Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
TRANSCRIPCIÓ FULL MANUSCRIT

     (recto) [...] los de captivitat.

      E staven ab molt gran confiança per quant eren certificats com Tirant venia ab molt gran poder. E la princessa se'n tornà al palau del emperador per confortar lo pare, e li deya que estigués ab bon cor, que nostre Senyor los ajudaria. E defensaven-se lo millor que podien.

     L'emperador havia fer capità seu maior a Ypòlit, lo qual feya cascun dia de molt grans cavalleries. E si no fos per ell, lo soldà aguera presa la ciutat ans que Tirant fos aplegat.

     Com los patrons de les VI naus saberen com l'estol del soldà era sobre Contestinoble, no gosaren passar, mas feren hun correu per terra al emperador com ells eren aquí en lo port de Valona, mas que no gosaven passar per socórrer a sa magestat per dubte del estol dels moros qui era davant la ciutat, mas que avisaven a sa magestat com Tirant era ja partit de la ciutat de Contestina e que venia ab molt gran cuyta per socórrer-lo, e que conffiàs de la misericòrdia de Déu, que molt prestament seria ab ell. E d'altra part, armaren hun bergantí, lo qual trameteren a Tirant per avisar-lo com lo soldà e lo Turch [...] siti en la ciutat de Contestinoble. Lo bergantí partí molt cuytadament e féu la via de Sicília, e hagué tan bon temps que en breus dies fon junt en la ylla de Sicília, en lo port de Palerm.

     De continent que lo rey Scariano partit fon de Contestina, Tirant féu recullir tots los cavalls, arnesos e vitualles e tota la gent. E les trenta naus foren ateses que havien carregat de forment e féu-les fornir de molta gent. E com tots foren recullits, se recullí Tirant e lo rey de Feç e la reyna Plaerdemavida e tots los cavallers qui eren en terra ab Tirant. Com tot fon (verso) ffet, Tirant manà ffer vela e que fessen la via de Sicília, e navegaren ab pròsper vent tant, fins que foren en la ylla de Sicília.

     Com lo bergantí qui era vengut del port de Valona véu l'estol de Tirant, ixqué del port e cuytà devers aquella part e demanà la nau del capità he fon-li mostrada. E com lo bergantí fon junt a la nau, lo patró pujà alt en la nau de Tirant e dix-li com les VI naus eren al port de Valona que no eren pogudes passar per l'estol del soldà, qui era sobre Contestinoble, e siti que tenien sobre la ciutat. D'açò hagué Tirant molt gran enuig e féu la via del port de Palerm, e véu aquí les fustes del rey de Sicília qui començaren a fer gran ffesta de trompetes e de bonbardes, e les de Tirant per lo semblant. He feren tan gran remor, que par-sa que lo món deguessen abisar.

     E tan prest com l'estol de Tirant fon dins lo port, que hagueren surgit, lo rey de Sicília entrà dins la nau de Tirant e aquí se abraçaren e·s besaren e·s feren molt gran f[...].