 154r-
Eue que dich / quem plau quel auoreixca
mas no pot ser / quental pensa feneixca  20

Quant ymaginj / d'aquest amor la causa
no la percebi / e menys hon te son siti
crech que desam / equant ne pens serquiti
mon pensament / un gran delit se causa
e no se com un tant / e tal sostenga  25
e trob raho / per desgrat e per ira
quant desgrat sent / amor tost a sim tira
o almenys fa / que lesio non prenga
En oram ue / que son leig m'es bellea
mas per tost temps / de sos fets he ferea  30

Lo toch de si / molt no siadelita
quant pren delit / l'imaginat loy porta
pelgest que tal / pensament mereporta
que tot mi'nsemps / per ella totam cita
en amagat amor / en mi fa obra  35
no trob raho / perque tant la cobeje
e lo que ueig / no basta que pledeje
tal heretat / dela bossa tant pobra
-f. 154v-
Algun temps fon amar / ço que desalta
no ala carn / mas per fer amor falta  40

Axi com es / torbat algun bon metge
com del malalt / lo mal no pot coneixer
ell ueu bon pols / e sa uida descrexer
ab bon çeruell / cor uentrell melsa fetge
dels uuit senyals / mortals qu'e ypocrat posa  45
non ueu algu / e sa uida s'abreuja
axi men pren / qu'emor en mi alleuja
e no se hon / quem deguesfer tal nosa
Puix que no uull / amar ni amat esser
com es en mi / d'amor lo seu esser  50

Com lo malalt / que sobre si uol ueure
com l'isdeuenench / son accident de febra
diu que menjant / carn de bou ode lebra
o per fredor / o per mal aygua beure
e no ueu res / que per l'acident baste  55
se quell coue / en grau sospita caure
axi men pren / que no puch juhi traure
quim delit es / lo que d'amor yo taste
-f. 155r-
No es en carn / e la carn mi enclina
entra per l'ull / e lo tot d'ellaffima  60

Axi com es / bella una persona
tota en semps / eno en parts jutjada
e nos ueu be / per ques tal estimada
puix no ha res / tal qual natura dona
en als esta / quel cors li acompanya  65
ço es lo gest / quen tal cas l'ull enganya
amor pel gest / cors leig amar me mana
tant que'n mi ueig / una sperança stranya.
Sil pens en parts / la pensa d'ella parte
e quant la la ueig / o toch sens alt nom farte.  70

Quant yo m'acort / de res quen iran'torne
si poca es / lo meu desig s'esforça
si es gran / la ira'n mi pren força
que no ymagin / quen amar yo retorne
dubtem que am / puix son be no desige  75
ans ue a temps / que sa mort no es crua
no prench delit / en res del amorsua
em plaura be / que d'ella yom fastige
-f. 155v-
Ab tot aço / mon delit es en ella
prenent l'en parts / perlo tot deaquella  80


ArribaMolt me par be / que pens del altr'e mon
puixque present / nom ueda lo pensar
graeixch a Deu / com ueig mas no pas clar
la gran error / enque ma pensa fon
yo trobe solt / lo meu enteniment  5
e so libert / a temps / del que dech ser
mas tost lleuar / l'habit no tinch poder
mudar costum / nos fa prest en uolent.

Lo qui pogues / hauer coneiximent
en lo començ / ans del abit format  10
quant fa de mal / apres ques engendrat
e quant en nos / sa força es potent
guardara com / se lancas al delit
perque no fes / un altre d'ell senyor
ell en l'entrar / porta molt gran dolçor  15
e quant entrat / quil traura de son llit.

Com se pot fer / hom apren per escrit
no bastantment / car noy ateny raho
-f. 156r-
un seny ques diu / delsactes collacio
en tal iuhi deu ser ab ell unit  20
l'enteniment / sens lo seny no sabpus
sino ques fa / per un costum reues
trobant lo mig / hon moral uirtut es
ço es parlar / queua de sus en sus

Qui ensajat no ha / de iaquir l'us  25
enuellit ia / ranciu he de temps lonch
no sent afany / ne de squell que'n bronch
esta euolse fer / dret com lo fus
no ha temptat / de perdre habit uell
qui facilment / se pensa ques fara  30
puis al uestir / plahent ment lo troba
al despullar / tal pensa trobe aquell.

Sol en pensar / deferhi aparell
per ajaquir / tant singular amich
si creu no sab / que li sia nemich  35
puix gran delit / li es uengut per ell
nostre senyor / n'ha uist reconegut
com lo perdra / per fama d'altr oir
no fara poch / si uol aquell jaquir
car de mudar / molt hom es decebut  40
-f. 156v-

Vici jaquir / e pendre la uirtut
entr'aquest mig / se troua un gran uay
lo caminant / es en terrible glay
quant es al mig / sens lo soccors uengut
perque alguns / ueu hom tornar atras  45
mostrant pahor / per a passar auant
entre aquest / se troba tal espant
que de llur loch / james no mouen pas.

Quils habits be / lur natura cercas
trobara'lguns / sobre opinio  50
axi mateix / sobre complexio
e sol costum / hi basta y no escas
tant es fort / l'habit segons hon cau
e yo'ls trob tals / e tots los esproui
lo del costum / no tost mas yol perdj  55
loquem mogue / natura m'feu esclau

Los no sabent / yo uull que sapiau
que l'habit ja / no esta raygat prou
com lo uoler / encontra d'ell se mou
l'enteniment / lo uert no te per blau  60
-f. 157r-
mas qui moura may per un cas tan fort
de rellexar / son delit principal
enlo que ha mes / tot lo seu be o mal
per ell uolch / la uida sen la mort

Los uns per Deu / o per si oper sort  65
o per sentir uergonya / dels fets lurs
o sens ulls clars / o la mitat escurs
han redreçat / lo fust qui era tort
menys de sentir / la dolor delmal fet
quen l'hom es obs / no esser ignorant  70
cert per saber / solament ser errant
no es perco / d'ignoranca sostret.

Sentir lo mal / no fa saber perfet
mas una part / perquel juhis compleix
la qualitat / l'entendre la coneix  75
mas quantitat / l'entendre nossomet
l'entendiment / ab l'estimat unit
ha fer juhi / del acte singular
e fara prou / siu pora clar jutjar
no sera donchs / al entendre subdit  80
-f. 157v-

Qui del mal fet / no es adolorit
es senyal çert / quen l'actes ignorant
atot malfet / raho es contrastant
mal ensi fa / contrastar am delit
donchs qui dolor / no sent quant obra mal  85
no coneix ço / quil daria dolor
d'hon se ueu clar / aquella part ignor
que lo sentir / tant com l'entendre ual


~: Tornada :~

Amor amor / cosa es general
que tot delit / se mesclabdesplaer  90
eque la fi ab dolor serequer
un punt de be / molt ne porta de mal.


ArribaMon bon senyor / puixque parlar enprosa
nom ual ab uos / per hauer un falco
en rim ho dich / sens perquem digau no
hoc seral test / mas dubtem dela glosa
mas comsera / quel costum uostre's mut  5
puix fes començ / en uos naturalment
euos apres / lo complis moralment
perfectionant / sa noble abitut.
-f. 158r-

Tots los delits delits / del cos he ia perdut
e no atench / los propris d'esperit  10
e no sent molt / del animal delit
se mas no sent / del que moral uirtut
tot mon delit / resta sol en caçar
perqueus suplich / dels homens uos millor
que d'un grifant / me siau donador  15
talque auos / escayga lo donar.

Si perma sort / no puch tant acabar
complaure uull / a ma complexio
eferme tort / quem luny tant de raho
que foll'amor / yo torne praticar  20
mas no uull ser / occios animal
no uulla deu / questiga fret o moll
mes am amar / en part hon rompal coll
questar segur / menys de ser be o mal.

Amor me fon / tostemps descominal  25
per yo amar / per bon desig e bell
dona del mon / no uol cor ni ceruell
hon sera hon / la que nos troba tal.
-f. 158v-
de ça lo far / yo no la trobare
en Napols es / si be sara cercat  30
d'un sanct mareix / proposit reuocat
e d'un gran rey sa catiuada fe.

Aquesta es / l'exemple de tot be
qui sera donchs / quela puga stimar
uu34 Rey ualent / se iaqueix rahonar  35
mas dona tal / en marauella ue
un fenix hom / dona semblant requer
e Deu permet / que amor aquest juny
e mostras clar / portant aquell de luny
per fer unir / dos cors en un uoler.  40

O quant son pochs / qui d'amor han saber
e quasi tots / d'aquell han sentiment
d'un gros desig / que han naturalment
los animals / qui fan menys saber fer.
mas qui sabra / s'est amor discernir  45
com te units / contraris apetits
e lo finit / uoler los infinits
ço que no pot / natura consentir
-f. 159r-

La carn uol carn / no si pot contradir
son apetit / en l'hom pren molta part  50
sino's unit / ab l'arma tost es fart
dell dos units / sent hom un terç exir
aquell qui sent / d'esperit pur'amor
per angel pot anar / entre les gents
qui d'arma ycos / iunts ateny sentiments  55
com per fer hom / sent tota la sabor.

No sent delit / ans de hauer dolor
qui totalment / ama de part del cos
hom famolent / no esta en repos
menjant pert fam / eprop de fart tristor  60
si passa auant / mesque del mester ha
en fastig ue / perquey recau exces
de semblant cas / l'amador n's deffes
entre desig / e fastig son be ua

D'amor honest / hon no carregara  65
tantque d'aquest / senta l'extrem d'exces
massa o poch / contrari noli es
dolros desig / fastig nezel tendra.
-f. 159v-
Tot lo reues / porta lo cos amant
fastig reb tost / e gran desig li nou  70
l'amor quen'semps / met cos e arma n'jou
hix d'un poder / de tots participant


~: Tornada :~

Si per grosser so uist escur parlant
o per sentir / d'amor algun secret
per demonstrar / com ne perqueu he fet  75
sim es manat / yo passare nadant


Seguida

Dona que uos / haueu / souint d'auant
satisfaent / uostres seny e raho
yo la supplich / queus supplich del falco
e siu fara / iam ueig ab ell caçant.  80


Arriba


Tot entenent / amador mi entenga
puix mon parlar / d'amor mai no s'aparta
el amador / que per sa carn se farta
lo meu parlar / nom pens que be comprenga
tres amors son / perque amadors amen  5
hu es honest / e l'altre delitable
del terc me call / ques lo profit amable
per quels amats / lur amants no rehamen
-f. 160r-
Los dos units / en nos se poden pendre
si lur dos fochs / han loch en nos d'encendre  10

Aquests uolers / a lur esguarts segueixen
seguint cascu / sa propria natura
lo cos qui es / corrupta criatura
los appetits / coruptes los abellexen
l'arma qui es / per tostemps duradora  15
bens de uirtuts / ab leuger peu encalça
lo seu adjunt / en son delit l'an bança
mas como n'es / sonpropi l'antrenyora
Naturalment / mesclat uoler componen
que no regir / tots los mals li disponen.  20

Tal uoler naix / en par per ignorança
e conpost es / de nostres dos natures
e fa quel hom / ab tots enginis e cures
uolen e no ha / la fi de sa sperança
perquell no es / bastant l'arma complaure  25
emenys lo cos / car mes del obs li dona
pujal en alt / e natural afona
fa que acort / iames pot en l'hom caure.
-f. 160v-
Tot quant es d'hom / uol si per sa natura
y aquest uoler / tot lo mon no l'atura  30

Aquest uoler / delitable's nomena
e desreglat / pren quant es agradable
aquest fa l'hom / falsament ser amable
uolent aço / quen ser content nol mena
car no uol res / que tot l'home contenta  35
perco en ell / l'amador no reposa
e tant aquest / ala raho fa nosa
com son esguart / plahentment lis present.
Car si uol hom / res que mesclat haire
tot se fara / quen l'hairar se gire  40

Confusament / los trobadors nescriuen
sentent aquell / e no sabent quils toca
lo rational / pur del'arma nos broca
del sensual / lurs apetits deriuen
esser be pot / que hom simplement ame  45
d'arma sens cors / e perlo cors sens arma
amant uirtut / hom de tal amor s'arma
yel cos es cert / que d'un brut uoler brame.
-f. 161r-
Aquestes mesclats / un drap de mescla tixen
que nos ueu be / les colors que d'ell ixen.  50

Cascu d'aquests / sa natura oblida
e tant compot / fa que l'altr'obeixca
no pas en tant / quetot de hun parteixca
si'n part no mor / mas es cosa dormida
equant cascun / son apetit treballa  55
se mostren clar / marauillosos actes
fahent acort / ab amigables pactes
y en semblant / cas / deuia ser baralla.
Car l'arma uol / ço que raho no ordena
y el cors mezqui / mor eno sent la pena.  60

Tot amador / delit no pot atenyer
finsque lo cors / el'arma se acorden
car sills uolers / entre aquests semorden
aquest amor / nos pot a molt empenyer
en contral cors / ensos actes semostren  65
destruhint / quant natura li attorga
y al arma fa / beure amargant porga
en tot no plau / ala natura nostra
-f. 161v-
L'arma per si / contentament no tasta
si fa lo cors / mas poch e tost se guasta.  70

L'arma persi / en tal uoler nos mescla
car no es enres / ne pot ser son obiecte
ne del cors es / pusque d'un brut l'effecte
aquests units / componen componen esta mescla
car l'home uol / esser li abandona  75
la uoluntat / dela dona que ama
amala molt / e destruili sa fama
y en fer del cors / l'arma's delitada.
Lo cors james / si causa be nos farta
car l'apetit / del compost lon aparta.  80

Les uoluntats / se mostren per les obres
d'hon se ueu clar / quela nostr'arma es baxa
el nostre cors / en alt nunca s'araxa
perquen delit / ell e l'arma son pobres
perlo delit / del cors l'arma s'endina  85
leysxant lo seu / de sa natura lunya
lo cors en ell / adelitar mes punya
no coneix be / sa natura mezquina.
-f. 162r-
La carn uoler uol / e l'arma s'aterra
perque algu / si tocca nos afferra.  90

Les uoluntats / que de uirtut no toquen
han mouiment / en semblant de marea
en lo començ / metrien gran ferea
al qui sabes / com pujen es deroquen
de tres cordells / amor deu ser sa corda  95
car hu romp tost / e l'altre molt no dura
o trench o fluix / d'un altre mort procura
sil terç noy es / la corda se descorda.
Aquest es ferm / e fa quel altres tinguen
esser nols fa / mas te quen baix no uinguen.  100

Nos pot be dir / com arma y cos pratiquen
aquest uoler / y de aquest se plahen
hu sent content / los poders d'altre caen
e agreujant / les forçes multipliquen.
Car moltes ueus / del cors l'apetit cessa  105
si ques mester / quel arma quel reforçe
per mitigar / l'arma quis ueu oppressa
e altra ueu / es obs quel cos s'esforçe
per mitigar / l'arma quis ueu oppressa
-f. 162v-
Tots de persi / han obs que fam los toque
o quel desig / de hu al altre broque  110

Sil apetit / rahonable s'agreuja
del cobejos / seguir no's marauella
car tant com pot / per delit aparella
que l'arma / elcos en mal hostal aleuja
al jnfinit / no persi lo cors guarda  115
l'arma per si / de tot exces s'enuja
junts acordants / en delit cascu puja
tant com saber / l'errada l'arma tarda.
Aço'sdeue / com uolers del cos fluxen
lladonchs los tela / de sos ulls desenguixen.  120

L'arma y lo cors / cascun'altre s'delita
delits dolors / entr'ells les se parteixen
les passions del hu / 'n l'altre pareixen
esperiments / als pechs trau de sospita
mas algu d'ells / no es tan soportable  125
que totalment / per l'altre s'auorreixca
fastig oblit / fan qu'amor dell parteixca
al menys / no es per egual temps durable  -f. 163r-  


Arriba


aquesta es / que sens dolor delita35
y els cechs uolers / de prop aquestas uenen.
lo uoler cech / deltot ell illumjna
mas no entant / que lleue lo caracte
e si pogues / ser sens empaig son acte  5
no fora mon / ull ab gota serena
Mas es axi / com la poca triaga
que molt ueri / sa uirtut li apaga.

Aquell uoler / quen ma carn solas causa
si no es mort / no tardara que muyra  10
l'altre perqui / dol continu m'haujra
sim defaleix / no sera sens gran pausa
ell pot ser dit / uoler concupiscible
e sol durar / puix molt del arma toca
mas no tostemps / car uirtut no inuoca  15
e d'un costat / es apetit sensible
Aquest uoler / l'amor honesta m'torben
perquentre mal y be / mes penses h'rben

D'arma e cos / es compost hom contraris
perquel uoler / e l'apetit contractsen  20
-f. 163v-
tot quant aquests / de lur natural tasten
es saboros / e uirtual letouaris
altre uoler / quen mig d'aquests camina
es atrobat queno te uia certa
e ui d'hauer port / enla platja deserta  25
elo ueri / li sembla medicina
Cascun dels tres / fa obra'n mi diuersa
lo menis potent / lo jorn abmi conuersa

Tres son les parts / uers hon mon uoler pujen
e per semblant / uenen de tres maneres  30
entre si han / contraris carreres
delits portants / e d'altres quem enhuyen
quant los del cos / la pensa lasme mostra
yo sent dolor / car son perduts sens cobre
altra dolor / sent quem uist tot en obre  35
pensant l'amor / per mor perduda uostra
l'altre uoler / raho y natura funden
quet sens dolor / molts delits ne abunden

Lo loch hon jau / la gran dolor que passe
no es deltot / fora de mes natures  40
-f. 164r-
ne de tot es fora de lur clausures
lo mouiment / crea per que elles passe
aquell uoler / quen mi no troba terme
es lo mija / per hon dolor me greuja
l'extrem d'aquest / fora natura leuja  45
fort e pugnyent / mas es cansable uerme
opinio / falsa per tots es dita
que fora nos e dintre nos habita

D'aquest amor / les demes gents tremolen
aquesta es sentida y no sabuda  50
poques gents han / sa causa coneguda
delit dolor / per ella uenir solen
lo cors persi / lo seu delit desija
l'arma n'ha pres / lo sent e uol atenyer
lo propri seu al qual nos pot empenyer  55
car tot es fals / hon ella sen fastija
D'aquests contrasts / aques amor escapa
que ueritat / no ateny absa capa.

Tant es unit / lo cos abla nostr'arma
qu'acte'n lo mon / no pot ser dit be simple  60
algu no es be / l'altr'es humil e simple
contrast se fan / hu contra l'altre s'arma
-f. 164v-
mas en tan poch / lo contrast ha sa hora
quen fets del cos / l'arma no fa gran nosa
y en un templat / axi l'arma reposa  65
que be tempres / lo cos d'aço no plora
Aquesta pau / enmi no es molt longa
perquel dolor / mesquel delit s'alonga

Dolor yo sent / e sembla mi extrema
no so en punt / de uoler consell rebre  70
ne de algun remey / me uull percebre
ans de tristor / n'e presa ja ma tema
sinatrob en punt / quedolor nom acorde
ja tinch senyal / ab que adolor torne
recort sos fets / lla torn e allens borne  75
d'açi scapant / ab oçi nom concorde.
Son esperit / absent lo cos contemple
tant delit sent / com hom deuot altemple

De pietat / de sa mort ue quem dolga
e so forçat / que son mal haja planyer  80
tant he perdut / que be nom pot atanyer
fortuna ja no te / que pus me tolga
quant ymagin / les uoluntats unides
y el conuersar / separats pera sempre
-f. 165r-
pensar no puch / ma dolor haja tempre  85
mes passions / no trob gens aflaquides.
E si temps / elles passar hauien
uengut es temps / que començar deuien.

Mes uoluntats / mos pensaments aporten
auall y amunt / si com los nuuols layre  90
ades me donchs / puys dolor no sent gayre
e sent dolors / qu'ab si dolors comporten
quant pens / quels morts de res dels uius no pensen
e les dolors / que pas sens grat se perden
mos sentiments / han mal e no se sperden  95
tant que d'amor / e dolor se defensen.
E pas dolor / quen'la d'infern's acosta
com enest mon / no l'am ueure de costa.

Enaltre mon / ami parque yo sia
yls propis fets / stranys ami aparen  100
semblants d'aquells / que mos juhins loaren
lo fals per uer / la ueritat falsia
los meus juhins / la dolor los offega
lo loch noy es / hon primer habitauen
si es no tal / com ans del cas estauen  105
alterat es / la mort y açom fa brega
Tal e tant fort / qu'altre matant mi mata
no se com es / que lo cor nom esclata.
-f. 165v-

Alguns han dit / quel amor es amarga
poden ho dir / los qui la sabor senten  110
o de per si / acom los altres36 senten
sa fort dolor / quentre totes es larga
per mi no tem / per altre l'he temuda
e puix fonch cruel ja pietat nom haja
quin terra jau / no tem pus auall uaja  115
en l'esperar ma sperança's perduda
(O pariment / doloros perdurable)
(fent m'en dolor / compar al diable

No preu los bens / que yo sol possehesca
car plahent res / home sol no pratica  120
l'amor no tem / que lo mon damnifica
si no que tem / quel cel me defallesca
tot cas yo mir / ab una egual cara
res nom fa trist / e ja molt menys alegre
no es color / de sobre blanch o negre  125
uers mi noy ha / cosa'scura ne clara
Tont37 quant amor / e por me pogren noure
fini lo jorn / que li uiu los ulls cloure
-f. 166r-

Segons lo cas / ma dolor no es tanta
com se requer / per un mortal damnatje  130
sobre tots mals / la mort porta uantaje
yo he sentit / e de present m'espanta
segons l'amor / del dan no port gran signe
e uolgre yo / qu'enlo mon fos notable
dient cascu / ueu l'home pus amable  135
e que plangues / cascu mon cas maligne.
Aquel uoler / causat per cosa honesta
sera mentres sera / mostrant gran gesta.38

Tan comun cas / perque tan extrem sembla
alqui per sort / la mort en tant lo plaga  140
per quen tal cas / la raho d'hom s'amaga
e passio / tota sa força sembla
Deu piados / e just cruel se mostra
tant es en nos / torbada conoxença
fluxant dolor / primer plega crehença  145
mas ferm saber / no es en potenca nostra
Als que la mort / tol la muller o aymia
sobrant jutjar / part dela dolor mia.
-f. 166v-

Tot uer amich / a son bon amich ama
de tal amor / qu'amor no la menys caba  150
ans es fornal / qu'apura lor yacaba
leixant lur fi el als en fun desrama
d'aquest amor / am aquella qu'es morta
e tement am / tot quant es de aquella
l'esperit uiu / donchs quina marauella  155
que am aquell / eres tant nom conforma
Membrem la mort / e torn en ma congoxa
e quant yso / dolor pas nom afloxa.

Acident es amor / y no substanca
e per sos fets / se dona nos coneixer  160
quant es ne qual / ell se dona parexer
segons d'hon part / axi sa força lanca
si com lo uent / segons les encontrades
hon es passat / de si calt o fret gira
axi amor / dolor da odelita  165
segons lo fot / del loch hon ha lançades
Fondes rahels / o sus cara de terra
o sobre fanch / o sus molt aspra serra.