Saltar al contenido principal

Joanot Martorell i el Tirant lo Blanc

Bibliografia d'estudis sobre el Tirant lo Blanc

N

 • NASCIMENTO, Aires A. (1994), «Leitura de príncipes: Gui de Warwick, un romance de cavaleria na corte de Avis», Oceanos, 17, ps. 58-64.
 • NASCIMENTO, Aires A. (1995), «Guido de Warwick, Historia latine exarata: un epigono de romance de cavalaria, entre os monges de Alcobaça», dins Juan Paredes ed., Medioevo y literatura: Actas del V Congreso de la Asociación Internacional de Literatura Medieval, vol. III, Granada, Universidad de Granada, ps. 447-462.
 • NAVARRO, Gemma (2001), «Les Històries troyanes dins del Compendi historial copiat al ms. 352 de la Biblioteca de Catalunya: un model de ficció per a la història», Literatura i cultura a la Corona d'Aragó (s. XIII-XV), eds. Lola Badia, Míriam Cabré, Sadurní Martí, Barcelona, Curial Edicions Catalanes-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, ps. 373-383.
 • NAVARRO, Josep (1980), «Una interpretació hispanoamericana del Tirant lo Blanc», Estudis Universitaris Catalans, 24, Miscel·lània Aramon i Serra, II, Barcelona, Curial, ps. 435-44.
 • NAVARRO, Pere (1986), «De gramàtica històrica catalana: estudi morfològic de l'article definit en el Tirant lo Blanc», Universitas Tarraconensis, 10, ps. 149-61.
 • NICKEL, Helmut (1995), «Arthurian Armings for War and for Love», Arthuriana, 5-4, ps. 3-21.
 • NICOLAU D'OLWER, Lluís (1905), «Sobre les fonts catalanes del Tirant lo Blanc», Revista de Bibliografia Catalana, 5, 1905, 5-37.
 • NICOLAU D'OLWER, Lluís (1908), «Apuntes sobre la influencia italiana en la prosa catalana», Estudis Universitaris Catalans, 2, ps. 69-79 i 306-320.
 • NICOLAU D'OLWER, Lluís (1926), L'expansió de Catalunya en la Mediterrània oriental, Barcelona, Barcino.
 • NICOLAU D'OLWER, Lluís (1927), «Un témoignage catalan du siège de Rhodes en 1444», Estudis Universitaris Catalans, 12, ps. 376-87.
 • NICOLAU D'OLWER, Lluís (1929), «Al marge de Tirant lo Blanc», dins Paisatges de la nostra història: assaigs i notes de literatura catalana, Barcelona, ps. 189-94.
 • NICOLAU D'OLWER, Lluís (1933), «L'art dans la vie sociale de la Catalogne, d'aprés les romans du XVº siècle», dins La Peinture catalane à la fin du Moyen-Age, París, Presses Universitaires de France, ps. 119-35.
 • NICOLAU D'OLWER, Lluís (1961), «Tirant lo Blanc: examen de algunas cuestiones», Nueva Revista de Filología Hispánica, 15, ps. 131-154.
 • NIJS, Bob de (1997), «La traducció del Tirant lo Blanch en neerlandés». Caplletra. Revista Internacional de Filologia. (Dossier: Tirant lo Blanc: temes i problemes de recepció i de traducció literàries), 23, tardor de 1997, ps. 131-143.
 • NIJS, Bob de (1998), «L'aventura neerlandesa del Tirant», Saó (febrer de 1989), ps. 30-32.
 • NORTON, F. J. (1978), A descriptive catalogue of printing in Spain and Portugal 1501-1520, Cambridge.
Pujar