Saltar al contenido principal

Joanot Martorell i el Tirant lo Blanc

Bibliografia d'estudis sobre el Tirant lo Blanc

P

 • PALACÍN, G. B. (1964), «El pasaje más oscuro del Quijote», Duquesne Hispanic Review, 3, ps. 1-18.
 • PALACIOS, J. (1990), «The Publishing History of Tirant lo Blanc», Catalan Writing, 5, ps. 62-83.
 • PALANCA PONS, A. (1962), Incunables valencianos, sus características tipográficas, Valencia, Gremio de Maestros Impresores de Valencia y su provincia.
 • PALANCA PONS, A., i P. GÓMEZ GÓMEZ (1981), Catálogo de los incunables de la Biblioteca Universitaria de Valencia, València, Universidad de València.
 • PALAZÓN LOUSTAUNAU, A. (1995), Iniciación al Tirant lo Blanc (Guia per a la seua lectura), València, Ajuntament de València.
 • PARDO GARCIA, Pedro Javier (1995), La tradición cervantina en la novela inglesa del siglo XVIII, Salamanca, Universidad de Salamanca Tesi doctoral, ps. 196-248.
 • PARDO GARCÍA, Pedro Javier (1996), «Don Quijote, Tirante el Blanco y la parodia realista. De nuevo sobre «el pasaje más obscuro» del Quijote», dins I. Arellano, M. C. Pinillos, F. Serralta i M. Vitse, eds., Studia Aurea. Actas del III Congreso de la A.I.S.O. (Toulouse, 1993), Pamplona, G.R.I.S.O.-L.E.M.S.O., vol. III, ps. 377-87.
 • PAREDES, Juan (1995), «Tirant lo Blanc (1490-1990)», dins Juan Paredes, Enrique Nogueras, Lourdes Sánchez eds., Estudios sobre el 'Tirant lo Blanc', Granada, Universidad de Granada ('Monográfica. Crítica literaria'), ps. 7-9.
 • PAREDES, Juan, Enrique NOGUERAS, i Lourdes SÁNCHEZ, eds. (1995), Estudios sobre el «Tirant lo Blanc», Granada, Universitat (Monográfica. Crítica Literaria). Ressenya Parnaseo. Tirant. 1. http://parnaseo.uv.es/Tirant/Resena.Paredes.html
 • [PARTINUPLES] (1997), Partinuples. Précis sur la romance catalane. Histoire du vaillant chevalier Tiran le Blanc (facsímils d'unes descoengudes impressions franceses de 1779 i 1783), edició i pròleg de Pep Vila, Girona, Diputació de Girona.
 • PASTOR CUEVAS, Mª Carmen (1993), «Tipología del ermitaño: ficcionalización y función en los libros de caballerías hispánicos», Literatura medieval. Actas del IV Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Lisboa, 1991), vol. IV, Lisboa, Cosmos, ps. 35-39.
 • PASTOR CUEVAS, Mª Carmen (1997), «Del tirano y del traidor en los libros de caballerías hispánicos: una primera aproximación desde los Specula Principis», Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Alcalá de Henares, 12-16 de septiembre 1995), ed. José Manuel Lucía Mejías, Alcalá de Henares, Universidad, tomo II, ps. 1139-46.
 • PELLECHET, M. (1897-1907), Catalogue géneral des incunables des Bibliothèques Publiques de France, 3 vols., Paris. [Reimpressió 1970.]
 • PENZKOFER, Gerhard (1997), «Die aventure des Romans: Roman und Novelle in Martorells Tirant lo Blanc», dins Sonderwege in die Neuzeit. Dialogizität und Intertextualität in der spanischen Literatur zwischen Mittelalter und Aufklärung, ed. Wolf-Dieter Lange, Wolfgang Matzat, Bonn, Romanischer Verlag, ps. 83-104.
 • PEÑARROJA TORREJÓN, Leopoldo (1991), «Sintaxi i lèxic en el Tirant lo Blanc (Del valencià quatrecentiste al valencià modern)», dins Germà Colon, Albert Hauf, Leopoldo Penyarroja i Vicente Enrique y Tarancón, Literatura valenciana del segle XV: Joanot Martorell i Sor Isabel de Villena, València, Generalitat Valenciana (Consell Valencià de Cultura) ('Sèrie Minor', 6), ps. 37-66.
 • PERERA I PARRAMON, Joan (1986), «Contribució a l'estudi de les preposicions en el Tirant lo Blanc», Llengua & Literatura, 1, ps. 51-109.
 • PERERA I PARRAMON, Joan (1987), «Contribució a l'estudi de les preposicions en el Tirant lo Blanc (segona part)», Llengua & Literatura, 2, ps. 19-66.
 • PÉREZ MONTANER, Jaume, ed. (1985), Joanot Martorell i el Tirant lo Blanc, València, Diputació Provincial de València («Història i Societat»).
 • PÉREZ ROSADO, Miguel (1999), «De Catón a Tirant: evolución de un fragmento del Pseudo-Catón en la literatura hispánica de los siglos XIV y XV», Voz y Letra, X/1, ps. 3-24.
 • PÉREZ VELASCO, Alicia (1986), 'Amadís de Gaula', 'Tirant lo Blanc': estudio comparativo, Alacant, Universitat d'Alacant, Memòria de Llicenciatura.
 • PERLES MARTÍ, Felip G. (1979), Joanot Martorell. Crestomatía, Gandia, Publicacions de l'Institut Duc Real Alfons el Vell.
 • PERUJO MELGAR, Joan M. (1994), «L'illa del Lango no és un illot: el nus estructural de l'episodi del drac en el Tirant lo Blanc», dins Carlos Romero i Rossend Arqués eds., La cultura catalana tra l'Umanesimo e il Barocco (Atti del V Convegno dell'Associazione Italiana di Studi Catalani-Venezia, 24-27 marzo 1992), Pàdua, Programma, ps. 71-88.
 • PERUJO MELGAR, Joan M. (1995a), La coherència estructural del Tirant lo Blanc, Alacant, Institut de Cultura Joan Gil Albert, Generalitat Valenciana, Universitat d'Alacant («Textos Universitaris»). [Ressenya de Curt J. Wittlin en Catalan Review, XII/1 (1998), ps. 169-171.] Altres ressenyes: http://parnaseo.uv.es/Tirant/Res._Perujo-2.html
 • PERUJO MELGAR, Joan M. (1995b), «El Tirant lo Blanc i la Història del rei Omar an-Numan», Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, XXXI = Miscel·lània Germà Colon, IV, ps. 107-123.
 • PERUJO MELGAR, Joan M. (1995c), «La tècnica de l'anticipació en el Tirant lo Blanch», dins Juan Paredes ed., Medioevo y literatura: Actas del V congreso de la Asociación Internacional de Literatura Medieval (Granada 1993), vol. IV, Granada, Universidad de Granada, ps. 51-65.
 • PERUJO MELGAR, Joan M. (1997a), «L'eriçó i l'exemplum de la vinya narrat per Hipòlit en el Tirant lo Blanch», dins Estudis crítics sobre «Tirant lo Blanc» i el seu context (Actes del Col·loqui International «Tirant lo Blanc»: «l'albor de la novel·la moderna europea». Ais de Provença, 21-22 d'octubre de 1994), a cura de Jean Marie Barberà, Barcelona, Centre Aixois de Recherches Hispaniques-Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, ps. 123-134. [Tr. com a «Le hérisson et l'exemplum de la vigne raconté par Hipolyte dans Tirant le Blanc, Idem, ps. 135-44.]
 • PERUJO MELGAR, Joan M. (1997b), «De Troia a Constantinoble: Aquil·les i Tirant en l'amor i en la guerra», Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 23 ps. 41-56.
 • PERUJO MELGAR, Joan M. (1998), «L'obra de Guido delle Colonne reutilitzada en el Tirant lo Blanc», dins La Sardegna e la presenza catalana nel Medieterraneo. Atti del VI Congresso dell'Associazione Italiana di Studi Catalani (Cagliari 11-15 ottobre 1995), vol. I, Càller, Cooperativa Universitaria Editrici Cagliaritana, ps. 462-472.
 • PERUJO MELGAR, Joan M. (2003), Ressenya de: Josep Miquel Manzanaro i Blasco «Fortuna en el Tirant lo Blanc i en el Curial e Güelfa», Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives. Veg. ressenya
 • PERUJO MELGAR, Joan M. (2004), «Difusió de motius de la llegenda de Troia: traducció i reinterpretació», Vestigia fabularum. La mitologia antiga a les literatures catalana i castellana entre l'Edat Mitjana i la Moderna, eds. Roger Friedlein - Sebastian Neumeister, Curial Edicions Catalanes-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, ps. 13-29.
 • PERRUCCI, Lidia (1992), Itinerario di «Tirant lo Blanc», tesi de llicenciatura, Nàpols, Istituto Universitario Orientale.
 • PICCAT, M. (1987), «El planh per la caiguda de Constantinoble», en Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, XV =Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit, 7, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, ps. 55-84.
 • PICQUET, T. (1997), «Tirant le Blanc et le roman chevaleresque italien», dins Estudis crítics sobre «Tirant lo Blanc» i el seu context (Actes del Col·loqui International «Tirant lo Blanc»: «l'albor de la novel·la moderna europea». Ais de Provença, 21-22 d'octubre de 1994), a cura de Jean Marie Barberà, Barcelona, Centre Aixois de Recherches Hispaniques-Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, ps. 409-427.
 • PIERA, Montserrat (1998a), «Llull i el concepte de la croada evangelitzadora al Tirant lo Blanc de Martorell», Actes del XI Col·loqui de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes Palma, setembre 1997, a cura de Joan Mas i Vives, Joan Miralles i Monserrat i Pere Rosselló Bover, Barcelona-Palma de Mallorca, Publicacions de l'Abadia de Montserrat-Universitat de les Illes Balears, ps. 113-27.
 • PIERA, Monserrat (1998b), «Com Tirant vencé la batalla e per força d'armes entrà en lo castell: Rape and Conquest in Tirant lo Blanc», en Actes del Vuité Col·loqui d'Estudis Catalans a Nord-Amèrica (Bloomington, 1995), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Monserrat, 1998, ps. 259-280.
 • PIERA, Montserrat (1998c), «Lletres de Batalla de mujeres en Tirant lo Blanch y Curial e Güelfa: la verbalización del discurso femenino dentro del código caballeresco», La corónica, 27.1, ps. 35-52.
 • PIERA, Monserrat (1999), «Tirant lo Blanc: Rehistoricing the «Other» Reconquista», en Tirant lo Blanc. New Approaches, ed. Arthur Terry, Londres, Tamesis, ps. 44-58.
 • PIERCE, Frank (1962), «The Role of Sex in the Tirant lo Blanc», Estudis Romànics, 10, ps. 291-300. Ressenya. Parnaseo. Tirant. Bibliografia
 • POMER MONFERRER, L. (2000), «Reminiscències explícites de l'Antiguitat greco-llatina al Tirant lo Blanch», Studia Philologica Valentina, 4, ps. 117-138.
 • PONS I ALTÉS, Albert (1989), «'Qui oblida lo passat, oblida si mateix'. Sobre la relació Cort-Camp en el Tirant lo Blanc», Tirant al Blanc. Revista de Llengua i Literatura, 1, Lleida, ps. 51-52.
 • PONS I ALTÉS, Albert (1991), «L'heroi militar i l'estratagema en el Tirant lo Blanc», dins Antoni Ferrando i Albert Hauf eds., Miscel·lània Joan Fuster: estudis de llengua i literatura, vol. III, València-Barcelona, Departament de Filologia Catalana (Univ. de València)-Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes-Publicacions de l'Abadia de Montserrat ('Biblioteca Abat Oliba', 94), ps. 169-178.
 • PONS BORDERIA, Salvador i Ofèlia Sanmartín Bono (1990), «Vers una anàlisi estilística del Tirant lo Blanc», Afers, 10, València, ps. 329-61.
 • PONS BORDERIA, Salvador i Ofèlia Sanmartín Bono (1991), Algunes consideracions per a l'anàlisi estilística del 'Tirant lo Blanc', València, Ajuntament de València. http://parnaseo.uv.es/Tirant/Butlleti.8/PONS.SANMARTIN_Estudi.htm
 • PUJOL, Josep (1995), «Jo viu lo Ray ab la nobla Lauseta. Ressons d'una razo a la literatura catalana del XIV», A Sol Post. Estudis de Llengua i Literatura, 3, ps. 125-32. [Reed. corregida en A Sol Post. Estudis de Llengua i Literatura, 4, 1998, ps. 93-100.
 • PUJOL, Josep (1995-96), «El desenllaç tràgic del Tirant lo Blanc, Les Troianes de Sèneca i les idees de tragèdia al segle XV», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras, XLV, ps. 29-66.
 • PUJOL, Josep (1997), «De Guido delle Colonne a l'Ovidi epistolar: sobre el rendiment narratiu i retòric d'unes fonts del Tirant lo Blanc», Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura, VIII, Lo gentil estil fa pus clara la sentència. De literatura i cultura a la València medieval, ed. Tomàs Martínez, ps. 133-74.
 • PUJOL, Josep (1998), «Micer Johan Boccacci i mossèn Joanot Martorell: presències del Decameron i de la Fiammetta al Tirant lo Blanc», Llengua & Literatura, 9, ps. 49-100.
 • PUJOL, Josep (1999a), «Boccaccio al Tirant lo Blanc: les 'qüestioni d'amore' del Filocolo», en Actes del VII Congrés de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval (Castelló de la Plana, 22-26 de setembre de 1997), vol. III, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, ps. 181-197.
 • PUJOL, Josep (1999b), «Poets and Historians in Tirant lo Blanc: Joanot Martorell's Models and the Cultural Space of Chivalresque Fiction», en Tirant lo Blanc. New Approaches, ed. Arthur Terry, Londres, Tamesis, ps. 29-43.
 • PUJOL, Josep (2000), «Escriptura, imitació i memòria al Tirant lo Blanc», Els Marges, 65, ps. 23-50.
 • PUJOL, Josep (2002a), «De Pere el Gran a Tristany de Leonís: models cronístics i novel·lescos per a la mort de Tirant lo Blanc», Literatura i cultura a la Corona d'Aragó (s. XIII-XV), eds. Lola Badia, Míriam Cabré, Sadurní Martí, Barcelona, Curial Edicions Catalanes-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, ps. 409-418.
 • PUJOL, Josep (2002b), La memòria literària de Joanot Martorell. Models i escriptura en el «Tirant lo Blanc», Barcelona, Curial Edicions Catalanes-Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Veg. ressenya. Altra ressenya Tirant, 6. http://parnaseo.uv.es/Tirant/Butlleti.6/pujol.ressenya.beltran.htm
 • PUJOL, Josep (2002c), «Expondre, traslladar i reescriure clàssics llatins en la literatura catalana del segle XV», Quaderns. Revista de Traducció, 7, ps. 9-32.
Pujar