Saltar al contenido principal

Joanot Martorell i el Tirant lo Blanc

Llengua del Tirant lo Blanc

Concordança de l'obra Tirant lo Blanc

Accediu al nostre formulari de recerca.

Altres concordances i lematitzacions

 • BROSSA, Maria (1988), Lematització semiautomatizada i regularització gràfica del «Tirant lo Blanc», tesi doctoral, Universitat de Barcelona.
 • PEIRATS, Anna I. (2005), Concordances lematitzades, índexs i revisió global del text de Tirant lo Blanc, a cura d'Anna Isabel Peirats, dins HAUF 2004. J. Martorell, Tirant lo Blanch (València 1490), edició i notes d'A. Hauf; Tirante el Blanco (Valladolid, 1511), edició i notes de V. J. Escartí, València, editorial Tirant lo Blanch, 2 vols. i CD Rom.
 • BAILE LÓPEZ, Eduard (2007), Concordança lematitzada del Tirant lo Blanc A-L. Memòria d'investigació per a l'obtenció del Diploma d'Estudis Avançats, Universitat d'Alacant.
 • BAILE LÓPEZ, Eduard (2007) Concordança lematitzada del Tirant lo Blanc M-Z. Memòria de llicenciatura. Departament de Filologia Catalana, Universitat d'Alacant.

Estudis sobre diferents aspectes de la llengua del Tirant lo Blanc

 • BAILE LÓPEZ, Eduard (2007), «Estudi paremiològic del Tirant lo Blanch», en Actas del XI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (León, 20-24 de septiembre de 2005) (eds. A. López Castro - L. Cuesta Torre), Lleó, Universidad de León, vol. 1, ps. 277-285.
 • CALVO RIGUAL, Cesáreo (1992), «Il lessico della traduzione italiana del Tirant lo Blanc: studio contrastivo di due lingue romanze verso la fine del XV secolo e l'inizio del XVI», Actas do XIX Congreso de Lingüística e Filoloxía Románicas, II, A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa, ps. 667-83.
 • CALVO RIGUAL, Cesáreo (1993), Estudi contrastiu del lèxic de la traducció italiana del «Tirant lo Blanc» (1538), València, Universitat de València, tesi doctoral. Veg. ressenya Parnaseo. Tirant. Bibliografia.
 • CALVO RIGUAL, Cesàreo (1994), «Italianismi ed iberismi nel Tirant lo Blanch e nella traduzione italiana di Lelio Manfredi», Actas del VI Congreso Nacional de Italianistas (Madrid, 3-6 mayo de 1994), Madrid, Univ. Complutense, vol. I, ps. 139-46.
 • CALVO RIGUAL, Cesàreo (1997a), «Tirante il Bianco: aspectes de l'elaboració de la traducció italiana cinccentista del Tirant lo Blanch», dins Ais, ps. 437-454; Tr. com a «Tirante il Bianco: aspects de l'élaboration de la traduction italienne du XVI siècle de Tirant lo Blanch», dins Estudis crítics sobre «Tirant lo Blanc» i el seu context (Actes del Col·loqui International «Tirant lo Blanc»: «l'albor de la novel·la moderna europea». Ais de Provença, 21-22 d'octubre de 1994), a cura de Jean M. Barberà, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, ps. 455-68.
 • CALVO RIGUAL, Cesàreo (1997b), «La selecció lèxica del català i de l'italià: el Tirant i la seua traducció italiana cara a cara», Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, XXXIV = Miscel·lània Germà Colón, 7, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, ps. 51-78.
 • CASANOVA HERRERO, Emili (1994), «Llengua popular i llengua col·loquial al Tirant lo Blanch, dins Antoni Ferrando i Albert Hauf», eds., Miscel·lània Joan Fuster: estudis de llengua i literatura, vol. VIII, València-Barcelona, Departament de Filologia Catalana (U. de València)-Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes-Publicacions de l'Abadia de Montserrat ('Biblioteca Abat Oliba', 143), ps. 119-138.
 • COLÓN DOMÈNECH, Germà (1976), «Análisis contrastado de un texto», dins el seu El léxico catalán en la Romania, Madrid, Gredos, ps. 74-84.
 • COLÓN DOMÈNECH, Germà (1981), «Contrastes léxicos en catalán, español y italiano a partir del Tirant lo Blanc», Logos Semantikós. Studia Linguistica in honorem E. Coseriu (1921-1981), III, Berlín-New York/Madrid, De Gruyter/Gredos, ps. 191-201. [Tr. com a «Contrasts lèxics en català, espanyol i italià a partir del Tirant lo Blanc», al seu Problemes de la llengua a València i als seus voltants, València, Universitat de València, 1987, ps. 103-115].
 • COLÓN DOMÈNECH, Germà (1991), «La llengua a l'època del Tirant», dins Germà Colon, Albert Hauf, Leopoldo Penyarroja i Vicente Enrique y Tarancón, Literatura valenciana del segle XV: Joanot Martorell i Sor Isabel de Villena, València, Generalitat Valenciana (Consell Valencià de Cultura) ('Sèrie Minor', 6), ps. 9-35.
 • COLÓN DOMÈNECH, Germà (1993a), «Problemes lingüístics entorn del Tirant lo Blanc», Actes del Symposion 'Tirant lo Blanc', Barcelona, Quaderns Crema ('Assaig', 14), ps. 223-59.
 • COLÓN DOMÈNECH, Germà (1993b), «¿Qué lengua hablaba Plaerdemavida en el Tirant?», Literatura y bilingüismo. Homenaje a Pere Ramírez, Kassel, Reichenberger ('Problemata literaria', 15), ps. 19-27. [tr. al català en Estudis de Filologia catalana i romànica, València-Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana-Publicacions de l'Abadia de Montserrat («Biblioteca Sanchis Guarner»), 1997, ps. 3-13.]
 • COLÓN DOMÈNECH, Germà (1997), Estudis de filologia catalana i romànica, València/Barcelona, Institut Universitari de Filologia Valenciana-Publicacions de l'Abadia de Montserrat («Biblioteca Sanchis Guarner»).
 • CONCA, Maria i Josep GUIA (1997), «El mètode paremiològic i la seva productivitat. Aplicació a Refranes glosados i Tirant lo Blanc», Paremia, 6, ps. 307-312.
 • CONCA, Maria - GUIA, Josep (2007), «Les unitats fràsiques del capítol 143 de Tirant lo Blanc, traducció d'una epístola de Petrarca: indexació, funció discursiva i estudi contrastiu», Estudis Romànics, 29, ps. 81-107.
 • COROMINES, Joan (1954), «Sobre l'estil i manera de Martí J. de Galba i el de Joanot Martorell», Homenatge a Carles Riba, Barcelona, ps. 168-84. [Repr. al seu Lleures i converses d'un filòleg, Barcelona, Club Editor ('El Pi de Tres Branques'), 1971, ps. 363-378].
 • EBERENZ, Rolf (1982), «Diàleg i llenguatge col·loquial al Tirant lo Blanc», dins Luis López Molina ed., Miscelánea de estudios hispánicos. Homenaje de los hispanistas de Suiza a Ramón Sugranyes de Franch, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, ps. 55-67.
 • ESCRIVÀ, Vicent (1992), «Els refranys en el Tirant lo Blanc», Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, XXIV = Miscel·lània Jordi Carbonell, 4), ps. 21-42.
 • FERRANDO, Antoni (1989a), «Entorn de la llengua del Tirant lo Blanc», Saó, 115 (Homenatge al 'Tirant'), ps. 24-26.
 • FERRÍS, Vicent (1975), «Les construccions absolutes en Tirant lo Blanc», Revista Valenciana de Filologia, VII, 193-23.
 • GUIA I MARÍN, Josep (1995), «Introducció a la fraseologia del Tirant», Afers, 20, ps. 129-42.
 • GUIA I MARÍN, Josep (1998), Fraseologia i estil. Enigmes literaris a la València del segle XV, València, Tres i Quatre.
 • GUIA I MARÍN, Josep (2001), «Concordances curioses dels antropònims Tirant lo Blanc i Carmesina», Congrés Internacional d'Onomàstica Catalana (València, 18-21 d'abril de 2001).
 • GUIA I MARÍN, Josep i Maria CONCA (1998), «Manlleus fraseològics i altres intertextualitzacions de les Històries troianes al Tirant lo Blanc», en La Sardegna e la presenza catalana del Mediterraneo = Atti del VI congresso (III Internazionale) dell´Associazione Italiana di Studi Catalani (Cagliari, 1995) (ed. Paolo Manichedda), Càller, Cooperativa Universitaria Editrice Cagliaritana, vol. 1, ps. 182-200.
 • MOLL, Francesc de Borja (1933), «Els refranys del Tirant lo Blanc», Butlletí del Diccionari de la Llengua Catalana, 15, ps. 169-72.
 • MOLL, Francesc de Borja (1934), «Rudiments de versificació en el Tirant lo Blanc», Butlletí del Diccionari de la Llengua Catalana, 16, ps. 179-82.
 • PEÑARROJA TORREJÓN, Leopoldo (1991), «Sintaxi i lèxic en el Tirant lo Blanc (Del valencià quatrecentiste al valencià modern)», dins Germà Colón, Albert Hauf, Leopoldo Penyarroja i Vicente Enrique y Tarancón, Literatura valenciana del segle XV: Joanot Martorell i Sor Isabel de Villena, València, Generalitat Valenciana (Consell Valencià de Cultura) ('Sèrie Minor', 6), ps. 37-66.
 • PERERA I PARRAMON, Joan (1986), «Contribució a l'estudi de les preposicions en el Tirant lo Blanc», Llengua & Literatura, 1, ps. 51-109.
 • PERERA I PARRAMON, Joan (1987), «Contribució a l'estudi de les preposicions en el Tirant lo Blanc (segona part)», Llengua & Literatura, 2, ps. 19-66.
 • PONS BORDERIA, Salvador i Ofèlia SANMARTÍN BONO (1990), «Vers una anàlisi estilística del Tirant lo Blanc», Afers, 10, València, ps. 329-61.
 • PONS BORDERIA, Salvador i Ofèlia SANMARTÍN BONO (1991), «Algunes consideracions per a l'anàlisi estilística del 'Tirant lo Blanc'», València, Ajuntament de València, 114 pp.
 • RIBA I CIVIL, Alexandre, «Homogeneïtat d'estil en el Tirant lo Blanc» (UPC, 2005).
 • RIBERA, Àlex i GINEBRA, Josep (2000), «Riquesa de vocabulari i homogeneïtat d'estil en el Tirant lo Blanc», Revista de Catalunya, 152, juny, ps. 99-118.
 • SKUBIC, Mitja (1989), «L'estructuració de l'oració composta en el Tirant lo Blanc», Linguistica, 29, Ljubljana, ps. 137-145.
 • SKUBIC, Mitja (1992), «Noms de persona en el Tirant lo Blanc», Verba Hispanica, 2, Ljubljana, ps. 107-109.
 • TODOLÍ, Júlia (1990), «L'art de la persuasió en el Tirant lo Blanc», Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura, 1, ps. 69-86.
 • TORRÓ, Jaume (2006), «La doble autoría de Tirant lo Blanc o un colofón y la estilística», Revista de Erudición y Crítica, 1 ps. 75-82.
 • WHEELER, Max W. (1980), «Estar i anar amb gerundi en Tirant lo Blanc i Curial e Güelfa», Estudis Romànics, XVI, 1971-75, ps. 21-40.
 • WITTLIN, Curt J. (1987), «Grupos de sinónimos y fórmulas multinominales en la antigua traducción castellana del Tirant lo Blanc», Studia in honorem prof. Martí de Riquer, vol. II, Barcelona, Quaderns Crema, ps. 467-83.
 • WITTLIN, Curt J. (1989), «La influència lingüística de la traducció catalana de les Històries Troianes sobre el Tirant lo Blanc», dins Antoni Ferrando ed., Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana (VIII àrea, 7, Història de la Llengua), València, Institut de Filologia Valenciana, ps. 751-57.
 • WITTLIN, Curt J. (1990), «Pistes per a descobrir canvis introduïts per Martí Joan de Galba en el Tirant lo Blanch de Joanot Martorell», Afers, 10, València, ps. 313-27.
Pujar