Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
ArribaAbajoHoyu hoyu / tots los qui be amats
e planyeu mi / si dech esser plangut
e puius ueheu / sies tal cas uengut
enlos presents / ne n'los qui son passats,
-f. 37r-
doleuuos donchs / demi uostre semblant  5
en sofferir / la dolor delitable
car tost demi / se dolra lo diable
com ueura mi / semblant mal del passant

Qui es l'hom uiu / tal dolor soffertant
que desig ço / de que no haia sper  10
aytant es greu / que no par sia uer
desijar ço / de que haje sperant
no son'ganat / de mon mal estament
tot quant pratich tornarme sent en dan
menys de poder / me trob heuentlo gran  15
car nom sforç / per mostrar mon talent.

Mon primer mal / es mon esperiment
perquen hair / e per no res m'acus
lo segon es / lo terrible refics
que uos mostrau / sius feya'nquiriment  20
portatme trob / a molt prop de ma fi
puis mon uoler / cas impossible guarda
no tardara / la hora que ia's tarda
quant metrels peus / en l'auorrir camj
-f. 37v-

Si per nulls temps / encontr'amor falli  25
bem ha repres / planyentmen l'enemich
jamas uersmi / pogui esser amich
car per nulls temps / poder y despengui
hoch lo uoler / me trop en abundança
mas del poder / no so pus empobrit  30
car yo peresch / e so tan defallit
que no puch dir / en uos es ma speranca

Una sabor / d'agredolç amor lanca
que lo meu gust departirles no sap
dins mos delits / mortal dolor hi cap  35
e tal dolor / ab delit ha ligança
mas yom reprench / com parlar m'ha plagut
de ço quen mi / no basta la scientia
sobres amor / me porta ignocentia
ull e desuull / senscas, es deuengut  40


~: Tornada :~

Lir entre carts / creheu l'amador mut
y al cambiant / de punt en punt color
elo pahuruch / com se membra d'amor
del atreuir / sia son temps perdut.
-f. 38r-

Sicom rictat / no porta bens ab si  45
mas ual aytant / com cell quines senyor
amor no ual / sino com l'amador
mancha buffant / orgue fals no ret fi
amor ual poch / com tot enamorat
ha falsedat / en sospits fals enclosa  50
ho es ligat / ab una tal esposa
peguea es / lo dret nom appellat

Amor no pot / hauer deshordenat
ço que deus fa / natura mitiançant
car home pech / no pot ser fin amant  55
ne lo subtil / contre sa qualidat
mal pendra pint / en laygua sa figura
molt menys amor / pendra lo no dispost
nepot estar / laygua dins unloch rost
tam poch amor / en cap d'hom foll atura.  60

Per ben amar / ab angoixant cura
en temps passats / eren la donchs uolguts
ouidi l'prous / dix qu'amor es crescuts
per altre amor / demostrant sa factura.
-f. 38v-
uerdader fo / ensos dits e prescihs  65
tant quant amor / fon prop de coneixença
mas en cest cas / entr'ells ha mal uolença
tal que no crech / null temps sien amichs

Si fossem nats / uos e yo entrels antiqhs
lay quant amor / amant se conqueria  70
sens praticar / alguna maestria
lo uostre cor / no fora tant ynichs
en uos conech / gran dispositio
de fer tot ço / que gentileça mana
mas criament / ueig que natura'ngana  75
car uiure ab mals / es d'hom perdiçio.

Per mal grahir / ne per mala saho
mon cor no pot / amor desemparar
deuotament / los me plau remembrar
aquells passats / aqui don deus perdo  80
e com sere / taspassat d'aquest mon
letras diran / sobre la mia tomba
plena de seny / no tingau agran bomba
car per uos muyr / e uaig no sabent hon
-f. 39r-

Enueia's tal / que tot primer confon  85
a tots aquells / qui absi la's aiustan
los enueiats / un poch ne molt negusten
aquell mal tast / quells enuejosos fon
tal es amor / car yo qui l'am aiust
sent grans dolors / dantsme folls mouiments  90
e uos haueu / d'aço tals sentiments
com fort destral / hade tallar mal fust.

Sicom Adam / pres mal del uedat gust
com sa muller / li mostra mal cami
dihentli donch / mengem d'aquest boci  95
ysemblarem / a deu qui es tot iust
ne pren a mi / car mon seny ha cregut
la uoluntat / fentli promissio
que ben seruint / aconseguia do
que per nulltemps / tal no fon conegut.  100

Per mal seruir / no crech aja perdut
car sils treballs / hagues sofferts per deu
cos glorios / fora'n lo regne seu
e ia plorant / souint me trobe'mut
-f. 39v-
Sim fos donat / aquest temps en entendre  105
los grans secrets / enclosos en natura
no fora l'mon / cosa quem fos escura
dels fets diuins / gran part ne pogra tendre


~: Tornada :~

Plena de seny / tot mon seny uull despendre
amant a uos / sens algun grat consegre  110
e durara / finsque de segre
laygua corrent / amunt sepugastendre


ArribaAbajoQui sin'es foll / demana sim'enyor
essent absent / d'aquella quem fa uiure
e sino plor / qui es la quim fa riure
si be no pas / continua dolor
tots mos delits / en un he transportat  5
amor li plau / en mi fer aquest cambj
lo mon no te / res ualent lo recambi
del sperant / lo be tan desijat.

Tant es lobe / quim es dauant posat
que sens dolor / uisch aquell esperant  10
si nol'attench / sere tant mal anant
que'naquest mon / inferm haure trobat.
-f. 40r-
Contentament / la una part me dona
per l'altra es / ma uida tribuida
ab mort esta / en baldança posada  15
temement que por / ma sperança consona.

De punt en punt / ma sperança'm bandona
e uençme por / d'aquel mal que yon tem
qui es aquell / en poch amar estrem
que segurtat / prenga per companyona  20
per molt amar / en altre mi transport
si que ser pens / tot la persona aquella
seria l'mon / una gran marauella
que no hagues / por dela mala sort.

Viure endelit / port'absi por de mort  25
car d'aquell / es nemich sobita
y si iames / amor / delit porta
yo so aquell / quen puch fer lo recort
o mort qui est / de tots bens enueiosa
y en tal uoler / te sigueix la fortuna  30
cascuna prech / que muden ley alguna
no res semblant / ala quimes danyosa.
-f. 40v-

Saber se pot / ma uida perillosa
cahent en mans / de nemichs tan mortals
pobres e richs / senten ses aspres mals  35
e cascu d'ells / ab manera'rgullosa
seguisquen me /tots los qui amaran
mon ris o plor / quaque d'ells me seguesca
car yo son prest / de tastar fel o bresca
per los qui mal / hobe d'amor pendran.  40


~: Tornada :~

Lir entre carts / passion d'amor fau
tembre y fiar / estar dins un hostal
degran amor / duptant un punt no cal
e guany d'aquells / quentre lur mans estau
sparça
ArribaAbajo


Tot laurador / espagat del iornal
el aduocat / qui pert el guanyat plet
yo per seruir / amor romanch desfet
de tot quant he / que seruir no men cal
e fet senyor / del seny amon uoler  5
uehent amor / del seny mal seruit
rapaz le fet / fent ne a deu despit
e son setz'anys / quelo guardo'sper

  -f. 41r-  


~: Tornada :~


Amor amor / nous basta lo poder
un altr'hom / com yo fer tant'amar
anau anau / uostres armes prouar
encontr'aquel / qui uostre no uol ser


ArribaAbajoAxi com cell / qu'n lo somni's delita
e son delit / de foll pensament ue
ne pren a mi / quil temps passat mete
l'immaginar / qu'altre be noy habita
sentint uenir / l'aguait de ma dolor  5
sabent de çert / quen ses mans hede jaure
temps de uenir / en ningun be'm pot caure
ço qu'es no res / enmi es lo millor.

Al temps passat / me trobe gran amor
amant no res / puix es tot ia finit  10
d'aquest pensar / me soiorn hem delita
mas quant lo pert / se sforça ma dolor
si com aquell / qui es iutiat a mort
e de loch temps / la sab es aconorta
e creurel fan / queli sera estorta  15
el fan morir / sens un punt de recort.
-f. 41v-

Plagues a deu / que mon pensar fos mort
e que passas / ma uida en durment
malament uiu / qui te son pensament
per enemich / fentli de nuigs report  20
e com lo uol / d'algun plaher seruir
lin pren axi / com don'ab son infant
que si ueri / li domana plorant
ha tan poch seny / que no sab contradir

Fora millor / ma dolor sofferir  25
queno mesclar poca part de plaher
entre aquells mals / quem giten de psaber4
com del pensar / plaher me conue'xir
llas mon delit / dolor se conuerteix
doble's l'affany / apres d'un poch repos  30
si col malalt / qui per un plahent mos
rot son menjar / en dolor se nodreix

Com l'hermita / qu'enyorantment nol creix
d'aquells amichs / que tenia'n lo mon
tant ha loch temps / qu'en loch pobat no fon  35
per fortuit cas / un d'ells l'appareix,
-f. 42r-
qui los passats / plahers li renouella
si quel passat / present li fa tornar
mas com sen part l'es forcat congoixar
lo be com fuig / ab gran crits mal apella  40


~: Tornada :~

Plena de seny / quant amor es molt uella
absença es / lo uerme qui la guasta
si fermetat / durament no contrasta
e creure poch / sil enueios consella
esparça
ArribaAbajo


Axi com cell / quis ueu prop dela mort
corrent mal temps / perillant enla mar
e ueu lo loch / hon se pot restaurar
e noy ateny / per sa maluada sort
ne pren a mi / que uaig affany passant  5
e ueig a uos / bastant mos mals delir
desesperat / de mos desig complir
ire pel mon / uostr'orgull recitant
esparça
ArribaAbajo


Quant plau a deu / quela fusta peresca
e'n segur port / pert ancoras yormeig
-f. 42v-
e de poch mal / a molt hom morir ueig
null hom es cert / d'algun fet com fenesca
l'home sabent / no te pus auantaie  5
sino aquel pech / sab menys fets hauenir
l'esperiment / y'ls iuhins ueig fallir
fortuna y cas / los trob en lur usatge.


ArribaAbajoQuim mostrara / la fortuna lohar
del sobiran do / per ella rebut
atench per foll / tot hom e decebut
que poch ne molt / conteng'abmi de par.
yo so molt prop / de uiure ben content  5
embarch nom fa / mes d'una passio
que sembla mi / que ue menis de raho
puix ha rahel / en uostre falliment.

Ab mi nos pot / comparar hom uiuent
puix la que am / crehem qu'es la millor  10
ab molt gran seny / e honestat de cor
e yo l'am tant / qu'ellam es ben uolent
enlo començ/ fonch dona ma uentura
seguirlo deu / la fi mon començ
-f. 43r-
e si nou fa / mort qui tota res uenç  15
donara mi / la terra'nuestidura.

Mas deu no sap / en lo mon crehatura
sens defallir / alguna part de be
se d'hon l'hom / esfoll / qui ha leugera fe
abandonant / aquel ultra mesura  20
perque yom trob / no fart de son uoler
e no crech be / lo quem es dit per ella
e cuyt hauer d'aço iusta querella
mas creure ferm / no tinch enson poder

Terme'n amor / algu no pot saber  25
e cell quiu creu / en amor no sab res
qu'in tal cami / a passeiar es mes
ua perlo mig / mas fi no pot hauer
dos tots units / en una uoluntat
deu fer amor / e lo qui sen parteix  30
enell amor / de continent pereix
per amador / no deu esser comptat.

Amor se te / per pus iniuriat
per home'nqui troba lo seu cor fret
-f. 43v-
que per traydor / hon fos tot malifet  35
puix lo forças / de sser enamorat
qui tebeu es / d'amor es enemich
e porta'b si / contr'amor lo fallir
si no's cregut / tolgues d'enfellonir
car de cor franch / hom no creu l'hominich.  40

Si lo meu ull no tinch / peruer amich
e del que se / no uull esser membrant
no creure uos / esser uers mi errant
e trobarme' / de peguesa molt rich
la mia amor / ami creix la sospita  45
elo que se que demi / nos pot tolre
e de mon mal / nous uoleu assats dolre
per poc'amor que dintre uos habita

M'opinio / es en meu cor scritta
que sino uos / als nolament pot raure  50
uos me podeu / en tot error fer caure
puix qu'amor / forçar mi se delita
tant yo desig / que sia'mat per uos
que m'es forçat / duptar que axi sia
-f. 44r-
amor mefa / de ueritat falsia  55
no bast'en pus / que'n sser sospitos.


~: Tornada :~

O foll amor en l'hom molt desijos
cabre no pot / enell'ssats conejxença
sa passio / litol uera sentença
e majorment / lo qui es amoros.  60


ArribaAbajoQuins tant segurs / consells uas ençercant
cor mal struch / enfastijat de uiure
amich de plor / e desamich de riure
com sofferras / los mals quit son davant.
acuytat donchs / ala mort quetespera  5
eper tos mals / te alongues los iorns
aytant es luyn / son deljtos, soiorns
com uols fugir / ala mort fa la guerra

Braços uberts / es exida en carrera
plorant sos ulls / per sobres degran goig  10
melodios contar / de sa ueu hoig
dient amich / hix de casa strangera
en delit prench / donarte ma fauor
que per null temps / home nat l'ha sentida
-f. 44v-
car yo defuig / atot home quem crida  15
prenent aquell / qui fuig de marigor

Ab ulls plorant / e cara de terror
cabells rompent / ab gran hudulaments
la uida m'uol / donar herataments
e d'aquest don / uol que sia senyor  20
cridant ab ueu / horrible y dolorosa
tal com la mort / crida'l ben hauirat
car si l'hom es / a mals aparellat
la ueu de mort / li es melodiosa.

Bem marauell / com es tan hergullosa  25
la uoluntat / de cascun amador
no demanant / ami l'esforç d'amor
y en mi sabran / sa força poderosa
tots mals dient / sagramentejaran
que may amor / los tendra'n son poder  30
e sils recort / lo colorar plaher
lo temps perdut / sospirant maldiran

Null hom conech / ho dona mon semblant
que dolorit / per amor fes planyer
-f. 45r-
yo son aquell / de qui's deu hom complanyer  35
car demon cor / la sanch sen ua lunyant
per gran tristor / que li es acostada
secas tot jorn / l'humit quim soste'n uida
e la tristor / contra mi es ardida
en mon soccors / ma no si troba armada.  40


~: Tornada :~

Lir entre carts / l'ora sent acostada
que çiuilment / es ma uida finida
puix que del tot / ma sperança's fogida
m'arma roman / en aquest mon damnada.


ArribaAbajoMal uenturos / no deu cercar uentura
crehuar se deu / lo front com laynomenen
no deslohant / los qui fauor ne prenen
entre posant / lur bon saber e cura
algu no deu / tan prest son iuy hauer  5
que cell desllou / qui uentura uol fenyer
no uirtuos / denegant l'atenyer
ço que sos fills / han menys se so'saber.

Elegesch donchs / de sser hauenturer
sibe nom puçch / tan retraure y restrenyer,  10
-f. 45v-
que'n contra ell / me pogues tan empenyer
si que fugis / ha son peu molt liger
senyor es grand / dels mondans regidor
e son juhy / es al ulls amagat
ferint uos lla / ahon sentiu delitat  15
e quel delit / uengues tot per amor.

Lonch es lo temps / del continu dolor
apart de tras / son cinch anys ia passats
quem fuig delit / com si uuy s'acostats
fentme sentir / fret apres de calor  20
diuersitat / de casos aportant
por deguastar / d'amor lo benifet
dels bens d'amor / conseruador sen ret
fora content yo / qui so desijant.

A deu ne'l mon / noso d'amor clamant  25
car bem ha dat / prou aygua marag'n set
no sadolla / mas com teliu es fet
no pot complir / ço que so desijant
e no mereix / algun repreniment
car del cel terç / eguals forçes no's fa  30
segons amar / cascu dispost esta
e tant com pot estreny son manamet.
-f. 46r-

Fortuhit cas / ma fet esser absent
del foch d'amor / qui iam illumina
en millor cas / uentura l'apaga  35
e yo so cert / qu'amor ne fon dolent
perque nom clam d'amor mas uentura
car son poder / me ha desfauorit
en abando / nom uol hauer jaquit
ans persegueix / amor e ma gran cura.  40


~: Tornada :~

Lir entre cars / del mon deu pendre cura
queli conue / d'amor perdre sperança
e tal ho qual es d'amor la fermança
ablo desig / queli dona punctura.


ArribaAbajoCell qui d'altuy / reb enuig e plaher
e pendre uol / totalment sa'mistat
esli mester / haja per oblidat
tot lo plaher / hauentne desesper
e tot primer / ques luny desa presença  5
edel plaher / no sia recordant
car si aquell / l'es present al deuant
enyorantment / dobla sa ben uolença
-f. 46v-

Tres coses son / que lunyen ben uoler
dan, e desalt / e gran iniquitat  10
al propi be / hom es tant enclinat
queno uol be / d'hon gran dan pot hauer
en gran desalt / nons basta la potença
que çell amen / quins es desagradant
lo nostre sforç / no sab fer en nos tant  15
que prim uoler / no uinga en maluolença

Iniquitat met / l'hom en desesper
auorrint deu / senyor qui l'ha creat
ço fa lo seny / del hom quant es hirat
si auorrint / amant se tant primer  20
apres de si / l'hom ama sa semença
tant que lo nan / cuyda esser gigant
e tant pot fer / en uers nos mal usant
qu'en mal uoler / giram nostra sçiença

Si com l'hom fort / ques' ygual de poder  25
ab l'enemich / qui les deuant posat
fins quel un dells / es per l'altre sobrat
algu no pot / ningun dret iuhi fer,
-f. 47r-
tot en axi / no puch donar sentença
entre amor / ab oy desacordant  30
cascu d'aquests / en mi estan puixant
que mon saber / noy coneix differença.

Amor al camp / no fon lo pus darrer
mas oy uench'lla / d'armes tan esforçat
qu'al pus estrem / del camp la derrocat  35
que yom pensi / nos pogues may reffer
mas no falli / amor sobre ualença
mon foll uoler / li fon prest ajudant
oy dona crit / dient so llas y quant
tardara oy / quim tolga de temença  40


~: Tornada :~

Suplich a deu / quem tolga coneixença
ho uolent ell / hus yo de passio
d'aquella que / sia prop de raho
leixant amor / quim treheix en crehença.


ArribaAbajoPujar no pot / algu en molt ualer
sens hauer bens / bondat linatge gran,
-f. 47v-
mas la del mig / ual mes quela restan
e no ual molt / sen les altres hauer
per ella's fan / les dues molt prear  5
car poder ual / tant com es ministrat
linatge ual tant / com es mes honrat
la ualor d'hom / ho fa tot graduar.

Mas no sera l'hom / saben de sonar
si n'algun temps / no sona esturmen  10
car per uoler / sonar lo nom nos pren
mas l'instrument / sonant be acordar
tot en axi / aquell de dins si ual
pobre debens / he d'auiltat linatje
no tel's arreus / per mostrar gran coratje  15
enla uirtut / quel hauer d'hom hi cal.

Son e seran / molts d'un altre cabal
hauents molts bens / e d'altra sanch fauor
e ualent poch / han la part no millor
car sens l'hom bo / quant pot haueresmal  20
e moltas ueus / han la colpa natura
car fora bo / tal que ualor no sap
-f. 48r-
ningun saber / no pot uiure'n lur cap
sens colpa lur / de ualer han fretura.

Entre l's extremps / al mig uirtut atura  25
molt greu d'obrar / y entre pochs conegut
per ell saber / consegueix hom uirtut
mas fets obrant / forans dins tal mesura
aytant es larch / hom menys de fer larguesa
com es escas / sino fall en despendre  30
uicis uirtuts / per actes s'an apendre
apres lo fet / es l'impotença presa.

Nos conquerran / uirtuts per gran abtesa
neles hauran / poetes per lur art
hanles aquells / metent uicis apart  35
obrant uirtuts / per amor de bonesa
mes no duptant / uiciosa uergonya
mas solament / amant uirtuos preu
e l'home pech / en aquest banch no seu
e qui es luny / lo gran delit s'alonya  40
-f. 48v-


Tornada

Lir entre carts / tostemps hare ma ponya
quela dolor / iames demis partesca
eno penseu / que mon cas enferesca
car major dany / mereix ma gran uergonya.


ArribaAbajoSi deu del cos / la mia'rma sostrau
nom planyeran / sino mos cars parents
car mos amants / nom son tan benuolents
que'n aquell cas / nols calga dir plorau
es cas loguer / es dat a mon treball  5
com no so plant / de pena sostenguda
e si raho / no pot ser coneguda
culpa non han / pus bon uoler los call.

E d'açom planch / e quedament treball
edins mi plor / e calle com ha mut  10
y fir mi cell / quim degia ser scut
trencant mon cor / he crit de mi no sall
estes amor qu'em trenca5 lo pensar
que per nulls temps / sere per uos amat
e per ço yom trob / desesforçat  15
car tot asaig / porta'n uos l'esperar
-f. 49r-

Dels amadors / me uull ben informar
si es amor / en desesperat cor
e si es uiu / perque de fet no mor
com per amor / no pot amor mostrar  20
no dire pus / mas contemple cascu
l'estat d'aquell / qui en tal cas se ueu
mas guay demi / que tot lo cas es meu
donchs no deu'sser / que nom plorealgu.

Los mals d'amor / son pochs al juhi comu  25
car en pochs cau / aquesta passio
e tal dolor / nola sent la raho
sino asi / no pot iutiar algu
aquell coneix / la dolor dela mort
qu'en forca es / esperant rebre uolta  30
cell qui habe / sa uida en delits uolta
de tal dolor / no pot fer bon report.

Es ueritat / si partam en recort
que molts passats / morir ne sostingueren
-f. 49v-
coneixerem / quanta dolor hagueren  35
pus que morir / los fon millor sopport
sens causa gran / null acte gran se fa
perço cascu / pot hauer coneixença
que l'hom hauent / d'amor poca temença
tant ardiment / gran dolor li porta.  40

Metge'n lo mon/ saber no li basta
sentir lo mal / que lo malalt soferta
mas per senyals / enla part descuberta
pora iutiar / l'hom en quin puat esta
en axi pren / alhom d'amor poncell  45
no pot sentir / passio mas ueu l'acte
d'ay cell qu'ensi / porta lo gran caracte
d'amor que may / contra si uol consell

Si com enpeny / balesta lo quadrel
aytant com pus / la sua força basta  50
la uoluntat / del hom y dona casta
tant quant amor / sa força estan'ell.
-f. 50r-
en contr'amor / no uolgue sauiesa
sino dauid / sen fora ben defes
sauis molts no / agueren tant empres  55
si contr'amor / ualgues alguna'npresa.


~: Tornada :~

Plena de seny / per no esser entesa
la mia mor / pora scapar sens merit
e sabme greu / com no hauran demerit
per mon parlar / no fahent laus palesa.  60


ArribaAbajoMolts homens hoig / clamarse de fortuna
e malehir aquella / per sos actes
uolents ab leys / fer amigable pactes
donants los be / enque tostemps fos una
no recordant / sa propria natura  5
qu'es l'alt baixar / e lo baix muntar alt
e qui d'aço / se dona gran desalt
leixe los bens / portants ab si fretura

A deu no plach / hauer del mon tal cura
que noy iaquis / de terribles affanys  10
-f. 50v-
per dues son / nombre mes quels guanys
en sguart del uer / loseny es oradura
elhom girat/ al mon d'auol saber
ydoles creu / donantli plena fe
en bens mundans / creu esser complit be  15
uolent morir / solament te d'hauer.

S'algu pogues / de fortuna tener
ab un fort clau / sa rota quant es sus
fora li bo / anar amunt e ius
sofferint mal / per trobar tal mester  20
mas los no tals / no han tanta uigor
que tant gran pes / ablur força retinguen
ne gynis nos fan / que d'alt e baix no uinguen
los qui seuran / en la falsa honor.

Per nengun temps / perdra fortun'ardor  25
de fer lochs plans / deles timpes e munt
e quant del tot / son desijat es junt
e no pot fer / pus absa gran furor,
-f. 51r-
torna refer / deshabitada casa
qu'en poch spay / hauie6 feta buyda  30
el hom desert / quen' riquir james cuyda
un ple graners / olis e uins embasa.

E son costat / no deu portar spasa
com a foll hom / deu franch arbitre prendre
qui no creu cert / que fortuna pot pendre  35
los bens mouent / y los sehens arasa
mas l'hom del mon per fortuna mirat
ablo sguart / de riallosa cara
la part del plor / no ha uista encara
creu que sos ginys / l'han debe prosperat.  40


~: Tornada :~

Lir entre carts / propi so comparat
a Tantalus / per continu desig
no se perque / tots dies hi afflig
puis que mes prop / compte desesperat


ArribaAbajoAlguns passats / donaren si amort
per escapar / al mals qu'el mon aparta
-f. 51v-
e per hauer / uberta aquella porta
on los desigs / tots uenen a bon port
a mi no cal / de aquest mon exir  5
per ençercar / aquell sobiran be
en uos estot / e nom cal darhi fe
car ueu mon ull / essent uos mon sentir.

Grat fas a Deu / com sens mort sofferir
tinch tot mon goig / deuant de l'esperit  10
ell es aquell / mon sobiran delit
e lo darrer / hon me plau romanir
ell es aquell / que desig me sostrau
y aquell / hon mon mal y be feneixen
mos pensament / d'altra part nos ueixen  15
ne han perbo / si res fora d'el cau.

Tant ma dolor / es en soberan grau
com tinch prent / mon be carestios
que si de mort / uull ser uolenteros
nol puch hauer / car merce non te clau.  20
-f. 52r-
gran crueldad / ab grahir poch ua n'guarda
perço no toch / ala porta qu'em obren
mos sentiments / clarament me descobren
que la fauor / del alt secret nomguarda.

Cascun semblant si semblant 's guarda  25
donchs aquest dret / qui es aquel qu'el romp
yo enclinat / gran desig mo corromp
y en desijar / laque yo am uertarda
etardara/ si amor noli reuela
los grans secrets / quels amadors pratiquen  30
talsque sino / en cos gentill no fiquen
obedients / ana Venus estela.

Si com lo foch / quant es enla canela
mostra desig / d'anar asa'spera
ma uoluntat / un moment no espera  35
tant com mills pot / als uents dona la uela
per arriuar / al port molt desijat
en altre port / ami no te lo ferre
-f. 52v-
e si del tot / del port me dasafferre
en esta mar / me trobare negat.  40


Tornada

Lir entre cart / dich uos la ueritat
que si podeu saber / ma gran amor
creure no puch / no sintau gran dolor
nem fallira / de ben amar lo grat.


ArribaAbajoYo crit lo be / si'n algun loch lo se
callant lo mal / fens passarmne despit
car en mal dir / mon cor no pren delit
nem cal cridar / puix no ueig lo perque
no per aytant / que yo molts bens no senta  5
mas poch ual crit entre lo sort el mut
perquel bon hom / per tal no es sabut
e sa ualor / enlomon no l'augmenta.

Menys que la ley cristiana'a presenta
als africans / no la uolen hoyr  10
ueig la uirtut / en null es ment uenir
l'hom uicios / el pech l'an dat empenta
-f. 53r-
Salamo diu / qu'en pochs es sauiesa
los enemichs / son molts dela uirtut
diens que sou / home foll conegut  15
si del costum / se lunya nostr'abtesa

Lo uici's tant / que uirtut ha empesa
e lo profit honor / ha tret del mon
en molt pochs es / e poch apoch se fon
noy ha calor / contr'alfret de peresa  20
lo nombre's tant / d'aquells quela desonbren
que ja noy ual / empara de algu
e si uoleu / queus diga'l crit comu
peresquen cell / qui d'honor no sasombren.

Als homens morts / d'actes bons no deshombren  25
car pels absent / nols cal hauer enueja
pahir no pot / aquesta cosa leja
dins los uentrells / qui d'enueja ses combren
no dant lahor / aluiu quelas percaca
ans fan rahons / com lay poran sostraure  30
e sil ben fet / del mon no poden traure
diuen ne mal / tant que lo be desfaça
-f. 53v-

Bondat, uirtut, / han perdada sa raça
cossos humans / han molt diminuit
Deu es per nos / mal honrat eseruit  35
e ja la mort / pus estret nos abraça
tot quant per deu / es ius lo cel creat
ha molt perdut / de son propi cabal
saber se pert / esperiment no ual
lo uiure curt / y el mig es tost passat.  40

Hon es l'enginy / d'aristotil trobat
d'Origenes, seneca / y Plato
qui mostrarem / tan gran al fort samso
hon es tan bell / com absalon trobat
Linteus fon / que res no li'scapaua  45
que no fos uist / per sa uista gentil
dins enla mar / ueya de milles mil
lo uiure llur / mes quel present duraua.

Foll es aquell / qui no imaginaua
que fallirem / puix fall ço perque som  50
si com decau / larama e lo pom
si la rahel / del arbre hom tallaua
-f. 54r-
fallirem nos / puis lo que'nssoste fall
ben mostra deu / lo mon queuol fugir
puis loquens te / uol que uinga perir  55
son poch a poch / natura nos defall.


~: Tornada :~

Lir entre carts / nom basta l'escandall
per trobar fons / en la uostra estima
puis quant uos lou / no trob raho nerima
dequem content / e perço yo men call.  60


ArribaAbajoO mort qui est / de molts mal medicina
e lo remei / contra mala fortuna
encontra mi / hajes ley heno çuna
puis uinch a tu / l'orella'mi enclina
mas tu defuigs / al hom qui a tu crida  5
amant aquell / qui del encontre s'lunya
per tu'ncontrar / nit e iorn fas ma punya
per ser plagat / de ta dolça ferida.

Ma dolor gran / nopot esser perida
sino per mal / quen cantitat la passe  10
per altr'affany / no crech mon cor se lasse
unaltr'en uol dant pena infinida.
-f. 54v-
torbant mon seny / fins que dolor no senta
la donchs yo pens / remey aconseguesca
altra dolor me plau / que sia fresca  15
ho prech / la mort / que morir me consenta.

L'imaginar / per nulls temps nom esmenta
altra dolor / e que apart no sia
fa donar plor / perdent tota alegria
fuig deles gents / nom plau qu'algum senta  20
deman de uos / que mius uullau dolre
aço deman / que leument puch atenyer
e no es poch / ab que nom uullau fenyer
gran part de mal / uos me poreu disolre

Dona tal sou / que peruos me ull tolre  25
tos los delits / qu'el mon als jouens dona
a uostr'amor / lo meu cor s'abandona
lo nostre cos / per dehessa uull colre
e si d'aço / uers Deu comet offensa
y men confes / a penedir no baste  30
la gran sabor / del penident no taste
la uostra pens / ser de uerins defensa
-f. 55r-

tot lo reues / muda ma uana pensa
pregant uos molt / que mi no uullau planyer
e si reclus / me ueu la gent complanyer  35
de sos delits / me peix amor empensar
amor a mi / tan cominal se mostra
que fa quel foll / de mon greu mal se planga
e donchs enuig / demi nou nes atanga
ma fort dolor / sera menys sens la uostra  40


~: Tornada :~

Lir entre carts / amor los mals memostra
tots quants uenir / en un amador poden
reb los mon cor / tots quants empensam roden
e quant los call / aquella es lur mostra.


ArribaAbajoPer molt amar / ma uida es en dupte
mas no cregau / que dela mort me tema
a poch, apoch / ma esperança's sema
em' uol fugir / mas nou fa en orrubte
haia mal grat / desa compassio  5
puix no serueix / a mon affany guarir
lo detardar / no ue dalo uenir
e creix desig / e doblam passio.
-f. 55v-

Deu m'a donat / tal dispositio
que mon uoler / es guarda sol amar  10
e fahent als / serueix acompanyar
l'estat d'amor / en tot l'als abando.
yo am amor/ y el ami punt <no> ama
e per ell am / linatge feminj
generalment (sia entes aixi)  15
aquella uull / qu'ensa colpam'desama.

Ab tort e dret / mon cor d'amor se clama
tot en passat / y ab dret gran de present
no perque fos / en algun temps content
per null temps hac / tempre la mia flama  20
del temps passat / yo nom clame d'amor
ell me ualgue / mas no<u>guem la temenca
enuergonyit / no mostri ben ualença
ne fiu saber / mon ualer e dolor.

E per fenir / mos iorns ab gran tristor  25
e per hauer / amor algun just clam
yo desamat / uol que strettament am
si que amant / del mon perda sabor
-f. 56r-
mi hauorrint / ab no bastant conort
e fora uos / tot quant deu haja fet  30
mon hauorrir / en compte uos nomet
mes que mi usam / sinom creheu feu tort

Ho amadors / nous cayga del recort
un fet tan car / per sola stranyedat
yo gran plaher / dos anys so mut estat  35
no cregau donchs / que dolor done mort
yo son aquell / quim fora desexit
del esperit / al cos carrega fexuga
mas no m'es luny / un hora desastruga
que perdre l'mon / sera millor partit  40


~: Tornada :~

Lir entre carts / molts trobadors handit
quel be d'amor / es al començament
yo dich questa / prop del contentament
e que morra / sil desig es complit.


ArribaAbajoVolgra ser nat / cent anys ho pus atras
perque son cert / qu'es pijorat lo mon
aytant poch ual / qu'el meteix no sap hon
sa'ulesa gran / en pus baix loch baixas
-f. 56v-
e ueig un cas / de raho apartat  5
quelo mal hon / fa casa prop la forca
hel home iust / fuig es'met en cauorca
per aquell mal / que iames ha pensat.

Foll es aquell / qui uol hauer usat
de mal saber / hon sera ben entes  10
jmaginar deu / que sera repres
esens murmur / no deu ser comportat
elo mal hom / deu ser cridat ab trompa
perço que mi / e altres no engan
tans son aquells / qui per bons homens uan  15
que diffamats / cessaria lur pompa.

Lo just uoler / pensa com en corrompa
ficte uoler / ab colorat de be
ella donchs es / guardada bona fe
com lo leig fet / accusador lo trompa  20
aquells es dit / misericordios
que guardals bons / que nols sia tort fet
perdonador / alqui leig fet comet
d'infinits mals / dona occasiosis
-f. 57r-

Fama tement / l'hom es dit uirtuos  25
e ço no cau / en hom desuergonyit
donchs lo mal dir / no deu ser ennobilit
puis que uirtut / mostra l'hom uiçios.
al uiçi som / moguts naturalment
e constreny nos / p'hor de mala fama  30
beneyt aquell / quel be sa boca brama
e diu lo mal / com ben es coneixent.

Es mal senyal / del quil'es desplasent
es'mor d'enuig / com mal dir s'acostuma
el'nes molt greu / sius ne hou dir la suma  35
d'algun leig fet / uehent si mal mirent.
si com aquell / qu'en forca ueu morir
son companyo / que nol passa de mal
e diu que es / cosa descominal
que per tal fet / dega mort sostenir  40


~: Tornada :~

Ia de present / delit no puch sentir
sino semblant / aquells del temps passat
e comlo crech / e tal no he trobat
a mi mateix / e tot lo mon hair  -f. 57v-  


ArribaAbajo


Entre amor / son posat e fortuna
cahent leuant / si com enfant en roques
congoixes gran / ab alegries poques
si possehesch / no es marauella alguna
semblantme trop / alhome qui nauega  5
qui perlos uents / sa persona's regida
dolre nos deu / si las ueu escarnida
caure deu l'hom / guiat per guia cega

No com aquel / qui n'teniment replega
e dintre si / delits de uirtuts usa  10
sa si guardant / aquell aqui acusa
los ignorants / y als sabents mal no plega
iaquint los mals / quibens als pechs aparen
ia perdut / de res no essent noble
ans uan seguint / comuns delits de poble  15
e dauant mi / altres nosi acaren.

Donchs si dolor / a ma pensa emparen
raho esgran / puis tal uida seguida
la fi del hom / tardament he sentida
mos apetits / sen traua caminaren  20
-f. 58r-
a lur semblant / cuytats acoregueren
aqui pus prop / los fon de lur natura
regonegut m'arma / prench uestidura
tal com aquells / uiçis saber li feren.

Los meus desigs / tal delit n'prengueren  25
qu'altri poder / dinsi mateix hauie
y aquells haguts / degu ami complie
eno molt tart / ami desparegueren
qui en poch ueyxell / molt gran quanti pensa
nos pot hauer / car la natura passa  30
qui uol rich ser / per una ma escassa
lo seu desig / contentar se deffensa.

Ia no uiuran / en molt alegra pensa
qui bens del cos / y de fortuna uolen
e totes gents / per hauer aquell uolen  35
y en contra si / prenen armes d'offensa
si col malalt / qui non'ten medicina
pendra ueri / cuydant aquell guaresca
dela sabor amarga / sent la bresca
e dolç al par / una'margant sardina.  40
-f. 58v-

Qui en fer uiltats / la pensa te uehina
no ateny / aldelit del entendre
la ueritat de res / no pot apendre
y esclaua fa / de sa raho regina.
delit d'hom pert / quitals delits no tasta  45
car hom es dit / mes perla part del arma
tot hasi pert / qui de raho no s'arma
y en aquell fruyt / d'enteniment no basta.

A si mateix lo maluat hom contrasta
y el que li plau / fa y lo restant deixa  50
lo be iaqueix / ab tot lo mal se feixa
si delit pren / enmolt poch temps se guasta
tot lo que fa / litorna en contrari
e no coneix / l'enemich seu quil mata
y aquell quideu / portar ius la çabata  55
te sobr'el cap per molt bell uestuari.

Prenmen axi / com grosser herbolari
qui prop la mar / les herbes del bosch çerca
e com lo clerch / faent de festes cerca
enlo troya / leyxant lo breuiari.  60
-f. 59r-
quin'aquest mon / deser hom se contenta
çerca delits / que sa natura uulla
leixant al bruts / los camps e lurdespulla
e sos delits / nol acurt nedo n'penta.

Lo delit d'hom / 'nbe'ntendre s'assenta  65
quant ueritat per aquell es sabuda
ental delit / la sciencia y ayuda
mas n'es complit / sens uoluntat consenta
en be obrar / cosa de be y eleta
e que delit prenga n'la sua obra  70
tot quant es d'hom / fa sa propria obra
siu fa per deu / sa uida es perfeta.

La uida d'hom / es en dolor constreta
com los pus alts / delits mundans pratica
lur estament / en fermetat nos fica  75
ho cambi pren / quils reb a ma estreta
ho falleix ça / perhon los delits uenen
edesi ells / l'anima no contenten
com sobirans / bens ans d'hauer se tenten
com son hauts / absi dolor sostenen  80
-f. 59v-

Ignorantment / les gents fals delits prenen
corrent al mal / puix ha de be semblança
en loch de por / han alegra sperança
hauents mes be / dementre nols atenen
ates lo loch / qual ab gran desig uolen  85
han compliment / de dolor enfinida
uolent tot be / nol troben ne partida
per delitar / amarga dolor colen.

Alguns delits / d'aquells d'aquell uerdelit solen
lunyarse mes / quels altres no sen lunyen  90
e tots aquells / que delitar he punyen
si plaher han / ab ell no s'aconsolen.
etant compus / enells hom se delita
axi fortment / a gran dolor s'acosta
de luny mirant / lo cami pla sens costa  95
y el caminant / rompentse'scoll despita.

Carnal amor / a gran pena concita
a tots aquells / mettents hi lur espera
desig mortal / espassio primera
      del penedir / no cal hauer sospita.  100
-f. 60r-
      ales honors / uans pensaments segueixen
      a riques gents / serueix la roberia
      dolor de mort / han que lur be tolt sia
      senyor en mon / e com esclaus serueixen.

      Sils bens del cos / perno res apareixen  105
      nous hi cal dar / en aco gran crehença
      de fortitut / lo bo n'a mes potença
      de temprament / los ocells no floreixen
      per hun nores / estime la bellesa
      en poch temps cau / e molt poch la sen porta  110
      e son pochs fruits / al folls amants conforta
      la sanitat / es perpoch mal deffesa

      Be mostra l'cos / hauer poca bonesa
      que de uirtut / l'animal brut lo passa
      com es senyor / donchs no pereca massa  115
      car d'esta part / los bruts han mes despesa
      l'hom es mortal / l'animal rahonable
      quant ala carn / es bestia formada
      e la raho / en l'arma semprentada
      per esta part / hauer es comparable.  120
-f. 60v-

      Tant quant finit / pot esser estimable
      ab infinit e compte / si pot metre
      a comparat / se porie remetre
      res dela carn / ab l'esperit durable
      sino l'present / sentir la carn no basta  125
      tastant toccant / alguns delits sensibles
      los altres senys / persi nol son paybles
      delits dell tres / pels d'os sobre dits tasta

      Delit es bo / puis a dolor contrasta
      mas no ual molt / sen obra uirtuosa  130
      ell lo compleix / sens ell, no s'sabrosa
      hon capdolar / la uirtut no sen gasta
      donchs quanla carn / es a l'arma tirada
      per bon delit / sa obra es perfeta
      no es raho / mas es sa filla feta  135
      la part brutal / rational es tornada.

      Aquells delits / deque la carn s'agrada
      cascu be sab / i'ls de l'arma ignora
      aquella res / que no fall algun ora
      entenen poch / y es per molt menys tocada.  140
-f. 61r-
      a'lguns se pert / en falta d'ignoranca
      altres sabents / per no tastar no prehen
      axills uillans / qui en loch honrat sehen
      no senten be / lo delit qu'honor lança

      En ser content / cascu a sa sperança  145
      e follament / aquell delit espera
      car los lidons / uol trobar enfiguera
      e talls morischs / cerca'n la dolce fiança
      hu es lo be / cercat en gran partides
      noy ha delit / sens dolor en alguna  150
      qui mes ne pren / ha uoluntat dijuna
      los menys uolents / ne han alegres uides

      Ans que uirtuts / sien per hom sentides
      los uiçis han / mesadins nos lur força
      e per temps / la raho tant s'esforça  155
      desconeixem / heno clar ses fallides
      durant lo temps / mals habits se nodreixen
      en hom sens hom / aquest habit se talla
      l'arma y los cos / senfan cota e gramalla
      e los brocats / leig uestits apareixen  160
-f. 61v-

      Qui son aquells / quin tanta uirtut creixen
      que solament / los uiçis se coneguen,
      la maior part / yo som cert que ferm creguen
      que ço es bo / que uolen e coneixen
      puis l'hom es mal / lo be noli pot plaure  165
      car no repart en be / que aquell tira
      en uoler d'hom / es al començ quesgira
      mas l'abit fet / deu ajudant pot traure.

      En saborit sentiment deu recaure
      aquell delit / quen be obrar se troba  170
      aquest delit / l'arma sol non fa troba
      mas enlo cos / tal sentiment ajaure
      tant quant cascu / es pus dispost a rebre
      aytant ual menys / sino hix enbellacte
      pels d'os lohants ensurt aquest contracte  175
      sen lur acort / nos pot uirtut concebre

      Assi mateix / par que uulla decebre
      qui sa ualor / aytant com pot no munta
      tota res d'll / uol abondant conjunta
      lo fill el, net, / lo bou y el ca de lebre  180
-f. 62r-
      segons l'amor / axi lur be demana
      amant a si / molt mes del be s'aparta
      desijant be / s'umple de mal es'farta
      mal per si / e d'altri uida sana.

      Puix que uirtut / delit e ben comana  185
      perque nos plau / uirtut e uiçins alta
      la uoluntat / abe y a delit salta
      l'enteniment / sol entendr'el uer mana
      mas no ualen / tastar d'esta uianda
      car en començ / dessaborida's mostra  190
      l'auol delit / sent la passio nostra
      aquest n'ateny / treball en cura granda.

      Al tal delit / los pech no troben anda
      puisque no es'enells experiença
      fe no hauents / nols basta coneixença  195
      lo no sentir / per ells leixen en banda
      no uolen mal / quant son en malaltia
      e pobrejant / cobejen les riqueses
      los flachs e leigs / forçes grans belleses
      luny fora si / han tota sa legria.  200
-f. 62v-

      Tot hom uol / per que delitat sia
      eno sentint / aquell propi del'arma
      çerca'l del cos/ e de quest se arma
      e d'altres molts / que follament sefia
      los quals com son / units en una cosa  205
      aquella es del hom / benhau<h>irança
      cascu persi / hauent l'hom esperança
      en algu d'ells / sa pensa noreposa.

      Per millor part / del enteniment posa
      com a senyor / en cascuna persona  210
      e si en ço, quel deu donar no dona
      com pus n'ateny / en tant mes li fa nosa
      car de persi / lo leig fet tristor mena
      e sent ho mes / qui d'entendre mes toca
      si com l'hom foll / quis fir lull d'una broca  215
      compus dret fir / la uista destermena.

      Tota passio / es cert que mes sen çena
      en l'hom sotil / quen persona grossera
      car entenent / en contra la carrera
      d'hoy ho d'amor / hon s'aparella pena.  220
-f. 63r-
      car solament / praticant del entendre
      no espletant / en uirtut ne'n sciençia
      de ço quel plau / ha major conexença
      y no es res / quel dol nefa contendre.

      Si deu alhom grosser / no plau deffendre  225
      de fam e set / e de dolor sensible
      altre dolor noli pot ser terrible
      si la mort prop / d'aquestes no deu pendre
      e donchs de tant / l'hom entenent pren colpa
      com en dolor / alhome grosser passa  230
      saber ha poch / e giny contra si massa
      lo poch y el molt / cascu persi lencolpa


ArribaAbajoSi com l'hom rich / qui per son fill treballa
e sol per ell / uol que l'heuer seruesca
equant la mort / uol quel fill iorns fenesca
dona sos bens / e tot goig desi talla
ne pren ami / qui lanç tot mon delit  5
perdent a uos / lo goig de mon entendre
car mon uoler / en als no pot compendre
ans tota res / m'es enhuig e despit.
-f. 63v-

Amor ami / uostre cos ha'nbellit
tant quelo blanch / altre cos negre par  10
e la negror / quen'l ull bellesa par
semblam uermell / mostrant cor enfortit
ala ualor / la fa mes enganosa
aytant ualeu / que nose pot deydor
que us loas prou / sino uostr'amador  15
aquest parlant / nous fassa ergullosa.

Ma uida es / amarga e plorosa
si pert a uos / e peruos pert lo mon
tots los camins / d'aquesta tancats me son
si fall a mi / esperança duptosa  20
lo mal factor / qui ala'sglesia cuyta
robar nos mou / si d'ella pert cami
nepus ne menys / e donchs ne pren ami
torbor me sent / perdent comte de fuyta.

Ma uoluntat / abla raho no luyta  25
cascunfa / lomes de son poder
ma uoluntat / pus d'amor no pot fer
son poder fa / e ma raho l'an cuyta.
-f. 64r-
d'un uentre trist / exir mafet natura
per uos amar / fou lo meu naiximent  30
no se als fats / com nols fou de present
en fer que uos / d'amar haguesieu cura.

Sobres dolor / dos extrems me procura
e lo mig d'ells / no puch hauer trobat
d'un poch esper / no puch esser lançat  35
per gran desig / del qual es sa fattura
e d'altra part / lo desig es tan gran
que no consent / absi ferma crehenca
que per nulls temps / me ajau ben uolença
de hu en als / uaig aixi redolan.  40


Tornada :~

Lir entre carts / quant lo desig es gran
uol compliment / per fugir a dolor
e ja complit / ensemps mor ab amor
en mi tot sol / a uos es ja errant


ArribaAbajoSobres dolor / m'a tolt l'imaginar
l'enteniment / nos dol nes pot esbatre
aytant es dolt / quel a calgut abatre
e mon affany / plorant nos pot mostrar.
-f. 64v-
No trob remey / car ma dolor es tanta  5
que mon uoler / en parts no tinch partit
ne'n sol un loch / l'hom trobe haunit
sino'n morir / e uiure ques decanta

Si com l'hom flach / qui l'es forçat triar
ab quals de dos / homens forts s'a combatre  10
no sap pensar / ab qual dega debatre
espaordit / sos comptes no sap far
ne pren ami / quelo uiure mespanta
elo morir / me sera gran despit
com uiure uull / la mort prench endelit  15
com uull morir / la uida tinch per sancta

Si com aquell / qui es ueri donant
al mestre seu / e quant ueu sa dolor
a pietat / del mal de son senyor
e sobr'aquell / uol esser aiudant  20
nos pensament / perquj mon seny s'absenta
per los treballs / dantli alterament
a son affany / donau accorriment
puisque sos mals / per mija uostrels'senta
-f. 65r-

Yo contrafac / nau en golff perillau  25
l'arbre perdent / e son gouernador
e per contrast / de dos uents no discor
los mariners / embadalits estan
e cascu dels / la sua carta tenta
e sou discors / en llur accordament  30
l'u uolgra ser / prop terra passas cent
l'altre tan luny / com uent pot dar empenta.

Ma uoluntat / abque'n la mar fuy mes
fallida es / e pogr'am fer ajuda
ja ma raho / de son loch es cayguda  35
mos pensaments contraris m'an ates
ja mos desigs / no saben elegir
uida ne mort / qual es la millor tria
natura en mi / usa de mahestria
e tempt la mort / per major dan fugir.  40


~: Tornada :~

Plena de seny / nos pot ben sofferir
uida y dolor / sens pendre algun spay
lo meu desig / se conuerteix en glay
quant me recort / que res uos aie dir.  -f. 65v-  
Estramps
ArribaAbajoLos ignorants / amor e sos7 ejxemples
crehent quels fets / d'aquell son estats faula
reprenieu mi / perquem tresport en altre
prenent delit / en fianch arbitre perdre
a lur semblant / un gran miracle sembla  5
e majorment / alguns pus forts articles
descrehent mort / esser de grat sufferta
equen dolor / d'amor delit se mescla.

Foch amagat / nudrit dins enles uenes
gran fum fahent / per uia dreta y torta  10
hira dins pau / he turment molt alegre
lum clar e bell / portant absi tenebres.
aquests contrasts / los fins amadors senten
dins en un temps / amor dins ells allotja
e tots aquells / no crehent ser possible  15
sol de ser nats / natura pren uergonya.

Vehent lo cel / ma natura disposta
volch enfluhir / dos poders enuencibles
a mi uinents / ab manera diuersa
cascu prenint / la part aell condigna  20
-f. 66r-
fahent amar / simplament la mi'arma
lo seu semblant / sentir de uiçi munda
el'laltra part / en mi no roman solta
ans al cech foch / complidament se liura

Aquell amor / ques diu uoluntat bona  25
e solament / es guarda part honesta
aquest'amor / a fet ami amable
per mon semblant / el migençant ministre
en l'altr'amor / que'n delits s'entitola
e d'honestat / es enemich rebelle  30
menys de saber / dins mi a port ses armes
aportants pau / e guerra tot ensemble.

Aquest amor / per nostre senys nos entra
e fa present / al comun seny epassa
lo presentat / a sos migs al'entendre  35
Deu uoler creix / tant quant lhom sedelita
eper quel cos / en grau delitos munta
dins en lostal / que uenus lo alleia
totes uirtuts / e senys dela persona
son desijants / en seruitut del acte.  40
-f. 66v-

Cells qui amor / bestialment pratiquen
sens acollir / en part delit d'entendre
sols abla carn / lur apetit se liga
que sino brut / plaher nols acompanya
qui uol trobar / amor que nulls temps folga  45
no la crech / hon lo seu poder se uença
car tota res / perdent la sua causa
no es trobat / d'aquell algun bon esser

Alguns elets / en molt es poca nombra
qui solament / d'amor de sperit amen  50
d'aquest amor / participen ab angel
e tal uoler / en per null temps se cansa
los qui amor / ab cos e8 armes senten
amant lo cos / e mes la part del'arma
grau de amor / homenivol atenyen  55
sobre das colls / lo jou d'amor aporten

Puis arma y cos / donen esser al home
quasi forçat / es aquest dos complaure
ame lo cos / a son semblant conforme
ne reptar / sils infinits no cerca.  60
-f. 67r-
nostre'spirit / a son semblant cobeja
e d'aquell / tots los actes quen ixen
les uoluntats / que d'aquest composts naixen
son pus ardents / que d'algun amor simple

Dela uirtut / es nostra uida'xempta  65
si que lo cos / uenç al arma batalles
y els pochs uolers / lo seny de l'hom no tempta
e donchs quant menys / losqui gran forat porten
e tal amor / lo juhi no escolta
tant dela carn / beniuolença capta  70
ab cor segur / de ueure que'lla tempta
ses blanes mans / los forts diamants passen

Si be amor / les passions auança
en ser primer / lo desig li da força
epuis delit lo soste dins son regne  75
fallint aquest / defall d'amor lo çeptre
no sia'ntes / present desonest acte
car fin amor / d'altr'amor se contenta
si nol ateny / uiu d'esperança sola
ela gran por / segueix lo seu contrarj.  80
-f. 67v-

Cell qui amor / del tot no deixa uencre
sique raho / del seu consell no lunye
no mereix pas / la corona de martre
d'aquells passius no hauents altre compte
sino pensant / hauer lur uida terme  85
finit aquel / qui tant extrem losmena
crehent de ferm / los fets del mon ser ombra
d'aquell sol clar / qui tot lur sol escalfa.

Ho tu amor / de qui mort no triumpha
segons lo dant / historia reconta  90
e ningun seny / presumir nos occupa
contra tu fort / uictoria consegre
e cossos dos / ab un'arma gouernes
la uida lur / en un esperit penja
cell qui de tu / lo terme pensa tenyer  95
no sap detu / ignorança deixeble.


~: Tornada :~

Lir entre carts / tres son les gran carreres
hon ueritat / per nulls temps se passeja
hira y amor / absi no la consenten
      el altre es / general ignorança.  100