Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Full manuscrit conservat a l'Arxiu de la Diputació de València, fons de la Duquessa d'Almodóvar, e 4.1, caixa 15.

     Descobert per l'investigador Jaume J. Chiner Gimeno i donat a conéixer en les seues publicacions:

     CHINER GIMENO, Jaume J. (1993), El viure novel·lesc. Biografia de Joanot Martorell (amb un fragment d'un manuscrit del 'Tirant lo Blanch'), Alcoi, Marfil ('Col·lecció Universitas', 4).

     CHINER GIMENO, Jaume J. (1997), "A l'entorn d'un full manuscrit del Tirant lo Blanch", dins Estudis crítics sobre "Tirant lo Blanc" i el seu context (Actes del Col·loqui International "Tirant lo Blanc": "l'albor de la novel·la moderna europea". Ais de Provença, 21-22 d'octubre de 1994), a cura de Jean Marie Barberà, Barcelona, Centre Aixois de Recherches Hispaniques-Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, ps. 61-73.

Condicions de conservació

     El suport del full és paper verjurat de 310 x 225 mm. La tinta revela una oxidació major en l'escriptura de la novel·la que en la de l'enunciat del procés, obviament d'una mà diferent. La lletra és gòtica amb influència italianitzant, datada a mitjan segle XV (entre 1440-1460), època de transició entre la lletra gòtica i la humanística. S'observa el deteriorament del paper precísament per on va estar plegat

     El full conservat va ser arrancat del volum que el contenia: s'observa en la base el lloc per on anava enquadernat i una possible marca del forat fet per a cosir el còdex. Una vegada arrancat, es va reutilitzar, plegat per la meitat, com a carpeta per a guardar els documents d'un procés judicial, relacionat amb la família Lloris, concretament "del hereu e usufructuari de mossén Johan de Loriz, cavaller, contra lo noble don Pero Maça de Liçana", inciat l'11 d'octubre de 1454.

     El recto del full està escrit en la seua totalitat i s'observen encara marques del pautat. El verso només té escriptura fins la meitat, la qual cosa va permetre que, en la part en blanc, s'escriguera el nom els contendents en el procés.

     El contingut del fragment és una part dels capítols 407 i 408, és a dir, gairebé de la darrera part de la novel·la. No presenta la rúbrica del capítol 408 però sí un espai en blanc que indicaria la divisió i que, o bé es va deixar per a escriure la rúbrica a posteriori, o bé els impressors ho van interpretar com a inici de capítol i van escriure ells mateixos la rúbrica que sí apareix a l'edició de 1490. Sorprén el final abrupte del text en el verso i que la resta del full quedara sense escriure.

Digitalització

     Amb càmera digital en el mateix Arxiu de la Diputació de València.

Disposició

     verso horitzontal: on es pot veure la part en blanc aprofitada per a escriure les dades del procés judicial i on s'observa perfectament la disposició plegada com a carpeta.

     recto vertical: text del capítol 407 i inici del 408.

     verso vertical: final del 408 i part en blanc.

     recto horitzontal: interior de la «carpeta».

Agraïments

     Rectorat de la Universitat d'Alacant.


     Arxiu de l'Excel·lentíssima Diputació de València, especialment, a la directora, Sra. Amparo Garcia López i a la Sra. Ana Reig.