Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
IndiceSiguiente


Abajo

Les obres del valeros y extrenu caualler uigil y elegantissim poeta Ausiàs March nouament reuistes y estampades ab gran cura y diligentia posades totes les declarasions dels uocables scurs molt largament en la taula [Transcripció]

Ausiàs March

  -[Guarda]-     -[f. 1r]-     -[f. 1v]-     -f. 2r-     -f. 2v-     -f. 3r-     -f. 3v-     -f. 4r-     -f. 4v-     -f. 5r-     -f. 5v-     -f. 6r-     -f. 6v-     -f. 7r-  

ArribaAbajoLes obres del facundissim elegant uigil poeta strenu y antiquissim cavaller · Ausias March
ArribaAbajoQui no es trist / de mos dictats no cur
o'nalgun temps / que sia trist stat
e lo qui es / de mals passionat
per ferse trist / no cerque loch scur
lija mos dits / mostrant pensa torbada  5
sense algun art / eixits d'hom fora seny
e la rao / que'n tal dolor m'empeny
amor ho sab / quin es la causa's stada.

Alguna part / e molta es trobada
de1 gran delit / enla pensa del trist  10
e si les gens / ab gran dolor m'an uist
de gran delit / m'arma fon companyada
-f. 7v-
quant simplament / amor ab mi habita
tal delit sent / que nom cuyt ser al mon
e com sos fets / uull ueure de pregon  15
mescladament ab dolor me delita

Prest ue lo temps / que fare uida h'rmita
per mils poder / d'amor les festes colre
d'est uiure strany / algu nos uulla doire
car persa cort / amor me uol, em cita  20
e'yo quil am / per si tant, solament
no denegant / lo do, quem pot donar
a sa tristor / me plau abandonar
e per totstemps / uiure ntristadament.

Traure no puch / de mon entiniment  25
que sia cert / e molt pus bell partit
sa tristor gran / quetot altre delit
puix hi recau / delitos languiment
alguna part / de mon grant delit, es
aquella que / tot home trist aporta  30
-f. 8r-
que planyent si / lo planyer <lo> conforta
mes que si d'ell / tot lo mon se dolgues

Esser me cuyt / per moltes gents reptes
puis que tant llou / uiure'n lauida trista
mas yo qui be / sa gloria'l ull uista  35
desig sos mals / puis delit l'es permes
nos pot saber / menys dela, sperinça
lo gran delit que's en lo sols uoler
d'aquel qui es / amador uerdader
e ama, si / uehent s'en tal uolença.  40


~: Tornada :~

Lir entre cars / Deu uos don coneixança
com so per uos / a tot estrem posat
ab mon poder / amor m'anderrocat
sens aquel seu / d'infinida potença


ArribaAbajoAxi com cell / qui desija uianda
per appagar / sa perigllosa fam
e uen dos poms / de fruyt en un bell ram
e son desig / egualment los demanda
-f. 8v-
nol complira / fins part haia'legida  5
si quel desig / uers l'un fruyt sedecant
axi ma pres / dues dones amant
mas elegesch / per hauer d'amor uida

Sicom la mar / se plany greument e crida
com dos fors uents / la batten egualment  10
hu de leuant / e laltre de ponent
e dura tant / fins lun uent la iaquida
sa força gran / per lo mes poderos:
dos grans desigs / han combatut mapensa
mas lo uoler / uers un seguir dispensa  15
yol uos publich / amar dretament uos.

Eno cuideu / que tant ignocent fos
que no uehes / uostr'·auantage gran,
mon cos no cast / estaue congoxan
de <per>dre llo / quil, era delitos  20
una raho / fon, ab, ell de sa part
dient qu'n ell / se pren aquest'amor
-f. 9r-
sentint lo mal / e lo delit maior
si quel content / cascu pot esser fart.

Lenteniment / a parlar, no uench tart  25
e planament desfeu, esta raho
dient aquel cos / ab sa compleccio
ha tal amor / com un lop ho renart,
que lur poder / d'amor es limitat
car no es pus / q'un apetit brutal  30
e si l'amant / ueureu dins la fornal
no sera plant / e molt menys defensat.
Ell es qui uenç / la sensualitat

si be no es / enell prim mouiment
en ell, esta / del tot lo jutjament  35
sclaua's diu / sua la uoluntat
qui es aquell / qui en contra dell reny
que uoluntat / per quil fet se'xecuta
l'attorch senyor / e si ab ell disputa
ala perfi / se, guia per son seny.  40
-f. 9v-

Diu mes auant / al cos ab gran endeny
uanament uols / e uans son tos desigs
car dins un punt / tots delits son fastigs
romans ne llas / tots jorrnsneprens enseny
ab tu mateix / delit no pots hauer  45
tant est grosser / qu'amor non es seruit
uolenteros / acte de be es dit
e d'aquest be / tu non sabs lo carrer

Si be complit / lo mon pot retener
per mi es l'hom / ental sobiran be  50
e qui sens mi / esperança soste
es foll, ho pech ho terrible grosser
ay tant com es / lentaniment pus clar
es gran delit / lo que per ell se pren
sottil art es / lo sottil pensamen  55
qui de fins pasts / noljaqueix endurar


~: Tornada :~

Plena de seny / no pot Deu, ami, dar
fora deuos / que descontent no camp
-f. 10r-
tots mos desigs / sobre uos los escamp
tot es dins uos / lo quem fa desijar.  60


ArribaAbajoAlgu no pot / hauer ensi poder
altre amar / contra sa uoluntat
n'en ser tan fort / ab tanta potestat
a desligar / los nus qu'amor sab fer
qui es lo foll / quem repta sino am  5
qui es lo foll / reptant me de amar
tal passio ningu la pot forçar
perque d'algu / se be nom uol, nom clam

Ouer amor / tu inuoch, e reclam
puix mas plagat / uullesme abandonar  10
aquell unguent / que sol medicinar
los patients / que pertu mal passam :
no sia sols / yo ental disfauor
ta pietat / mans iunctes, la requir
nom dons merce / mas guardo del seruir  15
tant am quant pot / fer hom amor amor

Otu qui est / sobirana dolor
quant desiguals / los uolers fas uenir
-f. 10v-
not ueja tal / ho m'attorga'l morir
dolçam sera / dela mort l'amargor:  20
mostram la llum de uera esperança
no pas ay tal com, de tu uanam, ue
masque raho / la consenta prop se,
no uulles dar engañosa2 fiança.

Si col malalt / de uiure te fermança  25
per alguns mals / que, famillars te
si algun mal / d'altr'accident li ue
en por de mort / l'immaginar lo lança
ne pren a mi / quem era ja nores
lomal d'amor / uiuint sobre aquell  30
e per mal nou / a morir uinch per ell
per no ser tal / e com, molt mayor es

Otu amor / aqui Deu ha permes
que de infant usar / fas l'home uell
e lo sabent / dignocent no sab ell,  35
puixque de tu / ell no sia deffes.
-f. 11r-
tu est aquell / ayre molt pestilent
portant almon / una plaga mortal
esser menys d'ulls / ans del colp molt, yual
mas al ferir / mort sola's guariment.  40


~: Tornada :~

Amor amor / lo jorn que l'ignocent
per be de tots / fon posat enlo pal
uos me feris / car yom guardaua mal
pensant quel jorn / me fora deffenent.


ArribaAbajoLo uiscahj / ques troba en alemanya
paralitich / que no pot senyalar
sies malalt / remey noli pot dar
metge del mon / si doncs no es despanya
qui del seu mal / haura mes conexença  5
y entendra molt / millor sa qualitat
atal son yo / en strani loch posat
qu'altre sens uos / ia nom pot dar valença
-f. 11v-

Io uiu uns ulls / hauer tan gran potença
de dar dolor / y prometre plaher  10
y esmaginant / uiu sus mi tal poder
quen mon castell / era sclau de remença
yo uiu un gest / y senti una ueu
d'un feble cos / y cuydara jurar
qu'n hom armat / yol fera congoxar  15
sens rompre pel / yom so retut perseu

Sicom l'infant / que sap pel carrer seu
prou be anar / segons sa poc'etat
s'en sculls / per cas se ueu posat
esta pahuruch / no sab hon se te l'peu  20
d'anar auant / perque noy ueu petiada
neuol, ne pot / usar de cami pla
tornar no sab / de hon altril porta
ni menys per si / may fera tal iornada

Mos ulls d'aço / han feta la bugada  25
e tots sos senys / si son uolgut mesclar
-f. 12r-
yo pena'n pas / mas noy puch contrastrar
per qu'algun tant / ab delit es mesclada.
amor me uol / e fortunam'desuia
a tals contrasts / no basta mon poder  30
sens ell al mon / remey no puch hauer
doncs dir m'eu uos / ia demi quem paria.

Dormint uellant / yo tinc la fantasia
en contemplar quiam / qui es, que ual
e quant mes trob / lauors me ua pusmal  35
pel pensament / quem met engran follia:
hoc en tan gran / que yo am son desdeny
son poch parlar / son estat tal qual es
mes qu'esser Rey del poble tot françes
e muyra prest / si en mon parlar yom feny.  40

Vos no uoler / lo meu uoler empeny
e uostres ulls / han mon arnes romput
mon pensament / minuant m'haja<ia> uençut
so presoner / pahuruch per uostre seny:
-f. 12v-
lo uostre gest / tots mos actes affrena  45
e mon uoler / res nol pot enfrenar
l'inuern cremant / l'estiu sens'escalfar
aquests perills / medaran mala strena.


~: Tornada :~

Bella a<b> bon seny / tots es poca faena
al meu affany / ueure uos luny estar  50
car prop de uos / res nom pot maltemps dar
e luny de uos / no trob res bo sens pena.


ArribaAbajoAlt <e> amor / d'hon gran desig s'engendra
y esperiment / per tots aquest grahons
me son delits / mas donam passions
la por del mal / quim fa magrir carntendra
e port al cor / sans fum continu foch  5
e la calor / non surt a part de fora
soccorreume / dins los termens d'un ora
car mos senyals / demonstren uiure poch.

Metge scient / note lo cas per ioch
com la calor / no surt a part defora <estrema>  10
-f. 13r-
l'ignorant ueu / que lo malalt no crema
he iutial sa / puix que mostra bon toch
lo patient / no podra dir son mal
tot afeblit / ab lengua mal diserta
gests e color / assats fan descuberta  15
part del affany / que tant com lodir ual


~: Tornada :~

Plena de seny / dir uos queus am no cal
puis crech de cert / queus ne teniu per certa
si be mostrau / queus esta molt cuberta
cella, perque / amor, es desigual.  20


ArribaAbajoTant'en amor / ma pensa ha consentit
que sens aquell / en als no puch entendre
ami quem plau / que d'als no puch apendre
tot altre fer / mientr' en gran despit
los grans tesors / ne tot lhonor del mon  5
nom plau hauer / ab menys de ser amat
car sens aço / nom do ben ahuirat
ço que no's car / tot mon desig confon

Pobre so doncs / molt mes que Iob no fon
puis <es> dit rich / cell qui non ha desig,  10
-f. 13v-
en passions / yom trob dins enlo mig
si desijar / ab desesper l'hom fon.
Iames amor / fon, axi auinent
en be mostrar / sa famosa uirtut
com al muntar / me y ferme d'abattut  15
ben ahuyrat / sus tots cumplidament.

Per dos extrems / amor es mal mirent
per molt e poch / e lo mig se iaqueix
besmostra pech / puix contra si falleix
car tot ço cau / qu'extrem es son tinent  20
bem marauell / si amor no decau
puix qu'en extrems / uol qu'estiga son pes
lo meu uoler esmes / que tota res
y'l uostre's menys / quel terç d'un punt de dau

Durar no pot / si nom es fet gran frau  25
trencant amor / de natura'l'scostums
poch menys contrast / que tenebres ellums
en mon uoler / y e'l de madona jau.
o deu perque / amor es desigual
que no consent / quel nostre uoler cresca  30
-f. 14r-
perque lomeu / per null temps no peresca
si be nom sent / quant me uendra aquestmal.

Deu per bondat / uol ser tan cominal
que no consent / un cor dur e saluage
esser amat / a gran desauantage  35
d'aquel qui es / en amor son cabal
per ço nom pens / que'amor en mi dur
car en amar / uos e pres tot extrem
el nostre cor / es d'amor axi sem
quen'mi pensar / no crech iames atur.  40


~: Tornada :~

Plena de seny / per l'amor queus port iur
que sim ue tart / la nostra ben uolença
present de tots / fare de mi sentença
que sonara / mentre'l mon dels uius dur.


ArribaAbajoClar es e molt / a tots los amadors
y a tots aquels / que de mi han sabut
que mon semblant / no es huy conegut
d'hauer sentit / amor, y ses dolors
-f. 14v-
nom fa mester / testimonis hauer  5
ne blan parlar / ab persuasions
ne fallagar / orelles ab rahons
fauor ha gran / paraula dient uer

Perquels extrems / ha cercat mon voler
en aquest mon / no ha trobat semblant  10
los qu'els migs lochs / de amor uan cercant
nols defalli / trobar tot lur mester
amor en mi / tant ha loch conuinent
qu'en altra part / se ueu esser estrany
son lauger per / ya don'almon affany  15
als muscles meus / es carrech molt plaset.

No fara molt lo qui sera crehent
uehent d'amor / en mi lo seu proces
del altrem call / ques fort dar/entenent;
La grossa part / d'amor en mi gran es:  20
los actes grans / d'aquest amor mostrats
iutiaulos tots / los qui mes n'eneteneu
los no toccans / perdon s'im repreneu,
car segur so / dels ben enamorats.
-f. 15r-

Mos sentiments / son axi alterats  25
quant la que am / mon ull pot deuisar
quenom accort / si so n'terra n'en mar
y els membres / luny del cor tinc refredats
si'm trob en part / hon li pusca res dir
yo crit algu / perque ab ell me scus  30
aquesta's por / perqu'ella nom refus
crehent mon mal / de mala part uenir.

Tal pena doncs / qui la pot sostenir
com yo uehent / quem degra se<r> grayt
per molt amor / d'ardiment ser fallit  35
emon uoler / extrem <ueia> desgrayr
ans so iutiat / hom pech, e sens'amor
o sens'calor / alguna natural
ho si nom fos / la fama cominal
ia fora mort / per sobres gran dolor  40

No trob en mi / poder dir ma tristor,
e da'ço ne surt / un gran debat:
lo meu cor diu / que no es enculpat
car del parlar / la lengua es senyor.
-f. 15v-
La lengua diu / qu'ella molt bendira,  45
mas que lapor / del cor força li tol
que sens profit / esta com parlar uol
e si ho fa / que balbucitara.

Per esta por / uana la pensa'sta
sens dar consell / per executio;  50
no es senyor / ental cas la raho,
l'orgue del cos / desbatattat esta.
la ma no pot / supplir en lo seu cas,
nou se lo peu / no sabent lo perque;
tremolament / per tots los membres ue;  55
perque la sanch / accorre alpus llas.

Otu amor / qui ab ulls cluchs estas
quan uols partir / tos amargosos dons
no com pensant /los merits e rahons
ta uoluntat / regex fortunat cas:  60
uulles pensar / l'incomportable dan
que lo mon reb / de tos fets desiguals:
qui pren de tu / delits degr'hauer mals;
e plor aquell / qui degr'anar trufan.
-f. 16r-


~: Tornada :~

Lir entre carts / les coses periran  65
que dintre si / estan en desaccort
si amor a si / no guarda defer tort
com guardara / lo quil serueix de dan


ArribaAbajoIa de amor / tebeu iames yo sia
fret ho tan calt / cremat tot fins encendra
alqui amor / los seus extrems engendra,
no sent dolor / ne uiu en malaltia
qui ama poch / amor poch'l contenta:  5
no es çelos / compleix lo que desija
ha bastament / fins entant ques fastija;
tocar se pot / ço d'hon ell se contenta.

Fin amador / dolor punt nol tormenta;
car la maior / de mort no l'es extrema;  10
tant ardentment lo foch d'amor lo crema,
que tot l'es fret / quant pot tocar nesenta
ix fora si / res de si nol delita,
si doncs delit / en altri noli porta
sa uoluntat / enuers si esta morta,  15
en la gran cort / fa la uida hermita.
-f. 16v-

Lo pensament / dels amadors cogita,
sique un cos / fa dels dos qui molt s'amen:
los esperits / dins en aquells se clamen,
com hu'n lo cos / del altre no habita.  20
tota res ua / en lo loch, hon cobeja;
fugint mals trists / uolent be hon reposa
m'arma, qui es enmi pus noble cosa,
lo uostre cos, qui es son centr'enueja.

Tal grau d'amor / qui nol sent nol cobeja:  25
e per alguns se sab / mils, que no senten
car per lo menys / saben lo molt, e tenten;
puix different / laspecia nos ueja.
nos pot saber / ab tantes circunstancies,
com lo sabent / per dues coneixençes;  30
per passions / e per ueres sentençes;
lo no expert / iuti'es ple d'ignorançies

Pedra de toch / tinch e d'amor balançes,
per saber ell / quant'es , e sa natura;
mas nostr'amor / he per cosa scura,  35
mon cor ubert / uos sta per ses lançes.
-f. 17r-
quim uol fer dir / lo uostre cos turmente,
lexe lo meu / car l'esperit nol ama:
la mia carn / cremantse per gran flama,
yo sent el mal / de uostr'ull qu'es lamente .  40

No rept'algu / sil tebeu no'smente,
sa uoluntat / nospot dir que be ame,
n'es ueritat / que del tot ell desame;
no li escau / que riga, ne guaymente.
de filats uist / no cregau que nu'uaja;  45
creu ser uestit / no cerca pus que uista:
e lo tot nu / uol drap de bona lista,
e son poder / tot quant pot fer assaja.


~: Tornada :~

Amor amor / uos pensau que yo uaja,
buides le mans / permeçe de uos pendre;  50
tot quant puch dar / amplament uos uull vendre:
semblam gran dret / que laque yo am haja.


ArribaAbajoSicom un Rey / senyor de tres çiutats
qui tot son temps / l'ha plagut guerrejar,
-f. 17v-
ab l'enemich / qui dell no's pot uantar,
may lo uençes / menys de serne sobrats;
ans s'elmati / l'enemich lo uençia,  5
ans del sol post / del Rey era uençut
fin quen les hosts / contra'l Rey, fonch uengut
un soldader / qui lo Rey desconfia.

La doncs lo Rey / perde la signoria
delesciutats / sens ulla posseyr;  10
mas l'enemich / dues lin uol jaquir,
dant fe lo Rey / que bon con<p>ten retria
com ha uassal / la renta despenent,
a uoluntat / del despossehidor
del altre uol / que non sia senyor,  15
ne sia uist / que l'in uinga, n'esmente.

Lonch temps / amor per enemich losent,
mas james fonch / quem donas unmal jorn;
que'n poch instant / no li fes pendre torn
fora girant / son aspre pensament.  20
el m'ha uençut ab sol l'esforç d'un cos;
ne l'ha calgut / mostrar sa potent'força
-f. 18r-
Los tres poders / qu'en l'arma, son me'sforça;
dos men iaqueix / del altre usar no gos.

He, no cuydeu / quem sia plasent mos,  25
aquest uedat, / ans ne'n dure degrat.
si be no puch / remembrar lo passat,
molt es plasent / la carrega amon dos.
james uenço / fon plaher del uençut,
seno de mi; / quem plau qu'amor me uença.  30
em tinga pres / absa inuisible lença.
mas paren be / los colps en mon escut.

Defet que fuy / a sa merce uengut;
l'enteniment / per son conseller pres;
e mon uoler per alguazir l'ha mes;  35
dant fe cascu / que may sera sabut
en lur merçe / lo companyo membrar.
seruint cascu / lealment son offici,
si qu'algu dells / nosera may tan nicj
que'n res contrast / que sia de amar  40
-f. 18v-


~: Tornada :~

Plena de seny / uullau uos accordar
com per amar / uenen grans sentiments.
e per amor / pot ser hom ignocents
e mostreu yo / que ne perdut parlar.


ArribaAbajoNom pren axi / com al petit uaylet
qui ua çercant / senyor qui festa'l faça
tenint lo çalt / enel temps dela glaça
e fresch d'estiu comla calor semet.
preant muy <molt> poch / la ualor del senyor  5
e concebent / desalt desa manera
uehent molt clar / que te mala carrera
de cambiar / son estat en major.

Yo son aquell / quen lo temps de tempesta
quant les mes gents / festejen prop los fochs  10
e puch hauer / ab ells los propris jochs
uaig sobre neu / descals, ab nua testa
seruint senyor / que iames fon uassall
nel uench esment / de fer may homenatge
entot leg fet / hagues lo cor salvatje  15
solament diu / que bon guardo nom fall.
-f. 19r-


~: Tornada :~

Plena de seny / leigs desigs demi tall
herbes nos fan / males en mon ribatje
sia entes / com dins en mon coratje
los pensamens / nom deuallen auall.  20


ArribaAbajoLeixant a part / l'estil dels trobadors
qui per scalf / trespassen ueritat
e sostrahent / mon uoler affectat
perque nom trob / dire'lque trobe enuos
tot mon parlar / als que nous hauran uista  5
res noy ualra / car fe noy donaran
elos uehens / que dins uos noueuran
en creure mi / lur arma sera trista.

Lull del hom pech / no ha tan fosca uista
que uostre cos / no iutie per gentill  10
nolconeix tal / com lo qui es suptill
hoc la color / mas no sab dela lista
quant es delcos / menys participar
del'esperit, / coneix be lo grosser;
uostre color / il tall pot be saber;  15
mas ia del gest / no pora ben parlar.
-f. 19v-

Tots son grosses / en poder explicar
ço que mereix / un bel cos, et honest.
jouens gentills / ben sabents l'han request
e fameiants / los conuench endurar.  20
louostre seny / fa ço qu'altre no basta
que sab regir / la molta soptilesa.
enfer tot be / s'adorm en uos peresa.
uerge no sou / perque Deu no uolch casta.

Sol per auos / basta la bona pasta  25
que deu retench / per fer singulars dones.
fetes n'hassats / molt sauies e bones
mas compliment / Dona Teresal tasta.
hauent ensi / tan gran coneiximent,
que res nol fall / que tota nos conega.  30
al hom deuot / sa bellesa encega.
past d'entents / es son enteniment.

Veneçians / no han lo regiment
tan paçifich / com uostre seny regeix
subti<li>tats / que l'entendreus nodeix  35
e del cos bell / sens culpal'el mouiment;
-f. 20r-
tan gran delit / tot hom entenent ha,
e occupat / se trob'enuos entendre,
que lo desig / del cos no pot estendre
a leig uoler; / ans com a mort'sta.  40


~: Tornada :~

Lir entre carts / lo meu poder no sa
tant queus pogues / fer corona'nuisible
meriula uos: / cas la qui es uisible
no deu posar / lla hon, miracle sta.


ArribaAbajoLa mia por / d'alguna causa mou
per be quel iuhj / se meta enbon esser,
mon sentiment / profeta uertader
de bon pensar / mon pensament remou.
qu'es aço donos / quem leua mon repos,  5
e lo dormir / la congoixa lom tol
e ma raho / cuyda morir per dol
com en remey donar / james ha clos.

Dolor me puny / quem dona l'cor gran mos
ne causa ueig / del aduenidor dan  10
mon sperit / es mal pronostican
generalmente / qu'especial nol pos.
-f. 20v-
quan me despert / mesembla quen desperta
una dolor / ab agut punyment
familiar he tant / est pensament  15
quel dan uinent / ja tinch per cosa certa.

Yo son ben cert / que uos no sou ben certa
de mon uoler, / del qual me son callat.
ma colpa es / com nom so clar mostrar
tal amor no / mereix esser cuberta  20
ja so pus luyn / de mon uoler mostrar
a poch, apoch / mon sforc sent descreixer
lo que de mi sabeu / no pot mereixer
quen mi penseu / amar ne desamar.

Sobres amor / de uos m'ha fet lunyar  25
e dintresi / uol esser departit
per molt amar / monuoler no edit
e sentiment / dell a uos no uol dar
uos no sabeu / lo meu uoler secret
uos nol sentiu / yo sobres dolor sent  30
amor hofa / sens us d'entendiment
fartant a uos / dant ami fam e set

Los mals tan grans / que l'amor me promet
esforç no sent / quils gosa emparar
-f. 21r-
yo am lo dan / uengut per uos amar  35
pensar deueu / quantmes lo benifet
a uos ador / si no men repreneu
deixau ami / carrech de consiença
en tant estrem / es ma <gran> ben uolença
que uos confes / per un t<e>renal Deu  40

No dire ia / que siau lo mal meu;
car tot lo mal / yo tinch en molt gran be.
si mon amich / del meu mal semb<l>ant te
yo per son be / uolgra'nans ser en creu.
amor me fa / lo carrech sostenir  45
yol malesch / si per nulls temps me fall.
e si mon cos per uirtut pert treball
noli don mort / per son mal non finir.


~: Tornada :~

Lir entre carts / tot quant de uos yo mir
equant me pens / me fa creixer d'amor  50
delit me scut / ales ueus sens dolor
e puis me dol / tant com puch sofferir.  -f. 21v-  


ArribaAbajoDona sius am / nom graixcau amor
aquella part / deque yo so forcat
grayau a deu / quius ha tal cors format
qu'altre cors / no bast a sa ualor
bell ab gran gest / portant un esperit  5
tan amplament / que nol te presoner
mas com senyor / usant de son poder
tenint estret /plahentment l'appetit

E si treball / per tostemps jor e nit
efas quant puch / perquem uullau amar  10
no mereixch tant / car nos pot be comprar
la uostr'amor / quel preu es infinit
aixi's causat / lo meu mereiximent
com si per uos / prench la mort ami plau
mas no mereixch / ser amat sius desplau  15
ne basten pus / quenun couidament

Hajaume grat / com lo meu pensament
qu'era partat / d'amor de tot en tot
e ja d'amor / yo no escriu<i>a mot
ans del passat / era uer penident,  20
-f. 22r-
ara peruos / en uos tot lo despench
menys de pensar / que men remunereu
si amor fa / que per ço mi ameu
fara'l que sol / e mal qu'el costum trench

Puix amor uol / quen amor tant mestench  25
per molta part / de uos que trobe'n mi
tanta e tal / quen altra no trobi
e d'amor aquella / ell estrench
raho sera / que strenga mes a uos
puix que per uos / m'hastret mesque james  30
per lo semblant / uostre perqui so pres
mal rest amor / no fent amar als dos.

Lonch temp es ia / queper fugir dolors
fugi amor, / entant com en mi fon:
mas uehent uos / recorts en mi no son  35
dels mals passats / ans meparen dulçors
yo li perdon / los mals que son passats
e tots aquells / disposts per hauenir
accordat so / per uos tant sostenir
puixque aquells / sapia que sentats.  40
-f. 22v-


~: Tornada :~

Mon darrer be / ja eren castigats
los meus uolers / per iames don'amar
yols he uolgut / per uos liçentiar
si grat no han / hajaulos per ingrats.


ArribaAbajoSens lo desigs / de cosa desonesta
don ue dolor / a tot enamorat
uisch dolorit / desijant ser amat
et parho be / que nous uull desonesta
ço que mes am / de uos e uostre seny  5
e los stats / de uostra uida casta
molt no deman /car mon designo basta
sino enço / que honestat atteny

Lentendiment enuos amar m'empeny
e no lo cos / ab dolor desonest  10
tiram a uos / un amigable gest
ab sentir prim / qui desperta desdeny
tant esta pres / lo meu enteniment
per molta part / del uostre queli falta
quemtol sentir / hem fa la carn malalta  15
d'un tal morir / que pert lo sentiment
-f. 23r-

No cessara / lo meu egual talent
puix mou de part / que nos cansa nes farta
car l'esperit / tot lo fenit aparta
no es en tot / lo seu contentament.  20
de uos deman / la uoluntad guanyada
cella qui es / es l'arma infinida:
la part d'amor / que pot esser partida
en lo meu cor / noy es molt esforçada

Sicom lo foch / creix la sua flammada  25
quant li son dats / molts fusts perquels aflam
e li adonchs creix / e mostra maior fam
com pot surbir / cosa quel sie dada
ne pren a mi / car ma uoluntat creix
per los desigs / presentats en ma pensa  30
eremoguts / serial fer offensa
car d'altra part / ma uoluntat nos peix

Nou pensament / mostra quem entristeix
quant entre gents / estich mut he pensiu
lla donchs amor / peix son fills enlo niu  35
qui dins mon cap / ha lonch temps que nodreix
-f. 23v-
est es aquell uoler / sens algun terme
perço qu'amor / demi iames nos parta
car l'amador / que son uoler no farta
nol rou d'amor / lo no cansable uerme  40


~: Tornada :~

Plena de seny / mon enteniment ferme
en ço que may / amador lo fermà
e si fallesch / uer amor fallirà
millor de tots / haure nom sim conferme


ArribaAbajoTant he amat / que mon grosser enginy
per gran treball / de pensa es subtil
leixant a part / aquell sentiment uil
quen jor present / los enamorats tiny.
so tant sabent / que se ben departir  5
amor d'aquell / desig no uirtuos
car tot desig / retenl'hom congoxos
no es uer amor / ne per tal se deu dir.

Axi com deu / sinol plach descobrir
estant enclos / dins lo uirginal uentre  10
e quant exque / defora d'aquell centre
may lo sathan / lo poch ben descernir
-f. 24r-
ans quant enell / ueya'l cors de natura
creya de cert / aquell no esser deu
mas ia retut / son esperit en creu  15
sabe'l mester / que paradis procura

Per mals parles / e tret saber e cura
de retenir / lo foch d'amor sens fum
e per aço / he cartejat uolum
d'aquell saber / que sens amor no dura  20
uiscut he molt / sens esser conegut
per molts senyals / que fictes he mostrat
mas com sere / per hom fol publicat
sera ben cert / lo tart apercebut

Si ha en uos / aytant debe caygut  25
obrant en uos / arreglada merçe
que ue'nt ami / despullat de tot be
nom despreheu / pel dan ami uengut
e si peruos / e nom de foll ates
e contra mi / sere'stat malmirent  30
sia peruos / cregut sabi sabent
puixque per uos / mon seny haure despes.
-f. 24v-

Si per amar a uos / hauria'tes
honor e bens / bellea y sauiessa
l'amor queus he / tendria per offe<sa>  35
si tal semblant / en uos no paregues
ma uoluntat / ensi tal carrech porta
que no sera / sens la uostra contenta
e fora uos / nom pens que may consenta
que null desig / li sodegue la porta.  40


~: Tornada :~

Plena de seny / natura no comporta
que tal dolor / no descresca ma uida
si deu pregas / ma ueu seria oyda
oyla uos puix / ueritat reporta.


ArribaAbajoTot los desigs escampats enlo mon
entre les gentes / segons for de cascu
ab trencat peu / apres uan detras hu
qui es lo meu / e lonch temps ha que fon.
si com los puigs / poran fugir alsuents  5
ma uoluntat / dell poria escampar
en un loch ferm / li conue esperar
nel pot minuar / aquell mal pensament.
-f. 25r-

En remeyar / nom conech sentiment
si be'l asaig / he yo'sperimentat  10
per mon esforç / pograsser desliurat
d'una gran part / dela dolor que sent
amor supplich / quem leix donar entendre
lo sobresalt / que de uos donam ue
entenent uos / quin'obra fa dins me  15
e com sens mort / yo no men puch defendre

Passar donchs puch / sens honestat offendre
monstrant uirtut / com res no cast no uull
si mon desig / no casta pensa cull
non trob enpunt / que res pens de uos pendre  20
so<s> mouiments / ningu pot esquiuar
seruents no so<n> / de nostre franch iuhi
donchs com sera / que yo fuja de mi
culpa nous tinch / si forçat so d'amar

Aquest amor / tant se pot esforçar  25
que l'amador / a'mar fara uenir
com es l'hom fort potent a resestir
les passions / que uol amor donar.
-f. 25v-
donchs perque yo / dona so discordant
mostrar a uos / la uoluntat queus port  30
ma lengua te / ma uida e la mort
lo meu poder / nom ual essent bastant.

Si com aquell / qui esta deu pregant
que plagues fort / sens lo temps nuuolos
uull ser amat / sens dar notassios  35
e nos pot fer / lo meu uoler celant
l'enteniment / e calitat s'accorden
amor e vos / enqui es lur semblança
e los uolers / han gran desacordança
contra raho / en tanta part discorden.  40


~: Tornada :~

Lir entre carts / los escurçonsno morden
ab tant fort mos / com es lo de amors
sibels morduts / no passen tal cuyçors
perden lo seny / y les uistes exorben


ArribaAbajoNo pens algu / quem allarchen paraules
eque mos fets / ab los dits enferesca
ans prech adeu / que de present peresca
si mon parlar / atany <en> res a faules.
-f. 26r-
mos fets d'amor / ablos romans accorden  5
que foren mes / que los scrits no posen
cells qui d'amor / en lo mal se reposen
en creure mi / conçiences nols remorden

Sens amor son / cells que abmi discorden
e lo dolor / d'amor temorejen  10
e quant hi son / ixir d'ella cobejen
e per tots temps / desi mateix recorden
poch es amant / qui dolor lo turmenta
sique uolgues / menys cabar d'aquella
dins la calor es una marauella  15
que no se com / lo delit se presenta.

Dolor d'amor / a mi tant no turmenta
que'xir uolques / de son amargòs terme
e si dauant / me ueig d'absença duerme
e lo conort / contr'amor dant empenta  20
yom dolch entant / de guarir dela plaga
que çerch uerins / perque lo conort muyra
engran delit / james mon cor habuyra
fins qu'en amor / ma pensa reste uaga
-f. 26v-

Un gran delir / als amadors s'amaga  25
a tots aquels / que molt amor no tenen
enlur uoler / delit d'amor no prenen
nel senten be / <sils> pert, nels afalaga
no es almon / tan gran delit de pensa
com lo pensar / enla persona amada  30
e quil ateny / tota causa oblidada
si que a si no troba / mentrey pensa

Tebeu uoler / delit d'amor defensa
los extrems han / da be complit semblança
lo poch uoler / no ha por ne sperança  35
rebre no pot gran be / ne molt' offensa
e l'altre extrem / el si mateix delita
no recordant / del be uenint espera
cascu d'aquests / ha la seua carrera
e lo del mig / no sap hon se habita  40

Yo so aquell / seruent que no despita
sino ateny / del seruej coneixenca
tot es aquell / hon ha sa ben uolença
yen son uoler / tot lo seu s'abilita,
-f. 27r-
tant en amor / ma pensa'nalt graumunta  45
que m'arma / esdins enlo cors qu'ama
e mi mateix / auorresch sim desama
y en res demi / uoluntat he defunta

Dins si mateix / ueu gran gloria junta
qui de amor / be ne mal no espera  50
altre amant / ab uoluntat sansera
per ses uirtuts / ses passions conjunta
nostre sperit / sols bens et uirtuts guarda
quant solament / usade sa natura
amant persi / aquella creatura  55
que les uirtuts / als uicis li son guarda


~: Tornada :~

Lir entre carts / qui d'amor se pren guarda
tres parts sen fan / dues seguint natura
la una mor / e laltra tostemps dura
la terça es / que fals apetit guarda  60


ArribaAbajoTot metge pren / carrech de consienca
si lo perill / al malalt te secret
-f. 27v-
lo cos hi pert / mas l'arma'n bon loch met
comptes mortal / portan regoneixença
uos qui sabeu / clarament mon mereixer  5
feume ser cert / deles deuenidor
yo uull saber / quem te cubert amor
mon mal ho be / defet me feu coneixer

Mon ignorar / be nom fara mereixer
e per nulls temps / iames be aportà  10
o tart, o breu mon mal la fi ueurà
e desperar / mon mal poria creixer
si plau a uos / que be'm dega uenir
nom retardeu / hauerne sentiment
e per tardar / aquest coneiximent  15
nom percebesch / de mon uoler cobrir.

Tarda de temps / nom fa d'amor iaquir
los temps enmi / uenir ja no poran
tots los iorns meus / moments me semblaran
corre lo sol / nos mou a mon albir  20
si pert amor / par forcat desesper
uos nous doleu / del no uist temps perdut
-f. 28r-
donchs uos / y amor accordau uos en semps
tot prestament / queus plaura demi fer.


~: Tornada :~

Lir entre carts / qui be omal uol fer  25
no deu pensar / algun dan s'il segueix
car lo uoler / en dos parts se parteix
e compartir / degut fet no requer
esparça
ArribaAbajo


Sim demanau lo greu torment que pass
es pas tan fort / quemleua'l dir quepasse
y es d'admirar / passant com nom trespasse
ingratitud / portantme'l contra pas.
may retrahure / de uostr'amor un pas  5
puix en seguir / a uos honesta medre
y si raho / me fa contrast desmedre
y es me lo mon / sens uos present scas.
Passe penant un riu de mort lo dia
y en ser per uos / me dol fer curta uia.  10


ArribaAbajoSi com aquell / qui persa infinitat
no pot esser / de res finit content
-f. 28v-
sique res fer / ab algun element
enson delit / nolhaura contentat.
per l'imperfet / lo delit munde posa  5
e sino'n deu / sa pensa no satura
axi amar uos / amant m'assegura
tot lo restant del mon / mefa gran nosa

En uos pensant / ma pensa es enclosa
dondas per uos / ma uoluntat no farta  10
car mon desig / la te cattiu'a ab carta
que res no uol / ne demanar nogosa
nom maraueill / si yo am auos tant
conexeint uos / uehent uos, he sentint
al meu voler / lo saber lo desmint  15
lo meu saber / al uoler ua deuant.

Yom marauell / com nom muyr desijant
crehent en uos / esser lo paradis
e no se hom / quen'uosay tant sentis
que nos mostras / de uos esser amant  20
nom lou detant / quen saber tots los pas
mas per amor / he sentit mes en uos.
-f. 29r-
amor ha fet / dels seus bons seruidors
del pech sabent / e franch, del pus scas

A desijar / mon desig, no es llas  25
mas la ualor / uostre mes ne mereix
en estimar / hom be no la compleix
nous am'hassats / qui amant no esclatas
ja per amor / amadors morts ne son
e yo so uiu / y en fet no rest igual  30
la causa hon / los uench ay tant de mal
no es tan gran / com laque mi confon

E puis semblant / de uos iames no fon
yo degrasser / sus tots auantaiat
nou pensament / deu me pogr'hauer dat  35
que no seruis / apus afer al mon
sino en uos / per tostemps contemplar
car yo conech / que meriu uaga pensa
e sabme greu / com nom trob tal defensa
que nom iequis / altra pensa costar.  40


~: Tornada :~

Lir entre carts / ço quem fa uos amar
nom entra pas / solament per la uista
-f. 29v-
uostre esperit / es aquell quem conquista
e com demi / nous mostrau desaltar
estramps
ArribaAbajoFantasiant amor / ami descobre
los grans secrets / qu'als pus sottils amaga
emon iorn clar / als homens es nit fosca
e uisch d'aço / que persones no tasten
tant en amor / l'esperit meu contempla  5
que par de tot / fora del cos s'apparte
car mos desigs / no son trobats en home
sino ental / que la carn punt nol torbe

Ma carn no sent / aquell delit sensible
el esperit / obres d'amor cobeja  10
d'aquell greu / foch quels amadors sescalfen
pahor no trob / que men pogues menys ardre
un altre sguart / lo meu uoler pratica
quant en amar / uos dona se contenta
que ho han cells / qui amadors se mostren  15
passionats / he contr'amor no dignes.

Si fos amor / sustançia rahonable
e ques trobas / de senyoria ceptre
-f. 30r-
bens guardonant / et punint los demerits
entrels millors / sol me trobara fenix  20
car yo tot sols / desampare la mescla
dels leigs desigs / qui ab losbens s'emboluen
castich no plau / puisque d'assaigs no tenten
la causa lur / enmi esfeta nulla

Si com los sants / sentints la lum diuina  25
la lum del mon / conegueren per ficta
e menys preant / la gloria mundana
puis maior part / de gloria sentien
tot en axi / tinch en menys preu e fastig
ço quells desigs / que complits amor minua  30
prenent aquells / qui del'sperit mouen
queno es lassat / ans tot iorn moltiplica.

Si com san pau / deu li sostrage l'arma
del cos perque / ues diuinals misteris
car es lo cos / del'sperit lo carrech,  35
e tant com uiu / ab ell es en tenebra
axi amor / l'esperit meu arrapa
e noy acull / gens maculada pensa
-f. 30v-
e perço sent / lo delit que nos cansa
si quema carn / la uer'mor nom torba.  40

Pren men axi / com aquell philosoff
qui per muntar / al be que nos pot perdre
los perdedors / lança en mar profunda
crehent aquells / l'enteniment torbassen
yo per muntar / al delit perdurable  45
tant quant almon / gros plaher demi lançe
crehent de cert / quel gran delit me torba
aquell plaher / quen fastig uolant passa

Als naturals / no perque fer sepusquen
molts dels secrets / dela deitat s'estoia  50
que reuelats / son estats a molts martres
no tant suptil / com los ignorants y abtes
axi primors / amor ami reuella
tal quels sabents / no basten a compendre
e quant ho dich / de mos dits me desmenten  55
dant aparer / que folles coses parle.


~: Tornada :~

Lir entre carts / lo meu uoler se tempra
en ço que null / amador sablo tempre
-f. 31r-
amor ho fa / que li plau que you senta
los grans tresors / sols amils manifesta.  60


ArribaAbajoTal so com cell / qui pensa que morra
e ia l'an lest / moltes ueus la sentença
mas per merçe / l'es donad audiença
creu, eno creu / que merçe li ualra
lo mal, elbe / uan al mezqui dauant  5
que fermament / nols gosa esperar
axi no puch / sens por uos desijar
ne ser no puch / del tot desesperant

Aytant com puch / ire uida allargant
perque l'extrem / de tots mals es la mort  10
nom trobe sforç / per hauerne conort
mes am dolor / mort e uida dubtant
e tant com pus / de ma dolor creheu
e lo remey / envos lo deteniu
lo meu esper / iau molt mes mort que uiu  15
ans de sa mort / pregaus li perdoneu.

La donchs morre / com parlar nom uoleu
e tinch per foll / qui de mort nos deffen,
-f. 31v-
aquell es mon / derrer dan, e turment
no mereixch yo / que los meus jorns fineu  20
no guardeu mi / sino ma ben uolença
mi offendent / offendeu lo uoler
que uos amant / de mi es homeyer
e coneixent / uos fall regoneixença

Hon è jason / e sa deconeixença  25
hon Theseu / qui trahi Ariana
e Dido fonch /d'esperança tan uana
que la trahi / Eneas en crehença
los fets passats / de present me consolen
irat me trob / uers feminil linatje  30
los fins amants / no han enell estatje
sembren los bons / cullen lo mals e molen.

Sauis son cells / qui les festes no colen
d'aquell amor / qui enles dones cau
ab desleals / souint elles han pau  35
leixant aquells / qui per ben amar moren
en recort es / aquell pau de ben uiure
qui per amar / sa dona tornà foll
tal cami tinch / soptat rompent lo coll
de tot mon dan / duptem nous ueja riure  40
-f. 32r-


~: Tornada :~

Plena de seny / no m'abreuieu lo uiure
car mentre uisch / nostra lahor s'alarga
e uos lohant / nom trob la bocca amarga
ne tart lama / com deuos uull scriure
stramps
ArribaAbajoNosech lo temps / mon pensament immoble
car no's trespost / de hun esser enaltre
fortuna uol / son torn uahiat pendre
si qu'amistat / ab fermetat a<cep>tta
quant ma sentit / al pus ius de son centre  5
aspres ha fets / los corrons de sa roda
perque allisant / en altre torn no munte
asseure il3 / hon es lo gran desorde

Com l'enuejos / qui soberch dan uol rebre
perque major / dan son desamich senta  10
e pren delit / del mal que ueu sofferre
tant que no sent / lo mal quiles prohisme
tal semblant cas / fortuna ab mi pratica
fahent proces / a son delit de nulle
mudes lo mon / qui pren d'esser no ferma  15
pert son plaher / qu'es no dar temps al uogi.
-f. 32v-

Si com aquell / qu'adorm ab arteficj
son cos/ perque la dolor no sofferra
uolgra dormir / los pensaments quemporten
coses a que / ma uoluntat s'inclina  20
causant en mi / cobeianca terrible
passionant / l'arma qui es adiuncta
en suffertar / aquest turment tan aspre
ab lo meu cos / qu'ental cas l'acompanya.

Sicol castor / caçat per mort storcre  25
tirant ab dens / part de son cos arranca
per gran estint / que natura li dona
sent que la mort / li porten aquels membres
per ma raho / uolgra hauer coneixença
posant menys preu / als desigs quen turmenten  30
mattant lo cos / empeccadantme l'arma
si que iaquir / los me conue per uiure.

En aquell punt / aquell cobeiar me cobra
uolgra ser foll / abla pensa tan uana
que no pensas / pus benauirat home  35
fortun'agues / prosperat de bens mobles
-f. 33r-
en gran calor / lo fret tot hom desija
ne creure pont / que iames l'inuerntorne
axi men pren / com dolors me congoixen
creure no puch / que'n part de content baste.  40


~: Tornada :~

Lir entre carts / si lo comun enginy
estan grosser / que nous bastà compendre
uullau ab deu / fer que si fe los basta
sia remes / lo peccat d'amor folla


ArribaAbajoCeruo ferit no desija la font
aytant com yo / esser auos present
al gran repos / de mon contentament
passar nopuch / sono per aquest pont
molt me ue tart / lo iorn tan desijat  5
comprant molt car / per doloros sentir
e tart ho breu / so cert que deu uenir
si per la mort / cami no es tancat

Esser no puch / de sperança lançat
car yous desig / segons mon mayor be  10
a uos deman / contrami res nous te
mentrel uoler / uostrem sia donat.
-f. 33v-
s'il pensament / lunyaua sol un punt
d'imaginar / hauer uostre uoler
sens aquell tot / delit no puch hauer  15
sino tot sa / tost pora ser defunt

Deuant me ueig / de grans dolors un munt
puis ops he tant / per a mon intentar
e mon uoler / pora molt menys cabar
sil uostres mou / e no mostra ques munt  20
e deuallant / deuallara lo meu
e d'alt cahent / no dara poch quebrant
car tote'strem / al altre'strem donant
al poch estat / no par lo sensal greu.

Mills ueus lo jorn / es permi pregat deu  25
de ço qu'en uos / esta la maior part
qu'en mon uoler / haiau lo uostre sguart
e prech amor / uas lanç tot poder scu
e siu compleix/ la donchs pendreestrem
si troba loch / hon se prenga en uos  30
ab loch dispost / sa passio's en nos
e lo contrast / tenjm he no uolem.
-f. 34r-

Noues de uos / saber mortalment tem
duptantme fort / que noy mostreu amor
per no saber / uisch en altre dolor  35
nose de qual / costat guard que nom crem
no es en uos / complit lo meu delit
per be que uos / uullau complir aquell
d'amor haueu / hauer forçat consell
enuos y enell / recau mon be complit.  40

Res no temau / ne prengau en despit
mos pensaments / ab tal uarietat
car en seruey / seran de fermetat
de tals seruent / uol ser amor seruit
si gens d'enuig / dest praticar sentiu  45
sens amor sou / ho no sabeu que uol
ferm loch nol te / qui d'aquest mal se dol
lo mouiment / per segur tant teniu.

Si tant de uos / com ualeu no confiu
mon gran uoler / me porta enaquest zel  50
de nostre cos / no tem lo pus prim pel
que contrami / res fer quem fos altiu.
-f. 34v-
La uoluntat / uull que pas toccant mi
yon so celos / si molt amau a deu
dant uos delit / sens mi lo mal creixmeu  55
quant uos dolgues / del mal uostrem dolgui


~: Tornada :~

Mon darrer be / de uos yo guart la fi
quant del present / me trob esser content
e sim ueig trist / per algun cas present
res uenidor / trobar no pot en mi.  60


ArribaAbajoColguen les gents / ab alegria festes
lohant à deu / entremesclant deportes
plaçes carrers / e delitables orts
si en cercats / ab reconts degran gestes
e uaje yo / los sepulcres cercant  5
interrogant / animes infernades
e respondran / car no son companyades
d'altre que mi / en son continu plant

Cascu requer / e uol a son semblant
perço nom plau / la platica dels uius  10
d'immaginar / mon estat son esq<u>ius
si com hom mort / demi prenent espant.
-f. 35r-
Lo Rey chipra / presoner d'un heretie
en mon sguart / no es mal ahuirat
car ço que uull / no sera may finat  15
demon desig / nom porra guarir metge

Cell Tixion / quil buytrel'menia'l fetge
apres tostemps / brota la carn de nou
e son menjar / aquel ocell may clou
pus fort dolor / d'aqujtam te lo se<t>ge  20
car es un uerm / qui romp la mia pensa
altre lo cor / que may cessen de rompre
e lur treball / nos porra entretompre
sino ab ço / que d'hauer se deffensa.

E si la mort / nom dugues tal offensa  25
ferm absent / d'una tant plasent uista
no li graesch / que de terra no uista
lo meu cos nu / qui de pahor no pensa
de perdre pus / que lo jmmaginar
los meus desigs / no poderse complir.  30
e sim comue / mon darrer iorn finir
seran donats / termens aben amar.
-f. 35v-

Esin'lo cel / deu me uol allogar
per ueureaell / per complir mon delit
sera mester / quem sia delay dit  35
que d'esta mort / uos ha plagut plorar:
penedint uos / com per poca merce
mor l'ignocent / e per amar uos martre
cell qui lo cos / de l'arma uol departre
si ferm cregures / queus dolrieu dese  40


~: Tornada :~

Lir entre carts / uos sabeu y yo se
ques pot ben fer / hom morir per amor
creure demi / que so en tal dolor
no fareu molt / quey doneu plena fe.


ArribaAbajoPrenmen aixi / com a patro quen playa
te sa gran nau / e pensa hauer castell
uehent lo cel / esser molt clar e bell
creu fermament / d'un ancora sats aia
e scut uenir / soptons un temporal  5
de tempestat / e temps incomportable
fa son iuhi / que si es molt durable
cercar los ports / mes qu'aturar li ual.
-f. 36r-

Mas ales ueus / es lo uent fortunal
tant que no pot / sortir sens lo contrarj  10
e cella clau / quins tanca dins l'armarj
no pot obrir / aquell meteix portal
axi m'ha pres / trobantme'namorat
per sobresalt / quimue deuos may mia
del no amar / desalt ne te la uia  15
mas unsol pas / meu noy sera trobat.

Menys que lo peix / en lo bosch trouat
e los leons / dins l'aygua han lor soiorn
lamia mor / per null temps pendra torn
sol coneixent / que demius doneu grat  20
e fiu de uos / quem sabreu ben coneixer
e conegut / nom sera mal grayda
tota dolor / hauent per uos sentida
la donch / ueureu les flammes d'amor creixer.

Si mon uoler / he dat mal apareixer  25
creheu de cert / que uer amor nom luny
pusque lo sol / es calt al mes de juni
art mon corflach / sens algun grat mereixer,
-f. 36v-
altre sens mi / d'aço mereix la colpa
uullauli mal / con tant humil seruent  30
uos te secret / per son defalliment
cest es amor / quemi amant encolpa

Ma uoluntat / abla raho s'enuolpa
e fan accort / la qualitat seguint
tals actes fent / quel cor es defallint  35
en poch de temps / una gran part de polpa
lo poch dormir / magresa l'cos m'acosta
doblam l'enginy / per contemplar amor
lo cos molt gras / trobantse dormidor
no pot dar pas / en aquesta'spra costa  40


~: Tornada :~

Plena de seny / donaume una crosta
del uostre pa / quem lleue lamargor,
de tot menjar / ma pres gran dessabor
sino d'aquell / que molt amor costa.IndiceSiguiente