Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     El fragment de la primera edició del Tirant lo Blanc que es conserva a la Biblioteca de Catalunya consta de 15 fulls, procedents del fons Marian Aguiló:

     -Un foli de les rúbriques (a8).

     -El quadern r complet (8 fulls).

     -El quadern Y complet (6 fulls).

     El professor Joan Perera (Tesi doctoral: Tirant lo Blanch, edició crítica, Barcelona, novembre de 1995) detectà en els fulls r7 i r8 algunes correccions manuscrites del mateix tipus de les que apareixen a l'exemplar de València [Joanot Martorell, Tirant lo Blanch, Biblioteca de la Universitat de València, Signatura: INC. 39]. A més, constatà que una part dels fulls que manquen a l'exemplar de la Biblioteca de la Universitat de València coincideixen amb la numeració dels folis conservats a la Biblioteca de Catalunya. Cal, doncs, concloure que els fulls de Barcelona poden pertànyer a l'exemplar mutilat de València. Per aquesta raó, oferim l'exemplar de la Biblioteca de Catalunya enllaçat en aquests fulls al de la Universitària de València.