Saltar al contenido principal

Joanot Martorell i el Tirant lo Blanc

Bibliografia d'estudis sobre el Tirant lo Blanc

E

 • EBERENZ, Rolf (1982), «Diàleg i llenguatge col·loquial al Tirant lo Blanc», dins Luis López Molina ed., Miscelánea de estudios hispánicos. Homenaje de los hispanistas de Suiza a Ramón Sugranyes de Franch, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, ps. 55-67.
 • EISENBERG, Daniel (1973), «Pero Pérez the Priest and His Comment on Tirant lo Blanch», Modern Language Notes, 88, ps. 321-30. [Repr. al seu Romances of Chivalry in the Spanish Golden Age, Newark (Delaware), Juan de la Cuesta ('Documentación Cervantina', 3), 1982, ps. 147-58.]
 • ENRIQUE Y TARANCÓN, Vicente (1991), «Tirant lo Blanc y los ideales de la época», dins Germà Colon, Albert Hauf, Leopoldo Peñarroja i Vicent Enrique y Tarancón, Literatura valenciana del segle XV: Joanot Martorell i Sor Isabel de Villena, València, Generalitat Valenciana (Consell Valencià de Cultura) ('Sèrie Minor', 6), ps. 67-90.
 • ENSENYAT PUJOL, G. (1990), «L'episodi de Tirant a Rodes: un clam antigenovés», El Mirall, 40, ps. 67-90.
 • ENTWISTLE, William J. (1922), «The Spanish Mandeville», Modern Language Notes, 17, ps. 251-257.
 • ENTWISTLE, William J. (1927), «Observacions sobre la dedicatòria i primera part del Tirant lo Blanc», Revista de Catalunya, 7, ps. 381-98. Ressenya Parnaseo. Tirant Bibliografia
 • ENTWISTLE, William J. (1949), «Tirant lo Blanc and the Social Order of the End of the Fifteenth Century», Estudis Romànics, 2, ps. 149-64. Ressenya Parnaseo. Tirant Bibliografia
 • ESCRIBANO SÁNCHEZ, Federico (1955-56), «El sentido cervantino del ataque contra los libros de caballería», Anales Cervantinos, 5, ps. 19-40.
 • ESCRIVÀ, Vicent (1985), «Gènesi, praxi i destrucció en la novel·la cavalleresca al País Valencià», L'Espill, 21, ps. 23-46. Ressenya Parnaseo. Tirant Bibliografia
 • ESCRIVÀ, Vicent (1992), «Els refranys en el Tirant lo Blanc», Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, XXIV = Miscel·lània Jordi Carbonell, 4), ps. 21-42.
 • ESPADALER, Anton (1986), Una reina per a Curial, Barcelona, Quaderns Crema ('Assaig', 1).
 • ESPADALER, Anton (1990a), «El Tirant i la llibertat», Circulart, 21 ps. 12-13.
 • ESPADALER, Anton (1990b), «La derrota del lector», La Safor 1490-1990: un itinerari bibliogràfic, Gandia, Departament de Cultura, ps. 15-16. [Traduït com «The Reader's Defeat», Catalan Writing, 5, 1990, 49-50.]
 • ESPADALER, Anton (1990c), «Les pomes del paradís» Cultura, 11 ('Tirant lo Blanc', cinc-cents anys), Barcelona, Departament de Cultura, ps. 24-27.
 • ESPADALER, Anton (1991), «'A mi dien Tirant lo Blanc', una reflexió sobre el nom del protagonista», Lletra de canvi, 34, Barcelona, ps. 21-27.
 • ESPADALER, Anton (1992a), «Josep Carner i el Tirant lo Blanc», Catalan Review, 6, 1-2, ps. 393-99.
 • ESPADALER, Anton (1992b), «Una presentación del Tirant lo Blanc», Revista de Filología Románica, 9, ps. 161-166.
 • ESPADALER, Anton (1993), «Paraula de Joanot Martorell: sobre els principis estètics del Tirant lo Blanc», Actes del Symposion 'Tirant lo Blanc', Barcelona, Quaderns Crema ('Assaig', 14), ps. 261-71 (Veg. ressenya).
 • ESPADALER, Anton (1995), «Piezas para construir Tirant», dins Juan Paredes, Enrique Nogueras, Lourdes Sánchez eds.Estudios sobre el 'Tirant lo Blanc', Granada, Universidad de Granada ('Monográfica. Crítica literaria'), ps. 59-74.
 • ESPADALER, Antoni (1997a), «Predecessors catalans y continuadors europeus del cant V de l'Orlando furioso», Quaderns d'Italià, 2, ps. 149-58.
 • ESPALADER, Anton (1997b), «Milícia i sexualitat a la part anglesa del Tirant», Anuari de Filologia, Llengua i Literatura Catalanes, vol. XX, secció C, 8, ps. 9-23.
 • ESPADALER, Anton M. (2000), «Política i ideologia en la novel·la catalana del segle XV», XVI Congresso Internazionale di Storia della Corona d'Aragona (Napoli-Caserta-Ischia 1997). La Corona d'Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo. I modelli politico-istituzionali. La circolazione degli uomini, delle idee, delle merci. Gli influssi sulla società e sul costume. Atti secondo volume, eds. Guido d'Agostino; Giulia Buffardi, Nàpoli, Paparo Edizione, ps. 1419-1430.
 • ESTÊVAO, José Carlos (2000), «Martorell e Abelardo: realismo e nominalismo em múltiplas histórias», Signum, 2, ps. 79-107.
 • ESTRUCH, Lurdes (2004), «L'episodi artúric del Tirant: mise en abyme argumental o senzillament estructural?», Boletín de la Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona, XLIX, ps. 171-188.
Pujar