Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.

  -f. 68r-  


ArribaAbajoCallen aquells / qui d'amor han parlat
e dels passats / delint tots lurs escrits
en mi pensant / metenlos en oblits
en mon esguart / nengu es'namorat.
car pass desig / sin esperança hauer  5
tal passio / james home sastench
per als dampnats / nostre Deu la retench
sols per aquells / qui moren sens'sper.

Puis mon afany / entre tots primer
amor fa tort / com serete mondret  10
alls folls e pechs / non dona fam eset
ne fret ne calt / tots han complit mester
car no'm nobleix / tota merçe son alt
merçe hauent / si iames la demana
yo d'amor uisch / e de sperança uana  15
si pens hauer raho / de fret ne calt.

No so empes / ne temprat per desalt
de res que'n uos / los meus ulls hajen uist
l'enteniment / per lo uostre's conquist
en gran raho / es causat aquest alt.  20
-f. 68v-
uos no ueheu / ma pur intentio
car desamor / uos enfosquex la uista
perço romanch / ab la mi'arma trista
com no mirau / la mia'ffectio.

Del pare sanct / nom cal hauer perdo  25
car mon peccat / es amar follament
deman l'ami / car per mon sentiment
e fet d'amor / catiua ma raho.
sia content / amor del cor sens pus
e la raho / seuira son offici  30
mon sentiment / ques ueu prim sia nicj
que no sesguart / ab qui tinga lull clus.

Fent be a molts / ala mort me acus
car sere spill / dels leals amadors
prenint remey / a totes lurs dolors  35
car en uers mi / tota dolor es jus
aytant com e / pus alt leuada pensa
e netament / hai en amor entes
seny femeni / fora si ma empes
fent asi tort / y ami gran offensa.  40
-f. 69r-


~: Tornada :~

Plena de seny / yo uull y Deu dispensa
que per amar / yo fenesca mos jorns
mas sin escap / per nulls temps dare torns
per dona qu'en / uer amor se defensa


ArribaAbajoVeles e uents / han mon desig cumplit
faent camins / duptosos perla mar
mestre y ponent / contra dells ueig armar
xaloch leuant / los deuen subuenir
ab lur amichs / lo grech y lo mig jorn  5
fent humils prechs / al uent tremuntanal
que'n son buffar / los sia partial
perque tots cinch complesquen mon retorn

Bullira'l mar / con la caçola l'forn
mudant color / elo stat natural  10
e mostrara uoler / tota res mal
que sobre si / atur un punt al jorn
grans e pochs peixs / a recors correran
e cercaran / amagatalls secrets
fugint al mar / hon son nudrits e fets  15
per gran remey / en terra exiran.
-f. 69v-

Los pelegrins / tots ensemps uotaran
e prometran / molt dons de cera fets
la gran pahor / traura'llum los secrets
que al confes / descuberts no seran  20
enlo perill / nom caureu del esment
ans uotare al Deu / quin ha ligats
de no minuar / mes fermes uoluntats
e que tostemps / me sereu de present

Yo tem la mort / per no ser uos absent  25
perque amor / per mort es anullat
mas yo no crech / que mon uoler sobrat
pusquel may ser / per tal departiment
yo so gelos / de uostre scas uoler
que yo morint / no meta mi noblit  30
sol est pensar / me tol del mon delit
car uos uiuint / no crech se pusca fer

Apres ma mort / d'amar perda poder
e sia tost / en ira conuertit
e yo forçat / d'aquest mon ser exit  35
tot lo meu mal / sera uos no uoler
-f. 70r-
o deu perque/ terme noy ha en amor
car prop d'aquell / yom trobara tot sol
uostre uoler / sabera quant me uol
tement fiant / de tot l'aduenidor.  40

Yo son aquell pus estrem amador
apres d'aquell / aqui deus uida tol
puis yo son uiu / mon cor no mostra dol
tant com la mort / per sa'strema dolor
a be, ho mal / d'amor yo so dispost  45
mas por mon fat / fortuna cas no<u> porta
tot esuellat / ab desbartada porta
me trobara / fahent humil respost.

Yo desig ço / quem pora ser gran cost
y aquest sper / de molts mals me conorta  50
ami nom plau / ma uida ser storta
d'un cas molt fer / qual prech deu sia tost
lla donchs les gents / nols calra donar fe
alque amor / fora mi obrara
lo seu poder / en acte's mostrara  55
e los meus dits / ab los fats prouare
-f. 70v-


~: Tornada :~

Amor de uos / yo sent masque yo se
de quala part / pijor men romandra
e de uos sap / cell qui sens uos esta
a joch de daus / uos acomparare.  60


ArribaAbajoAmor se dol/ com breument yo no muyr
puis noli fall / per esser demi fart
car sos mals ginys / m'an portat ental part
que mon delit / es quant deplor abuyr
e de mon dan / yo no so mal mirent  5
car so forcat / d'ahirar dins tal preso
quel seny tinch pres / l'arbitre y la raho
amor hote / per seu forçadament.

Yo fas tot quant / me diu lo pensament
e si hagues tan seny com salamo  10
fora tot poch / no dar occasio
que no temes / a son gran manament
qui no sent ço que pot fer molt amar
yo li perdo / si demi ua truffant
Piramus volch / morir passat d'un brant  15
e per semblant / mort Tisbe uolch passar.
-f. 71r-

Sino es pech / quis'deu marauillar
d'algun cas fort / quesdeuenga'n l'amant
l'hom fora seny / no pot ser ben usant
tal me confes / donchs nom uullau reptar  20
amor ha pres / lo carch si'n res fallesch
car so abstret / de seny, e de saber
e res no faç / en contra son uoler
desijant be / la dolor li graesch

Estant apart / tot sol yom empeguesch  25
imginant /ço que deuria fer
deixecutar / no dech hauer sper
puis lo primer / assaig no enseguesch
l'imaginar / amor me uol rependre
tant largament / ab uergonya'm refrena  30
com se fara / que ab cara serena
haja poder / de ma raho stendre.

Los fets d'amor / yo no puch be entendre
de grans contrasts / ma opinio es plena
honram lo jorn / que no sent ulla pena  35
pensant en ço / que uinch al arma rendre
-f. 71v-
si altra ueu / l'imaginar mi porta
per dar senyal / que yo sia cregut
seplich la mort / que'n un tal cas m'ajut
e si nom ual / ma ueritat jau morta.  40


~: Tornada :~

Lir entre carts / fins a ueure la porta
de mos delits / sobirans so uengat
noy he tocat / ans men torn com a mut
e per tornar / ia trob la uia torta.


ArribaAbajoLeixe la sort / lo seu uariat torn
cesse amor / son doloros costum
dell so content / si be nou acostum
nom pot donar / mes enlo present jorn
mas yo uull ço / que natura no te  5
e desig mes / que yo no puch trobar
uolent que res / no pogues emdachar
aquell delit / que per lo amor me ue

Cert es ami/ que pren mes aquest be
que tots aquells / que yo pori'hauer  10
que dels passats / compte no men cal fer
foren no res / segons se ueura be
-f. 72r-
delit d'amor / no preni james tant
que fos çelos / de tot l'aduenidor
ara tem mi / que nom fallega amor  15
e quant hi pot / noure yo so duptant.

E si demi / yom trop segur pensant
a uos yo tem / tant com aenemich
mas sobretot / amor tem que deslich
aquell nuu çec / del qual ell fou ligant  20
aquell uoler / que no puch be regir
nom fa pahor / ne res quen mi sera
l'altre uoler / quen'passio stara
donem la mort / quant me uolra jaquir

Per ques pot fer / que pot diminuir  25
en mi amor / sens mon consentiment
ja he dolor / e com mon sentiment
no es forçat / de mon uoler seguir
e yo segur / d'amor e mi e uos
tendrem per cert / de ser ben hauirat  30
e als nom fall / sino seguretat
car en present / bast'en ser glorios
-f. 72v-

Iames a mi / quenofos desijos
d'aquell desig / que per fretur'hauem
d'alguna part / lo meu uoler fousem  35
perquem fall / en part ser delitos
amor en mi / de nous termens ha mes
mon desig he / per uos cumplit de tot
ab fermetat / uull sol hauer un mot
que de nemich / d'amor sia deffes.  40

Vostra ualor / m'ha en amor empes
e lo uoler / quem sembla qu'es tot meu
e lalt secret / que fer compte nos deu
car forçat fuig / d'aquest foch ser ences
si la ualor uostra / y el uoler fall  45
ab ell mesclat / lo meu alt finara
mentres uullau / e ualgau no morra
d'aquestes tres / pedres fan mon fermall.

Tot scriuent / iutja loseu treball
pus afanyos / que no'l del cauador  50
tot aixin pren / a cascun amador
baixant tot cas / y el seu munta acavall
-f. 73r-
lo pobre hom / fa iuhj del tirant
que son pensar / tostemps corr'adelit
ja es deu / qui uiu ab null despit  55
car lo pus tinch / es lo mes pobreiant.

Yo so amat / e uisch doloreiant
d'altres dolors / quel no amat no sap
yo tem d'amor / lo cor e mes lo cap
d'aquella que / de present es amant  60
yo am molt mes / per serne ben uolgut
tot mon delit / des'amanor se nodreix
si contr'amor / lo seu uoler faleix
qui pensara / lo dan ami uengut


~: Tornada :~

Ho foll amor / en dolor so caygut  65
com no ueig hom / qui parle be de uos
esent ne tals / que n'an iustes clamors
deu guart a mi / de ser en tal uengut.


ArribaAbajoSi be mostrau / que mi no hauorriu
ans uos altau / de ma sinple paraula
e mos escrits / no creheu esser faula
e us plau demi / si algun hom den diu.
-f. 73v-
quant yo imagin / que peruos yo amar  5
auorresch mi / que res noy fall d'entegre
en aquell punt / tot mon uoler es negre
puis quel uostr'alt no passa'n ben amar.

Conort bastant / en mi no puch pensar
e si per temps / alguna part n'atench  10
sera perço / comprat d'amor tal prench
que sabra mal / si le desamparar
haure amor / demi despossehit
que per null temps / tal seruent cobrara
aquest pensar / conort m'aportara  15
durara tant / com sere'nfellonit

So que deman / mereix preu infinit
noluull hauer / abres no mereixent
l'animaus do / ques a Deu bell present
ella nol plau / hauer lo cos jaquit  20
nous prech d'amor / mas que lam demostreu
del que s'enuos / haure singular grat
si bon uoler / me teniu amagat
tant am lo mal / ab quel me amgueu.
-f. 74r-

Yo son be cert / que uos mi coneixeu  25
e los tres temps / de mi no ignorau
mos pensaments / yo crech que sappiau
nous preheu donch / si nom regoneixeu
lo meu uoler / al infinit s'acosta
sera content / del uostre poch ho molt  30
donchs uers mi / noy cal anar de'scolt
lo camis'pla / sen barranchs ne grancosta

Vostre uoler / tot quant puch dar me costa
nom resta pus / quel uiure doloros
dos grans contrasts / de uoler ueig en uos  35
mon uiure us plau / de mort es la resposta
los ulls tinch clugchs / no conech nit ne jorn
ne tinch hom prop / qui del temps me auise
no sent res ferm / abque lo temps diuise
ab tot aço / ma pensa no pren born  40


~: Tornada :~

Lir entre carts / din mi por un calt forn
cohent un pa / d'una dolça sabor
y aquell mateix / sent degran amargor
tot açom pren / deu hores enlo jorn.  -f. 74v-  


ArribaAbajoRetingam Deu / en mon trist pensament
puix que nom tol / ço perque pas tristor
enella sent / una tan gran dolçor
persi e com / l'altre delit no sent.
sen grat sere / si james l'am despull  5
e solament / asaig d'ella eixir
tan gran delit / mesent d'ella uenir
que no desig / res fora mi ne uull.

Tot quant yo pens / e tot quant ueu mon ull
tant com es bell / e mes portant delit  10
de tant me trob / yo pus adolorit
car en mon cor / bon delit nos recull
fet es de mi lo qu'es deuie fer
perdent amor / no uull quem ajut Deu
en fet quel mon / me done res del seu  15
pus no te res / dispost a mon uoler

Menys desertrist / nom plau delit hauer
d'aquell ho dich / abla tristor mesclada
car aquest es / lo pus terible stat
de tots aquells / ques pot al mon saber  20
-f. 75r-
Yo pert aço / que molts homs han perdut
e men dolch mes / tant com d'amor lospas
per mass'amar / yom trobe'n aquest cas
no hauent als / preat ne conegut.

Amor ha fet / quen aço so uengut  25
que pert lo mon / per no poder amar
e pogras fer / si pogues comportar
que yo amas / e qu'amor nom ajut
tot fon ensemps / ueure yo no dispost
e leixarme / d'amor totalment  30
deque romanch / ental trist pensament
que ala mort / uisiblement m'acost.

Trist ab delit / la mort yo pendre tost
e ja enmi / es perdut mon remey
fort passio / abasta mudar ley  35
e fer d'açer / e pedra cor compost.
yo so aquest / quen la mort delit prench
puix que no tolch / la causa perquem ue
ma passio / en tristor me dete
que no sent pus / en son temps ni entench  40
-f. 75v-

Mon mal no es / tant com en altre n'uench
yo l'he fet gran / preant molt loque pert
car uent'me ser / de tota mor desert
la terram fall / e al çel nom estench
mentre no pens / yo trob algun repos  45
ma l'esperit meu / tostemps esta trist
per l'habit pres / que lonchs temps es que uist
d'un negre drap / ho cilicj molt gros.

Nomfa delit / res pertanyent al cos
puix l'esperit / noy es participant  50
natura'nmi / sauiament obrant
uol quem esforç / e mon decret noy pos
e ja del tot / uençut per l'habit uell
no prench delit / en res foral costum
pensant mos mals / tostemps hi consum  55
esent hi be / puix me deliten ell.

No trob en mi / uoler emenis consell
e desijar / cosa'lguna del mon
mos pensaments / recollits dins mi son
per no pensar / res que sia d'aquell  60
-f. 76r-
lo dia clar / uolria fos escur
adulamens / e plors en loch de cants
no te lo mon / coses a mi bastans
enfer que dol / per tostemps nom atur.

Per ignorar / ue que l'hom se procur  65
grossos delits / no sabent quantse nou
fora tot seny / es qui sos comptes clou
que perduts ells / del mon se desnatur
aço es uer / mastristor mete pres
tant que delit / sent com tal me conech  70
e sap fer tant / que tot delit renech
ne puch sentir / altre'n senta james.

Molts han jaquit / lo mon sens perdre res
mas per consell / de lur bona raho
e yol jaqueixch / per falsa opinio  75
pensant que pert / lo mon e tot quant es
mon foll pensar / me disponch uoler tal
que ha fet mi / deu d'amor adorar
e yo forcat / d'aquell apartar
me par ser bo / tot quant atos es mal.  80
-f. 76v-

Puisque lo mon / ne Deu a mi no ual
a relleuar / la causa d'hon so trist
a mi plan be / la tristor que yo uist
delit hi sent / mentre yom trobe tal.
a Deu suplich / que uiure nom allarch  85
ho meta'n mi / aquest proposit ferm
que mon uoler / enuers ell yo referm
perque anant / a ell no trobe'nbarch.


~: Tornada :~

Axi dispost / dolç me sembla l'amarch
tant es enmi / enfecionat lo gust  90
atemps e cor / d'açer de carn, e fust
yo so aquest / quem dich Ausias march.


ArribaAbajoLo jorn ha por / de perdre sa calor
com ue la nit / qu'espandeix ses tenebres
pochs animals / no clouen les palpebres
e los malalts / creixen de lur dolor
los mals factors / uolgren tot l'any duras  5
perque lurs mals / haguessen cobriment
mas yo uisch menys / depar em montorment
e sens mal fer / uolgra que tost passas.
-f. 77r-

E d'altra part / fas pus que si matas
mill homens justs / menys d'alguna merce  10
car tots mos ginys / he trets per trahirme
e no cuydeu / quel jorn men escusas
ans enla nit / treball / rompent ma pensa
perqu'enlo jorn / lo trahiment cometa
p'or de morir / ne de ser uida streta  15
nom tol esforç / per complir ma offensa.


~: Tornada :~

Plena de seny / mon enteniment pensa
com abtament9 / lo llas d'amor se meta
sens aturar / pas tenint uida dreta
uaig ala fi / si merce nom defensa.  20


ArribaAbajoNos marauell / algu perquem enyor
car tot delit / es ja fora demi
tant com major / part d'aquell yo senti
com es passat / se dobla ma dolor
car yo crech cert / que lo temps es passat  5
ab cor tot ferm / que tal en mi no torn
plagues a deu / quem desmembras lo jorn
ab qui ne hon / amor m'<h>a delitat.
-f. 77v-

Si com lo temps / a plour'aparellat
la terra y uent / l'es aplour'auinent  10
tota dolor / d'altra m'es conuinent
quen ma dolor / sie passionat
tot cas extrem / me porta recordar
lo propri dan / y el lunyament de be
mas yom dol mes / s'algun mal d'amor te  15
car en l'affany / es companyo e par.

Si cas semblant / ad algu ueig passar
yom dolch pus fort / e planyent he delit
planch ell e mi / e am l'oy e despit
del qui james / senti lo mal d'amor  20
e crech de cert / esser mal uenturos
qui major be / quel be d'amor sentra
aixi com yo / se que son be perdra
y ab lo dolç tast / sentra mes l'amargos.

Lo major be / de perdre's perillos  25
mes si uel'mija / y el poch es pus segur
e si'n lo molt / hauia llonch atur
tot be complit / seria entre nos.
-f. 78r-
mas dintre nos / nostr'enemich portam
qui sense nos / lo nostre delit tol  30
e fora nos / d'enbarchs ungran estol
es com lo ferm / uoler de dona m'am.

Tants son los dits / deslligants lo lligam
que no y ha nuu / que pusca ser dit cech
en fer contrast / uers amor hom no es llech  35
dins nos mateix / medicines trobam
ho nostr'amor / per son mal cor e cap
la sua mor / no pot molt enuellir
ho son uoler / per temps han malaltir
e casos molts / hon no ueig hom escamp.  40

Ben marauell / hon tanta dolor cap
com en aquell / qui en temps dolent e trist
lo prosperant / ablo recort ha uist
l'esperiment / solament aço sap
no sperant / ja delectatio  45
per mudament / primerament de se
e per defalt / de no trobar enque
plaure pogues / sa carn e la raho.
-f. 78v-

Mon remembrar / es ma confusio
e com no sent / que be m'dega uenir  50
car he perdut / delit quant al sentir
l'enteniment / es obs que altren'do
abits nouells / seran no coneguts
e sera molt / sin'aquest temps durant
uida nom fall / lo delit sperant  55
ans que aquells / ami sien uinguts


~: Tornada :~

Amor amor / aquells son decebuts
quen joch de daus / y dones han lur bè
car menys ferm res / la fortuna no tè
de mal en be / en un punt son cayguts.  60


ArribaAbajoQuim tornara / lo temps de ma dolor
em furtara / la mia libertat
catiu me trob / licençiat d'amor
e d'ell partir / tot delit m'es lunyat.
si col senyor / auoreix lo seruent  5
que null castich / ne carrech li uoldar
axi amor / m'ha dat bandonament
que son poder / en mi nol plau mostrar.
-f. 79r-

En ira esta / de Deu lo peccador
com enest mon / treball no li es dat  10
dels bens de Deu / no sia sperador
no ha loguer / qui no ha treballat
aixi d'amor / qui no sent lo turment
ensos delits / nos cur adelitats
tot amador / prenga en aço'sment  15
que sens tristor / nos pot molt alegrar

Dolor es gran / de tot fin amador
com desesper / li es deuant posat
mas per merçe / amor l'es donador
que desperar delit / no es lançat  20
goig e tristor / li estan de present
esper e por / luny li uolen mostrar
son mal ho be / desquals ha tostemps sent
elo que pert / apres torna cobrar

Apres lo mal / qui sent debe sabor  25
no pot ser dit / que tot mal hauirat
lo past d'amor / no ha tant'amargor
que sus tot dolç / no sia extimat
-f. 79v-
dela sabor / nom conech sentiment
e pus amarch / que fel es de gustar  30
car yo suffrir / dolor d'enyorament
ne ueig cami / per algun be sperar.

Qui d'amor fuig / d'ell es encontrador
e yo quils çerch / dins mi nol he trobat
en lochs lo ueig / diffamat per traydor  35
e fuig de mi / quil e mills qu'altar honrat
yo nol deman / per donal mon vivent
masque dins mi / ell uulla reposar
sembla la mort / qu'encalça lo fugint
e fuig aquell / quila uol encontrar  40

Cremat uull ser / d'amor per sa calor
car dins son foch / yom trobe refrescat
si com lo sant / hauent en Deu ardor
en son torment / se troba consolat
tant quant amor / es fort yen mi potent  45
lo seu delit / prop mi sent acostat
sil trob scas / altrem ha fer content
fora demi / mon delit e trobat.
-f. 80r-

Aytant pot fer / d'amor sa gran fauor
que bastara / fer quel'enamorat  50
nol tocara / speranza ne por
tant estara / en goig present trobat
yom so'blidat / hauent tal sentiment
propri s'ami / tal stat desijant
al ignorant / desig nol ue esment  55
enemich m'es / l'hom d'amor ignorant

L'home no pot / ser al mon uiuidor
si d'humor mal / sera uist neteiat
lo be y el mal / conseruen la calor
d'hom radical / que sens ell es gustat  60
aixi d'amor / qui lo seu mal no sent
no pot en ell / sa passio durar
desig lo te / ques de be falliment
y el be ates / tal desig ha cessar.


~: Tornada :~

Amor amor / yo so uer penitent  65
com de ingrat / uos he uolgut reptar
per no trobar / loch ami conuinent
eslo defalt / com yo no puch amar.  -f. 80v-  


ArribaAbajoEn aquell temps / senti d'amor delit
quant mon pensar / mira lo temps present
l'aduenidor / nomporte en esment
quelo passat / fon passat en oblit
ja nom fara / mon timent dormir  5
que'n lo comerç / ignorar sa mala fi
tals fats amor / sol aporta ab si
que tots son bens / en dol han conuertit

Lo be d'amor / clar mostr'ablo delit
a l'amador / lo mal quil es uinent  10
es senyal que / no pot esser mintent
donchs en lo goig / se troba entristit
qui es content / es molt prop d'auorrir
en pus breu temps / que de uespr'aumati
grat sobre grat / encambis fauori  15
errantes dret / no plau debats finir

Lo desijat pl'her se uolt en despit
no te loch ferm / d'amor lo sentiment
sos torns / he uist assats complidament
e ueig aquells de mil color uestits  20
-f. 81r-
detras d'ell ua / continu penedir
tal seruidor / nol uiu mentr'el segui
ablos ulls chlu / detras sos peus ami
guiantme'n part / hon tart pogui exir.

Si com lo jorn / ua primer quela nit  25
e d'ella's / un cert demonstrament
ua lo delit / d'amor primerament
dolor apres / no uol hauer jequit
hauent poder / de tota res delit
qu'absa llet / dolça, delit nodri  30
tot ço que naix / delit ho consenti
ecorrompsi / per extrem dolorit

Dells mals d'amor / que trobadors han dit
no se pus fort / que son gran mudament
lo ferm estat / no dura longament  35
seguint aquell / un nouell apetit
fahent jequir / ço que uol hom seguir
mon apetit / uol ço que no uolgui
uolent amar / lladonchs yo auorri
e no uolent / ame sens consentir.  40
-f. 81v-

Certs mals d'amor / per sa culpa hedelit
altres ne son / fortuna mal mirent
casos portant / d'honue de partiment
donant enyor / y entr'alguns met oblit
a mort breument / amor port'amorir  45
jaquint dolor / aquell que no mori
e lo qui mor / no te'n final juhi
per gran dolor / forçat d'amor partir.

Los fets d'amor / no puch metr'enoblit
abquils agui / nel loch nom cau desment  50
no puch sentir / com los era sintent
hon seny ne ateny / no sper seny ue sentit
lo meu recort / ami no pot supplir
dar lo delit / que per amor senti
perdent lo tast / que per amor tasti  55
a poch instant / lo delit uiu fugir

Abla raho / algu no ha sentit
lo mal d'amor / elo delit quen sent
en altre loch / ha son sitiament
y es ja dinsmi / alterat y marsit  60
-f. 82r-
quant altres bens / demi yo ueig fugir
enyor aquell / que temps fon quem fugi
puixque / lo loch d'amor enmi falli
amor en mi / nos troba hon tenir.

Tot mudament / es uerement fallit  65
e d'amor es / lo seu sosteniment
car deres / l'hom pot esser mal10 content
si'n stat / amor lo te stablit
si fermetat / amor fa defallir
com portara / res ferm amor ensi  70
donchs si amor / en fermetat falli
raho es gran / puix no ferm la tenir


Tornada

Amor amor / temps es de penedir
si que uehent / nos gire mon cami
lo uostre be / fastig porta propsi  75
ho tal dolor / que sap prou quiu sap dir


ArribaAbajoNo pot mostrar / lo mon menys pietat
com en present / de sobre mi pareix
tot amor fall / sino asi mateix
d'enueja es / tot lo mon conquistat.
-f. 82v-
hon sens affany / no uol fer algun be  5
com lo fara / contra si ab gran cost
cascun cor d'hom / yo ueig pus durquepost
algu nos dol / sil altre null mal te.

Lo qui no sab / no pot hauer merçe
d'aquell qui jau / en turment e dolor  10
donchs yo perdon / a cascu de bon cor
sino fui plant del que mon cor soste
secretament / abno costumat mal
uentura m'fa / sa desfauor sentir
d'amor nom clam / se be m'porta morir  15
be y mal passant / yom reste cominal.

Altre soccors / de uostr'amor nom ual
sino quels ulls / me demostren uoler
ne res pus fort / de uos no puch saber
ans si mes çerch / per content nom cal  20
yo ueig molt hom / sens amar ser amat
y el mentidor / tant com uol es cregut
yom trob d'amor / tant sobrat y uençut
que dir no puch / quant so enamorat.
-f. 83r-


~: Tornada :~

Amor amor / unhabit m'he tallat  25
de uostre drap / uestintme l'esperit
en lo uestit / ample molt l'he sentit
e fort estret / quant sobre mi s'estat


ArribaAbajoMolt he tardat / en descubrir ma falta
per lo jouent / quem nega esperiment
en un cas nou / l'hom es mal coneixent
e majorment / si la raho's malalta
per gran esforç / de folla uoluntat  5
car tant com es / lo uoluntat moguda
l'hom deu hauer / del seny major ajuda
si uirtuos / deu esser nomenat.

Qui son cami / uerdader ha errat
per anar lla / hon uol sojorn hauer  10
es li forçat / que prenga mal sender
emay uenir / en son loch desijat
tal cas m'apres / uolentme contentar
mon ferm uoler / per altre tal amant
no ha trobat / lo seu propri semblant  15
car son'sguart / es uerament amar.
-f. 83v-

L'enteniment / en qui l'iuhi no's clar
forcadament / ha prendr'opinions
uoluntat mou / sofistiques rahons
fentles ualer / e per bastants passar  20
si com flori / que bona color ha
e no ual res / coneguda sa ley
n'apres ami / que'n pensa monti Rey
fahent rahons / quals ueritat desfa.

E si pas mal / bon dret ho consentra  25
puix qu'es dit foll / cell qui serueix senyor
que no pot fer / content bon seruidor
e per ningun temps / ningun dret juhi fa
he mes que mal / aministrador es
al cauador / donant loguerde metje  30
enlos lochs plans / fa durar lostret setje
lo fort castell / enterra tost l'ha mes.

Prenmen axi / com agrosser paies
qui bon sement / en mala terra met
ultra cuydant / pens hauer bon'splet  35
d'aquell terreny / qui bujda los granes
-f. 84r-
assats ha seny / qui no ha sentiment
per encerrar / e trobar la raho
e pren'sment / del mal del companyo
per cas passat / iutja lo seu present  40

Seguint lo stil / que natura consent
e ço quel seny / e ueure clar abasta
negre forment / no dona blanca pasta
nel'Ase ranch / es animal corrent
tanpoc sera / que nulla dona senta  45
ne ueja prim / lo fin secret d'amor
si per amar / no soffrir gran dolor
y en sentiment / triada'n millers trenta


~: Tornada :~

Plena de seny / si algu mi esmenta
tots los hoents / diuen que so millor  50
pus franch e fort / e callant amador
ma uoluntat / fahent d'amor siruenta.


ArribaAbajoLa so ates / d'hon son uolgut fugir
tinchme per pres / e no so'n presonat
mas yo ueig clar / lo cors demon mal fat
e no l'he uist / ans quen ses mans uenir.
-f. 84v-
Prenmen aixi / com al deuinador  5
de sa greu mort / per alguns clar mitjans
prenosticant / no fugir de ses mans
ja te perfet / tot quant es uenidor.

O tu mal fat / mal prenosticador
e ueig axi / com si era present  10
per tal senyal / que no pot ser mintent
puix m'ha plagut / lo que fuy'uorridor
quant so uengut / al prenosticat punt
uehent fuy orb / e sabent ignorant
no se que fonch / quem tench lo cortirant  15
per anar lla / hon no uolgra ser junt.

Si col senglar / qui deualla del munt
pelscans petits / qui nol basten matar
e baixa'l pla / hon ueu alans estar
uol e no pot / tornar del pla'n amunt  20
ne pren ami / qui per fugir mal poch
caych en les mans / de dolor sens remey
perpetual / sens mudar esta ley
ans creixera / com en loch dispost foch.
-f. 85r-

No creu lo fat / molt hom qui es badoch  25
e molt grosser / li alongal'poder
sobre que ua / eque pot en nos fer
lo cors es seu / e tot quant d'aquell toch
mogut e ferm / ha lo poder per Deu
tant quant / al temps se mostra uanat  30
mas tot per Deu / es aixi ordenat
lo qual nos mou / ne muda l'ordre seu

Lo fat se pren / segons l'entendre meu
tot quant es d'hom / defora la raho
lo foll es seu / e saelectio  35
del saui pren quant a natura deu
no se lo fat / siguarda sols la fi
o si la fi / pels mitjans mirara
la donchs la fi / sou esser mudara
si los mitjans / pendran reues camj  40


~: Tornada :~

Mare de Deu / haies merçe demi
e fesme ser / de tu enamorat
deles amors / que sopassionat
ja conech cert / que so mes que mesqui.  -f. 85v-  


ArribaAbajoA mal estrany / es la pena estranya
e lo remey / hauria ser estrany
e qui de fret / mor per entrar en bany
haura calor / si aygna freda l'banya
e sil començ / ue pel mig impossible  5
lo mig segueix / e lo fi al començ
ab forces tals / amor mi amant uenç
que planament / lo dir nom es possible.

Encontra mi / amor es molt horrible
e tant plasent / quem ha fet ser content  10
car deuant mi / tinch be complit present
e d'altra part / me puny dolor terrible
aquesta es / una dolor nouella
que dins mon cap / ha fet nouella obra
desassentant / la mia pensa pobra  15
que a sos mals / tenia ja l'orella.

Amor enmi / fa molt gran marauella
fermant ses leys / en temps passat passades
mas per loch temps / eren ja oblidades
per mi amor / son poder torna'n sella  20
-f. 86r-
axi com deu / miracles uol mostrar
perquels juheus / fermament lo creguessen
fahent parlar / los muts e quels cechs ue'ssen
amor li plau / que perda lo parlar

Enuers alguns / aço miracle par  25
mas sims membram / deu Arnau daniel
e de aquells / que la terrals'uel
sabrem amor / uers nos que pot donar
cella que am / en igual dela uida
mostr'auorrir / en fets en continent  30
quant lo si prop / e d'ella esbayment
ab continent / d'hauerla auorrida

Din en mi / sent una força enfinida
tant ques pus fort / que lo desig d'amor
cascu d'aquests / d'amor pren sa fauor  35
mas egualment / entr'ells noes partida
car mon desig / nobasta ferme laços
a la gran por / quil bat fort e castiga
d'aquesta es amor / tan gran amiga
que tol poder / al desig de sos braços  40
-f. 86v-


~: Tornada :~

Lir entre carts / amor no te pus llaços
quem tingen pres / si d'aquest yo escape
ungles note / ab que ma carn arrappe
mas dorm segur / de present ensos laços


ArribaAbajoTant he amat / que uinch en desamar
si com aquell / qui amichs ha tengut
per lur defalt / hauent lo decebut
a tot lo mon / segiran'n hairat
car gran amor / port absi carrech gran  5
uiure nopot / sens gran sosteniment
lo seu semblant / uolerles sostenent
y aquells no ferms / amor ua tremolant

Qui ama poch / no deu ser desijant
que son amat / li sia strem uolent  10
car poch uoler / no es uoler sintent
del gran uoler / queli porta l'amat
sol per amor / se desij'altr'amor
per si mateix / no port'altre delit
e dona çells / dant congoxos despit  15
e lo delit / de ser amat no corr.
-f. 87r-

Ia en amor / no sere durador
car son affany / sobre puja l'delit
al temps antich / yo degra ser exit
que ignocent / era tot amador  20
el home uell / solia ser fadri
y en temps present / es uell quibarba met
cascun amor uol temps / senscalt nefret
yo crem d'inuern / y d'estiu tremoli.

Lo meu uoler / en amor no falti  25
de ser entes / e molt menis satisfet
Deu ni el mon / a tot oblit tramet
es molt scas / lo grat que yon senti
per aquell preu / qu'amor Deu ser uenut
yo dant aquell / no uiu quel'atengues  30
aquell uoler / que sens dir es entes
per mal sentit / no fonch ben conegut.

Ab gran uoler / de parlar yo fuymut
per no trobar / raho quem satisfes
a ma dolor / que bastament digues  35
e perço fuy / hom sens amor tengut
-f. 87v-
mon cor sostranch / laparaula de se
ma bocca tench / aquella no passas
uergonya y por / guardaren aquest pas
e no fon uist / com d'amor tal cas ue  40

Menys mal d'aquest / qual fort calor soste
qui es aquell / que sobtos no'sclatas
que sa dolor / a mostrar no bastas
e fos cregut / d'hom sens amor e fe
e son uoler / uengues esser jutiat  45
per saber gros / e uoler desleal
l'entendre seu / uehent lo cominal
que fos entes / d'enteniment tapat.

Si ans de temps / souist blanch e ruat
e lo meu cos / mostre hauer passat mal  50
sera perço com amor / ja noual
aquella aqui / natur'ha'namorat
perdent ami / yo solament no planch
mas à cascu / qu'ental cas se ueura
be so yo cert / quen tot nom semblara  55
car per honor / yom sech en pus alt banch.
-f. 88r-


~: Tornada :~

Amor amor / uostre poder es manch
o de ingrat / esser podeu reptat
qual d'aquests noms / uoleuen uos posat
de qual seuol costat / jaheu en fanch.  60


ArribaAbajoHon es lo loch / hon ma pensa repose
hon sera hon / quemon uoler contente
ab escandalls / yo cerch tot fons e tente
e port no trob / hon aturar me gose
Io que d'abans / de tot uent meguardaua  5
ara's en mi / cruel platia deserta
uagabund uag / la casa quim es certa
treball es grand / en part hon yo uagaua

Hon es aquell / delit quant yo pensaua
esser amat / dela que m'entenia  10
tot mon uoler / y el seu nom defenia
d'amor en tant / quant son poder bastaua
tots los senyals / qu'amor don'en<a>ntendre
enella uiu / no tollent nela obra
qui es aquell / qui'n amor tant descobra  15
que no pogues d'ella sentiment pendre.
-f. 88v-

Ia res del mon / dolor nompot defendre
perdut es ja / tot lo goig de mon uiure
a mos amichs / de tristor puch escriure
nom basta temps / a podermen rependre  20
tant la tristor / ha falagat ma pensa
que tot m'es trist quant puch oir neueure
tant que m'es greu / que yo uinga a creme
que à tristor / yo puch hauer defensa.

Puix que amor / ab lo cor ferm dispensa  25
que sos delits / follement los espera
e per aço del mon me desespera
car sens amor / tot delit m'esoffensa
l'arma coman / a Deu loqui l'ha feta
deixant lo cos / desastruch per mal astre  30
e ja nol plau / de sos uoles lo rastre
puix ab dolor / uiu per ell no discreta

Sicom lo uell / quin son temps uida feta
sats plahentment / en algun art apresa
e per fort cas / aquella l'es defesa  35
no sab enque / son giny de uiure meta
nepren a mi que nose com me uisca
perque d'amor / me ueig tancada porta
-f. 89r-
no se pus fer / ne'l uoler me comporta
que d'aquest us / per altre, yom desisca  40


Tornada

O foll amor / malament se arrisca
qui per uirtuts / uol amar nulla dona
sa calitat / y el loch la fan ser bona
car en raho qual sera lo qui uisca
~: Sparca :~
ArribaAbajo


Si col malalt / que lonch temps ha que jau
e uol un jorn / esforçars'a lleuar
e sa uirtut / no li pot molt aydar
ans lleuat dret / soptament plegat cau
ne pren ami/ quem esforç contr'amor  5
e uull seguir / tot ço que mon seny uol
complir no puch / carla força mi tol
un mal extrem / atracat per amor


ArribaAbajoNo guart auant / ne membre lo passat
un punt extrem / guarda mon pensament
no guart lafi / tenint mon sen torbat
perlo uoler / affectat al present
-f. 89v-
no solament / colpa del mal oblit  5
nela tristor / nedau que men uindra
no jaqueix temps / de ueure l'que sera
passionat / per un present delit

Io no conech / mon dany o mon profit
perquel uoler / en res no duptara  10
quim da conseill / de seny es defallit
hoint de mi / lo que hoir pora
quant mes raho / contrastaua l'uoler
per aquell fon / sobrada enla fin
d'ella senyal / enmi nos pot saber  15
uençe l'uoler / raho demi fugi

Mon pensament / enuos es mes qu'en mi
e mon delit / peruos passa primer
james aquell / ans que uos yo senti
ma uoluntat / ami torba darrer  20
yo so content / si ueig content a uos
e tant en mi / aquest'desig es gran
quel sentiment / es perdut de mon cos
fins quel uoler / uostre ua sadollan
-f. 90r-

Delit no sent / la uostra carn tocant  25
tant mon uoler / del uostre's desijos
tal passio / d'aço m'ueig al deuan
que lo meu cos / ne resta tremolos
e tant desig / que assats me ameu
que nos pot fer / me basteu contentar  30
e si a cost a uos / ueure podeu
que mon exforç / es menys per sobr'amar

E per çom pens / quem deueu desamar
car dintre mi / yo crech queno ueheu
pens que no bast / plaureus al praticar  35
e muyr de por / que demi us contenteu
e quant d'algu / de sa uirtutn'acort
o de alguns bens / o que sia molt bell
lo qu'ami fall / tem queus ue al recort
e desijau / tot quant es aquell.  40

A tot quant pot / ateny ab son martell
tem lo meu cor / fentse franch ala mort
cas no imagin / que nom façe uolpell
y el cert no crech / e quen fes Deu report.
-f. 90v-
quant me cuidser / abuos en millor punt  45
sens algun cas / mude opinio
distintament / mon esser no apunt
a mal e be / çercant trobe raho.

Lo turmentat / tem present passio
que met oblit / al mal de ser difunt  50
en semblant cas / ami conech que so
fugint dolor / en mayor dolor munt
tantque present / me passion'amor
que yo pratich / molt qu'en amor me nou
e coneixent / men resta gran dolor  55
com lo meu puny / en matarmi se mou


~: Tornada :~

O foll amor / conçiençia m'remou
quedigals mals / deuos y los fals be
lo desperat / no sera menys de fe
y a molt mesqui / nol fareu portar jou.  60


ArribaAbajoQue'm ha calgut / contemplar en amor
e be sentir / los amagats secrets
de mos treballs / quins comptes me son fets
uanament he / despesa ma dolor.
-f. 91r-
tot lo meu seny / franch arbitre l'hedat  5
lo meu jovent / tot per ell he despes
fins al present / nomen so mayrepres
preant un mal / per be gran stimat

Vn gran uoler / ha tengut mi ceguat
e fins hauer / en uos esperiment  10
molt he tardat / ensentir lo que sent
enyor lo temps / que no pot ser cobrat
es aquest temps / no puch d'amor clamar
sino de uos / aqui he be uolgut
haueume'ntes / he mal guardo retut  15
qui es lo dolç / que dona uol amar

Si enteniment / ha uolgut deu mostrar
en dona l'mon / d'aquell no freturau
si deu es uer / del meu no desaltau
enqualitat / ab mius ueig acordar  20
pensar no puch / quelo uostre uoler
uolgues may res / permi no fos complit
e sia'ntes / açi aquell delit
quels amadors / han continu'sper
-f. 91v-

Aquell delit / que l'arma pot hauer  25
en contentar / en amor sa gran part
per mon seruir / regles n'he dat e art
als amadors / freturants de saber
euos he uist / exir del uostre seny
en mi prenint / delit y entot mon dir  30
e ueheu clar / aquell james fallir
ans mon uoler / en mes quels dits ateny

Sil fort castell / gent d'armes lo costreny
com es segur / lo burch sens mur ne uall
e si en uos / la fermetat defall  35
no es alguon11 / algu d'aço no reny
com pot amar / qui no es entenent
com sera ferm / lo qui es tremolant
uos entenent / ferma fos uariant
de tot dich uer / mas deferma yo ment  40

D'altres amors / yo so molt penitent
lo remembrar / tinch en abusio
en cap orat / he cercada raho
y enteniment / hon Deu may nol consent.
-f. 92r-
lo bon uoler cerqui / no sabent hon  45
los apetits / he trobat en molt lochs
durant aytant / comlo ueure lo toch
mas yo ab uos / no si deus me perdon

O amadors / recordeus lo que fon
de tots aquells / que primer son passats  50
los desgradats / casos d'amor estats
y els mals tan grands / qu'en gestes scrits son
resemblant es / a fort pluja d'estiu
portant romor / de tronsmostrant rellamps
y en poch espay / los gran barranchs e camps  55
aygua no han / que trameten al riu

Quals son aquells / amadors que yo uiu
que de amor durable / porten jou
fort uoler crech / molt poch durant los mou
ço que uolran / lur apetit desdiu  60
puis res, e part / no toquen de uirtut
el'spirit / part no ha n'sos delits
uehent tocant / lurs desigs son complits
e tal uoler / estost fart e uencut.
-f. 92v-

Qui en amor / es ben apercebut  65
sab que james / dona tench uoler ferm
cor deshonest / y enteniment enferm
los te l'amor / y nol han percebut
com res del mon / sens honestat no dur
e lo delit / sens entendrem no pot  70
e dones han / poca part de tal dot
amor no pot / enelles fer atur

L'animal brut / sera molpus segur
d'est apetit / quen dona nosera
car solament / en l'acte se moura  75
sentint aquell / quin'lo plaher ha dur
ella pensant / en algun passat cas
moura petit / en fer luxurios
eson uoler / es aytant desijos
tant quant enell / mes se adelitas  80

Puis ental fet / dona de tant sobras
l'animal brut / abla pensa sens pus
enteniment / pot muntar l'hom tant sus
que son uoler / d'amar no freturas
-f. 93r-
foratijant tals / dits continents / e fets  85
que l'esperit / perfect amor concep
en tals quel cos / jau en cadena y cep
si qu'es bendit / ells en amor perfets

Per honestat / dona no tench estrets
los seus uolers / que aquells no complis  90
mas per hauer / p'or que sin'ells fallis
no rebes dan / o meny spreu serli fets
gloriejar / en lur ben fet en se
los es defes / tals les ha fetes deu
lo prim motiu / es lo maestre seu  95
e cor pahuruch / d'on be sin han los ue.

Graesch a Deu / fahentme tant debe
quemon uoler / nos delita en lur cor
hoc en lo cos / e nom dupte queu plor
car per son preu / yo son cert quen haure  100
lur cap no ual / perque noy <h>a ceruell
tot l'als es bo / segons aque serueix
linatje d'hom / mijançant elles creix
lur esser son / per augmentar aquell.
-f. 93v-


~: Tornada :~

Maldit lo temps / que fuy menys de consell  105
dones amant / mesque ami mateix
amales tal / qui be no les coneix
e yom comfes / que fuy lo foll aquell.


ArribaAbajoVos qui sabeu / dela tortra costum
esi nou feu / plaçi aluos hoyr
quant mort li tol / son par se uol jaquir
d'obres d'amor / nobeu aygua de flum
ans enlos clots / ensutza primer l'ayga  5
nos posa may / en uert arbre fullat
mas contra ço / es uostra qualitat
pergran desig / no cast quen uos serayga

Eno cuydeu / dona que bens escayga
que puis hagues / tastat la carn gentil  10
amercader / liuras uostre cos uil
e son dret nom / es Ioan me pens cayga
e si uoleu / queus ne don coneixença
sa faç es gran / ab la uista molt losca
sos fonaments / son del agost e mosca  15
cert no mereix / drap uendre de florença
-f. 94r-

E coneixent / la uostra grans fallença
uolgues muntar / en amar caualler
e sabent ell / tot uostre fet en uer
en uos amar / se tengra conçiença  20
sabent mol clar / la ensutzada uida
prenint publich / les pagues del peccat
uostre cos leig / per drap esbaratat
uostre seruir / esbo sols per adida

Eno cuydeu / filla us haues jaquida  25
uos alletant / aquella'n uostre llet
car uostre cos / es de ueri replet
e mostren ho / uostres pels foramida
car sius jaquiu / uostra barba criada
e laus toleu / puis ablos pels dels braços  30
poran ser fer / auant atiosos laços
preuint Perdiu / ho Tortra o Bequada

Quant oyreu / alcauota prouada
responeu tost / que peruos ho diran
e puis per nom / propri us cridaran  35
ya nous mostreu / en l'oyr empachada
-f. 94v-
enterrogant / amichs eque uoleu
endret d'amor / hay res que yo fer pusca
tacte semblant / james me troba cusca
presta sere / a quant demanareu  40


~: Tornada :~

Tot los qui trob / acuncament uolreu
en fets d'amors / y ampra na Monbohi
elleuas fara / tot loque feu ami
nos pot saber / l'endreç quey trobareu.


ArribaAbajoIa tots mos cants / me plau metr'en oblit
fora gitant / mon gentil pensament
e fin amor / demi s'partra breument
si com fals dent / yo cercare delit.
axis' conquer / en aquest temps ay mia  5
cobles e leys / dances e bon saber
lodret d'amor / no podrem conquerer
passa lo temps / quel bo fauor hauia

Seguir el temps / ab affanyos despit
si col dançant / segueix al'isturment  10
e mostra be hauer / poch sentiment
si per un temps / danca rostit bolit.
-f. 95r-
en temps passat / mudanca sentia
d'açom reprench / hem tinch per molt grosser
cuydant saber / tot quant era mester  15
foll es perfet / quis ueu menis de follia.

Si com l'infant / qui tem mal sperit
com li defall / companya degent
prenia' mi / qui dubtaua l'turment
quem'dau'amor / acostantse la nit.  20
e desije / ço que ser no poria
car fermetat / enell no pot hauer
pus no es pus / que destemprat uoler
e dura tant / com la passio'l guia

Si com aquell / qui sta'l bosch scondit  25
robant les gents / matant lodefenent
e cuyda ser a Deu / humil seruent
fahent retret / del temps / que l'ha seruit
n'ha pres a mi / qu'a uos amor seruia
passant affany / esperant lo plaher  30
amant molt ferm / ab un escur sper
puix he peccat / yo meresch punit sia
-f. 95v-

Molt me reprench / com d'amor he mal dit
ne dire mal / de don'al mon uiuent
e si lo sol / es calt naturalment  35
si no es fret / no deu ser corregit
perque d'amor / yo mal ja nodiria
quen ell no es / de ben fer lo poder
car fermetat / de dono y es mester
si la uehes / per Deu l'adoraria  40


~: Tornada :~

Per sa bondat / prech la uerge Maria
quen'son seruey / cambie mon uoler
mostrant me clar / com han perdut carrer
lo que'n amor/ deles dones han uia.


ArribaAbajoBem marauell / com l'ayre nos altera
e com lo foch / per fexuch pes no cau
ecom nos mou / la que fexuga jau
fermant sonlloch / en la pus alta spera
major senyal12 / no pot mostrar lo mon  5
edigne molt / quel hom sen marauell
ab un poch mes / haure creure per ell
que periran / tots quants enlo mon son
-f. 96r-

Amon juhi / ses leys amor confon
experiment / ja del tot es errant  10
tot amador / ama per son semblant
lo contrafer / en per nulls temps no fon
uos qui bastant / sou per un mon reguir
poras be fer / que ameu l'home pech
per acte leig / sentiment haureu sech  15
no haueu pus / escusa en lo meu dir.

Mon creure ferm / no pot be sofferir
un cas tant fort / e per moltes rahons
mas tambe se / quela carn ha sperons13
e no ueig fre / bastant aretenir  20
a d'altra part / amor per sa furor
secretament / sens compte los cors liga
en actes tals / quals honestat castiga
e pot se fer / ameu de tal amor

Si uer sera/ prech Deu quela calor  25
de tots los fochs / creme la uostra carn
si no teniu / en un terrible scarn
que no uençau / una tan gran error.
-f. 96v-
mas uostre cos / per uentura's delita
usar dels fruyts / que na uenus conrrea  30
mas uostre seny / deuri'hauer ferea
de fer tals fets / e gents n'han la sospita

Per tal dolor / no fare uida hermita
palesament sera / ma uid'actiua
e de parlar / no tendre lengua squiua  35
euer parlar / desi gran dolçor gita
çells qui sabran / mon uer complanyment
tots planyeran / mi per ma causa justa
e planyiment / desi amor ajusta
e rependran / natura si u consent.  40


Tornada

O foll amor / de uos no so content
e ja molt menys / dels fets dela que am,
no e de qui / haje pus honest clam
per no errar / maldichuos egualment.


ArribaAbajoAbuos me por / amor ben smenar
del temps passat / lo seu gran falliment
la for dolor / per mon mal pensament
uos mi amant / se pot acabalar
-f. 97r-
Yo li perdon / m'ha dat mal dormir  5
yo li perdon / lo mal gualardonat
yo li perdon / si m'ha d'armar forçat
dona tan uil / quem fos uergonya'l dir

Si cosa fos / laujer'a comportar
que yo deuos / hagues tal uantament  10
quem pogues dir / esser uostre seruent
lo nom14 sens pus / me basta contentar
tal me pareu / que si de ferm uos mir
lo meu desig / roman tan alterat
que no uol res / del que ha desijat  15
ne del present / ne delque pot uenir.

Creheu de ferm / que nom uull apartar
del que sabre / que sera uos plasent
e sim manau / cosa degran turment
sera molt leus / carrech de sopportar  20
donchs en manar / nous cal molt entardir
tot se fara / lo que sera manat
ab que d'amar / no sia defensat
car mon ualer / en als no pot seruir.
-f. 97v-

Acort no us cal / en uoler mi amar  25
si us ne altau / e de mon sentiment
de mon uoler / creheu segurament
que per nulls temps / uos pora desaltar
ell amara / e no fara mentir
los meus scrits / qui d'ell han tant parlat  30
ne scarnira / mon uertader dictat
ans en millor / lo ueureu affegir.

A Deu no plach / bellea uos donar
sino que fos / d'amor seruiment
car en tot l'als / legea bastament  35
en fer tot quant / lomon li pot manar
no sabeu prou / si leixau temps fugir
e temps perdut / no pot esser cobrat
e donchs restau / ab uoler terminat
de ben amar / lo qui us sabra grair.  40


~: Tornada :~

Lir entre carts / los meus jons uull finir
amant a uos / sols que men hajau grat
esi amor / d'amar ha mi loat
creheulo ferm / carno fa desmentir  -f. 98r-  


ArribaAbajoYom recort be / del temps tan delitos
ques ja passat / ignor si tal ueura
sil conseguesch / merçe nom fallira
car pietat / feta haura pau ab uos
preareu mi / qu'en temps antich preaueu  5
e confessant / queus dolieu de mi
ara queus am / pus que james ami
tornau uos lla / hon de primer estaueu.

Pusque d'abans / me trobe desijos
elo desig / james en mi morra  10
car per sa part / mon cos losostendra
l'enteniment / nosera despitos
uos desijau ami / que desijaueu
per tal uoler / de que yom contenti
ara queus am / pus que james ami  15
tornau uos lla / hon de primer estaueu.

E si raho fou / que ben uolgut fos
mill ho meresch / mon uull nom'desmentra
car per gran dol / moltas ueus ne plora
e no plorant / mostrauam doloros.  20
-f. 98v-
uos de gran goig / lo Te Deum cantaueu
lagrimejant / maldicions canti
ara queus am / pusque james ami
tornauuos lla / hon de primer estaueu.

Contar no dech / les passades dolors  25
car poca fe / per uos tost hi sera
qu'es menys d'amor / altr'amor no sentra
car no ha sguart / l'hom rient al ploros
si ben amant / lo terç deu jorn passaueu
haurieu grat / del que per uos passi  30
ara queus am / pusque james ami
tornau uos lla / hon de primer estaueu

Reclam atots / los meus predecessors
cells qui amor / lur cor enamora
elos presents / e qui d'apres uendra  35
que per mos dits / en tenguen15 mes clamors
e si en uos / coneixenca iustauen
malgrat haureu / del que fes un mati
ara queus am / pusque james ami
tornau uos lla / hon de primer estaueu.  40
-f. 99r-


~: Tornada :~

Plena de seny / sil'col me cartejaueu
trobareu clar / queus amare sens fi
ara queus am / pus que james ami
tornauos lla / hon de primer estaueu.