Saltar al contenido principal

Joanot Martorell i el Tirant lo Blanc

Bibliografia d'estudis sobre el Tirant lo Blanc

A

 • ABRÀMOVA, Marina A. (1981), «La transformació de l'oposició: utopia-realitat en la novel·la de Joanot Martorell, Tirant lo Blanc», dins La literatura occidental, Moscou MGU, ps. 80-82.
 • ABRÀMOVA, Marina A. (1986a), La novel·la de Joanot Martorell «Tirant lo Blanc»: una aportació al problema de gènere de la novel·la, Moscou, MGU.
 • ABRÀMOVA, Marina A. (1986b), «La novel·la cavalleresca catalana dels segles XIII-XV», dins Literatura en el context cultural, Moscou, MGU, ps. 68-82.
 • ABRÀMOVA, Marina A. (1988), «Polifonia estilística de género en la novela de Joanot Martorell Tirant lo Blanc», Lecturas cervantinas, Moscou, Nauka, ps. 7-13.
 • ABRÀMOVA, Marina A. (1992), «Tirant lo Blanc, una aportació al problema de la tipologia de la novel·la», Revista de Catalunya, 68, ps. 108-124.
 • ABRÀMOVA, Marina A. (1997), «La polifonia de gèneres i d'estils en Tirant lo Blanch i el problema de la seva adequada traducció al rus», Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 23, ps. 145-52.
 • AGUILAR, Josep-Antoni (2001), «Xenofont, Anaxàgores i l'emperador: sobre dues anècdotes del Breviloqui al Tirant lo Blanc», Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, XLII = Miscel·lània Giuseppe Tavani, 1, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, ps. 61-75.
 • AGUILAR, Josep-Antoni (2003), «Posant les virtuts davant los vicis»: Joan de Gal·les, font del 'Tirant lo Blanch', Llengua&Literatura, 14.
 • AGUILAR I MONTERO, Miquel (2004), «Claus interpretatives de la ficció de la Viuda en el Tirant lo Blanc», Tirant, 7. http://parnaseo.uv.es/Tirant/Butlleti.7/Article.Aguilar.Viuda.htm
 • AGUILÓ, Àngel (1905), «Bibliografia», dins Libre del valeros e strenu cavaller Tirant lo Blanch, scrites les tres parts per lo magnifich e virtuos cavaller Mossen Johanot Martorell e a la mort sua acabada la quarta, a pregaries de la senyora Dona Isabel de Loriç, per Mossen Marti Johan de Galba, ed. de Marian Aguiló, Barcelona, Celestí Verdaguer i Fidel Giró, I, ps. IX-XIV.
 • AGUILÓ I FUSTER, Marian (1923), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860, Madrid, Imp. Sucesores de Rivadeneyra.
 • ALBÍSTUR, Jorge (1992), Del andante al peregrino, o de la historia al discurso: 'Tirante el blanco' y 'El Criticón', Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental.
 • ALCHALABI, Frédéric (2007), «Des vertus des personnages du Tirant lo Blanc et de leur appétit: réflexions sur le rôle de la nourriture dans l'oeuvre de Joanot Martorell», Langues néo-latines: Revue del langues vivantes romanes, 341, ps. 17-36.
 • ALCOY I PEDRÓS, Rosa (1991), «Imatges del cavaller i el seu món», dins 'Tirant lo Blanc', imatges i objectes (Catàleg de l'exposició conmemorativa del V Centenari de la 1ª ed. de 'Tirant lo Blanc'), Barcelona, Generalitat Catalana-Departament de Cultura, ps. 17-31.
 • ALEGRE I ALSINA, César (1991), 'Tirant lo Blanc': la madurez de la caballeria, Auburn University, Thesis (M.A.).
 • ALEMANY FERRER, Rafael (1993), «De la lògica d'un final aparentment il·lògic: a propòsit del desenllaç del Tirant lo Blanc», Literatura medieval. Actas do IV Congreso da Associaçao Hispánica de Literatura Medieval (Lisboa, 1991), vol. IV, Lisboa, Cosmos, ps. 243-247.
 • ALEMANY FERRER, Rafael (1994), «La mort de Tirant i el triomf d'Hipòlit o la crisi del món cavalleresc vista per un cavaller en crisi», dins Carlos Romero i Rossend Arqués eds., La cultura catalana tra l'Umanesimo e il Barocco (Atti del V Convegno dell'Associazione Italiana di Studi Catalani-Venezia, 24-27 marzo 1992), Pàdua, Programma, ps. 13-26.
 • ALEMANY FERRER, Rafael (1995), «En torno al desenlace del Tirant lo Blanc» dins Juan Paredes, Enrique Nogueras i Lourdes Sánchez eds., Estudios sobre el Tirant lo Blanc, Granada, Universidad de Granada («Monográfica», 192), ps. 11-26.
 • ALEMANY FERRER, Rafael (1995), «Al voltant dels episodis africans del Tirant lo Blanc i del Curial e Güelfa», Estudis crítics sobre «Tirant lo Blanc» i el seu context (Actes del Col·loqui International «Tirant lo Blanc»: «l'albor de la novel·la moderna europea». Ais de Provença, 21-22 d'octubre de 1994), a cura de Jean M. Barbera, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, ps. 219-231. [Tr. «À propos des épisodes africains de Tirant le Blanc et de Curial et Güelfa», Idem, ps. 231-38.]
 • ALEMANY FERRER, Rafael (1997a), Guia bibliogràfica de la literatura catalana medieval (2a edició revisada, corregida i augmentada), Alacant, Universitat d'Alacant. [1a ed. 1995]
 • ALEMANY FERRER, Rafael (1997b), «La reutilització de les fonts en el Tirant lo Blanc», Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 23 (1997), ps. 11-26.
 • ALEMANY FERRER, Rafael (1997c), «A propósito de la reutilización de dos fuentes en el Tirant lo Blanc», Revista de Filología Románica, 14, 2, 1997, ps. 15-25.
 • ALEMANY FERRER, Rafael (2002), «La diversitat polifònica del discurs amorós en el Tirant lo Blanc», Estudi General, 22, ps. 393-408.
 • ALEMANY FERRER, Rafael (2005), «Artús i Espèrcius o el culte al meravellós en el Tirant lo Blach», en Actes del X Congrés Internacional de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval (Alacant, 18-22 de setembre de 2003), eds. R. Alemany - J. L. Martos - J. M. Manzanaro, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, vol. 1, ps. 241-254.
 • ALEMANY FERRER, Rafael (2005), «L'episodi tirantià d'Artús és necessàriament un entremès?», en Actas del IX Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (A Coruña, 18-22 de septiembre de 2001), eds. C. Parrilla - M. Pampín, Noia, Toxosoutos, vol. 1, ps. 251-266.
 • ALEMANY FERRER, Rafael (2007), Introducció al «Tirant lo Blanc», Col. Essencial, 9, Alzira, Bromera. Ressenya http://parnaseo.uv.es/Tirant/Butlleti.10/Ressenya_Alemany(Martín).htm
 • ALEMANY FERRER, Rafael (2008), «Els amors dels parents de Tirant amb les parentes de Carmesina», Tirant, 11, ps. 5-18. Parnaseo. http://parnaseo.uv.es/Tirant/Butlleti.11/Art.1_Alemany.pdf
 • ALEMANY FERRER, Rafael (2009); «La reescriptura fílmica del Tirant lo Blanc de Vicente Aranda», dins L'Edat Mitjana en el cinema i en la novel·la històrica, edició a cura de Joseph-Lluís Martos, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana («Symposia Philologica»), ps. 11-35.
 • ALEMANY FERRER, Rafael i Josep-Lluís MARTOS SÁNCHEZ (1998), «Llull en el Tirant lo Blanc: entre la reescriptura i la subversió», Actes del XI Col·loqui de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes Palma, setembre 1997, a cura de Joan Mas i Vives, Joan Miralles i Monserrat i Pere Rosselló Bover, Barcelona- Palma de Mallorca, Publicacions de l'Abadia de Montserrat-Universitat de les Illes Balears, ps. 129-142.
 • ALEXANDRI, Ferran, «Sobre Philippe de Rémi i un passatge del Tirant lo Blanch», Catalan Review. International Journal of Catalan Culture 15:1 (2002), ps. 9-23.
 • ALFONSO, M. M. (1966), «Influencia de la literatura catalana en Don Quijote de la Mancha», EL, 10, p. 111.
 • ALONSO, Dámaso (1951), «Tirant lo Blanc, novela moderna», Revista Valenciana de Filología, 1, ps. 179-215. [Reproduït a Antología Crítica, ed. Vicente Gaos, Madrid, Escelicer, 1956, ps. 177-96; a Primavera temprana de la literatura europea, Madrid, Guadarrama, 1961, ps. 201-53; i a Obras completas, vol. VIII ('Comentario de textos'), Madrid, Gredos, 1985, ps. 499-536.] Ressenya a Parnaseo. Tirant. Bibliografia
 • ALONSO, Dámaso (1972), «El realismo libre y vitalista del Tirant lo Blanc: un ejemplo», Coloquio, 7, ps. 5-11.
 • ALPERA, Lluís (1987), «La concepció de l'amor al Tirant lo Blanc», dins Rafael Alemany ed., Estudis de literatura catalana al País Valencià, Alacant, Ajuntament de Benidorm-Universitat d'Alacant, ps. 25-36.
 • ALPERA, Lluís (1994), «Una interpretació en la didàctica amorosa entre Carmesina i Tirant», dins Lectures de Sociolingüística i Filologia, València, Tres i Quatre, ps. 167-182.
 • AMADOR DE LOS RÍOS, José (1865), Historia crítica de la literatura española, vol. VII, Madrid, Imp. Joaquín Muñoz, ps. 385-91. [Ed. facsímil a Madrid, Gredos ('Biblioteca Románica Hispánica'), 1969.]
 • AMEZCUA, José (1973), Libros de caballerías hispánicos: Castilla, Cataluña y Portugal, Madrid, Alcalá ('Aula Magna', 26).
 • AMEZCUA, José (1984), «El caso de Tirante», dins Metamorfosis del caballero: sus transformaciones en los libros de caballerías españoles, Iztapalpa (México), Universidad Autónoma Metropolitana ('Cuadernos Universitarios', 14), ps. 135-40.
 • AMEZCUA, José (1994), «Notas sobre el amor en Tirant lo Blanc», dins Heterodoxia y ortodoxia medieval, Mèxic, UNAM, ps. 155-64.
 • ANNICCHIARICO, Annamaria (1996), Varianti corelliane e «plagi» del «Tirant»: «Achille e Polissena», Fasano di Brindisi, Schena (Biblioteca della Ricerca. Cultura Straniera, 72). Ressenya Tirant, 1. http://parnaseo.uv.es/Tirant/Res._Annicchiarico.html
 • ANNICCHIARICO, Annamaria (1998), «Voglia di pathos e un'altra Connexió: Fiammetta e Corella nel Tirant lo Blanc», Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 24, ps. 25-44.
 • ANNICCHIARICO, Annamaria (1999), «Presenza e presenza- assenza di madonna Fiammeta e di Corella nel Tirant lo Blanc», en Vicent Martines, ed. Estudis sobre Joan Roís de Corella, Alcoi, Marfil («Universitas», 9), ps. 55-69.
 • ANNICCHIARICO, Annamaria (2005), «Josep Pujol, La memòria literària de Martorell. Models i escriptura del «Tirant», Barcelona, Curial - PAM, 2002», Llengua & Literatura, 16, ps. 440-446.
 • ANNICCHIARICO, Annamaria (2006), «Joanot Martorell (Martí Joan de Galba), Tirant lo Blanch, edició d'Albert G. Hauf, Vicent Josep Escatí i Anna I. Peirats, València, Tirant lo Blanch, 2005», Estudis Romànics, XVIII, ps. 491-496. [Ressenya]
 • ANTÓN, Jacinto (1990), «Tirant lo Blanc és una mina inexhaurible (entrevista a Martí de Riquer)», El País, suplement «Quadern», 424 (15 de novembre), ps. 4-5.
 • ANYÓ I OLIVER, Joaquim (1999a), «Tirant lo Blanc i les fonts de Much a do about nothing», en Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 39 = Homenatge a Arthur Terry, 3, Barcelona, Publicacions de l´Abadia de Monserrat, ps. 63-82.
 • ANYÓ I OLIVER, Joaquim (1999b), «Portuguesos al Tirant lo Blanc», Afers, 33-34, ps. 633-638.
 • ANYÓ I OLIVER, Joaquim (2001), «Tirant lo Blanc a Anglaterra. Notes de recepció literària», Estudis Romànics, 23, ps. 221-227.
 • ANYÓ I OLIVER, Joaquim (2003), «Entorn del Tirant lo Blanc a Constantinoble», Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, XLVII= Miscel·lània Joan Veny, 3, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, ps. 65-83.
 • ANYÓ I OLIVER, Joaquim, Tirant lo Blanc i Shakespeare: les fonts de Much Ado About Nothing, Alacant - Barcelona, Institut Interuniversitari de Filogia Valenciana - Publicacions de l'Abadia de Montserrat, («Biblioteca Sanchis Guarner, 63). Ressenya Tirant, 7. http://parnaseo.uv.es/Tirant/Butlleti.7/Ressenya.Anyo-Boix.htm
 • ANYÓ I OLIVER, Joaquim (2005), «Constantinoble des de Castella. Tirant lo Blanch a través de la Crónica de Enrique IV d'Alfonso de Palencia», en Actes del X Congrés Internacional de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval (Alacant, 18-22 de setembre de 2003), eds. R. Alemany - J. L. Martos - J. M. Manzanaro, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, vol. 1, 2005, ps. 273-282.
 • ARCHER, Robert (2001), Misoginia y defensa de las mujeres. Antología de textos medievales, Madrid, Ediciones Cátedra-Universitat de València-Instituto de la Mujer («Col. Feminismos»).
 • ARMISTEAD, Samuel G. i James T. MONROE (1989), «Celestina's Muslim Sisters», Celestinesca, 13, 2, ps. 3-27.
 • ARNOLD, H. H., (1935), «The Most Difficult Passage of Don Quijote», Modern Language Notes, 50, ps. 182-5.
 • ASHMOLE, E., (1972), The institution, laws and cerimonies of the Most Noble Order of the Garter, London, J. Mackock.
 • AUBRUN, Ch. V. (1980), «Letres d'or', poème de Joan Roiç de Corella (1438?-1497). Sculpture et poésie», dins Romanica Europeae et Americana. Festschrift für Harri Meier, ed. Hans Dieter Bork, Arthur Greive, Dieter Woll, Bonn, ps. 27-34.
 • AVALLE-ARCE, Juan Bautista (1974), «Para las fuentes de Tirant lo Blanc», dins Temas hispánicos medievales, Madrid, Gredos, ps. 233-261.
 • AVALLE-ARCE, Juan Bautista (1985), «Tirant lo Blanc, Amadís de Gaula y la caballeresca medieval», dins Harold L. Boudreau i Luis T. González del Valle eds., Studies in Honor of Summer M. Greenfield, Lincoln (Nebraska), Society of Spanish and Spanish-American Studies, ps. 17-31.
 • AVALLE-ARCE, Juan Bautista (1993), «Amadís de Gaula-Tirant lo Blanc: Tirant lo Blanc- Amadís de Gaula», Actes del Symposion 'Tirant lo Blanc', Barcelona, Quaderns Crema ('Assaig', 14), ps. 7-19 (Veg. ressenya)
 • AYLWARD, Edward T. (1974), The influence of Tirant lo Blanc' on the 'Quijote', Princeton, Universitat de Princeton. [Tesi doctoral.] Ressenya Parnaseo. Tirant. Bibliografia
 • AYLWARD, Edward T. (1985a), Martorell's 'Tirant lo Blanc': A Program for Military and Social Reform in Fifteenth-Century Christendom, Chapel Hill, University of North Carolina Press ('North Carolina Studies in Romance Language and Literature', 225). [Ressenyes de: P. Kenworthy a Hispania, 69.4, 1986, ps. 862-63; R. B. Tate, Bulletin of Hispanic Studies, LXIV, 1987, ps. 361-62; K. McNerney, Llengua & Literatura, 2, 1987, ps. 535-37; C. Wittlin, Speculum, 62, 1987, ps. 900-01; F. Pierce, Modern Languages Review, 83, 1988, ps. 478-79; E. J. Neugaard, Romance Quarterly, 35, 1, 1988, ps. 110-11. Ressenya Parnaseo. Tirant. Bibliografia
 • AYLWARD, Edward T. (1985b), «Tirant lo Blanc and the Artistic Intent of Joanot Martorell», Hispanófila, 27, ps. 23-32.
 • AYLWARD, Edward T. (1993), «Tirant lo Blanc comentado en los capítulos 6 y 21 del Quijote (1605): una relación invertida», Actes del Symposion 'Tirant lo Blanc', Barcelona, Quaderns Crema ('Assaig', 14), ps. 21-33 (Veg. ressenya).
 • AZORÍN, David (2001), «Nova intenció de Joanot Martorell en l'episodi del cavaller Espèrcius», Actes del Novè Col·loqui d'Estudis Catalans a Nord-Amèrica, ed. August Bover, Maria Rosa Lloret, Mercè Vidal-Tibbits, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, ps. 85-119.
Pujar